Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-03-31b

§ Ärende:
107 Tilläggsanslag - Ombyggnad av Norrgården 1-2, Hedegården

Ks § 107     99.191-263 Ks

Tilläggsanslag - Ombyggnad av Norrgården 1-2, Hedegården

Kommunfullmäktige har i investeringsbudget 1999 anslagit 4 500 000 kronor för ombyggnad av Norrgården 1-2, Hedegården.

Vid sammanställning av inkomna anbud har konstaterats att ombyggnads-kostnaderna kommer att uppgå till cirka 5 000 000 kronor.

Tekniska nämnden yrkar härvid att projektet tillförs ytterligare 500 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tillföra projekt ombyggnad av Norrgården 1-2 ytterligare 500 000 kronor,

att finansiering sker i kompletteringsbudget 1999, och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 12.20-12-30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Lars Löfberg, fastighetsförvaltare
Peter Berntsson, sekreterare

 

Utses att justera Mona Svegås

 

Underskrifter Sekreterare § 107
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Mona Svegås/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-03-31
Anslaget uppsatt 1999-03-31 Anslaget nedtages 1999-04-21
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ...................../Kerstin Berius/.............................................................................................................

.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo