Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-05-05

§ Ärende:
160 Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 1999 för Tanums Bostäder AB

Ks § 160 99.001-111 Ks

Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 1999 för Tanums Bostäder AB

Ordinarie bolagstämma 1999 för Tanums Bostäder AB hålles den 27 maj.

I kommunstyrelsens reglemente § 3 stadgas

att i kommunstyrelsens styrfunktion ingår att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsen skall därmed utse kommunens ombud vid bolagsstämman för Tanums Bostäder AB.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund till kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 1999 för Tanums Bostäder AB, med kommunfullmäktiges förste vice ordförande Bertil Gedda som ersättare, och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 10.15-10.20.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson

§ 160

 

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-05-05
Anslaget uppsatt 1999-05-05 Anslaget nedtages 1999-05-26
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift .............................../Kerstin Berius/...................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo