Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-04-28a

§§ Ärenden:
138 Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1998
139 Förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Fjällbacka 200:1 m fl (Silon)
140 Västtrafik AB – Avtal angående obeskattade reserver
141 Strategi för Tanums Bostäder AB
142 Ansökan om kommunal medfinansiering i projekt Frilandsskolan
143 Näringslivsresurs Norra Bohuslän – Projekt "Kompetens till 2000", etapp 2
144 LEADER II Norra Bohuslän – Ansökan om medel till projekt Dåtid- Framtid i Tanum
145 Förslag till inriktningsmål och resultatmål för det civila försvaret i Tanums kommun
146 Begäran om upplåtelse av mark på Skäret, Hamburgsund
147 Intresseanmälan för byggnation inom delar av detaljplaneområdet kring Hamnplanen, Grebbestad
148 Grebbestads Camping – Anhållan om ändring av detaljplan
149 Fjällbacka Frivilliga Brandkår – Föreningsbidrag 1999
150 Ekonomiska Föreningen Bottna Vind – Inbjudan till vindkraftsymposium
151 Beslutsattestant för projekt TNR-Tanum
152 Resö pensionat – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid
153 Restaurang Sjöboden, Grebbestad – Ansökan om permanent serveringstid till klockan 02.00.
154 Röde Orm, Grebbestad . Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl 02.00.
155 Kapten Falck, Fjällbacka – Ansökan om serveringstillstånd
156 Anmälan av arbetsutskottets beslut
157 Anmälan av delegationsbeslut
158 Anmälan av representation
159 Meddelanden

Ks § 138     98.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1998

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för tiden den 1 september till den 31 december 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_______________________

Ks § 139      99.226-232 Ks

Förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl (Silon)

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Västkust-tomter KB för exploatering av fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl. Avtalet bilaga.

Avtalet reglerar förhållanden inom det markområde som omfattas av detaljplanen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal för fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl (Silon).

_______________________

Ks § 140     99.216-442 Ks

Västtrafik AB – Avtal angående obeskattade reserver

Västtrafik AB har den 14 april 1999 inkommit med förslag till avtal angående obeskattade reserver i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB per den 31 december 1997.

Västtrafik AB:s revisorer har funnit att rättviseskäl talat för att återbetalning bör ske enligt den så kallade "kommunmodellen". Modellen innebär ett avsteg från en strikt tillämpning av aktiebolagslagens regelsystem. En återbetalning enligt aktiebolagslagen regelsystem skulle innebära att återbetalning sker med aktieinnehavet som fördelningsgrund. Kommunmodellen innebär istället att återbetalningen verkställs med hänsyn till hur mycket kommunerna bidragit till uppbyggnad av reserverna.

Kommunmodellen förutsätter att samtliga aktieägare är överens genom skriftlig avtal. Återbetalning kommer därefter ske så snart samtliga kommuner och övriga parter undertecknat avtalet.

Tanums kommuns andel av reserven, enligt den föreslagna fördelningsmodellen, uppgår till 611 000 kronor.

Ekonomichefen meddelar i yttrande inkommet den 16 april 1999 att fördelning enligt aktiebolagslagen för Tanums kommun innebär en återbetalning på 834 000 kronor före skatt, medan återbetalning enligt kommunmodellen uppgår till 695 000 kronor före skatt.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till Avtal angående obeskattade reserver per den 31 december 1997 i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB,

att uppdra åt och bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet under första att-satsen ovan, och

att förklara protokollet omedelbart justerat.

______________________

Ks § 141     98.142-978Ks

Strategi för Tanums Bostäder AB

Ordföranden samt dåvarande verkställande direktören för Tanums Bostäder AB inkom den 4 mars 1998 skrivelse om strategi för Tanums Bostäder AB.

Efter den genomförda försäljningen till Havstens Fastighetsförvaltning AB har styrelsen för Tanums Bostäder AB påbörjat arbetet med ett handlingsprogram för det kvarvarande beståndet.

Kommunens syfte med bolaget måste nu klargöras genom tydliga ägardirektiv. Det är i första hand följande frågeställningar som det är angeläget att få svar på:

  1. Vilken socialpolitisk roll skall bolaget ha?
  2. Skall bolaget vara ett hyrespolitiskt redskap och ha ansvar för hyresutvecklingen i kommunen?

Beroende på hur bland annat ovanstående frågor besvaras kan alternativen vara att försälja resterande fastigheter, eller att behålla nuvarande fastighetsbestånd och utveckla företaget.

Det är angeläget att ägaren snarast förtydligar ägardirektiven i dessa avseenden.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 1998, § 125,

att uppvakta inrikesdepartementet om bostadsbolagets situation, och

att ta upp ärendet för behandling då inrikesdepartementet har uppvaktats.

Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 1998, § 86,

att avvakta bostadsdelegationens ställningstagande.

Bostadsdelegationen har nu behandlat kommunens anhållan om ekonomiskt stöd till Tanums Bostäder AB med 50 miljoner kronor.

Bostadsdelegationen konstaterar i sitt underlag för beslut att cirka 60 lägenheter av det totala beståndet bör avlyftas och att bolaget tillföres 35-40 miljoner kronor.

Bostadsdelegationen konstaterar i sitt beslut att kommunens totala ekonomi är sådan att kommunen själv bör klara problemet och säger därmed nej till kommunens hemställan om statligt stöd.

Ägaren till Tanums Bostäder AB, Tanums kommun, måste nu ta ett långsiktigt ansvar för sitt bostadsbolag. Ansvarstagandet kan göras på olika sätt. Antingen avvecklar kommunen bolaget genom utförsäljning av samtliga fastigheter och tar det ekonomiska ansvar som försäljningen innebär, eller så behåller kommunen bolaget och försöker göra det finansiellt oberoende av ägaren och konkurrens- kraftigt på hyresmarknaden.

Förslag till utvecklande åtgärder har diskuterats och presenterats. Åtgärderna går i grova drag ut på

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en utbildningsvision 2000. Utbildningsvisionen har överlämnats till kommun- styrelsen. I visionen föreslås att ett Lärcentrum med huvudbibliotek placeras på bostadsområdet Höjden i Tanumshede. För att projektet skall kunna genomföras behöver 22 lägenheter tas i anspråk.

Omsorgsnämnden har presenterat behov av lokaler för delar av sin verksamhet. Behovet av lokaler kan uppskattas till cirka 20 lägenheter. Delar av denna verksamhet kan med fördel placeras på Höjden i Tanumshede, eller i Fjällbacka.

Om verksamheten enligt ovan skall placeras på Höjden i Tanumshede bör nuvarande detaljplan för området anpassas härefter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att konsekvensbeskriva sin vision avseende utbildning och bibliotek med personalresurser, och att i samband med detta belysa också konsekvenserna för Tanumskolans framtid,

att uppdra åt omsorgsnämnden att redovisa personalresurser och kostnader för dagcentral för LSS-enheten, stödbostäder för psykiskt sjuka samt ett gruppboende för dementa på bostadsområdet Höjden i Tanumshede,

att uppdra åt omsorgsnämnden att redovisa konsekvenserna av att flytta avlastningsverksamheten i Grebbestad till Fjällbacka eller Höjden i Tanumshede,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att redovisa vilka ändringar i nuvarande detaljplan för Höjden, Tanumshede, som måste göras för att ovanstående verksamhetsförändringar skall komma till stånd,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att redovisa alternativa lösningar, inklusive kostnader, för att öka tillgängligheten för gående och andra trafikanter till Höjden-området, Tanumshede, och

att uppdragen skall redovisas för kommunstyrelsen senast den 15 juni 1999.

______________________

Ks § 142      99.185-996 Ks

Ansökan om kommunal medfinansiering i projekt Frilandsskolan

Grebbestads folkhögskola har ingått med ansökan till LEADER II Norra Bohuslän om stöd för projekt Frilandsskolan.

Projekt Frilandsskolan syftar till att förena praktiskt, teoretiskt och konstnärligt arbete med ekologisk inriktning. Skolan är tänkt att bedrivas i samverkan med Skärkälls eko- och ateljéby.

I skrivelse inkommen den 23 mars 1999 meddelar LEADER II Norra Bohuslän att det ansökta projektstödet uppgår till 168 500 kronor. Enligt den normala finansieringsmodellen uppgår Tanums kommuns andel av bidraget till 24 770 kronor.

LEADER II bedömer att idén med Frilandsskolan är god och att projektet har förutsättningar att utvecklas till en permanent utbildningsverksamhet.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 14 april 1999, § 31.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i projekt Frilandsskolan, och

att kommunens bidragsandel för deltagandet i projektet, 24 770 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

_____________________

Ks § 143     98.030-999 Ks

Näringslivsresurs Norra Bohuslän – Projekt "Kompetens till 2000", etapp 2

Projekt "Kompetens till 2000", etapp 1 har bedrivits under 1998. Projektet syftar till att så snabbt och enkelt som möjligt erbjuda företag i norra Bohuslän en väg till kompetensutveckling. Projektet är finansierat av länsstyrelsen, Bohuslandstinget, EU:s strukturfonder samt Munkedals-, Sotenäs-, Strömstads- och Tanums kommuner.

Följande delar har ingått i etapp 1:

Föreligger nu förslag att gå vidare med "Kompetens till 2000" etapp 2. Projektet startar under våren 1999 och pågår till och med år 2000.

Den sammantagna målsättningen med etapp 2 är att

Enligt upprättad budget finansieras projektet bland annat genom att deltagande kommuner erlägger 30 000 kronor vardera.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i projekt "Kompetens till 2000", etapp 2, och

att kostnanden för deltagande, 30 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivs-åtgärder.

______________________

Ks § 144     98.427-996 Ks

LEADER II Norra Bohuslän – Ansökan om medel till projekt Dåtid-framtid i Tanum

LEADER II Norra Bohuslän har den 15 februari 1999 inkommit med projekt- beskrivning Projekt Dåtid-framtid i Tanum.

Projektet syftar till att i Sockenmagasinet, Tanumshede, bygga upp en verksamhet som kan skapa ett ökat samhällsengagemang i bygden. Projektet syftar också till att skapa ett band mellan bygdens historia, dess nutid och framtid. Under 1999 planerar projektet för att bygga ut verksamheten med café, museum, turist- information samt kulturarrangemang.

Projektet har under 1997 och 1998 erhållit stöd från LEADER II Norra Bohuslän.

Tanums kommun föreslås delfinansiera projektet med 50 000 kronor under 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 50 000 kronor till projekt Dåtid-framtid i Tanum 1999 under förutsättning att övriga finansiärer tillskjuter erforderliga medel, och

att anslagna medel, 50 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

______________________

Ks § 145     99.124-162 Ks

Förslag till inriktningsmål och resultatmål för det civila försvaret i Tanums kommun

Kommunerna har sedan 1995 det hela ansvaret för det civila försvaret på lokal nivå. Kommunledningen har det övergripande ansvaret för att trygga en acceptabel försörjning för befolkningen och den samhällsviktiga verksamheten.

Kommunens beredskapsplan behöver anpassas efter de nya lagar och förordningar som tätt i kraft under senare år. Kommunen skall härvid skapa en beredskaps-

organisation som är anpassad från en hotskala som sträcker sig från fredstida kriser och olyckor till beredskaps- och krigssituationer. De förvaltningar som ansvarar för beredskapsplaner skall se över behovet av revidering.

Beredskapssamordnaren bedömer att översynen av kommunens beredskapsplaner bör genomföras enligt den modell som föreslås av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Enligt denna modell skall kommunen redovisa inriktningsmål, effektmål och produktionsmål för det civila försvaret.

Beredskapssamordnaren föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande förslag till inriktningsmål för vitala verksamheter i Tanums kommun, och

att uppdra åt samtliga nämnder att se över de föreslagna resultatmålen och lämna förslag, synpunkter och eventuella ändringar av dessa senast den 9 april 1999.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 1999, § 20,

att remittera förslag till inriktningsmål och resultatmål för det civila försvaret i Tanums kommun till samtliga nämnder samt Tanums Civilförsvarsförening,

att eventuella synpunkter på förslaget skall vara räddningstjänsten tillhanda senast den 16 april 1999, och

att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 1999.

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar räddningschefen, tillika bered- skapssamordnare, inkomna yttranden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda inriktningsmål och resultatmål för det civila försvaret i Tanums kommun,

att varje nämnd och dess förvaltning får i uppdrag att göra en beredskaps-planering/revidering av befintliga planer för hela sitt ansvarsområde,

att utgångspunkten för beredskapsplanläggningen skall vara hur respektive nämnd hanterar sin verksamhet vid allvarliga samhällsstörningar samt vid beredskap och krig,

att räddningstjänsten lämnar stöd och hjälp till nämnderna vid planeringen,

att kommunens beredskapsplanläggning/revidering av befintliga planer skall vara genomförd till kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 1999, och

att räddningstjänsten i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 6 september 1995, § 226, på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av kommunens beredskapsplanläggning.

_______________________

Ks § 146     99.111-213 Ks

Begäran om upplåtelse av mark på Skäret, Hamburgsund

Tomas Hansson, Motorcentrum i Hamburgsund, har den 9 februari 1999 inkommit med begäran att kommunen upplåter mark på Skäret för uppförande av förvaringshall för båtar.

Företagets kundkrets vad avser rekonditionering och utrustning av båtar i det något större segmentet har ökat väsentligt. Det är för företaget viktigt att kunna ta hand om båtarna på ett för kunden tillfredsställande sätt. Kunderna kräver att båtarna kan förvaras inomhus.

Företaget har idag en bred kundkrets som servas mekaniskt under våren. Kunderna förvarar sedan båtarna på andra ställen i Sverige och Norge. Företaget önskar kunna erbjuda dessa kunder en heltäckande service.

Företaget önskar nu lämplig mark för uppförande av förvaringshall, där förvaring endast sker inomhus.

Markområdet på insidan av Skäret, Hamburgsund, bedöms lämplig med tanke på tillgänglighet för transporter och avskildhet.

Företaget har som målsättning att kunna erbjuda sina kunder inomhusförvaring redan nästkommande säsong. Företaget anhåller därför om ett snabbt och positivt beslut.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 1999, § 91,

att remittera ärendet till detaljplanegruppen.

Inkomna skrivelser i ärendet

Hamburgsunds Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 15 mars 1999 att föreningen hävdar att fortsatt projektering snarast skall ske för Skäretprojektet, och att större industrisatsningar, till exempel båthall, hänvisas till industriområdet i öster.

Lennart Hakeröd, Hamburgsund, föreslår i skrivelse inkommen den 24 mars 1999 att Motorcentrums båthall förläggs till Östra industriområdet och att projekt Skäret tas upp och utvecklas vidare.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 14 april 1999 och föreslår kommunstyrelsen att för närvarande ej upplåta mark till Motorcentrum då diskussioner fortfarande pågår om en exploatering enligt projekt "Skäret".

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande inte upplåta mark för Motorcentrum på Skäret för önskad förvaringshall för båtar, och

att upplåta mark för båtuppläggning på Skäret till dess att kommunen behöver marken för annat ändamål.

______________________

Ks § 147     99.168-233 Ks

Intresseanmälan för byggnation inom delar av detaljplaneområdet kring Hamnplanen, Grebbestad

Jan Ericsson, Havstensund, har den 15 mars 1999 inkommit med intresseanmälan för byggnation inom delar av detaljplaneområdet kring Hamnplanen, Grebbestad.

I anslutning till småbåtshamnen i Grebbestad har ett markområde detaljplanerats för användande till handel, hamn, bostäder och hamnanknuten verksamhet.

Vid samtal med representanter för kommunen har Ericsson framfört förfrågan om möjligheten att bebygga två tomtplatser inom planområdet.

Ericsson har framfört intresse av följande tomtplatser.

  1. Område för hamnanknuten verksamhet med en yta av cirka 8 000 m2 beläget i detaljplanens sydvästra hörn. Ericsson planerar inom området uppföra utrustnings- och förvaringshallar för båtförvaring och därmed samman- hängande verksamheter.
  2. Område för byggrätt avseende handel, bostäder, kontor m m beläget cirka
  3. 50-75 meter syväst om ICA-affären. Intresset omfattar den södra byggrätten med byggrättshöjd på 6.0 meter. Ericsson planerar inom området uppföra byggnad med byggnadshöjd på 6.0 meter. Bottenplanen avses användas för handel- och kontorsändamål. Våningsplan 1 och vindsplan föreslås nyttjas för kontor och bostäder.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 14 april 1999 och förordar att Jan Ericsson får disponera delar av område A som tomträtt samt köpa område B. Samhällsbyggnadsförvaltningen fastställer priset för område B och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge Jan Ericsson att disponera delar av område A som tomrätt inom detaljplaneområdet kring Hamnplanen i Grebbestad,

att medge Jan Ericsson att förvärva område B inom detaljplaneområdet kring Hamnplanen i Grebbestad, och

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till pris för område B.

_______________________

Ks § 148     99.153-314 Ks

Grebbestads Camping – Anhållan om ändring av detaljplan

Grebbestads Camping har den 2 mars 1999 inkommit med anhållan om ändring av detaljplan.

Campingen har utnyttjat byggrätterna. Det föreligger nu ett behov av fler servicebyggnader varför en planändring måste ske.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 14 april 1999 och föreslår kommunstyrelsen att medge plantillstånd för ändring av detaljplanen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge bygg- och miljönämnden att ändra detaljplanen för Grebbestads Camping

att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta planavtal med fastighetsägaren, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

_____________________

Ks § 149     98.013-952 Ks

Fjällbacka Frivilliga Brandkår – Föreningsbidrag 1999

Fjällbacka Frivilliga Brandkår har den 6 april 1999 inkommit med ansökan om föreningsbidrag för 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Fjällbacka Frivilliga Brandkår föreningsbidrag för 1999 med 1 400 kronor, och

att bidraget utbetalas ur verksamhet 130, bidrag.

Lennart Fredlund (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

_______________________

Ks § 150     99.001-111 Ks

Ekonomiska föreningen Bottna Vind – Inbjudan till vindkraftsymposium

Ekonomiska föreningen Bottna Vind har den 1 april 1999 inkommit med önskan att kommunen är representerad vid vindkraftsymposium i Hamburgsund den 21 juli 1999.

Huvudtemat för symposiet är den nyss färdigställda Vindkraftutredningen.

Inbjudna myndigheter är utredarna bakom Vindkraftutredningen, miljöministern, Energimyndigheten, Svensk vindkraftförening med flera.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Widengård till Tanums kommuns representant vid vindkraft- symposium i Hamburgsund den 21 juli 1999, med Clas-Åke Sörkvist som ersättare.

________________________

Ks § 151     99.001-111 Ks

Beslutsattestant för projekt TRN-Tanum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Helene Arvidsson, RIV-projektet, som ordinarie beslutsattestant för projekt TRN-Tanum, konto 1138 220 11103, och

att utse kanslichef Ulf Björkman som ersättare.

______________________

Ks § 152     99.243-745 Ks

Resö pensionat - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid

Resö pensionat har genom Maria Bennmalm inkommit med ansökan om att få utöka serveringstiden från klockan 01.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under Fiskarföreningens fest i samband med deras årsmöte lördag den 8 maj 1999. Alla bofasta resöbor kommer att inbjudas. Denna fest är en gammal tradition på Resö som legat nere i tio år och som nu återupptas.

Handläggning

Polismyndigheten har ej något att erinra mot ansökan.

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering skall alkoholserveringen ingå i arrangemang, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning skall göras av arrangemangens inriktning, vilken bl a kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangens marknadsföring.

Handläggaren bedömer att Fiskarföreningens fest i samband med deras årsmöte är seriös och vänder sig till en publik över 20 år.

Den ansvarige handläggaren föreslår att Resö pensionat genom Maria Bennmalm beviljas utökad serveringstid till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under Fiskarföreningens fest i samband med deras årsmöte lördag den 8 maj 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Resö pensionat om utökad serveringstid till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under Fiskarföreningens fest i samband med deras årsmöte lördag den 8 maj 1999.

____________________

Ks § 153     99.160-745 Ks

Restaurang Sjöboden, Grebbestad - Ansökan om permanent serveringstid till klockan 02.00

Restaurang Sjöboden i Grebbestad AB har genom Ann Wennerås inkommit med ansökan om permanent serveringstid till klockan 02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, året om på Restaurang Sjöboden, Grebbestad.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Har inget att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att risker för störningar är ringa. Inga klagomål inkom under 1998.

Räddningstjänsten: Särskilt yttrande har inte inhämtats från Räddningstjänsten.

Alkoholhandläggarens bedömning

Verksamheten förväntas ej medföra några alkoholpolitiska olägenheter.

I kommunens riktlinjer för servering av alkoholdrycker sägs bland annat att "innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan anmärkningar från myndigheter. Förlängning av serveringstid medges till längst klockan 02.00.

Då serveringsstället beviljas utökad serveringstid till klockan 02.00 gäller den utökade serveringstiden under en prövotid av ett år."

Restaurang Sjöboden har nu haft utökad serveringstid till klockan 02.00 under en prövotid av ett år.

Restaurang Sjöboden har varit verksam under minst ett år utan anmärkningar från myndigheter, och uppfyller därmed kraven för öppethållande till klockan 02.00.

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja Nilan Restaurang AB genom Ann Wennerås, permanent serveringstid mellan klockan 11.00-02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, året om på Restaurang Sjöboden i Grebbestad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Nilan Restaurang AB genom Ann Wennerås, serveringstid mellan klockan 11.00-02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Sjöboden i Grebbestad, och

att tillståndet gäller under 1 år.

______________________

Ks § 154     99.127-745 Ks

Röde Orm, Grebbestad - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl. 02.00

AB Ulf Haage har genom Ulf Haage inkommit med ansökan om utökad serveringstid till klockan 02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under midsommarafton och karnevalslördagen på Grebbestads-Carnevalen, varje år på Röde Orm, Grebbestad.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Har inget att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Har inget att erinra mot ansökan.

Räddningstjänsten: Yttrande har ej inkommit från Räddningstjänsten.

Kultur- och fritidsförvaltningen: Kultur- och fritidsförvaltningen befarar att senare stängningstid skall ge ökad störning när folk lämnar restaurangen. Man är också rädd att förlora gäster p g a de befarade störningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Fastighetsförvaltningen: Har inget att erinra mot ansökan.

Alkoholhandläggarens bedömning

Restaurangen ligger precis vid Grebbestadsbryggans gästhamn. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att ett öppethållande till klockan 02.00 skulle medföra störningar för de boende i båtarna när folk lämnar restaurangen. Eftersom ansökan endast gäller vid två tillfällen per år, och dessutom på dagar som många människor ändå är i rörelse sent på natten, kommer ett bifall med all sannolikhet inte att medföra några extra störningar.

I kommunens riktlinjer för servering av alkoholdrycker sägs bland annat att "innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan anmärkningar från myndigheter."

Röde Orm har varit verksamt i mer än ett år utan anmärkning från myndigheter.

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja AB Ulf Haage, genom Ulf Haage, utökad serveringstid till klockan 02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på midsommarafton och karnevalslördagen på GrebbestadsCarnevalen, varje år på Röde Orm, Grebbestad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja AB Ulf Haage, genom Ulf Haage, utökad serveringstid till klockan 02.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid midsommarafton samt karnevalslördagen under GrebbestadsCarnevalen, på Röde Orm, Grebbestad, och

att tillståndet gäller under 1999.

_____________________

Ks § 155     99.152-745 Ks

Kapten Falck, Fjällbacka - Ansökan om serveringstillstånd

Illisa (enskild firma) har genom Ferid Ghedir, inkommit med ansökan om serveringstillstånd för att servera starköl och vin till allmänheten, året om, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00 på Kapten Falck, Fjällbacka.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Har inget att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att lokalen kommer att uppfylla livsmedelslagstiftningen. Lokalen är godkänd för allsidig matlagning enligt 7 kap. 8 § alkohollagen. Lokalen är godkänd som restaurang. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppger att det finns bostäder i direkt anslutning till lokalen.

Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan.

Kronofogdemyndigheten: Företaget och dess ägare förekommer inte i KFM:s centralregister med obetalda skatter och avgifter.

Skatteförvaltningen: Skatteförvaltningen har ej något att erinra mot ansökan.

Hyresvärden: Vid samtal med hyresvärden Conny Klarqvist Fjällbacka, den 15 april 1999, uppgav han att han och Ferid Ghedir kommit överens om att öppettiderna bör vara från klockan 11.00 till klockan 24.00 på vardagar samt till klockan 01.00 på fredagar och lördagar. Detta bekräftas också av Ferid Ghedir per telefon den 15 april 1999.

Alkoholhandläggarens bedömning

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller Alkohollagens krav. Några alkoholpolitiska olägenheter förväntas verksamheten ej medföra.

Då hyresvärd och den sökande är överens om öppettiderna föreslås dessa sättas från klockan 11.00 till klockan 24.00 på vardagar, samt från klockan 11.00 till klockan 01.00 på fredagar och lördagar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja Illisa (enskild firma) genom, Ferid Ghedir, serveringstillstånd för att servera starköl och vin till allmänheten, året om, med serveringstid mellan klockan 11.00 till klockan 24.00 på vardagar, samt från klockan 11.00 till klockan 01.00 på fredagar och lördagar på Kapten Falck, Fjällbacka.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Illisa (enskild firma), genom Ferid Ghedir, serveringstillstånd för att servera starköl och vin till allmänheten, året om, med serveringstid mellan klockan 11.00-24.00 vardagar, samt mellan klockan 11.00-01.00 på fredagar och lördagar på Kapten Falck, Fjällbacka.

_____________________

Ks § 156

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 14 april 1999, §§ 32-35.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

______________________

Ks § 157

Anmälan av delegationsbeslut
Nr Dnr
Förköp 58-73 99. –211 Ks
Löne- anställningsbeslut 12-17 99.003-900 Ks
Bokföringsmässiga avskrivningar nr 1-33 99.007-903 Ks
Tillfälliga serveringstillstånd:
Tanums Fönster AB, 991024 99.201-745 Ks
Nilan AB Rest. Sjöboden, 990410 99.160-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 158      98.020-900 Ks

Anmälan av representation

Personalkontoret nr 1-5 1 798,89

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

____________________

Ks § 159

Meddelanden

98.673-976 Ks
Stiftelsen Sveno E6 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998

98.714-488 Ks
Svar från Jordbruksdepartementet på skrivelse från Bengt Mattsson om kontrollsystem för algtoxiner i skaldjur.

97.517-193 Ks
Skrivelse från Banverket om fastställd stomnätsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelanden till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.40.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 138, 140, 141
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 138, 140, 142-144
Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, § 139
Nils Olsson, räddningschef, § 145
Peter Berntsson, sekreterare

 

Utses att justera Rolf Hermansson
§§ 138-159
Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-04-28
Anslaget uppsatt 1999-05-04 Anslaget nedtages 1999-05-25
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............./Kerstin Berius/.....................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo