Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-02-10

§§ Ärenden:
38 Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun
39 Stiftelsen Åldersro – Förslag till stiftelseurkund och stadgar samt ansökan om permutation
40 Försäljning av fastigheten Naverstads-Säm 1:8 (Soldattorpet Rosenlund)
41 Förslag till föreskrifter för avfallshantering
42 Förslag till renhållningstaxa 1999
43 Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 1999
44 Fiskeriteknisk centrum i Norra magasinet, Havstensund
45 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting – En översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151)
46 Vindkraften – En ren energikälla tar plats (SOU 1998:152)
47 Remiss – Förslag till nytt strandskydd inom Tanums kommun
48 Interreg II C Nordsjön – Vindkraftprojekt
49 BIC - Anhållan om utbetalning av bidrag för 1999 års verksamhet
50 Anhållan om medel ur den så kallade "Lurfonden"
51 År 2000-problematiken i Tanums kommun – Lägesrapport januari 1999
52 Genomförande av kommunens näringslivsprogram
53 Samordningsansvarig för genomförande av organisation för fastighetsskötare, vaktmästare och städpersonal
54 West Sweden – Förslag till ändrad organisation
55 Frivilligcentralens verksamhet
56 Förbundet Vi Unga – Riksläger och förbundsstämma i Grebbestad den 1-9 augusti 1999
57 Grebbestads Samhällsförening – Anhållan om förvärv av f d Grebbestads brandstation
58 Godkännande av hyresavtal
59 Begäran om ny detaljplan omfattande fastigheten Fjällbacka 163:41
60 Anhållan om planändring för Resö 1:11, Tanums kommun
61 Anhållan om planändring för del av fastigheten Resö 12:1 m fl
62 Anhållan om plantillstånd för Kv Plåtslagaren, Grebbestad
63 Projekt Skäret, Hamburgsund – Företagsby med attraktivt boende
64 Val av ordförande till arbetsförmedlingsnämnden i Tanums kommun
65 Förlängning av mandattiden för ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden i Tanums kommun
66 Val av representanter i styrelsen för Tanum Turist Ekonomisk förening
67 Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund, samt val av stämmoombud för perioden 1999
68 Rekrytering av förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen
69 Rekrytering av räddningschef
70 Persondatorer till politiska gruppledare samt ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
71 Västtrafik Fyrbodal AB – Trafikeringsplan 1999
72 Utbildningsvision Tanum 2000
73 TanumStrand – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid
74 Klas & Kikkis Skafferi AB, Grebbestad – Anmälan om förändring av bolagsform
75 Förköp: Tanums-Säm 3:29, hyresfastighet
76 Anmälan av arbetsutskottets protokoll
77 Delegationsbeslut
78 Anmälan av representation
79 Meddelande

Ks § 38     99.078-940 Ks

Förslag till reglemente för intern kontroll

Förslag till reglemente för intern kontroll har upprättats, bilaga.

Reglementet innehåller miniminivån för den interna kontrollen. Varje nämnd/ styrelse skall antaga regler för den egna kontrollen samt utföra den egna kontrollen utifrån sina behov och förutsättningar.

Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till

Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn tagen till väsentlighet och risk. Intern kontroll delas in i redovisnings- och administrativa kontroller.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till reglemente för intern kontroll.

_____________________

Ks § 39     98.368-263 Ks

Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 20 juni 1977, § 106, att mottaga Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka som gåva av Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem.

Av gåvobrevet daterat den 20 juni 1977 framgår bland annat att Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem med full äganderätt överlåter fastigheten Ödsmål Innergården 1:146 med inventarier. Idag är fastigheten benämnd Fjällbacka 187:22.

I skrivelse per den 1 september 1977 till kammarkollegiet har Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem hemställt om permutation och därvid anhållit om att få överlåta sina samtliga tillgångar till Tanums kommun på de villkor som angivits i gåvobrevet.

Kammarkollegiet beslutade den 1 september 1978 att bifalla stiftelsens ansökan.

Omsorgsnämnden har i förslag till kompletteringsbudget 1996 och i förslag till budget för 1997 föreslagit en nedläggning av ålderdomshemmet Åldersro.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 1997, § 3,

att hemställa hos kommunfullmäktige att hos kammarkollegiet ansöka om att villkoren i gåvobrevet permuteras, och

att överlämna till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ändrade villkor och ändamålsbestämmelser för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 1997, § 22,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms- hem befintliga arkivlokaler,

att Kville Hembygdsarkiv skall erbjudas lokaler i Fjällbacka,

att vid en försäljning skall åttio procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem användas för bildandet av en särskild stiftelse, vars avkastning skall gå till äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro, som innebär att föreningen inte får vara kvar i byggnaden enligt nuvarande villkor, erhåller tjugo procent av köpeskillingen att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om stiftelseförordnande och därmed sammanhängande bestämmelser samt att vidtaga erforderliga justeringar och förändringar av permutationsvillkoren.

Kville Hembygdsarkiv har härefter erbjudits nya lokaler i Fjällbacka Service.

Inkomna skrivelser och tidigare beslut

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 12 juni 1998 att föreningen vill hållas informerad om framtida planer och användningsområden för fastigheten.

Då fastigheten har övergått i kommunens ägo för 1 krona anser föreningen att motsatsen bör gälla och att fastigheten ej försäljs till utomstående intressenter. Fastigheten bör övergå i "Fjällbackabornas" ägo då tidigare vårdtagare är överförda till annat boende.

Samhällsföreningen meddelar i ny skrivelse inkommen den 1 oktober 1998

att frågan är för stor för samhällsföreningens styrelse att själv besluta,

att många frågor återstår, och

att samhällsföreningen behöver mer betänketid och kräver att ärendet flyttas fram för att föreningens årsmöte i november skall kunna efterfråga "Fjällbackabornas" åsikt i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 272,

att behandla förslag till stadgar för Stiftelsen Åldersro vid sammanträde den 4 november 1998.

Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka anhåller i skrivelse inkommen den 20 november 1998 att kommunstyrelsen utnyttjar den av Fjällbacka Samhällsförening bildade och registrerade stiftelsen istället för att bilda en ny stiftelse.

Då insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in och förvalta medel för uppförande av byggnad för äldreboende i Fjällbacka är ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen en åtgärd som bättre överensstämmer med de ursprungliga stiftarnas intentioner.

Insamlingsstiftelsen bedömer att ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen uppfyller de kriterier som skall uppfyllas för att genomföra en permutation. Till skrivelsen har stiftelsens stadgar fogats.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 1998, § 91,

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 20 januari 1999 sitt stöd till insamlingsstiftelsens begäran att försäljningsbeloppet vid försäljning av Åldersro tillfaller stiftelsen.

Samhällsföreningen ställer sig vidare positiv till kommunens önskemål om två styrelseplatser i insamlingsstiftelsen. Föreningen stöder dock inte kommunens förslag att bilda ny stiftelse.

Kville Hembygdsarkiv meddelar genom styrelseprotokoll inkommet den 29 januari 1999 att styrelsen har beslutat att anta de av stiftelsen för äldreboende och kommunstyrelsen förslagna 5% av försäljningssumman för Åldersro, med förbehåll att summan ej understiger 50 000 kronor.

Hembygdsarkivets styrelse beslutade vidare att avstå de 15% (från 20%) av försäljningssumman som tidigare beviljats av kommunstyrelsen till den stiftelse som bildas och skall handha försäljningssumman.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka, vars avkastning skall gå till åtgärder till förmån för äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

____________________

Ks § 40     97.394-212 Ks

Försäljning av fastigheten Naverstads-Säm 1:8 (Soldattorpet Rosenlund)

Tanums kommun är ägare till fastigheten Naverstads-Säm 1:8. På fastigheten finns ett före detta soldattorp, benämnt Rosenlund.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 augusti 1997, § 206, att medge fastighets- nämnden att försälja fastigheten Naverstads-Säm 1:8.

Fastighetsnämnden beslutade den 2 oktober 1997, § 95, att anlita fastighetsmäklare för att genomföra försäljningen.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 87, att fastigheten skall försäljas till ett marknadsmässigt pris samt att uppdra åt fastighetsnämndens ordförande och fastighetschefen att fatta beslut i ärendet.

Föreligger nu förslag från mäklaren, Svensk Fastighetsförmedling, att anta anbud på fastigheten.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja fastigheten Naverstads-Säm 1:8 till xx, enligt bilagda köpeavtal, och

att fastigheten försäljs till en köpeskilling av 240 000 kronor.

_____________________

Ks § 41     98.451-560 Ks

Förslag till föreskrifter för avfallshantering

Bifogat förslag har upprättats i samarbete med miljökontoret. Förslaget har legat till grund för upphandling av transport och hantering av hushållsavfall med mera.

Tekniska nämnden beslutade den 9 december 1998, § 164,

att med godkännande överlämna förslag till föreskrifter för avfallshantering till kommunfullmäktige, och

att föreskrifterna skall gälla från 1999-05-01.

Yrkande vid arbetsutskottets sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att 3:e punkten under § 22 skall utgå.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Clas-Åke Sörkvists yrkande och förklarar att han finner att arbetsutskottet bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 januari 1999, § 1,

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till föreskrifter för avfallshantering, och

att föreskrifterna skall gälla från den 1 maj 1999.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att ärendet återremitteras för översyn av juridisk hållbarhet samt att tekniska nämnden ges i uppdrag att se över bestämmelserna i avfallsplanen.

Rolf Hermansson (C) yrkar i första hand att 2:a och 3:e punkten under § 22 skall utgå.

Rolf Hermansson yrkar i andra hand att ärendet återremitteras.

Ronny Larsson (S) yrkar att ärendet återremitteras.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till tekniska nämnden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till tekniska nämnden

______________________

Ks § 42      98.666-560 Ks

Förslag till renhållningstaxa 1999

Tekniska nämnden har lämnat förslag till nya föreskrifter för avfallshantering med bland annat nya intervall för hämtning av hushållsavfall och ökade krav på käll- sortering.

Kostnaderna för att leverera avfall till Renova i Göteborg har ökat med 40 procent fram till årsskiftet 1998-99.

Avfallsskatt på deponerat avfall beräknas införas från och med den 1 juli 1999. Upphandling av avfallshämtning med mera har genomförts för perioden 1999-2003.

Tekniska nämnden beslutade den 9 december 1998, § 165,

att överlämna förslag till renhållningstaxa 1999 till kommunfullmäktige,

att den nya taxan skall gälla från 1999-05-01, och

att nu gällande taxa gäller fram till och med den 30 april 1999.

Yrkande vid arbetsutskottets sammanträde

Lennart Fredlund (Fp) yrkar att avgiften för veckohämtning fastställs till 2 000 kronor och att avgiften för hämtning av komposterbart fastställs till 600 kronor.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Fredlunds yrkande och förklarar att han finner att arbetsutskottet bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 januari 1999, § 2,

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till renhållningstaxa 1999, och

att den nya taxan skall gälla från den 1 maj 1999.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för översyn av nivåerna på taxorna då verksamheten går med överskott.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till tekniska nämnden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till tekniska nämnden

______________________

Ks § 43     99.071-923 Ks

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 1999

Förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 1999 har upprättats, bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att verksamhetsområdet "Medlemsavgifter/bidrag till föreningar" ses över för att eventuellt överföras till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta bilagda förslag till budget och verksamhetsplan för 1999, och

att verksamhetsområdet "Medlemsavgifter/bidrag till föreningar" ses över för att eventuellt överföras till kultur- och fritidsnämnden.

____________________

Ks § 44      98.510-993 Ks

Fiskeritekniskt centrum i Norra Magasinet, Havstensund

I syfte att utnyttja Norra Magasinet i Havstensund för havsanknuten verksamhet föreligger förslag att inrymma ett Fiskeritekniskt centrum i byggnaden. Läget är mycket lämpligt då byggnaden ligger i omedelbar närhet till hamnen och fisknäringen.

Centret bedriver studier/forskning av skaldjur i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv och ekologisk hållbar skaldjursfångst i Västerhavet. Fiskare skall kunna vända sig till centret för rådgivning.

Norra delen av byggnaden har nyligen renoverats till sommarbutik. I den resterande delen av byggnaden finns ett litet kontor i bottenvåningen, vilket nyttjas av personal från centret. I bottenvåningen finns även en våg som idag används av fiskarna. Övriga delar av fastigheten används inte.

För att kunna skapa ett fungerande Fiskeritekniskt centrum i byggnaden krävs byggnadstekniska åtgärder. Byggnaden måste uppfylla de krav som ställs av Boverket, bland annat avseende stabilitet, säkerhet vid användning, brandskydd, tillgänglighet, ventilation m m. Byggnaden måste dessutom anpassas för den planerade verksamheten.

Härutöver skall brandskyddsdokumentation upprättas för byggnaden.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 4,

att återremittera ärendet till fastighetsavdelningen för vidare utredning, och

att ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 1999.

Fastighetsavdelningen har den 29 januari 1999 inkommit med brandskyddsdokumentation för Norra Magasinet, Havstensund.

Fastighetsavdelningen har vidare framtagit kostnadsalternativ för åtgärder i fastigheten. Kostnaden för att åtgärda lokalerna enligt de ursprungliga intentionerna beräknas till 6 100 000 kronor, medan en upprustning för kontor på endast på 2:a våningen beräknas till 1 675 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej upprusta Norra Magasinet i Havstensund för Fiskeritekniskt centrum, och

att kommunen skall vara Fiskeritekniskt centrum behjälplig med att söka alternativa lösningar.

____________________

Ks § 45     98.811-903 Ks

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting – En översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151)

Inrikesdepartementet har den 21 december 1998 inkommit med rubricerade betänkande för yttrande.

Regeringen bemyndigade i augusti 1995 chefen för finansdepartementet att tillkalla en kommitté med uppgift att följa upp och utvärdera samt lämna förslag i syfte att utveckla det system för statsbidrag som trädde i kraft den 1 januari 1996.

I tilläggsdirektiv har kommittén fått i uppdrag att också utreda behov och utformning av en kostnadsutjämning för LSS-verksamheten.

Nuvarande bidrags- och utjämningssystem utgår från målen att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader.

Systemet fungerar genom en långtgående utjämning av skatteinkomster och genom att beakta strukturella merkostnader.

Utredningen anser att principerna för nuvarande utjämningssystem bör bibehållas, men föreslår förändringar i delar av kostnadsutjämningen. De av utredningen föreslagna förändringarna gäller främst verksamheterna individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Utredningen föreslår att förändringarna införs successivt under en fyraårsperiod fram till år 2003.

Kommunens yttrande skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 1 mars 1999.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 8,

att uppdra åt ekonomikontoret att redovisa förslag till yttrande vid kommun- styrelsens sammanträde den 10 februari 1999.

Ekonomikontoret har den 9 februari 1999 inkommit med förslag till yttrande.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att kommunstyrelsens presidium hos BOSAM tar upp frågan om en gemensam aktion för medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen bifaller Anders Schönbecks yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta av ekonomikontoret upprättat förslag till yttrande, och

att hos BOSAM ta upp frågan om en gemensam aktion för medlemskommunerna.

______________________

 Ks § 46     98.810-521 Ks

Vindkraften – En ren energikälla tar plats (SOU 1998:152)

Vindkraftsutredningen har den 15 december 1998 inkommit med rubricerade betänkande/lägesrapport för yttrande.

Regeringen beslutade i april 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av vindkraftverk.

I enlighet med utredningsdirektiven innehåller rapporten en lägesanalys med redovisning av utbyggnadssituationen, problembilden samt behovet av underlag för tillståndsprövning och planering för etablering av vindkraftverk i olika delar av landet. Vidare redovisas översiktligt behov av, samt kostnader för förstärkning av elnäten till följd av utbyggnad av vindkraftverken.

Lägerapporten skall tjäna som underlag för utredningens fortsatta arbete med att överväga kriterier för lokalisering av vindkraftverk och åtgärder för att ersätta kostnader för nätförstärkningar. Utredningsresultatet skall redovisas senast den 1 juni 1999.

Utredningen betonar att tillgången till övergripande vindkarteringar och strategiska frågor som rör havs- respektive fjällokalisering av vindkraftverk är av sådan betydelse för vindkraftens utveckling att regeringen bör överväga formerna för att ta fram nationellt underlagsmaterial.

Kommunens yttrande skall vara Vindkraftsutredningen tillhanda senast den 1 mars 1999.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 9,

att uppdra åt byggnadsavdelningen att senast den 5 februari 1999 inkomma med förslag till yttrande över betänkandet.

Byggnadsavdelningen har den 8 februari 1999 inkommit med förslag till yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta av byggnadskontoret upprättat förslag till yttrande.

______________________

Ks § 47     98.033-321 Ks

Remiss - Förslag till nytt strandskydd inom Tanums kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 21 september 1998 inkommit med remiss angående förslag till nytt strandskydd i Tanums kommun.

Enligt Naturvårdslagen 15 § råder strandskydd vid havet, insjöar samt vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens frilufts-liv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

Det finns förutom i kustlinje och skärgård 97 strandskyddade objekt i Tanums kommun. Av dessa är 85 sjöar och 12 vattendrag. Länsstyrelsen föreslår 48 nya objekt som skulle kunna omfattas av det nya strandskyddet.

Handläggning av ärendet

Länsstyrelsen inkom den 29 augusti 1997 med remiss-/arbetsmaterial i form av kartmaterial.

Ledningsgruppen för revidering av översiktsplanen diskuterade ärendet vid sammanträde den 19 november 1997. Ledningsgruppen beslutade härvid uppdra åt lokala politiker, tjänstemän samt företrädare för samhällsföreningar att gå igenom länsstyrelsen material och inkomma med förslag till förändringar.

De inkomna svaren bearbetades och översändes till länsstyrelsen i mars 1998.

Länsstyrelsen har härefter handlagt kommunens förslag och inkommit med rubricerad remiss.

Då länsstyrelsen i viss utsträckning ej följt de förslag till reviderade strandskydds-områden kommunen inlämnat har kommunen sammanträffar med representant för länsstyrelsen.

Till ärendet hör anteckningar upprättade av plan- och byggavdelningen efter diskussion med representant för länsstyrelsen.

Vidare hör till ärendet remissyttrande från miljöavdelningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom det material som översänts till länsstyrelsen den 12 mars 1998.

______________________

Ks § 48      98.778-995 Ks

Interreg II C Nordsjön – Vindkraftprojekt

Länsstyrelsen har den 27 november 1998 inkommit med beskrivning av förslag till vindkraftprojekt inom ramen för Interreg II C Nordsjön.

Initiativet till projektet kommer ursprungligen från SAVOS, en samarbets-organisation för sex fylken i sydvästra Norge.

SAVOS söker projektdeltagare från Sverige och andra Nordsjöländer. Förfrågan gäller också om den svenska partnern kan ta på sig projektledarskapet.

Projektet syftar bland annat till att skapa förutsättningar för en hållbar utbyggnad av vindkraft i Nordsjöregionen. Projektet beräknas påbörjas i inledningen av 1999 och avslutas i augusti 2001.

Länsstyrelsen har på grund av hög arbetsbelastning ingen möjlighet att vara projektägare.

Länsstyrelsen efterfrågar nu om Tanums respektive Strömstads kommun är intresserade av att delta i projektet. Länsstyrelsen efterfrågar också kommunernas intresse av att vara ägare av projektet.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 januari 1999, § 5,

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Öivind Renhammar att utreda frågan vidare.

____________________

Ks § 49     97.126-979 Ks

BIC - Anhållan om utbetalning av bidrag för 1999 års verksamhet

BIC har den 29 januari 1999 inkommit med anhållan om utbetalning av kommunalt bidrag avseende 1999 års verksamhet.

Föreningen har i skrivelse inkommen den 11 november 1997 ansökt om kommunalt bidrag för 1998 och 1999. Bidraget avser föreningens medfinansiering av den operativa innovationsfrämjande verksamheten i dotterbolaget BIC Sweden West AB.

Bolaget har beviljats EU-bidrag från Mål 5b Västra Sverige för sin verksamhet att assistera kommersialiseringen av nya och innovativa produkter/tjänster inom FyrBoDal. Finansieringen avser perioden fram till den 31 december 1999.

Föreningen anhåller nu att kommunen snarast utbetalar bidrag på minst 32 500 kronor för 1999. Kommunens bidrag är nödvändig för att uppfylla medfinansieringskraven för beviljat strukturfondsbidrag från Mål 5b Västra Sverige.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 1997, § 295, bland annat att ta upp ansökan om medel för 1999 i samband med behandling av budget 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från fortsatt engagemang i BIC, och

att ej utbetala bidrag för 1999 års verksamhet.

______________________

Ks § 50     99.061-952 Ks

Anhållan om medel ur den så kallade "Lurfonden"

Rektorn för Lurs rektorsområde anhåller i skrivelse inkommen den 21 januari 1999 om 30 000 kronor ur den så kallade "Lurfonden".

Det finns idag fyra dagbarnvårdare i Lur som tillsammans ansvarar för 34 barn.

En lokal kommer att hyras från den 1 mars 1999 för att användas till grupplokal.

De ansökta medlen skall användas för uppsättning av staket runt lokalen samt för inredning.

Ekonomikontoret har inkommit med sammanställning där det framgår att det återstår 19 500 kronor av den så kallade "Lurfonden".

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utbetala återstående medel ur den så kallade "Lurfonden", 19 500 kronor, för åtgärder i grupplokal för dagbarnvårdare.

______________________

Ks § 51 99.079-908 Ks

År 2000-problematiken i Tanums kommun – Lägesrapport per januari 1999

Kommunstyrelsen har den 26 november 1997, § 292, beslutat att inleda arbetet med att 2000-säkra kommunens verksamhet. Efter kommunstyrelsens beslut har de olika verksamheterna påbörjat ett inventeringsarbete för att finna potentiellt känsliga system.

En delrapport presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 1998, § 324. Kommunstyrelsen beslutade härvid

att uppdra till nämnderna att kvartalsvis lämna rapport över sitt arbete att 2000-säkra verksamheten,

att uppdra till nämnderna att se över sin personalbemanning under fjärde kvartalet 1999 och första kvartalet 2000,

att uppdra till nämnderna att vara mycket restriktiva med anskaffning av ny IT-utrustning, nya IT-system eller tecknande av nya avtal som kan innebära störningar i verksamheten vid 2000-skiftet om inte anskaffningen är nödvändig för att befintliga system inte klarar övergången till år 2000,

att skriva till strategiska leverantörer inom viktiga samhällssektorer såsom elförsörjning, kommunikationer samt tele- och datakommunikation och påtala vikten av dessa sektorer fungerar på ett tillfredsställande sätt vid övergången till 2000, och

att skriva till länsstyrelsen och föreslå att kommunen tillsammans med länsstyrelsen anordnar en övning där beredskapen inför 2000-skiftet testas.

Föreligger nu lägesrapport per februari månad 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna, och

att uppdra åt arbetsutskottet att i övrigt fatta beslut i ärendet.

______________________

Ks § 52     99.001-111 Ks

Genomförande av kommunens näringslivsprogram

En parlamentarisk arbetsgrupp har utarbetat förslag till Näringslivsprogram för Tanums kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 1998, § 41,

att anta näringslivsprogram för Tanums kommun, och

att med ett tack entlediga arbetsgruppen från sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade härefter den 3 juni 1998, § 168,

att uppdra åt Ronny Larsson (S), Öivind Renhammar (Mp), Clas-Åke Sörkvist (C), Thure Östberg (M) och Nils Olsson (Fp) att arbeta fram ett genomförandeprogram för kommunens näringslivsprogram,

att uppdra åt arbetsgruppen att förbereda tillsättning, samt omfattning av projektanställning av näringslivsutvecklare,

att utse kanslichef Ulf Björkman till arbetsgruppens sekreterare och sammankallande, och

att förslaget redovisas senast den 25 augusti 1998.

Då ny mandatperiod inträtt bör den utsedda näringslivsgruppen entledigas.

Enligt näringslivsprogrammet bör kommunstyrelsens arbetsutskott vara det politiska organ där det pågående näringslivsarbetet förankras, diskuteras och följs upp. Kommunalrådet samt ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott är dessutom resurser för näringslivsprogrammets genomförande.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av en representant för varje parti med ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga den utsedda arbetsgruppen,

att i övriga delar upphäva sitt beslut den 3 juni 1998, § 168, och

att utse en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt Anders Schönbeck (Mp) för genomförande av kommunens näringslivsprogram.

_____________________

Ks § 53      98.653-203 Ks

Samordningsansvarig för genomförande av organisation för fastighetsskötare, vaktmästare och städpersonal

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 1998, § 323, att ställa sig bakom utredningsförslag angående organisation för vaktmästare, fastighetsskötare samt städpersonal. Den nya organisationen skall träda i kraft från den 1 januari 1999. I samband med beslutet diskuterades hur utredningsförslaget skall genomföras.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att en samordningsansvarig skall utses med uppgift att samordna resurserna i de fall verksamheterna önskar det, samt att i övrig se till att utredningens förslag genomförs. Någon samordningsansvarig utsågs dock inte.

Personalkontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att en samordningsansvarig utses samt att utredningens intentioner genomförs.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 januari 1999, § 3.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att en samordningsansvarig utses för genomförande av organisation för fastighetsskötare, vaktmästare och städpersonal, och

att tekniska nämnden tillser att samordningen genomförs i enlighet med utredningens intentioner.

______________________

Ks § 54     99.080-979 Ks

West Sweden – Förslag till ändrad organisation

West Sweden har den 21 januari 1999 inkommit med förslag till ändrad organisation i syfte att utöka servicen till medlemmarna.

Under 1998 ökade aktiviteten bland West Swedens medlemmar genom ett större deltagande i EU-projekt, deltagande i mässor och utställningar, utbildnings- aktiviteter m m.

Det ökade intresset för EU-projekt kräver att West Swedens organisation anpassas för att möta det ökade behovet av konkret hjälp. För att möta upp behovet föreslås en förstärkning i West Swedens noder.

Styrelsen beslutade den 13 januari 1999 föreslå att dagen sju West Sweden-noder minskas till fem noder. De blivande noderna skall utgöras av Värmland, Skaraborg, Göteborg, Fyrbodal och Sjuhärad/Halland.

I varje nod anställs en West Sweden-representant på deltid. Representanterna skall öka servicenivån till medlemmarna genom kontinuerliga besök hos medlemmarna.

Förslaget innebär ingen ändring av den för West Sweden beslutade budgeten för 1999.

West Sweden önskar medlemmarnas synpunkter senast den 1 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslag till ändrad organisation för West Sweden.

_____________________

Ks § 55     99.070-739 Ks

Frivilligcentralens verksamhet

Personalkontoret har inkommit med skrivelse om Frivilligcentralens verksamhet.

Frivilligcentralens verksamhet leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunen är arbetsgivare och huvudansvarig för verksamheten. Verksamheten finansieras via konto Arbetsmarknadsåtgärder.

Verksamheten leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter från frivillig-organisationer samt två politiker från omsorgsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten består bland annat i veckohandling åt äldre på uppdrag av hemtjänsten, ledsagning till dagcenter, ungdomsverksamhet m m.

Verksamheten har tidigare legat under omsorgsförvaltningen, men överfördes till personalkontoret den 1 januari 1997 efter beslut av kommunstyrelsen.

Frivilligverksamheten deltar tillsammans med Strömstads kommun och Våler kommune i ett Interreg II-projekt under tiden den 1 januari 1997 till den 30 juni 1999.

Det bör nu diskuteras huruvida Frivilligcentralen även fortsättningsvis skall bedrivas i kommunens regi, eller om andra kan och bör ta över, till exempel föreningar/organisationer, kooperativ eller dylikt.

Med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning och den uppskattning den röner, samt engagemanget i Interreg-projektet föreslås att verksamheten fortsätter och att samordnarens anställning förlängs till och med den 30 september 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Frivilligcentralens verksamhet fortsätter samt att samordnarens anställning förlängs till och med den 30 september 1999.

_____________________

Ks § 56     98.331-952 Ks

Förbundet Vi Unga – Riksläger och förbundsstämma i Grebbestad den 1-9 augusti 1999

Förbundet Vi Unga inkom den 2 juni 1998 med ansökan om stöd till riksläger och förbundsstämma i Grebbestad 1999.

Förbundet är en partipolitiskt och religöst obunden barn- och ungdoms- organisation. Förbundet genomför årligen riksläger samt förbundsstämma.

Arrangemanget kräver tältplatser för cirka 800 deltagare, stämmolokal för cirka 130 ombud samt lokaler för övriga aktiviteter. Förbundet avser använda Charlottenlund som centrum för aktiviteterna.

Det är av stor betydelse för arrangemangets genomförande att värdkommunen är beredd att lämna stöd. Stödet kan härvid lämnas i form av ekonomiskt bidrag, förlustbidrag, hyresfria lokaler eller hjälp med att ordna vatten/avlopp samt sophämtning.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 1998, § 199,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att lösa frågan med berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med verksamhetsansvarig för gatu- och VA-avdelningen respektive fritidsavdelningen träffat representant för Vi Unga den 13 januari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att erbjuda Förbundet Vi Unga 30 000 kronor kontant alternativt kommunala tjänster för motsvarande 30 000 kronor för genomförande av riksläger och förbundsstämma i Grebbestad 1999, och

att det ianspråktagna beloppet finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda.

______________________

Ks § 57      98.574-268 Ks

Grebbestads Samhällsförening – Anhållan om förvärv av f d Grebbestads brandstation

Grebbestads Samhällsförening har den 14 december 1998 inkommit med anhållan om att få förvärva f d Grebbestads brandstation.

Föreningens målsättning är att kunna förvandla huset till ett "samhällscentrum" året runt, med bland annat informations- och turismcentrum.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 januari 1999, § 4.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att för närvarande ej försälja f d Grebbestads brandstation.

_____________________

Ks § 58     99.081-264 Ks

Godkännande av hyresavtal

Systembolaget har den 25 januari 1999 inkommit med skrivelse om systembutik i Grebbestad sommaren 1999.

Då etableringen av permanent butik i kommunen fortfarande är olöst önskar bolaget öppna provisorisk butik i Grebbestad sommaren 1999.

Systembolaget önskar hyra den tidigare provisoriska lokalen i före detta Grebbestads brandstation under perioden juni-augusti, om möjligt med ytterligare ytor inom fastigheten.

Förslag till hyresavtal bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda hyresavtal.

_____________________

Ks § 59     98.752-314 Ks

Begäran om ny detaljplan omfattande fastigheten Fjällbacka 163:41

XX har inkommit med ansökan om tillfälligt bygglov för tillbyggnad av fastigheten Fjällbacka 163:41.

Ansökan har behandlats av byggnadsnämnden vid sammanträde den 15 december 1998, § 277.

Av byggnadsnämndens protokoll kan bland annat utläsas att detaljplan fastställd 1927 gäller för fastigheten. Området utgör värdefull miljö av riksintresse för kulturminnesvården.

Byggnadsnämnden konstaterade att förutsättningarna för tillfälligt bygglov ej är uppfyllda. Avvikelsen från detaljplanen kan inte anses som ringa eller förenlig med planens syfte.

Byggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan med stöd av bestämmelserna i gällande detaljplan.

XX har härefter inkommit med skrivelse den 17 november 1998 med hemställan att kommunen snarast utarbetar och fastställer ny plan för området.

Om detta ej kan göras inom den närmsta tiden hemställer Jansson i andra hand att planen ändras så att den för fastigheten Fjällbacka 163:41 kommer att stå i överensstämmelse med nuvarande, och framtida förhållanden.

XX hemställer i ny skrivelse inkommen den 21 januari 1998 att kommunstyrelsen behandlar ansökan inkommen den 17 november 1998 med förtur.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen meddelar i skrivelse inkommen den 29 januari 1999 att kommunen för närvarande inte har för avsikt att ändra planen samt att en ändring för enbart en fastighet ej är lämplig.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunen för närvarande ej ändra detaljplan omfattande fastigheten Fjällbacka 163:41.

______________________

Ks § 60     98.239-217 Ks

Anhållan om planändring för fastigheten Resö 1:11, Tanums kommun

XX har den 15 april 1998 inkommit med anhållan om förvärv av mark på fastigheten Resö 1:11, Tanums kommun.

Makarna XX äger fastigheten Resö 1:74 och är åretruntboende på Resö. Makarna har ett arrendeavtal med kommunen om tilläggsmark på fastigheten Resö 1:11.

Makarna har för avsikt att bygga ett garage och har framfört önskemål om att förvärva 3-400 m2 av den mark de idag arrenderar.

Detaljplanegruppen meddelade i yttrande inkommet den 22 maj 1998 att området är parkmark i detaljplanen. Bygglov kan inte medges på grönområde.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 1998, § 193,

att avslå anhållan om förvärv av mark på fastigheten Resö 1:11, Tanums kommun.

Detaljplanegruppen meddelar genom anteckningar inkomna den 29 januari 1999

att makarna XX anhåller om planändring för att kunna bygga garage på nuvarande parkmark. Detaljplanegruppen ställer sig negativ till en planändring.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej medge planändring för fastigheten Resö 1:11.

_____________________

Ks § 61     99.024-314 Ks

Anhållan om planändring för del av fastigheten Resö 12:1 m fl

XX, har den 4 januari 1999 inkommit med ansökan om plantillstånd för förändring och utökning av byggrätt inom detaljplanen för del av Resö 12:1 m fl.

Ansökan avser utökning av byggrätten till 170 m2 samt utnyttjande av suterräng och entresolmöjligheter som naturen och terrängen tillåter.

XX redovisar två alternativa förslag till planändring. I det första alternativet genomförs planändring för fastigheten Resö 12:53. I det andra alternativet genomförs en översyn av hela planområdet avseende utökning av byggrätterna.

Sedan planen upprättades och fastställdes i början av 1960-talet har behovet av boendestandard förändrats. Flera fastighetsägare inom planområdet är intresserade av en utökning av byggnadsytan. Dispenser har tidigare medgivits.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen meddelar i skrivelse inkommen den 29 januari 1999 att alternativ 2 förordas samt att miljö- och byggnadsnämnden skall bestämma byggytan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra en översyn av hela planområdet avseende utökning av byggrätter, och

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att avgöra byggytan.

______________________

Ks § 62     99.082-314 Ks

Anhållan om plantillstånd för Kv Plåtslagaren, Grebbestad

XX, har den 26 januari 1999 inkommit med anhållan om plantillstånd för Kv Plåtslagaren, Grebbestad.

Det finns idag en detaljplan för området som omfattar bostäder. Föreligger nu önskemål att ändra planen så att handel möjliggörs ned mot hamnplanen.

XX önskar att ärendet prövas snarast. Nästkommande möte med detaljplanegruppen är först den 14 april 1999, varför kommunstyrelsen bör pröva frågan om plantillstånd utan att detaljplanegruppen har behandlat framställan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge byggnadsnämnden att ändra detaljplan för Kv Plåtslagaren, Grebbestad,

att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta planavtal med fastighetsägaren, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

______________________

Ks § 63     98.753-232 Ks

Projekt Skäret, Hamburgsund – Företagarby med attraktivt boende

XX har inkommit med beskrivning av ett projekt på Skäret, Hamburgsund.

Projektet syftar till att skapa en företagarby med attraktivt åretruntboende.

Projektidéen bygger på att 30-40 separata kontor byggs på höjden bakom bostadsbebyggelsen. Kontorsbyggnationen utformas som separata enheter som är sammanbyggda för genomgång. Byggnaderna uppförs med en arkitektur som ansluter till Bohuslänsk tradition.

Området öster och väster om den väg som delar markområdet bebyggs med separata åretrunthus för i första hand de företagare som etablerar sig i Hamburgsund.

För att höja attraktionen grävs en kanal runt området. Kanalen öppnar upp för genomströmning av friskt vatten.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 27 januari 1999.

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela exploatören att kommunen ej är beredd att upplåta kommunal mark för projektet.

______________________

Ks § 64     99.001-111 Ks

Val av ordförande till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum

Länsarbetsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 18 november 1998 att mandattiden för arbetsförmedlingsnämndernas ledamöter upphör den 31 mars 1999.

Arbetsförmedlingsnämnden skall bestå av högst 13 ledamöter samt personalrepresentanter för Arbetsmarknadsverkets personal.

Majoriteten av ledamöterna, däribland ordföranden, skall utses på förslag av kommunen. Två av dessa ledamöter bör representera det lokala näringslivet.

Ersättare för ledamöterna skall ej utses.

Nomineringen avser perioden den 1 april 1999 till den 31 mars 2003. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 20,

att utse följande ledamöter till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum för perioden den 1 april 1999 till den 31 mars 2003:

Bengt Mattsson (Fp), kommunstyrelsens ordförande
Clas-Åke Sörkvist (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ronny Larsson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ann-Sophie Svedhem, personalchef
Eeva-Riitta Leppänen, omsorgschef
Ulla Markander, BohusByggarna Entreprenad AB
Kjell Olsson, Tanums Fönster AB

Kommunstyrelsen har härutöver att utse ordförande till arbetsförmedlingsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunstyrelsens ordförande som ordförande för arbetsförmedlingsnämnden i Tanum.

____________________

Ks § 65     99.001-111 Ks

Förlängning av mandattiden för ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden i Tanum

Kommunstyrelsen nominerade den 11 september 1996, § 234, ordförande samt sex ledamöter till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum.

Länsarbetsnämnden har härefter inkommit med förfrågan om kommunen anser att nämndens mandattid skall sträcka sig fram till den 31 december 1998, eller till den 31 mars 1999.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 1998, § 99, att meddela länsarbets- nämnden mandatperioden bör vara till den 31 december 1998.

Kommunens beslut den 1 april 1998 innebär att det ej finns någon arbetsförmedlingsnämnd i Tanums kommun under perioden den 1 januari till den 31 mars 1999 eftersom den nya nämndens mandatperiod påbörjas först den 1 april 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ingå till länsarbetsnämnden med begäran att den för perioden 1996-1998 utsedda arbetsförmedlingsnämnden får förlängt mandat fram till och med den 31 mars 1999.

_____________________

Ks § 66     99.001-111 Ks

Val av representanter i styrelsen för Tanum Turist Ekonomisk förening

Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter med ersättare jämte en revisor med ersättare till styrelsen för Tanum Turist.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 1998, § 71,

att utse Bengt Widengård, Roy Ohlson och Karl-Axel Wikström till kommunens representanter i styrelsen för Tanum Turist Ekonomisk förening, med Thure Östberg och Karl-Rune Pettersson som ersättare, och

att utse Bertil Alfredsson till revisor med Sture Olsson som ersättare.

På framställan från Tanums Turist avstod kommunen en plats som ersättare i styrelsen till förmån för representant för näringslivet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Widengård, Rolf Hermansson samt kultur- och fritidschefen som kommunens representanter i styrelsen för Tanum Turist Ekonomisk förening, med Karl-Axel Wikström och Karl-Rune Pettersson som ersättare, och

att utse Berit Carlsson till revisor med Lars Hognert som ersättare.

_______________________

Ks § 67     99.001-111 Ks

Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund, samt val av stämmoombud för perioden 1999-2002

Bohuskustens Vattenvårdsförbund ombeder i skrivelse inkommen den 18 januari 1999 berörda kommuner att utse två personer att ingå som ledamot respektive suppleant i förbundets styrelse för perioden 1999-2002.

Vidare ombedes kommunerna att utse stämmoombud.

För perioden 1995-1998 har Öivind Renhammar (Mp) varit ledamot i förbundets styrelse, med Inger Larsson-Bohlin (Fp) som ersättare.

Clas-Åke Sörkvist (C) har utgjort stämmoombud, med Lennart Larson (M) som ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Öivind Renhammar (Mp) som ledamot i styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för perioden 1999-2002, med Rolf Hermansson (C) som ersättare, och

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) som stämmoombud med Lennart Larson (M) som ersättare.

______________________

Ks § 68     98.356-381 Ks

Rekrytering av förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 1998, § 384, bland annat att anställa XX, som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 1 januari 1999.

XX har härefter meddelat att han av personliga skäl ej kan tillträda tjänsten.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 31, att uppdra åt arbets-/personalutskottet att komma med förslag på hur chefsansvaret för kultur- och fritidsförvaltningen skall lösas.

Arbetsutskottet beslutade den 27 januari 1999, § 7,

att återuppta rekryteringsprocessen genom att intervjua de två återstående sökande som ingått i det slutliga urvalet,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämndens presidie samt Ronny Larsson, Lennart Larson och Lennart Fredlund att kalla in de sökande till intervju, och

att rekryteringsgruppen avrapporterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 1999.

En av de kvarstående sökande till tjänsten har meddelat att han ej längre kvarstår. som sökande.

Rekryteringsgruppen har sammanträffat med XX..

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att i det fall det råder samstämmighet om att rekrytera XX till förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen skall beslutet om anställning delegeras åt arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen bifaller Anders Schönbecks yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fortsätta rekryteringsförfarandet,

att uppdra åt personalchefen att undersöka förutsättningarna att nå överenskommelse med XX om anställningsvillkor,

att uppdra åt personalchefen genomföra MBL-förhandlingar vid eventuell överenskommelse om anställningsvillkor, och

att delegera åt arbets-/personalutskottet att fatta beslut om anställning.

_____________________

Ks § 69     98.613-901 Ks

Rekrytering av räddningschef

Tjänsten som räddningschef har varit utannonserad.

Efter intervjuförfarande med fyra av de sökande föreslås att XX, anställs som räddningschef.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fortsätta rekryteringsförfarandet,

att uppdra åt personalchefen att undersöka förutsättningarna att nå överenskommelse med Kristian Vikström om anställningsvillkor,

att uppdra åt personalchefen genomföra MBL-förhandlingar vid eventuell överenskommelse om anställningsvillkor, och

att delegera åt arbets-/personalutskottet att fatta beslut om anställning.

_____________________

Ks § 70     99.101-910 Ks

Persondator till politiska gruppledare samt ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreligger förslag att utrusta politiska gruppledare samt ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott med persondator.

Politikerna utrustas i möjligaste mån med ett 2-kanals ISDN-abonnemang, varav en kanal används för telefax och en kanal för datorkommunikation.

Då politikerna i flera fall redan har dator med kringutrustning (skrivare, modem, och programvara) föreslås utrustning införskaffas enligt följande:

ISDN-abonnemang 7 st
ISDN-modem 7 st
Analogt modem 1 st
Persondator 2 st
Skrivare 2 st
Anti-virus program 8 st

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att gruppledarna i Tanums kommunfullmäktige samt ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott skall ha tillgång till var sin persondator med kringutrustning samt abonnemang för datakommunikation,

att Tanums kommun står kostnaden för persondator, kringutrustning, installation samt abonnemang,

att kostnader enligt ovan finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda,

att löpande avgifter finansieras ur konto Kommunstyrelsen, och

att persondator med tillhörande kringutrustning och abonnemang av säkerhetsskäl endast skall användas för det politiska arbetet.

_____________________

Ks § 71 98.672-443 Ks

Västtrafik Fyrbodal AB – Trafikeringsplan 1999

Västtrafik Fyrodal AB har upprättat förslag till trafikeringsplan för 1999.

I planen föreslås bland annat att den så kallade Kustpendeln mellan Strömstad-Smögen utökas med en dubbeltur kvällstid samt att linjen också trafikerar Sannäs och Heestrand.

Vidare föreslås en ny morgontur på linje 871 (Uddevalla-Strömstad) för att förbättra resmöjligheterna norrut under morgontid.

Västtrafik Fyrbodal AB meddelar i skrivelse inkommen den 9 februari 1999 att de föreslagna förändringarna ej bedöms medföra att de totala driftkostnaderna för Tanums kommun ökar jämfört med 1998.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom utökad trafik på Kustpendeln samt linje 871 enligt förslag till trafikeringsplan 1999.

_____________________

Ks § 72     99.066-611 Ks

Utbildningsvision Tanum 2000

Kommunstyrelsens ordförande meddelar i skrivelse till barn- och utbildningsförvaltningen, daterad den 21 januari 1999, att kommunstyrelsen önskar att förvaltningen utarbetar "Utbildningsvision Tanum 2000".

Visionen bör ingå som en del av tillväxtplanen för näringslivsutveckling och ökad sysselsättning.

Utbildningsvisionen skall

Utbildningsvisionen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna av kommunstyrelsens ordförande vidtagen åtgärd.

_____________________

Ks § 73     99.037-745 Ks

TanumStrand - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid

TanumStrand har genom Per Torné inkommit med ansökan om att få utöka serveringstiden från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Carnevalsarrangemang lördagen den 20 februari 1999.

Alkoholhandläggarens bedömning

Ärendet har översänts till polismyndigheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för yttrande. Remissinstanserna har ej något att erinra mot ansökan.

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering skall alkoholserveringen ingå i arrangemang, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning skall göras av arrangemangens inriktning, vilket bland annat kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangens marknadsföring.

Handläggarens bedömer att TanumStrands Carneval är seriös, marknadsförs omfattande och vänder sig till en publik över 20 år.

Den ansvarige handläggaren föreslår att TanumStrand genom Per Torné beviljas utökad serveringstid till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Carnevalsarrangemang lördagen den 20 februari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från TanumStrand om utökad serveringstid till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Carnevals- arrangemang lördag den 20 februari 1999.

______________________

Ks § 74     98.813-745 Ks

Klas & Kikkis Skafferi AB, Grebbestad - Anmälan om förändring av bolagsform

Samtliga aktiebolag med mindre än 100 000 kr i aktiekapital var senast den 31 december 1998 tvungna att ha anmält ökning av aktiekapitalet till Patent- och registreringsverket för att få finnas kvar som aktiebolag. Företag som omorganiserar till annan bolagsform eller till enskild firma måste ansöka om serveringstillstånd på nytt eftersom det blir frågan om en ny juridisk person.

Klas & Kikkis Skafferi ändrade den 18 september 1998 bolagsform från aktiebolag till Handelsbolag.

Alkoholhandläggarens bedömning

Skatteförvaltningen och Kronofogdemyndigheten har meddelat att de ej har något att erinra mot ändringen av bolagsform.

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Alkoholhandläggaren föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna bolagsförändringen från Klas & Kikkis Skafferi Aktiebolag till Klas & Kikkis Skafferi Handelsbolag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bolagsförändringen från Klas & Kikkis Skafferi Aktiebolag till Klas & Kikkis Skafferi Handelsbolag.

______________________

Ks § 75      99.027-211 Ks

Förköpsprövning – Tanums-Säm 3:29 - hyresfastighet

Fastighet: Tanums-Säm 3:29

Sökande: LH Kontorstjänst, Tanumshede

Säljare: xx

Köpare: xx

Köpesumma: 579 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum-Säm 3:29, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

___________________

Ks § 76

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 27 januari 1999, §§ 6-13.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

______________________

Ks § 77

Anmälan av delegationsbeslut

   Nr Dnr
Förköp 280 98. -211 Ks
Förköp 1-20 99. –211 Ks
Anställningsbeslut 1-5 99.003-900 Ks
Upptagande av lån på 10 mkr anta anbud från Kommuninvest AB 99.023-903 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 78 98.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunfullmäktige nr 9 360,00 Kr
Personalkontoret nr 64-71 1 056,47 Kr
Kommunkansliet nr 11-13 372,39 Kr
Kommunstyrelsen nr 21-27 4 068,32 Kr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 79

Meddelanden

99.005-900 Ks
Länsstyrelsen för Västra Götalands beslut den 30 december 1998, om dricksvattenledning i havet utanför Resö, Tanums kommun.

99.005-900 Ks
Kulturnämndens rapport från deltagande i mässan Box & Bibliotek 98, 22-25/10 1998.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.35; 13.15-17.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 38, 43, 45, 51
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 38, 43
Mats Tillander, gatu- och va-chef, §§ 41, 42
Nils Olsson, räddningschef, § 43
Kurt Svedberg, stf räddningschef, § 43
Lars Löfberg, fastighetsförvaltare, § 44, 58
Bengt Sjögren, stadsarkitekt, § 45
Lillemor Runehäll, karttekniker, § 47
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 55, 68, 69
Helene Arvidsson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 68
Ingmar Thoresson, IT-chef, § 70
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Nils Lago-Lengqvist
Underskrifter Sekreterare §§ 38-79
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/ /Clas-Åke Sörkvist/
§§ 39-42, 46-50, 52-54,
56-67, 70-79
§§ 38, 43-45, 51, 55,
68, 69.
Justeringsman
/Nils Lago-Lengqvist/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-02-10
Anslaget uppsatt 1999-02-16 Anslaget nedtages 1999-03-09
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................
/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo