Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-03-10a

§§ Ärenden:
81 Val av revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser
82 Arbetsmodell för budget 2000
83 Överföringsledning Grönemad-Grebbestad
84 Driftbidrag till Tanum Turist 1999
85 LEADER II Norra Bohuslän – Ansökan om kommunal medfinansiering i
86 Delredovisning av ombyggnad av f d brandstationen Grebbestad projekt NOAK
87 Tillväxtavtal för Tanums kommun
88 Organisation för Folkhälsorådet
89 Skalhuset AB – Begäran om täckande av uppkommen förlust
90 Skalhuset AB
91 Begäran om upplåtelse av mark på Skäret, Hamburgsund
92 Utredning om gemensam förbundsstruktur för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
93 Översyn av bestämmelserna enligt 47 § väglagen om byggnadsfritt avstånd utmed vissa allmänna vägar i västra Götalands län
94 Ordförande i Tanum Turist Ekonomisk förening
95 Arbetsformer och delegation till räddningschefen inom räddningstjänstens verksamhetsområde
96 Betalkort inom räddningstjänstens verksamhetsområde
97 Beslutsattestanter för räddningstjänstens verksamhetsområde
98 Räddningstjänsten – Begäran om utökning av kanslisttjänst
99 Ansökan om garantipension
100 West Sweden – Val av ombud till föreningsstämma
101 LEADER II Norra Bohuslän - Val av ombud till föreningsstämma
102 Klas & Kikkis Skafferi HB, Grebbestad – Ansökan om serveringstillstånd året runt
103 Pappas Lunchcafé, Tanumshede – Ansökan om serveringstillstånd
104 Anmälan av arbetsutskottets protokoll
105 Anmälan av delegationsbeslut
106 Meddelanden

Ks § 81      99.001-111 Ks

Val av revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser

I kommunen finns bilagda stiftelser. För stiftelserna skall utses revisorer.

Stiftelsen Hilda Larssons fond är den enda stiftelsen som för närvarande förvaltar tillgångar över tio basbelopp och för vilken det skall utses en auktoriserad revisor.

Valberedningens ordförande har efter samråd med presidiet i valberedningen föreslagit att Berit Carlsson och Lars Hognert utses som förtroendevalda revisorer för kommunens samtliga stiftelser.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Berit Carlsson och Lars Hognert till revisorer för samtliga stiftelser som förvaltas av kommunen, och

att utse xx, Öhrlings Cooper & Lybrand, som auktoriserad revisor för stiftelsen Hilda Larssons fond.

_____________________

Ks § 82     99.165-293 Ks

Arbetsmodell för budget 2000

Föreligger förslag till arbetsmodell för budget 2000.

Målsättningen med budgetarbetet för år 2000 är att förbättra verksamhets-styrningen. För varje verksamhetsområde skall det finnas en översiktlig verksamhetsinriktning som anger verksamhetens övergripande mål. Med utgångspunkt från de övergripande målen skall resultatmål för varje verksamhetsområde tas fram. Resultatmål skall tas fram för följande områden:

I samband med 1999 års budget antog kommunfullmäktige övergripande målsättningar för Tanums kommun. Dessa målsättningar som bland annat angav mål för näringsliv, befolkning m m kommer att ligga till grund för arbetet med budget 2000.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att ärendet bordläggs.

Nils Lago-Lengqvist (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Mona Svegås (S) yrkar tillägg på sidan 5, under rubriken "Personalkontoret", så att det framgår att även fritidspedagoger utgör skolpersonal.

Ordföranden ställer fråga på Mona Svegås tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Ronny Larsson (S) yrkar tillägg på sidan 5, under rubriken "Personalkontoret", så att en punkt benämnd "Löner" tillskapas.

Ordföranden ställer fråga på Ronny Larssons tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda arbetsmodell för budget 2000.

Reservation

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

____________________

Ks § 83      99.114-542 Ks

Överföringsledning Grönemad-Grebbestad

I Grönemad finns endast en slamavskiljare för rening av det kommunala avloppet. Utloppsledningen mynnar ca 50 m från strandlinjen.

En överföringsledning har projekterats från Grönemad till Gata. I Grönemad anläggs en ny pumpstation.

Anbud på arbetet har infordrats. Det har härvid konstaterats att kostnaderna för överföringsledningen kommer att överstiga upprättade beräkningar.

Kommunfullmäktige har anslagit 1,5 miljoner kronor för en överföringsledning, inklusive pumpstation för avloppsvatten från Grönemad till Gata. Sammanställningen av inkomna anbud visar på en kostnad uppgående till 2,8 miljoner kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 21 januari 1999, § 22,

att hos kommunfullmäktige begära omfördelning av medel i investeringsbudgeten från projektet Heestrands avloppsreningsverk till överföringsledning Grönemad.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 1999, § 18,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till budgetberedningen för inarbetande i kompletteringsbudget 1999.

________________________

Ks § 84 99.144-408 Ks

Driftbidrag till Tanum Turist 1999

Fritidskontoret har den 24 februari 1999 inkommit med skrivelse om driftbidrag till Tanum Turist 1999.

Tanums Turist har under flera år erhållit driftbidrag från fritids- och skärgårdsnämnden samt kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att lämna bidrag med 200 000 kronor under 1999.

Kultur- och fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen fattar beslut om driftbidrag till Tanum Turist med 125 000 kronor likt föregående år.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att kommunstyrelsen anslår 125 000 kronor i driftbidrag till Tanum Turist 1999.

Bengt Widengård (S) och Lennart Fredlund (Fp) yrkar bifall till berednings- förslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 100 000 kronor i driftbidrag till Tanum Turist 1999,

att anslagna medel, 100 000 kronor, utbetalas ur konto Föreningsbidrag, och

att överföra 100 000 kronor från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till konto Föreningsbidrag.

____________________

Ks § 85     98.425-996 Ks

LEADER II Norra Bohuslän – Ansökan om kommunal medfinansiering i projekt NOAK

LEADER II Norra Bohuslän har den 9 februari 1999 inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering i projekt NOAK, etapp 2.

Projekt NOAS arbets- och resurskooperativ syftar till att ge landsbygdsboende en ny möjlighet till arbetstillfällen och kollektiv utveckling genom social mobili- sering och utveckling. Syftet är att skapa ett forum för människor att utveckla sina egna lösningar för hur man skapar "Det goda livet".

Målgruppen är i första hand de som är bosatta i Tanums kommun, men även andra

som är bosatta i LEADER-området.

Kooperativet ansöker nu om ett LEADER-stöd på sammanlagt 550 000 kronor för etapp 2. Den normala finansieringsmodellen innebär att Tanums kommun får tillskjuta 80 850 kronor. Etapp 2 sträcker sig över perioden den 1 januari till den 31 december 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 80 850 kronor som medfinansiering för genomförande av projekt NOAK, etapp 2, och

att anslagna medel, 80 850 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

_____________________

Ks § 86     99.150-200 Ks

Delredovisning av ombyggnad av f d brandstationen i Grebbestad

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 1998, § 24, att medge systembolaget att driva sommarbutik i Grebbestad sommaren 1998.

Ombyggnaden har utförts i delar av första våningen i före detta vagnhall, förråd, kontor och omklädning, ytan uppgår till ca 200 m2.

Kostnaden för denna ombyggnad har systembolaget själva bekostat, även iordningställande av lokalen i samråd med fastighetsförvaltningen.

För att lokalen i första våningen skall vara mer flexibel för olika verksamheter har en ombyggnad skett exteriört, de två stora portar som var i vagnhallen har demonterats och en huvudentré med 2 stycken skyltfönster ut mot gatan har iordningställts.

Kommunfullmäktige har anslagit 800 000 kronor i investeringsbudgeten 1998.

Hittills har förbrukats 195 107 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 1999, § 37,

att överlämna delredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att med ett godkännande lägga delredovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 87 98.795-480 Ks

Tillväxtavtal för Tanums kommun

Regeringen har beslutat att näringspolitiken skall regionaliseras och att det behövs en bättre samordning med andra politiska områden. Ett led i detta arbete är att ta fram regionala tillväxtavtal. I det förslag som lades fram i regeringens proposition om Regional tillväxt och som riksdagen fattade beslut om den 6 maj 1998 redovisades följande övergripande mål för en regional näringspolitik:

"...att utifrån de förutsättningar som finns i varje län skall en hållbar ekonomisk tillväxt stimuleras och på så sätt bidra till fler och växande företag och därmed en ökad sysselsättning för både kvinnor och män."

Regionen Västra Götaland har delats in i sju delregioner där Tanum tillsammans med Strömstad, Munkedal och Sotenäs utgör delregion Norra Bohuslän. Vid möte den 23 oktober 1998 har de fyra kommunerna förklarat sig villiga att samarbeta med syftet att gemensamt teckna ett tillväxtavtal för norra Bohuslän.

Inom varje kommun arbetas fram ett lokalt tillväxtavtal som sedan samordnas med övriga till det delregionala tillväxtavtalet.

Tillväxtavtalet för Tanum har tagits fram av ett lokalt partnerskap bestående av representanter för näringslivet, arbetsförmedlingen, komvux m.fl samt kommunstyrelsen arbetsutskott.

Partnerskapet har utsett en arbetsgrupp bestående av 12 personer som tillsammans med kommunen svarat för att utarbeta ett underlag till tillväxtavtal.

Tillväxtavtalet för Tanum kommun skall den 19 mars 1999 överlämnas till Leif Berndtsson som är processledare för arbetet med tillväxtavtal för norra Bohuslän.

Tillväxtavtalet för norra Bohuslän skall sedan inordnas i det regionala tillväxtavtalet för Västra Götaland som kommer att överlämnas till regeringen den 15 april 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta slutligt beslut i ärendet.

____________________

Ks § 88     99.119-819 Ks

Organisation för Folkhälsorådet

Helene Arvidsson (Fp) inkom den 20 april 1998 med motion om inrättande av ett Folkhälsoråd.

Som svar på motionen beslutade kommunfullmäktige den 14 december 1998, § 97,

att inrätta ett Folkhälsoråd enligt motionärens förslag,

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta regler och organisation för Folkhälsorådet, och

att motionen därmed är besvarad.

Kommunstyrelsen har därmed att utarbeta regler och organisation för Folkhälsorådet.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 februari 1994 redogör Helene Arvidsson för utkast till organisation för Folkhälsorådet.

Arbetsutskottet noterar vidare att Norra Bohusläns hälso- och sjukvårdsnämnd den 29 januari 1999 beslutat att utse två representanter till varje kommuns lokala Folkhälsoråd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har härvid beslutat utse Mona Svegås och Tomas Lindh att ingå i Tanums lokala Folkhälsoråd.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 1999, § 19,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatta diskussioner.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till organisation och bemanning av Folkhälsorådet samt riktlinjer och budget för verksamheten 1999, och

att utse följande personer att ingå i arbetsgruppen

Helene Arvidsson,
Mona Svegås,
Tomas Lindh,
Gun Broberg-Hansson,
Maj-Lis Andersson, och
Dan Andersson, sammankallande.

_____________________

Ks § 89     98.766.215 Ks

Skalhuset AB – Begäran om täckande av uppkommen förlust

xx, Skalhuset AB, har den 19 januari 1999 inkommit med begäran om täckande av uppkommen förlust på grund av försenade beslut.

Företaget arrenderar från den 1 juli 1996 fastigheten Kärraby 5:116 av Tanums kommun. Enligt upprättat arrendeavtal skall marken kunna användas för vatten-bruksanläggning. Den tidigare innehavaren av arrendet har dock inte avflyttat från marken enligt intentionerna.

Företaget har sökt bygglov för utbyggnad av vattenbruksanläggning inomhus. Bygglov har dock ännu ej meddelats.

Under tiden bygglovet behandlas har företaget hos kommunledningen begärt att få låna tillfälliga lokaler, bland på grund av upprepade stölder av skaldjur. Företaget har härvid istället erbjudits lokaler av privat fastighetsägare.

Företaget hävdar att kommunen genom upprepade försumligheter hindrat företagets utveckling, vilket inneburit uteblivna intäkter och ökade kostnader.

Stölderna av skaldjur ersätts inte av försäkringen då inlåsning krävs. Härmed anser företaget att kommunen är ansvarig för skadorna.

xx yrkar att Skalhuset AB ersätts för de skador som orsakats då tillstånd att bygga en låsbar vattenbruksanläggning uteblivit. Kostnaderna uppgår vid de senaste stölderna till 13 960 kronor.

xx har inkommit med kompletterande information i skrivelse inkommen den 4 mars 1999.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Nils Lago-Lengqvist (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Anders Schönbeck (Mp) och Ronny Larsson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att näringslivsgruppen sammanträffar med xx innan beslut tas om ekonomisk ersättning.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller bordläggas och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för avgörande av ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bordläggning av ärendet.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej.

Kommunstyrelsen beslutar således avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avvisa begäran från Skalhuset AB om ekonomisk ersättning.

_____________________

Ks § 90     98.766-325 Ks

Skalhuset AB

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde, § 89, beslutat att avvisa begäran från Skalhuset AB om ekonomisk ersättning.

Föreligger nu förslag att sammanträffa med xx, Skalhuset AB, för att diskutera den uppkomna situationen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunens näringslivsgrupp, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, kanslichefen samt tekniske chefen att sammanträffa med xx, Skalhuset AB.

______________________

Ks § 91     99.111-213 Ks

Begäran om upplåtelse av mark på Skäret, Hamburgsund

xx, Motorcentrum i Hamburgsund, har den 9 februari 1999 inkommit med begäran att kommunen upplåter mark på Skäret för uppförande av förvaringshall för båtar.

Företagets kundkrets vad avser rekonditionering och utrustning av båtar i det något större segmentet har ökat väsentligt. Det är för företaget viktigt att kunna ta hand om båtarna på ett för kunden tillfredsställande sätt. Kunderna kräver att båtarna kan förvaras inomhus.

Företaget har idag en bred kundkrets som servas mekaniskt under våren. Kunderna förvarar sedan båtarna på andra ställen i Sverige och Norge. Företaget önskar kunna erbjuda dessa kunder en heltäckande service.

Företaget önskar nu lämplig mark för uppförande av förvaringshall, där förvaring endast sker inomhus.

Markområdet på insidan av Skäret, Hamburgsund, bedöms lämplig med tanke på tillgänglighet för transporter och avskildhet.

Företaget har som målsättning att kunna erbjuda sina kunder inomhusförvaring redan nästkommande säsong. Företaget anhåller därför om ett snabbt och positivt beslut.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Widengård (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller xx framställan.

Karl-Erik Hansson (C) yrkar att ärendet remitteras till detaljplanegruppen.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Karl-Erik Hanssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till detaljplanegruppen.

______________________

Ks § 92      99.120-976 Ks

Utredning om gemensam förbundsstruktur för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunförbundet och landstingsförbundet har genomfört en utredning om framtidens förbund för kommuner och landsting.

Utredningen består av två rapporter den ena med överväganden och förslag och den andra med ett fakta- och bakgrundsmaterial.

Huvudfrågan i utredningen är om kommuner och landsting/regioner i framtiden skall vara organiserade i varsitt nationellt förbund i nära samverkan.

Utredningen är remitterad till förbundets medlemmar samt länsförbunden för yttrande. Remissyttrande skall inges senast den 28 maj 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att yttra sig över utredningen.

____________________

Ks § 93     99.110-352 Ks

Översyn av bestämmelserna enligt 47 § väglagen om byggnadsfritt avstånd utmed vissa allmänna vägar i Västra Götalands län

Länsstyrelsen har den 9 februari 1999 inkommit med rubricerade ärende för yttrande.

Enligt 47 § väglagen får inom ett avstånd av tolv meter från vägområdet inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, vidtas tillbyggnader, utföras andra anläggningar eller åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten.

Länsstyrelsen kan om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten föreskriva att avståndet ökas, dock till högst 50 meter. Länsstyrelsen föreskriver utökat byggnadsfritt avstånd till 30 meter längs följande vägar inom Tanums kommun:

Yttrande

Tekniske chefen meddelar i yttrande inkommet den 19 februari 1999 att förslaget förefaller innebära väl avvägda begränsningar.

Kommunens yttrande skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna tekniske chefens yttrande till länsstyrelsen som sitt eget.

_______________________

Ks § 94     99.001-111 Ks

Förslag till ordförande för Tanum Turist Ekonomisk Förening

Lennart Larson, sammankallande i valberedningen för Tanum Turist, har den 9 mars 1999 inkommit med förslag till ordförande för Tanum Turist.

Nuvarande ordföranden, xx, har meddelat att han önskar avgå i samband med årsstämman.

Valberedningen föreslår att xx, Hjälpesten, utses till ny ordförande för verksamhetsåret 1999.

Tanum Turist årsstämma 1999 kommer att behandla ett reviderat förslag till stadgar. Av stadgarnas § 11 framgår bland annat att:

"Ordföranden väljs av föreningsstämman, bland utsedda eller valda ledamöter, för en tid av 1 år. Kommunstyrelsen skall dock före val uttala sitt stöd för det förslag till ordförande som valberedningen avser framföra vid föreningsstämman."

Valberedningen önskar nu att kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för förslaget att utse xx som ordförande för Tanum Turist.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uttala sitt stöd för att xx utses som ordförande för Tanum Turist.

_____________________

Ks § 95     99.145-900 Ks

Arbetsformer och delegation till räddningschefen inom räddningstjänstens verksamhetsområde

Föreligger förslag till arbetsformer och delegation till räddningschefen. Förslaget bilaga.

Bestämmelserna om delegation till räddningschefen rör personalfrågor, ekonomi-frågor samt myndighetsutövning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa arbetsformer och delegation till räddningschefen, som tillika är förvaltningschef, enligt bilagda förteckning, och

att uppdra åt kanslichefen att komma med förslag på hur delegationsbeslut fattade av kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret samt räddningstjänsten skall meddelas till kommunstyrelsen.

_____________________

Ks § 96     99.128-948 Ks

Betalkort inom räddningstjänstens verksamhetsområde

Kommunfullmäktige har den 16 december 1996, § 109, beslutat om regler för användande av betalkort, kontokort m fl.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att nämnd, eller den nämnden utser skall ta beslut om vilka förtroendemän och tjänstemän inom nämndens område som skall ha betalkort. Vidare skall nämnd, eller den nämnden utser besluta om en nivå för det högsta månadsbelopp som kortet får användas för.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till förvaltningschefen att besluta om vilka som skall ha betalkort inom räddningstjänstens verksamhetsområde, och

att nivån för betalkorten skall vara 3 000 kronor per månad.

____________________

Ks § 97     99.001-111 Ks

Beslutsattestanter för räddningstjänstens verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att utse förvaltningschefen som ordinarie beslutsattestant med stf räddningschefen som ersättare, och

att utse kanslist xx som ordinarie behörighetsattestant med materialvårdare xx som ersättare.

____________________

Ks § 98      99.042-948 Ks

Räddningstjänsten – Begäran om utökning av kanslisttjänst

Räddningschefen meddelar i skrivelse inkommen den 14 januari 1999 att räddningstjänsten under senare år fått allt svårare att hinna med de sysslor som åligger verksamheten.

Innehavaren av tjänsten som kanslist har under 1997/98 arbetat väsentligt mer än de 50% tjänsten omfattar.

Räddningschefen föreslår kommunstyrelsen besluta

att utöka tjänsten som kanslist på räddningstjänstens kontor med 15% (6 timmar/ vecka) från och med den 1 februari 1999, samt

att inordna beredskapsplaneringen för kommunen som projektanställning på 35% (14 timmar/vecka) under perioden den 1 februari till den 31 december 1999, med utvärdering efter första året.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 27 januari 1999, § 8,

att ej medge utökning av kanslisttjänst med 15% på räddningstjänstens kontor, och

att medge att beredskapsplaneringen inordnas som projektanställning på 30% (12 timmar/vecka) under perioden den 1 februari till den 31 juli 1999, med efterföljande utvärdering.

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 1999, § 16,

att upphäva sitt beslut den 27 januari 1999, § 8.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 februari 1999, §16.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att ej medge utökning av kanslisttjänst med 15% på räddningstjänstens kontor, och

att medge att beredskapsplaneringen inordnas som projektanställning på 30% (12 timmar/vecka) under perioden den 1 februari till den 31 juli 1999, med efterföljande utvärdering.

______________________

 Ks § 99      98.764-961 Ks

Ansökan om garantipension

xx har den 25 november 1998 inkommit med ansökan om garantipension från och med den 1 april 1999.

xx arbetar heltid som områdeschef för äldre- och handikappomsorgen i Grebbestad.

Omsorgschefen meddelar i yttrande inkommet den 25 november 1998 att hon är positiv till ansökan och ställer sig bakom densamma.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 27 januari 1999, § 9,

att avslå ansökan om garantipension.

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 1999, § 17,

att upphäva sitt beslut den 27 januari 1999, § 9.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 februari 1999, § 24 februari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om garantipension.

_____________________

Ks § 100     99.001-111 Ks

West Sweden – Val av ombud till föreningsstämma

West Sweden ideell förening har den 18 februari 1999 inkommit med kallelse till föreningsstämma den 16 april 1999 i Kinna.

Kommunen har att utse två stämmoombud med ersättare.

Eventuella frågor som medlemskommun önskar behandla under punkten "övriga frågor" skall insändas till styrelsen senast den 8 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Mona Svegås och Ulf Björkman som stämmoombud vid föreningsstämma med West Sweden ideell förening den 16 april 1999, med Helene Arvidsson och Ruben Ivarsson som ersättare.

_______________________

Ks § 101      99.001-111 Ks

LEADER II Norra Bohuslän - Val av ombud till föreningsstämma

LEADER II Norra Norra Bohuslän har den 19 februari 1999 inkommit med kallelse till föreningstämma den 16 april 1999 i Grebbestad.

Utsedda ombud skall meddelas till LEADER II senast den 25 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Rolf Hermansson till kommunens ombud vid föreningsstämma med Leader II Norra Bohuslän den 16 april 1999, med Jan Kronlund som ersättare.

______________________

Ks § 102     98.803-745 Ks

Klas&Kikkis Skafferi HB, Grebbestad - Ansökan om serveringstillstånd året runt

Klas&Kikkis Skafferi HB har idag tillstånd att servera alkohol årligen under perioden 1 maj-1 oktober, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Företaget önskar förlänga säsongen och ansöker nu om att få servera alkohol året runt.

Alkoholhandläggarens bedömning

Inga klagomål har inkommit på verksamheten. Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt alkohollagens krav.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja Skafferiet, Grebbestad, genom xx, serveringstid mellan klockan 11.00-01.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, året om på Skafferiet, Grebbestad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Klas&Kikkis Skafferi HB, genom xx, serveringstid mellan klockan 11.00-01.00, för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, året runt på Skafferiet, Grebbestad.

____________________

Ks § 103     99.060-745 Ks

Pappas Lunchcafé, Tanumshede - Ansökan om serveringstillstånd

Restaurang Pizzeria Güclü har genom xx inkommit med ansökan om serveringstillstånd för att servera starköl och vin till allmänheten och slutna sällskap, året runt, med serveringstid mellan klockan 11.00-22.00 söndag-torsdag, samt mellan klockan 11.00 - 23.00 fredag-lördag på Pappas Lunchcafé.

Handläggning

Ärendet har varit på remiss. Följande synpunkter har härvid inkommit.

Polismyndigheten: Har inget att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att lokalen är godkänd för allsidig matlagning enligt 7 kap. 8 § alkohollagen. Lokalen bedöms godkänd som restaurang. Man påpekar också att bostäder finns i direkt anslutning till restaurangen.

Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har ej inkommit med remissvar.

Kronofogdemyndigheten: Företaget och dess ägare förekommer inte i KFM:s centralregister med obetalda skatter och avgifter.

Skatteförvaltningen: Skatteförvaltningen har ej något att erinra mot ansökan.

Alkoholhandläggaren bedömer att den sökande och redovisad verksamhet uppfyller Alkohollagens krav. Det har ej framkommit klagomål mot restaurangen tidigare. Några alkoholpolitiska olägenheter förväntas verksamheten därför ej medföra med de sökta öppettiderna.

Alkohollagens krav på ett varierat matutbud bedöms uppfyllt.

Bedömningen är att AMU:s kurs med avlagt kunskapsprov i Alkohollagstiftning räcker för att uppfylla Alkohollagens krav.

Vad gäller öppettiden så påpekar hyresvärden att öppettiderna inte får bli längre än de nu sökta eftersom det är lägenheter på våningen ovanför restaurangen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja Restaurang Pizzeria Güclü genom xx, serveringstillstånd att servera starköl och vin till allmänheten och slutna sällskap, året runt, med serveringstid mellan klockan 11.00-22.00 söndag-torsdag, samt mellan klockan 11.00-23.00 fredag-lördag på Pappas Lunchcafé.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Restaurang Pizzeria Güclü, genom xx, serveringstillstånd att servera starköl och vin till allmänheten och slutna sällskap, året runt, med serveringstid mellan klockan 11.00-22.00 söndag-torsdag, samt mellan klockan 11.00-23.00 fredag-lördag på Pappas Lunchcafé.

_____________________

Ks § 104

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 24 februari 1999, §§ 15, 20, 21.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

______________________

Ks § 105

Anmälan av delegationsbeslut

Nr Dnr
Förköp 21-47 99. –211 Ks
Hemvärnsansökan 1 99.004-164 Ks
Anställningsbeslut 6-8 99.003-900 Ks
Omsättning av befintliga lån:
10 000 000 kronor. SE-banken 99.117-903 Ks
10 000 000 kronor. Kommuninvest 99.118-903 Ks
Tillfälliga serveringstillstånd:
990225 Tanums hotell- och konferensanl. AB 99.037-745 Ks
febr, maj, sept, nov, 1999 Kvillebydgens Intresseför. 99.083-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 106

Meddelanden

99.005-900 Ks
Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om hemsändningsbidrag 1997/98.

99.005-900 Ks
Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om tillstånd för underhållsmuddring vid brygga på fastigheten Näs 1:6, Tanums kommun.

98.701-465 Ks
Länsrättens i Göteborg dom angående överklagat beslut (Ks au 981202, § 93) om väderskydd.

95.585-830 Ks
Regeringens redovisning till EG-kommissionen av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

95.585-830 Ks
Regeringens förteckning över områden som bör beredas skydd i enlighet med Sveriges Internationella åtaganden om skydd av naturområden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.40; 13.30-16.20.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Mats Tillander, gatu- och va-chef, § 83
Lars Löfberg, fastighetsförvaltare, § 86
Kerstin Danielsson, lokalt tillväxtavtal, § 87
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 95-99
Nils Olsson, räddningschef, §§ 95-97
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås

§§ 81-106

 

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Mona Svegås/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-03-10
Anslaget uppsatt 1993-03-18 Anslaget nedtages 1999-04-08
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............................./Kerstin Berius/.....................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo