Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-03-31a

§§ Ärenden:
108 Svar på motion från Bo Hedström (Mp) om arbetslivsenhet
109 Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion
110 Bokslut 1998
111 Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m
112 Försäljning av fastigheten Tanumshede 1:64, Tanumshede
113 Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Uddens förskola, Hamburgsund
114 Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun – Ändring av begränsad omfattning
115 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer (Kd)
116 Redovisning av obesvarade motioner
117 Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 28 februari 1999
118 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 28 februari 1999
119 Utredning av internhyressystem och analys av omsorgsnämndens verksamhet
120 Förlängning av RIV-projektet
121 Ekonomiskt stöd till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund
122 Fastigheten Fåraby 1:129, Havstensund
123 Bygglov på fastigheten Tanumshede 3:27
124 West Sweden – Förslag till ändrad organisation
125 Samhällsservice i Grebbestad
126 Exploatering Svinnäs, Grebbestad
127 Föreningsbidrag 1999
128 Tanums Hemvärnskompani – Ansökan om årligt drift- och underhållsbidrag för Tanums Hemvärnsgård
129 Inbjudan från Palamuse kommun, Estland
130 Anhållan om förhandling om pension m m
131 Ansökan om tjänstledighet
132 Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker
133 Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m
134 Anmälan av arbetsutskottets beslut
135 Anmälan av delegationsbeslut
136 Anmälan av representation

Ks § 108     98.625-130 Ks

Svar på motion från Bo Hedström (Mp) om arbetslivsenhet

Bo Hedström (Mp) har den 14 september 1998 inkommit med en motion angående arbetslivsenhet. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

Att det snarast sker en samordning av arbetslivsfrågorna inom kommunen och att en nämnd/styrelse får huvudansvaret för de arbetslivsfrågor som kommunen ansvarar för.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 1998, § 58,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 1998, § 338,

att remittera motionen till personalkontoret.

Personalkontorets yttrande

Personalchefen meddelar i yttrande inkommet den 20 januari 1999 att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Inom ramen för dessa åtgärder bedrivs många olika verksamheter, i första hand utifrån de riktlinjer som anges från regeringen.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 1997 § 35, att inrätta en arbetslivsenhet samt att utse Lennart Christensson till projektansvarig för arbetslivsenheten.

Beslutet justerades den 10 september 1997, § 221, på så sätt att Kunskapslyftet överfördes från arbetslivsenheten, som finns inom kommunstyrelsens verksam-hetsområde, till barn- och utbildningsnämnden samt att rektor för Komvux blev en resurs för arbetslivsenheten i kompetensutvecklingsfrågor.

I förstnämnda beslut angavs projekttiden för arbetslivsenheten från den 1 juli 1997 till och med den 31 december 1998.

Någon uppföljning av projektet har ännu ej hunnit sammanställas, men det kan konstateras att de i förslaget upptagna projekten för arbetslösa har bedrivits under projekttiden.

Arbetslivsenheten har haft samarbete med såväl verksamhetsområde inom omsorgsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Detsamma gäller för aktörer utanför den kommunala verksamheten. Under projekttiden, som präglats av tider med en hög arbetslöshet, har ett stort antal arbetslösa deltagit i olika projekt inom ramen för de målsättningar som angivits när beslut om arbetslivsenhet antogs.

Innan beslut fattas om eventuella ändringar av organisationen för arbetslivsenheten bör eventuella brister och förtjänster med denna först summeras sedan projekttiden löpt ut. Under tiden måste arbetsmarknadsfrågor även fortsättningsvis bedrivas, förslagsvis med oförändrad organisation.

I motionen anges även att kommunen anlitar ALU-anställda som arbetsledare för Datortek och Tanums kunskapare. Detta är inte riktigt, som ledare för dessa verksamheter har kommunen två projektanställda medarbetare.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 17 mars 1999, § 22.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt personalkontoret att komma med förslag till samordningsåtgärder av arbetsmarknadsfrågorna, och

att huvudmannaskapet för arbetsmarknadsfrågor åvilar kommunstyrelsen.

________________

Ks § 109     98.630-626 Ks

Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion

Öivind Renhammar (Mp) har den 15 september 1998 inkommit med en motion om motion. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att utrymmet för lustfyllda fysiska aktiviteter, för alla elever, inom skolans ram påtagligt utökas, och

att kommunens föreningsbidragssystem utformas så att föreningar som stimulerar fysisk aktivitet premieras.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 1998, § 57,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 1998, § 337,

att remittera motionens första att-sats till barn- och utbildningsnämnden, och

att remittera motionens andra att-sats till fritids- och skärgårdsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 1998, § 109, beslutat avge följande yttrande.

Verksamheten i grundskolan regleras än så länge av en nationellt fastställd timplan. Timplanen anger på ett detaljerat sätt hur många timmar varje ämne har till sitt förfogande. Antalet undervisningstimmar i ämnet idrott är således inte möjligt att förändra lokalt. För närvarande gäller att eleven skall ha 500 timmar idrott och hälsa under sin nioåriga grundskoletid.

Inom ramen för elevens val skall nämnden erbjuda ett urval av ämnen som skall syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Genom elevens val har nämnden en möjlighet att erbjuda eleverna mera idrott i skolan. Dock är det eleven som till sist väljer ämne.

Ett antal timmar i timplanen sorterar under skolans val. Det är rektor som bestämmer vilka ämne som skall vara skolans val. En skola kan alltså anta en idrotts- eller motionsprofil genom att via skolans val lägga en tyngdpunkt på idrottsämnet.

Fysisk aktivitet tillsammans med god kost är grundbultar för ett sunt liv. Det kan nämnas att skolan strävar efter att kunna erbjuda våra barn och unga god och näringsriktig kost, där mjölk ingår som ett naturligt baslivsmedel. Mjölkens betydelse att "ge starka ben" är välkänd.

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i kommande skolplan ytterligare belysa vikten av fysisk aktivitet.

Fritidskontorets yttrande

Fritidskontoret meddelar i yttrande inkommet den 11 februari 1999 att de bidrags- normer som för närvarande tillämpas för idrotts- och ungdomsföreningar antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 1995. Bidragen indelas i grundbidrag, anläggnings- och lokalbidrag samt aktivitetsbidrag.

Grundbidraget avser att stödja grundläggande arbete inom föreningen. Bidraget uppgår till 20 kronor per medlem och år.

Lokal- och anläggningsbidraget utgår för täckning av kostnad för egen eller hyrd anläggning/lokal i relation till föreningens ungdomsverksamhet. Bidrag kan utgå med maximalt 70% av de faktiska drift/hyreskostnaderna.

Aktivitetsbidraget avser att stimulera aktiviteter bland barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Bidraget utgår dels med 10 kronor per aktivitet, samt ett rörligt bidrag på 1,50 kronor per deltagare och sammankomst.

Föreningarna kan vid enskilda tillfällen ansöka om startbidrag, ledarutbildningsbidrag och övriga bidrag.

Genom aktivitetsbidraget stimuleras tillskapande av aktiviteter. Även då enligt normerna ej krävs fysiska aktiviteter för att erhålla bidraget, är ändå de allra flesta aktiviteter sådana att som får betraktas som fysiska aktiviteter.

Fritidskontoret anser därför att kommunens bidragsnormer ganska väl uppfyller motionärens önskemål.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i kommande skolplan ytterligare belysa vikten av fysisk aktivitet, och

att motionen därmed är besvarad.

_____________________

Ks § 110     99.012-923 Ks

Bokslut 1998

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 1998 till kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för 1998,

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning enligt bilaga,

att nedskrivningen av tillgångar sker med 56 tkr,

att extra avskrivning av tillgångar sker med 3 916 tkr och

att fastställa slutliga kommunbidrag enligt bilagda specifikation.

______________________

Ks § 111     98.368-263 Ks

Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 20 juni 1977, § 106, att mottaga Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka som gåva av Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem.

Av gåvobrevet daterat den 20 juni 1977 framgår bland annat att Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem med full äganderätt överlåter fastigheten Ödsmål Innergården 1:146 med inventarier. Idag är fastigheten benämnd Fjällbacka 187:22.

I skrivelse per den 1 september 1977 till kammarkollegiet har Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem hemställt om permutation och därvid anhållit om att få överlåta sina samtliga tillgångar till Tanums kommun på de villkor som angivits i gåvobrevet.

Kammarkollegiet beslutade den 1 september 1978 att bifalla stiftelsens ansökan.

Omsorgsnämnden har i förslag till kompletteringsbudget 1996 och i förslag till budget för 1997 föreslagit en nedläggning av ålderdomshemmet Åldersro.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 1997, § 3,

att hemställa hos kommunfullmäktige att hos kammarkollegiet ansöka om att villkoren i gåvobrevet permuteras, och

att överlämna till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ändrade villkor och ändamålsbestämmelser för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 1997, § 22,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms- hem befintliga arkivlokaler,

att Kville Hembygdsarkiv skall erbjudas lokaler i Fjällbacka,

att vid en försäljning skall åttio procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem användas för bildandet av en särskild stiftelse, vars avkastning skall gå till äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro, som innebär att föreningen inte får vara kvar i byggnaden enligt nuvarande villkor, erhåller tjugo procent av köpeskillingen att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om stiftelseförordnande och därmed sammanhängande bestämmelser samt att vidtaga erforderliga justeringar och förändringar av permutationsvillkoren.

Kville Hembygdsarkiv har härefter erbjudits nya lokaler i Fjällbacka Service.

Inkomna skrivelser och tidigare beslut

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 12 juni 1998 att föreningen vill hållas informerad om framtida planer och användningsområden för fastigheten.

Då fastigheten har övergått i kommunens ägo för 1 krona anser föreningen att motsatsen bör gälla och att fastigheten ej försäljs till utomstående intressenter. Fastigheten bör övergå i "Fjällbackabornas" ägo då tidigare vårdtagare är överförda till annat boende.

Samhällsföreningen meddelar i ny skrivelse inkommen den 1 oktober 1998 att frågan är för stor för samhällsföreningens styrelse att själv besluta,

att många frågor återstår, och

att samhällsföreningen behöver mer betänketid och kräver att ärendet flyttas fram för att föreningens årsmöte i november skall kunna efterfråga "Fjällbackabornas" åsikt i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 272,

att behandla förslag till stadgar för Stiftelsen Åldersro vid sammanträde den 4 november 1998.

Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka anhåller i skrivelse inkommen den 20 november 1998 att kommunstyrelsen utnyttjar den av Fjällbacka Samhällsförening bildade och registrerade stiftelsen istället för att bilda en ny stiftelse.

Då insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in och förvalta medel för uppförande av byggnad för äldreboende i Fjällbacka är ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen en åtgärd som bättre överensstämmer med de ursprungliga stiftarnas intentioner.

Insamlingsstiftelsen bedömer att ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen uppfyller de kriterier som skall uppfyllas för att genomföra en permutation. Till skrivelsen har stiftelsens stadgar fogats.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 1998, § 91,

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 20 januari 1999 sitt stöd till insamlingsstiftelsens begäran att försäljningsbeloppet vid försäljning av Åldersro tillfaller stiftelsen.

Samhällsföreningen ställer sig vidare positiv till kommunens önskemål om två styrelseplatser i insamlingsstiftelsen. Föreningen stöder dock inte kommunens förslag att bilda ny stiftelse.

Kville Hembygdsarkiv meddelar genom styrelseprotokoll inkommet den 29 januari 1999 att styrelsen har beslutat att anta de av stiftelsen för äldreboende och kommunstyrelsen förslagna 5% av försäljningssumman för Åldersro, med förbehåll att summan ej understiger 50 000 kronor.

Hembygdsarkivets styrelse beslutade vidare att avstå de 15% (från 20%) av försäljningssumman som tidigare beviljats av kommunstyrelsen till den stiftelse som bildas och skall handha försäljningssumman.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1999, § 13,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka, vars avkastning skall gå till åtgärder till förmån för äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

Efter kommunstyrelsens beslut den 1 mars 1999, § 13, har tolkningen av fjärde att-satsen diskuterats. Förslag till ny lydelse av fjärde att-satsen har utarbetats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva sitt beslut den 1 mars 1999, § 13,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

______________________

Ks § 112     99.151-262 Ks

Försäljning av fastigheten Tanumshede 1:64, Tanumshede

Kommunens fastighet Tanumshede 1:64, Maskrosvägen 5, Tanumshede, har varit till försäljning sedan 1996. På grund av att fastigheten tidigare har använts som verksamhetslokaler och kräver en omfattande ombyggnad för att fungera som bostad, har intresset för fastigheten varit lågt.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 88, att fastigheten skall säljas till ett marknadsmässigt pris.

Den av kommunen anlitade fastighetsmäklaren har nu presenterat ett bud på fastigheten uppgående till 250 000 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 1999, § 41,

att föreslå kommunfullmäktige försälja fastigheten Tanumshede 1:64 för 250 000 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja fastigheten Tanumshede 1:64 till XX, för en köpeskilling av 250 000 kronor,

att samtliga med köpet förenade kostnader för lagfart bekostas av köparen, och

att i övrigt godkänna bilagda köpekontrakt.

_____________________

Ks § 113     99.150-200 Ks

Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Uddens förskola, Hamburgsund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 1998 att hos fastighetsnämnden begära ombyggnad av Uddens förskola. Om- och tillbyggnaden omfattade nytt klassrum om cirka 60 m2, ny ventilationsanläggning, nytt varuintag samt nytt diskrum med förråd.

Kommunfullmäktige har för ändamålet anslagit 1 200 000 kronor i investeringsbudgeten för 1999-2001.

Anslag 1 200 000 kr
Bokfört 1 201 805 kr
Underskott 1 805 kr

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 1999, § 38,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Uddens förskola, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

_____________________

Ks § 114     98.451-560 Ks

Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun – Ändring av begränsad omfattning

Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 1996.

I Föreskrifterna om avfallshantering 21–22 §§ anges förutsättningarna för undantag från föreskrifterna.

I 22 § anges förutsättningarna för att erhålla befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. För erhållande av sådan befrielse gäller att följande förutsättningar samtidigt uppfylls:

1. Mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastigheten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

2. Fastigheten får inte ligga i tätort (se översiktsplanen) eller inom område planlagt för fritidsbebyggelse.

3. Fastigheten skall ligga mer än 50 meter från farbar väg.

I ett flertal beslut hos Länsstyrelsen under 1999 rörande överklaganden av miljö- och räddningsnämndens/miljö- och byggnadsnämndens avslag av ansökningar om befrielse från sophämtning har nu nämndens beslut undanröjts och ärendena visats åter till nämnden för prövning av frågan om totalbefrielse med hänsyn till mängden sopor.

Länsstyrelsens skäl för sina beslut har varit följande.

Regeringsrätten har i ett avgörande, RÅ 1988 ref 32, slagit fast att den kommunala renhållningsordningen måste innehålla en möjlighet att få frågan om totalbefrielse från den kommunala bortforslingen av hushållsavfall prövad med beaktande av de särskilda omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Bestämmelser härom, för andra än de fastigheter som ligger mer än 50 meter från eller allmän väg och utanför tätort eller planlagt område för fritidsbebyggelse finns inte i de av Tanums kommuns antagna föreskrifterna om avfallshantering i kommunen. Dessa står därför i strid med 4 § renhållningslagen.

Prövningen av ansökan skall därför inte ske med tillämpning enbart av före- skrifterna. Vid prövningen måste dessutom förutsättas att det finns undantags- möjligheter i den omfattning och av det slag som följer av 4 § andra stycket renhållningslagen. Prövningen av ansökan har inte skett utifrån dessa föresatser.

För att kunna pröva ansökningar i enlighet med 15 kap 8, 11-17 §§ Miljöbalken (motsvarar i stort sett tidigare Renhållningslagen) är det enligt miljö- och byggnadsnämnden nödvändigt med en ändring av begränsad omfattning av Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun.

Enligt 15 kap 15 § Miljöbalken behöver en kommun inte ställa ut ett förslag till ändring i renhållningsordningen, om det berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad omfattning.

Samråd i denna fråga har skett med Gatu-VA-avdelningen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 1999, § 72, att föreslå kommunfullmäktige att följande ändring i begränsad omfattning görs i gällande Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun:

21 § Frågor om undantag från dessa föreskrifter om avfallshantering prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

22 § Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Prövning görs av miljö- och byggnadsnämnden.

För erhållande av sådan befrielse gäller att mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastigheten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att följande ändringar görs i 21-22 §§ i gällande Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun:

21 § Frågor om undantag från dessa föreskrifter om avfallshantering prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

22 § Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Prövning görs av miljö- och byggnadsnämnden.

För erhållande av sådan befrielse gäller att mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastigheten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

______________________

Ks § 115     99.001-111 Ks

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer (Kd)

Per Meyer (Kd) avsäger sig i skrivelse inkommen den 31 mars 1999 uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

I skrivelse inkommen den 31 mars 1999 föreslår Kristdemokraterna att Ruben Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Per Meyer (Kd) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer.

______________________

Ks § 116     99.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

______________________

Ks § 117     99.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 28 februari 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 28 februari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

______________________

Ks § 118     99.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 28 februari 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 28 februari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 28 februari 1999.

______________________

Ks § 119     99.204-940 Ks

Utredning av internhyressystem och analys av omsorgsnämndens verksamhet

I bokslut för 1998 redovisar fastighetsnämnden och omsorgsnämnden underskott. Tillsammans med underskott uppkomna under tidigare år uppgår dessa nämnders balanserade underskott till väsentliga belopp. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper har nämnderna ett ansvar för ekonomi och verksamhet över tiden, och ska täcka uppkomna underskott i kommande års budgetar. För att få underlag för den hanteringen av underskotten föreslås följande utredningar.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av internhyressystemet.

Utredningen ska vara klar i augusti 1999.

Omsorgsnämnden

Med nollbasbudgeten som grund görs en analys och översyn av omsorgsnämndens verksamhet, dessutom görs en översyn av omsorgsnämndens styr-och planeringsmodell.

Både översynen av verksamheten och av styr- och planeringsmodellen görs av externa konsulter och ska vara klara under augusti 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra utredningar av internhyressystem och analys av omsorgsnämndens verksamhet, och

att utredningarna skall vara klara i augusti 1999.

______________________

Ks § 120     98.075-993 Ks

Förlängning av RIV-projektet

Tanums kommun har genom beslut av kommunstyrelsen i augusti 1997 beslutat att delta i det så kallade RIV-projektet.

Projektet som enligt de ursprungliga planerna beräknades pågå under åren 1997- 1999 har syftat till att dels bygga en kompetensnätverk i IT-frågor, och dels att bygga ett kommunikationsnät (RIV VG-Net) i regionen Norra Bohuslän-Dalsland.

Projektet försenades dock i starten. I den utvärdering av projektet som gjorts har flera kommuner framfört önskemål om att projekt skall förlängas i ytterligare nio månader (1 januari 2000---30 september 2000).

En förlängning skulle innebära att de investeringsmedel som fortfarande är oförbrukade (ca 14 miljoner kronor) används för att vidareutveckla Kommunikationsnätet. Några ytterligare medel i övrigt kommer inte att tillföras projektet varvid varje kommun skall stå för kostnader för koordinator, hyra för IC samt övriga drift och kommunikationskostnader.

Kostnaden för att förlänga projektet beräknas till ca 200 tkr. Arbete pågår om att ta fram förslag för en eventuell ansökan om ett nytt projekt, ett så kallat RIV-2.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga RIV-projektet under perioden den 1 januari till den 30 september 2000, och

att kostnaden för den förlängda projekttiden, 200 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

______________________

Ks § 121     98.510-993 Ks

Ekonomiskt stöd till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund

Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium inkom den 19 december 1997 med anhållan om kommunalt huvudmannaskap, lokaler samt ekonomiskt stöd till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund.

Ansökan avsåg att Tanums kommun skulle bli huvudman för centret under dess första etapp, att kommunen skulle uthyra lokaler till centret samt stötta projektet med 200 000 kronor. Centret skulle härvid finansieras med medel från EU:s Strukturfonder, Bohuslandstinget, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden samt Tanums kommun.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 1998, § 9,

att ställa sig positiv till projektet,

att kommunen ej åtar sig huvudmannaskapet för projektet,

att kommunen upplåter lokaler i Norra Magasinet och Syversens f d trålbinderi i Havstensund enligt projektbeskrivningen,

att stödja projektet ekonomiskt upp till 200 000 kronor under förutsättning av att övriga finansiärer bidrar med sina andelar, och

att projektet förutsätter EU-medel och nationell finansiering.

I skrivelse inkommen den 8 mars 1999 anhåller Stiftelsen Västerhavet att kommunen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 14 januari 1998, § 9,

utbetalar 100 000 kronor till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum för tiden 1998-08-01—1998-12-31.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt näringslivsgruppen att sammanträffa med ansvariga för Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund och övriga finansiärer.

______________________

Ks § 122      98.610-213 Ks

Fastigheten Fåraby 1:129, Havstensund

Tanums kommun står som lagfaren ägare till fastigheten Fåraby 1:129.

Fastigheten omfattar 3 808 m2 mark och har använts för det f d vattenverket i Havstensund.

Vattenverket är numera borta och vattenabonnenterna är inkopplade på Bolsjö-systemet.

Kommunen har under senare tid fått intresseanmälningar från fem företag i Havstensund som är i behov av verksamhetslokaler. Verksamheterna är av skiftande art, störst behov av mark har för närvarande GBM.

Representanter för kommunen har träffat Havstensunds Samhällsförening och företagarna för att på ort och ställe gå igenom lokalbehovet. Efter besiktning av alternativa lägen för lokalisering av verksamheterna är samtliga parter eniga om att den bästa lokaliseringen är vid det f d vattenverket, fastigheten Fåraby 1:129.

I en intern utredning konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen att marken ligger inom strandskyddsområde, och att en planläggning sannolikt är nödvändig för att lokalisera verksamhet till fastigheten.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen bör priset för fastigheten uppgå till 120 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att priset för fastigheten Fåraby 1:129 skall vara 120 000 kronor, exklusive eventuella anslutningsavgifter för vatten och avlopp,

att uppdra åt byggnadskontoret att söka dispens från det strandskydd fastigheten omfattas av, och

att medge miljö- och byggnadsnämnden att bevilja plantillstånd.

_____________________

Ks § 123     99.169-331 Ks

Bygglovsavgifter på fastigheten Tanumshede 3:27

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 1992, § 99,

att försälja fastigheten Tanumshede 3:27 till xx, för en överenskommen köpeskilling om 110 000 kronor.

Fastigheten är belägen på Tanumshede industriområde och utgörs av 1 528 m2 mark.

I skrivelse inkommen den 8 mars 1999 meddelar xx att han vid köpet av fastigheten ej fick information om att det endast fanns tillfälligt bygglov på fastigheten.

Utgifterna för olika tillfälliga bygglov och slutligen permanent bygglov har uppgått till 17 256 kronor.

xx uppfattning är att en del av dessa avgifter skall bekostas av Tanums kommun.

I yttrande inkommet den 22 mars 1999 meddelar stadsarkitekten att endast avgiften för permanent bygglov, 5 544, kronor, kan sägas vara en konsekvens av att det tidigare endast funnits bygglov för en tillfällig kontorsbarack.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återbetala 5 544 kronor till xx, på grund av felaktig information vid försäljning av fastigheten Tanumshede 3:27, och

att återbetalning sker ur konto Näringslivsåtgärder.

______________________

Ks § 124     99.080-979 Ks

West Sweden – Förslag till ändrad organisation

West Sweden har utarbetat ett förslag till förändrad organisation.

Förslaget innebär en förändring av nodorganisationen och kontorsorganisationen i Göteborg och Bryssel.

Kommunstyrelsen yttrade sig över förslaget den 10 februari 1999, § 54. Kommunstyrelsen beslutade därvid att ställa sig bakom förslaget till ändrad organisation för West Sweden.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 10 februari 1999 vill kommunstyrelsen förtydliga sitt beslut.

Beslutet i februari avsåg tillstyrkan av den nya nodorganisationen.

Vid föreningsstämman den 16 april 1999 kommer det att väljas en ny styrelse för West Sweden.

Praktikantmöjligheter för svenska ungdomar samt bemanning och fördelning av arbetsuppgifter mellan Bryssel och Göteborg bör närmare belysas.

Förslag till ny kontorsorganisation är en fråga för den nya styrelsen.

Den nya styrelsen för West Sweden bör därför ta upp frågan om ny kontorsorganisation och utarbeta ett eget organisationsförslag som skickas ut till medlemmarna för yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att komplettera beslutet den 10 februari 1999, § 54, enligt följande:

att frågan om förändring av kontorsorganisationen och bemanningen av West Sweden återremitteras till den nyvalda styrelsen för West Sweden för utarbetandet av ett nytt förslag som tillställes medlemmarna för yttrande.

_____________________

Ks § 125     99.205-192 Ks

Samhällsservice i Grebbestad

I samband med nedläggningen av räddningskåren i Grebbestad har frågan väckts om den framtida användningen av f d brandstationen. Förslag har presenterats och och diskuterats. Vid diskussioner i kommunstyrelsen har frågan vidgats till att omfatta även övrig samhällsservice i Grebbestad.

I samband med diskussioner om exploatering av Svinnäs har krav framförts om att genomföra en sociologisk utredning som skall visa exploateringens påverkan på Grebbestads samhälle och övriga kommunen. Den sociologiska utredningen kommer att göras av externa utredare.

Härutöver bör genomföras en intern utredning om behovet av olika samhällsfunktioner i Grebbestad. Utredningen föreslås genomföras av två ledamöter ur kommunstyrelsen. Uppdraget innebär en inventering av befintliga verksamheter samt behov av service under såväl den närmaste tiden som i ett mer långsiktigt perspektiv.

Bland annat bör följande frågor belysas i utredningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Ronny Larsson och Nils Lago-Lengqvist att inventera nuvarande service och belysa framtida behov av samhällsservice i Grebbestad,

att uppdraget skall redovisas under oktober månad 1999, och

att extern resurs får användas i utredningsarbetet efter samråd med kommunstyrelsen.

_______________________

Ks § 126      98.667-232 Ks

Exploatering Svinnäs, Grebbestad

xx, har i skrivelse framfört önskemål om att få exploatera Svinnäshalvön, Grebbestad.

Det aktuella området utgörs av privatägd mark och ägs av xx.

Ansökan från xx har kompletterats med översiktliga handlingar som beskriver projektets omfattning.

Projektet föreslås omfatta cirka 200 hus för hel- och fritidsboende, samt en rekreationsanläggning (SPA).

De politiska partierna samt Grebbestads samhällsförening har ställt sig positiva till att fortsätta diskussionerna om genomförande av projektet.

En grupp bestående av politiker och tjänstemän har lagt fram ett förslag på hur arbetet kan med projektet skall framskrida. Förslaget beskrivs i bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bilagda förslag skall ses som en modell för det fortsatta arbetet med projektet, och

att översända förslaget till xx..

______________________

Ks § 127     98.013-952 Ks

Föreningsbidrag 1999

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja föreningsbidrag för 1999 enligt bilagda sammanställning,

att bidragen utbetalas ur verksamhet 130, bidrag,

att samhällsföreningar som under 1999 inkommer med ansökan om föreningsbidrag 1999 beviljas bidrag med 1 400 kronor under förutsättning att verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning bifogas, och

att uppdra åt kanslichefen samt chefen för kultur- och fritidsförvaltningen att se över regler för föreningsbidrag.

____________________

Ks § 128     99.167-952 Ks

Tanums Hemvärnskompani – Ansökan om årligt drift- och underhållsbidrag för Tanums Hemvärnsgård

Chefen för Norrvikens Hemvärnsbataljon anhåller i skrivelse inkommen den 12 mars 1999 om årligt drift- och underhållsbidrag för Tanums Hemvärnsgård.

Försvarsbeslut 96 har inneburit minskade anslag vilket i sin tur har inneburit att försvarsmakten grund- och krigsorganisation har reducerats.

Riksdagen markerade särskilt i försvarsbeslutet de frivilliga organisationernas ökande betydelse.

För att Hemvärnet skall kunna genomföra sina uppgifter krävs stöd i flera avseenden från såväl Försvarsmakten som kommunerna. Det är därför av stor vikt att Hemvärnet får kommunalt stöd till utbildning, hemvärnsgårdar, skjutbanor med mera.

Tanums Hemvärnskompani ansöker om årligt drift- och underhållsbidrag för Tanums Hemvärnsgård på 30 000 kronor.

Tanums Hemvärnskompani har härutöver i särskild ordning inkommit med ansökan om föreningsbidrag 1999. Det ansökta föreningsbidraget uppgår till 3 600 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Tanums Hemvärnskompani driftbidrag på 20 000 kronor för år 1999,

att det beviljade driftbidraget även innefattar föreningsbidrag för år 1999, och

att anslagna medel, 20 000 kronor, finansieras ur konto Föreningsbidrag.

_______________________

Ks § 129     99.192-979 Ks

Inbjudan från Palamuse kommun, Estland

Palamuse kommun, Estland, har den 24 mars 1999 inkommit med inbjudan till kommundagarna den 28-30 maj 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från deltagande vid kommundagarna den 28-30 maj 1999 i Palamuse.

______________________

Ks § 130     99.053-961 Ks

Anhållan om förhandling om pension m m

Räddningschef Nils Olsson har den 18 januari 1999 inkommit med skrivelse om tjänstgöring fram till pension samt anhållan om förhandling om pension.

Nils Olsson meddelar att då han ej längre har några förtroendeuppdrag finns inga hinder att han är förvaltningschef för räddningstjänsten under den tid som återstår fram till pensioneringen, den 30 juni 1999.

Nils Olsson har idag ett grundarvode på 11 666 kronor per månad. I beloppet ingår ej sociala förmåner, såsom pension eller dylikt.

Nils Olsson anhåller om fast lön med 23 000 kronor per månad fram till pensioneringen, samt förhandling om pension.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 17 mars 1999, § 25,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Fredlund (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till Nils Olsson framställan om lön från den 1 januari till och med den 30 juni 1999. Bifallsyrkandet förutsätter att Nils Olsson avstår från kravet om pension.

Anders Schönbeck (Mp) och Lennart Larson (M) yrkar avslag till Nils Olssons framställan i sin helhet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lennart Fredlunds, Clas-Åke Sörkvists och Ronny Larssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Nils Olsson lön med 23 000 kronor per månad från den 1 januari till och med den 30 juni 1999,

att den beviljade lönen avser heltidsuppdrag som räddningchef, tillika förvaltningschef, och

att beslutet gäller under förutsättning att Nils Olsson avstår från kravet om pension.

Reservation

Lennart Larson (M) och Nils Lago-Lengqvist (M) anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut.

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

______________________

Ks § 131     99.190-942 Ks

Ansökan om tjänstledighet

xx innehar 0,5 tjänst på ekonomikontoret och 0,5 tjänst på kommunkansliet.

xx har inkommit med ansökan om tjänstledighet utan lön från båda tjänsterna för tiden 1999-05-01—2000-04-30 för att pröva på annat arbete.

Kanslichefen och ekonomichefen tillstyrker ansökan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja xx tjänstledighet från anställningarna på ekonomikontoret och kommunkansliet utan lön för tiden 1999-05-01—2000-04-30.

Bengt Mattsson (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

_____________________

Ks § 132     99.139-745 Ks

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

G. Berglunds Ambulerande Servering AB har ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen om att få servera starköl till allmänheten i restaurangtält under Rabbalshede marknad torsdagarna den 29 april samt 12 augusti 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-19.00.

Restaurangtältets entré kommer enligt ansökan att stå under uppsikt av vakt, för att garantera att ingen för med sig öl ut.

Marken upplåts xx.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Ingen erinran.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Ingen erinran.

Räddningstjänsten: Ingen erinran. Besiktning skall dock ske.

Kronofogdemyndigheten: Sökanden förekommer ej i Kronofogdemyndighetens centralregister med obetalda skatter, avgifter eller enskilda mål.

Skatteförvaltningen: Ingen erinran.

I de riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun som fastställdes av kommunfullmäktige 1997-04-21 sägs angående tillfällig servering till allmänheten att:

"Endast arrangemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 20 år skall erhålla tillstånd. Lagad mat skall tillhandahållas. Serveringstillstånd meddelas endast i de fall serveringen ingår som en del i ett större arrangemang där serveringen inte är det primära utan endast ingår som en naturlig del i arrangemanget."

Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, till exempel öltält vid festivaler etcetera, medges tillstånd endast till sökanden som redan har permanent serveringstillstånd.

Tillstånd skall i första hand medges etablerade krögare inom Tanums kommun som visat skötsamhet."

Lagad mat tillhandahålls, och serveringen ingår i ett större arrangemang. Betryggande tillsyn av serveringen måste garanteras.

Enligt kommunens riktlinjer skall tillstånd endast medges till sökanden som redan har permanent serveringstillstånd. Detta strider dock mot alkohollagens bestämmelser enligt den utvärdering av "Kommunaliseringen av serveringsärenden 1995-1997" som Alkoholinspektionen gjorde 1998.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja G. Berglunds Ambulerande Servering AB tillfälligt tillstånd att få servera starköl till allmänheten i ett restaurangtält under Rabbalshede marknad, torsdagarna den 29 april samt 12 augusti 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-19.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja G. Berglunds Ambulerande Servering AB tillfälligt tillstånd att få servera starköl till allmänheten i ett restaurangtält under Rabbalshede marknad, torsdagarna den 29 april samt 12 augusti 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-19.00.
____________________

Ks § 133     99.193-211 Ks

Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m

Fastighet: Tanumshede 2:14

Överlåtare: RÖK Fastighets AB, Tanumshede

Förvärvare: RÖK Fastighets Handelsbolag, Tanumshede

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna överlåtelse av fastigheten Tanumshede 2:14, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

______________________

Ks § 134

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 17 mars 1999, §§ 23-30.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_____________________

Ks 135

Anmälan av delegationsbeslut

Nr Dnr
Förköp 48-57 99. –211 Ks
Anställningsbeslut 9-10 99.003-900 Ks
Tillfälliga serveringstillstånd:
Kapten Falck, Fjällbacka, 13/3, 20/3, 2/4, 10/4-99 99.152-745 Ks
Återlämnat pantbrev
50 000 kronor, Fjällbacka 176:120 99.011-287 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 136      98.020-900 Ks

Anmälan av representation

Ekonomikontoret nr 1-7 1 307 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 110, 117-120
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 110, 117-120
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 110, 117-120, 129
Nils Olsson, räddningschef, §§ 110, 117-120
Benny Ottosson, alkoholhandläggare, § 132

 

Utses att justera Mona Svegås
§§ 108-136
Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/ /Clas-Åke Sörkvist/
§§ 108-130, 132-136 § 131
Justeringsman /Mona Svegås/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-03-31
Anslaget uppsatt 1999-04-07 Anslaget nedtages 1999-04-29
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............./Yvonne Eriksson/....................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo