Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-04-28b

§ Ärende:
137 Västtrafik AB - Avtal angående obeskattade reserver

Ks § 137     99.216-442 Ks

Västtrafik AB – Avtal angående obeskattade reserver

Västtrafik AB har den 14 april 1999 inkommit med förslag till avtal angående obeskattade reserver i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB per den 31 december 1997.

Västtrafik AB:s revisorer har funnit att rättviseskäl talat för att återbetalning bör ske enligt den så kallade "kommunmodellen". Modellen innebär ett avsteg från en strikt tillämpning av aktiebolagslagens regelsystem. En återbetalning enligt aktiebolagslagen regelsystem skulle innebära återbetalning sker med aktieinnehavet som fördelningsgrund. Kommunmodellen innebär istället att återbetalningen verkställs med hänsyn till hur mycket kommunerna bidragit till uppbyggnad av reserverna.

Kommunmodellen förutsätter att samtliga aktieägare är överens genom skriftlig avtal. Återbetalning kommer därefter ske så snart samtliga kommuner och övriga parter undertecknat avtalet. Tanums kommuns andel av reserven, enligt den föreslagna fördelningsmodellen, uppgår till 611 000 kronor.

Ekonomichefen meddelar i yttrande inkommet den 16 april 1999 att fördelning enligt aktiebolagslagen för Tanums kommun innebär en återbetalning på 834 000 kronor före skatt, medan återbetalning enligt kommunmodellen uppgår till 695 000 kronor före skatt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för egen del godkänna det till handlingarna bifogade förslaget till Avtal om obeskattade reserver per den 31 december 1997 i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB att gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avtalet,

att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av det under första att-satsen ovan nämnda avtalet, uppdraga åt och bemyndiga styrelsens ordförande att fatta de beslut och underteckna de handlingar som erfordras för genomförande av kommunfullmäktiges beslut, och

att förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerad.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.45-09.50.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef
Ulf Björkman, kanslichef
Peter Berntsson, sekreterare

 

Utses att justera Rolf Hermansson
§§ 137
Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-04-28
Anslaget uppsatt 1999-04-28 Anslaget nedtages 1999-05-19
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............./Kerstin Berius/..............................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo