Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-03-10b

§ Ärende:
80 Val av stämmoombud till Kommuninvest Ekonomisk Förening 1999-2002

Ks § 80      99.001-111 Ks

Val av stämmoombud till Kommuninvest Ekonomisk Förening 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Clas-Åke Sörkvist som ordinarie stämmoombud till Kommuninvest Ekonomisk Förening med Ronny Larsson som ersättare, och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 10.00-10.05
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås

§§ 80

 

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Mona Svegås/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-03-10
Anslaget uppsatt 1993-03-10 Anslaget nedtages 1999-03-31
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............................./Kerstin Berius/.....................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo