Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-01-13

§§ Ärendeförteckning
1. Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun
2. Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa
3. Val av ledamöter till John Petterssons blindfond
4. Fiskeritekniskt centrum i Norra Magasinet, Havstensund
5. Lokalresursplanering/lokaleffektivitet
6. Gerlesborgsskolan – Ansökan om bidrag för 1999
7. Region i Samverkan (RIS) – Verksamhetsbudget för 1999.
8. Kostnadsutjämning för kommuner och landsting – En översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151)
9. Vindkraften – En ren energikälla tar plats (SOU 1998:152)
10. Gränskommittén – Arbetsmetodik vid gränsöverskridande projekt
11. Förslag till arrendeavtal rörande kommunens fastighet Tanums- Gissleröd 1:3
12. Telefaxabonnemang för politiska gruppledare
13. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
14. Val av representanter i budgetberedningen 1999-2002
15. Val av representanter i detaljplanegruppen 1999-2002
16. Förhandlingsdelegation för kollektivavtalsförhandlingar 1999-2002
17. Val av arvodeskommitté 1999-2002
18. Val av ledamöter till Stora förhandlingsdelegationen 1999-2002
19. Val av representant i Gränskommittén 1999-2002
20. Val av ledamöter till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum
21. Val av ledamöter tillsamordningsgruppen Region i Samverkan (RIS) 1999-2002
22. Val av stämmoombud till SveNo E6
23. Val av ledamot och ersättare i handikapprådet 1999-2002
24. Val av ledamot och ersättare i pensionärsrådet 1999-2002
25. Val av ledamöter till Kulturmiljövårdsgruppen (KUV-gruppen) 1999-2002
26. Val av ledamot till trafiksäkerhetskommittén 1999-2002
27. Nominering av representant till styrelsen för Älvsborgs Trafiksäkerhetsförbund
28. Personer med rätt att under perioden 1999-2002 å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal, vilka kommunstyrelsen beslutat om
29. Firmatecknare för stiftelser där kommunstyrelsen är förvaltare
30. Rätt att underteckna avbetalningsplaner
31. Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen
32. Besvär över beslut om väderskydd på Häskje.
33. Pensionsärenden
34. Förfrågan om stödannons i tidningen Bosnisk Post
35. Bouppteckningsförrättning i Gunhild Olssons dödsbo.
36. Delegationsbeslut
37. Anmälan av representation

Ks § 1     98.786-923 Ks

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun

Kommunfullmäktige beslutade vid budgetsammanträde den 23 november 1998,

§ 81, bland annat att ett målsättnings- och strategidokument utarbetas för att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 1999.

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun har utarbetats, bilaga.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar ändring av punkt fyra, under rubriken Befolkning, sidan 2. Larson yrkar att nuvarande lydelse "Konkurrenskraftiga skatter, taxor och avgifter" ändras till "Ökad konkurrenskraft vad gäller skatter, taxor och avgifter".

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att nuvarande lydelse skall kvarstå.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun.

______________________

Ks § 2     98.607-175 Ks

Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa

Kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas riksförbund har förhandlat om ny enhetlig sotningstaxa. Förbunden har härvid kommit fram till att ny sotningstaxa istället skall utarbetas lokalt mellan kommunerna och sotningsdistrikten.

Kommunförbundet har utgivit rekommendationer genom cirkulär 1998:185.

Handläggning av ärendet

Ställföreträdande räddningschefen har förhandlat med Skorstensfejarmästaren samt inhämtat uppgifter genom telefonkontakt med andra kommuner och via möten med räddningscheferna i Region Nord.

Skorstensfejarmästaren har yrkat på ett pris av 294,40 kronor, som utgör ett minutpris på 490,66 öre. Efter förhandlingar har man enats om en taxa utifrån ett timpris av 289,00 kronor, som utgör ett minutpris av 481,66 öre.

Den nya taxan gäller till och med den 31 mars 1999. Från och med den 1 april 1999 höjes taxan med 2,7% beroende på den höjning av kostnadsnivån som gäller vid detta datum.

Det kommunala årsarvodet till Skorstensfejarmästaren, för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen, utgöres av 18 430 kronor.

Det kommunala arvodet gäller till och med den 31 mars 1999. Arvodet höjs till 19 020 kronor den 1 april 1999.

Miljö- och räddningsnämnden beslutade den 10 december 1998, § 137,

att godkänna och till kommunfullmäktige för antagande överlämna följande förslag:

Sotningstaxa utifrån ett timpris av 289,00 kronor skall gälla från 1998-12-01 till och med 1999-03-31 samt från 1999-04-01 gälla utifrån ett timpris av 297,00 kronor.

Skorstensfejarmästarens årsarvode skall utgöras av 18 430 kronor från och med 1998-12-01 till och med 1999-03-31 samt från 1999-04-01 höjas till 19 020 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta miljö- och räddningsnämndens förslag till ny sotningstaxa, bilaga, och

att avtalet gäller till och med den 31 december 1999.

_____________________

Ks § 3     99.001-111 Ks

Val av ledamöter till John Petterssons blindfond

Enligt stadgarna för John Petterssons blindfond skall stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av 11 ledamöter med lika många ersättare. Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att tillika utgöra ledamöter och ersättare i styrelsen för John Petterssons blindfond.

______________________

Ks § 4     98.510-993 Ks

Fiskeritekniskt centrum i Norra Magasinet, Havstensund

I syfte att utnyttja Norra Magasinet i Havstensund för havsanknuten verksamhet föreligger förslag att inrymma ett Fiskeritekniskt centrum i byggnaden. Läget är mycket lämpligt då byggnaden ligger i omedelbar närhet till hamnen och fisknäringen.

Centret bedriver studier/forskning av skaldjur i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv och ekologisk hållbar skaldjursfångst i Västerhavet. Fiskare skall kunna vända sig till centret för rådgivning.

Norra delen av byggnaden har nyligen renoverats till sommarbutik. I den resterande delen av byggnaden finns ett litet kontor i bottenvåningen, vilket nyttjas av personal från centret. I bottenvåningen finns även en våg som idag används av fiskarna. Övriga delar av fastigheten används inte idag.

För att kunna skapa ett fungerande Fiskeritekniskt centrum i byggnaden krävs byggnadstekniska åtgärder. Byggnaden måste uppfylla de krav som ställs av Boverket, bland annat avseende stabilitet, säkerhet vid användning, brandskydd, tillgänglighet, ventilation m m. Byggnaden måste dessutom anpassas för den planerade verksamheten.

Härutöver skall brandskyddsdokumentation upprättas för byggnaden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till fastighetsavdelningen för vidare utredning, och

att ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 1999.

______________________

Ks § 5      98.777-260 Ks

Lokalresursplanering/lokaleffektivitet

Fastighetsnämnden skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter.

Idag saknas en samlad överblick över förändringar av lokalbehov, vilket försvårar planeringen.

För att få ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt är det viktigt att veta hur verksamheternas enskilda och samlade behov kommer att utvecklas under de närmaste åren och vilka krav som kommer att ställas på lokalernas läge, storlek, utformning, inredning m m.

Fastighetsnämnden beslutade den 17 mars 1998, § 21, att lokalresursplanering skall ske kontinuerligt mellan parterna och att arbetet skall ske i en lokalgrupp bestående av ansvariga från verksamheterna och fastighetsförvaltningen.

Arbetet med att starta upp detta arbete har nu påbörjats.

För att få ett så bra underlag som möjligt krävs en revision av vilka lokaler som finns, vad de används till, av vem, när, etc. Härutöver behövs en prognos av det framtida behovet av lokalresurser.

En revision blir det första steget i en total genomgång av kommunens lokaler som skall syfta till att få ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Detta arbete bör utföras av någon utomstående och bör bedrivas i projektform där en projektgrupp bestående av representanter för kommunens förvaltningar ingår.

En förstudie kan vara första steget för att få en översiktlig bedömning av lokaleffektivitet och lokalresursplanering. Resultatet av denna förstudie kan ligga till grund för hur det fortsatta arbetet skall läggas upp.

Kostnaden för förstudien beräknas till cirka 70-100 000 kronor.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 90,

att det är angeläget att en förstudie genomförs, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att kommunstyrelsen ej medger anslag för studie av lokalresursplanering/lokaleffektivitet, studien skall istället finansieras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen anslår 70 000 kronor för genomförande av studien.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra en studie av lokalresursplanering/lokaleffektivitet,

att anslå 70 000 kronor för studiens genomförande, och

att anslagna medel, 70 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda och överförs till fastighetsavdelningens konto Driftprojekt, Lokalplanering/effektivitet.

Reservation

Lennart Larson (M), Nils Lago-Lengqvist (M) och Anders Schönbeck (Mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____________________

Ks § 6     98.721-689 Ks

Gerlesborgsskolan – Ansökan om bidrag för 1999

Stiftelsen Gerlesborgsskolan har den 5 november 1998 inkommit med ansökan om bidrag för 1999.

Skolan arbetar under bekymmersamma ekonomiska förhållanden. Ett åtgärdspaket med målet att stabilisera verksamheten är utarbetad. Skolan står nu inför en viss omvandling då ny rektor samt styrelse planeras tillträda den 1 januari 1999.

Stiftelsen hemställer om ett verksamhetsbidrag på 150 000 kronor för 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Gerlesborgsskolan bidrag med 80 000 kronor för 1999 års verksamhet,

att beviljat bidrag för 1999 års verksamhet, 80 000 kronor, finansieras ur konto Föreningsbidrag,

att därutöver bevilja Gerlesborgsskolan särskilt bidrag med 40 000 kronor, och

att det särskilda bidraget, 40 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda och överförs till konto Föreningsbidrag.

______________________

Ks § 7     99.032-976 Ks

Region i Samverkan (RIS) – Verksamhetsbudget för 1999

BOSAM har den 5 januari 1999 inkommit med budget 1999 för Region i Samverkan.

Kostnaderna för kurser/konferenser, möten och extern personal beräknas uppgå till totalt 110 000 kronor.

Kostnaden för Tanums kommun uppgår till 10 200 kronor under 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 10 200 kronor för deltagande i Region i Samverkan 1999,

att anslagna medel, 10 200 kronor, utbetalas ur konto Medlemsavgifter, och

att överföra 10 200 kronor från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till konto Medlemsavgifter.

______________________

Ks § 8     98.811-903 Ks

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting – En översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151)

Inrikesdepartementet har den 21 december 1998 inkommit med rubricerade betänkande för yttrande.

Regeringen bemyndigade i augusti 1995 chefen för finansdepartementet att tillkalla en kommitté med uppgift att följa upp och utvärdera samt lämna förslag i syfte att utveckla det system för statsbidrag som trädde i kraft den 1 januari 1996.

I tilläggsdirektiv har kommittén fått i uppdrag att också utreda behov och utformning av en kostnadsutjämning för LSS-verksamheten.

Nuvarande bidrags- och utjämningssystem utgår från målen att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader.

Systemet fungerar genom en långtgående utjämning av skatteinkomster och genom att beakta strukturella merkostnader.

Utredningen anser att principerna för nuvarande utjämningssystem bör bibehållas, men föreslår förändringar i delar av kostnadsutjämningen. De av utredningen föreslagna förändringarna gäller främst verksamheterna individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Utredningen föreslår att förändringarna införs successivt under en fyraårsperiod fram till år 2003.

Kommunens yttrande skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 1 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ekonomikontoret att redovisa förslag till yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 1999.

_____________________

Ks § 9 98.810-521 Ks

Vindkraften – En ren energikälla tar plats (SOU 1998:152)

Vindkraftsutredningen har den 15 december 1998 inkommit med rubricerade betänkande/lägesrapport för yttrande.

Regeringen beslutade i april 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av vindkraftverk.

I enlighet med utredningsdirektiven innehåller rapporten en lägesanalys med redovisning av utbyggnadssituationen, problembilden samt behovet av underlag för tillståndsprövning och planering för etablering av vindkraftverk i olika delar av landet. Vidare redovisas översiktligt behov av, samt kostnader för förstärkning av elnäten till följd av utbyggnad av vindkraftverken.

Lägerapporten skall tjäna som underlag för utredningens fortsatta arbete med att överväga kriterier för lokalisering av vindkraftverk och åtgärder för att ersätta kostnader för nätförstärkningar. Utredningsresultatet skall redovisas senast den 1 juni 1999.

Utredningen betonar att tillgången till övergripande vindkarteringar och strategiska frågor som rör havs- respektive fjällokalisering av vindkraftverk är av sådan betydelse för vindkraftens utveckling att regeringen bör överväga formerna för att ta fram nationellt underlagsmaterial.

Kommunens yttrande skall vara Vindkraftsutredningen tillhanda senast den 1 mars 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt byggnadsavdelningen att senast den 5 februari 1999 inkomma med förslag till yttrande över betänkandet.

_______________________

Ks § 10     98.319-976 Ks

Gränskommittén – Arbetsmetodik vid gränsöverskridande projekt

Gränskommittén har den 24 november 1998 inkommit med skrivelse om den nya arbetsmetodik som gäller vid gränsöverskridande projekt från och med verksamhetsåret 1999.

Arbetsmetodiken innebär att gränsöverskridande projekt som skall drivas av kommittén föreslås och hämtas från medlemskommunerna handlingsprogram. Medlemmarna skall före mars månad anmäla förslag från respektive handlings- program.

Medlemskommunerna uppmanas nu att påbörja processen med att ta fram gränsöverskridande projektidéer.

Vidare bör kommunerna i budget avsätta rimliga ledarresurser, tidresurser och finansiella resurser för respektive projektförslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom Gränskommitténs nya arbetsmetodik för gränsöverskridande projekt, och

att undersöka eventuella projekt att ingå under Gränskommitténs verksamhetsområde.

_______________________

Ks § 11     98.760-219 Ks

Förslag till arrendeavtal rörande kommunens fastighet Tanums-Gissleröd 1:3

Förslag till arrendeavtal upprättats rörande kommunens fastighet Tanums-Gissleröd 1:3, bilaga.

Enligt avtalsförslaget upplåter Tanums kommun ett markområde på rubricerade fastighet till Grebbestads IF. Markområdet får användas för fotbollsverksamhet för ungdomar.

Avtalet gäller under tiden den 1 januari 1999 till den 31 december 1999. Om ingen av parterna säger upp avtalet tre månader före dess utgång förlängs det med ett år i taget.

Arrendeavgiften skall vara 300 kronor för ett år och justeras med KPI med 1998 som basår.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda arrendeavtal rörande kommunens fastighet Tanums-Gissleröd 1:3.

Bengt Mattsson (Fp) deltar ej i överläggning eller beslut på grund av jäv.

_____________________

Ks § 12 99.029-910 Ks

Telefax/telefonabonnemang för politiska gruppledare

För att kunna förmedla snabb och säker information mellan politiker och förvaltningar föreslås att gruppledarna i Tanums kommunfullmäktige erhåller var sin telefax/telefon med tillhörande abonnemang.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att gruppledarna i Tanums kommunfullmäktige erhåller var sin telefax/telefon för det politiska arbetet,

att Tanums kommun står kostnaden för telefax/telefon, installation samt kvartals- och samtalsavgifter,

att kostnader för telefax/telefon och installation samt löpande avgifter finansieras ur konto Kommunstyrelsen, och

att telefax/telefon med tillhörande abonnemang endast får användas för det politiska arbetet.

_______________________

Ks § 13 99.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Under perioden 1995-1998 har kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med gällande reglemente utgjorts av fem ledamöter och nio ersättare. Ledamöterna har härvid representerat Fp, M, C, och S, medan Mp har haft en plats som ersättare.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Widengård (S) yrkar att Anders Schönbeck (Mp) skall beredas plats som ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

Rolf Hermansson (C) yrkar att Anders Schönbeck skall beredas plats som ersättare i arbetsutskottet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Hermanssons yrkande.

Omröstning begärs.

Omröstningen verkställs med slutna sedlar som avges efter upprop. Röstningen kontrolleras av justeringsmannen.

Elva valsedlar avges. Samtliga valsedlar förklaras giltiga.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Bengt Mattsson (Fp) erhåller 11 röster
Clas-Åke Sörkvist (C) erhåller 11 röster
Lennart Larson (M) erhåller 11 röster
Ronny Larsson (S) erhåller 11 röster
Helene Arvidsson (Fp) erhåller 7 röster
Anders Schönbeck (Mp) erhåller 4 röster

Kommunstyrelsen beslutar således att Anders Schönbeck beredes plats som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ordinarie Ersättare
Bengt Mattsson (Fp) Said Olsson (Fp)
Helene Arvidsson (Fp) Lennart Fredlund (Fp)
Clas-Åke Sörkvist (C) Rolf Hermansson (C)
Karl-Erik Hansson (C)
Lennar Larson (M) Nils Lago-Lengqvist (M)
Daniel Andersson (M)
Ronny Larsson (S) Bengt Widengård (S)
Mona Svegås (S)
Anders Schönbeck (Mp)

att utse Bengt Mattsson till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott,

att utse Clas-Åke Sörkvist till förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, och

att utse Ronny Larsson till andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservation

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut, bilaga.

_____________________

Ks § 14     99.001-111 Ks

Val av representanter i budgetberedningen 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt kristdemokraternas och vänsterpartiets ersättare i kommunstyrelsen utgör budgetberedning under perioden 1999-2002,

att ledamot som ej kan delta kallar ersättare, och

att arbetsutskottet skall fungera som beredningsorgan i budgetfrågor och andra ärenden som skall behandlas av budgetberedningen.

___________________

Ks § 15     99.001-111 Ks

Val av representanter i detaljplanegruppen 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse följande förtroendevalda att vara kommunstyrelsens representanter i detaljplanegruppen för perioden 1999-2002:

Bengt Mattsson (Fp)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Ronny Larsson (S)
Lennart Larson (M)
Helene Arvidsson (Fp)
Anders Schönbeck Mp)
Ruben Ivarsson (Kd)
Armando Jiménez-Ojeda (V)

att ledamot som ej kan delta kallar ersättare.

_______________________

 Ks § 16     99.001-111 Ks

Förhandlingsdelegation för kollektivavtalsförhandlingar 1999-2002

Kommunstyrelsen har i egenskap av kommunalt personalorgan utsett en förhandlingsdelegation för löne- och anställningsvillkor där Tanums kommun är arbetsgivare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse en förhandlingsdelegation för perioden 1999-2002 med rätt att genomföra kollektivavtalsförhandlingar där Tanums kommun är arbetsgivare, och

att utse följande personer att ingå i förhandlingsdelegationen

Ordinarie Ersättare
Bengt Mattsson (Fp) Lennart Larson (M)
Clas-Åke Sörkvist (C) Rolf Hermansson (C)
Ronny Larsson (S)

_____________________

Ks § 17     99.001-111 Ks

Val av arvodeskommitté 1999-2002

Kommunstyrelsen har vid skilda tillfällen utsett arvodeskommittéer för tidsbegränsade uppdrag.

Föreligger nu förslag att utse en permanent arvodeskommitté för mandatperioden 1999-2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse följande ledamöter att ingå i arvodeskommittén under perioden 1999-2002:

Alf Jonasson (S)
Karl-Erik Hansson (C)
Thure Östberg (M)
Bengt Andersson (Mp)
Said Olsson (Fp)
Gösta Andreasson (Kd)
Armando Jiménez-Ojeda (V)

att utse personalchef Ann-Sophie Svedhem till arvodeskommitténs sekreterare, och

att ledamot som ej kan delta kallar ersättare.

_____________________

 Ks § 18 99.001-111 Ks

Val av ledamöter till Stora förhandlingsdelegationen 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att Särskilda delegationen utser en Stor förhandlings- delegation utse Bengt Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) till Tanums kommuns ledamöter i Stora förhandlingsdelegationen under perioden 1999-2002.

_____________________

Ks § 19     99.001-111 Ks

Val av representant i Gränskommittén 1999-2002

I skrivelse inkommen den 23 november 1998 meddelar Gränskommitténs sekretariat att det är av stor vikt att kommitténs arbete blir brett förankrat och

att information om verksamheten delges så många som möjligt på såväl politisk som administrativ nivå.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) som ordinarie ledamöter i Gränskommittén under perioden 1999-2002 med Nils Lago-Lengqvist (M) och Nils Olsson (Fp) som ersättare.

_______________________

Ks § 20     99.001-111 Ks

Val av ledamöter till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum

Länsarbetsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 18 november 1998 att mandattiden för arbetsförmedlingsnämndernas ledamöter upphör den 31 mars 1999.

Arbetsförmedlingsnämnden skall bestå av högst 13 ledamöter samt personal-

representanter för Arbetsmarknadsverkets personal.

Majoriteten av ledamöterna, däribland ordföranden, skall utses på förslag av kommunen. Två av dessa ledamöter bör representera det lokala näringslivet.

Ersättare för ledamöterna skall ej utses.

Nomineringen avser perioden den 1 april 1999 till den 31 mars 2003.

En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse följande ledamöter till arbetsförmedlingsnämnden i Tanum för perioden den 1 april 1999 till den 31 mars 2003:

Bengt Mattsson (Fp), kommunstyrelsens ordförande
Clas-Åke Sörkvist (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ronny Larsson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ann-Sophie Svedhem, personalchef
Eeva-Riitta Leppänen, omsorgschef
Ulla Markander, BohusByggarna Entreprenad AB
Kjell Olsson, Tanums Fönster AB

_____________________

Ks § 21     99.001-111 Ks

Val av ledamöter till samordningsgruppen Region i samverkan (RIS) 1999-2002

Tanums kommun samverkar tillsammans med Uddevalla, Munkedals, Lysekils, Sotenäs, Strömstads, Färgelanda och Orusts kommuner i frågor som rör gymnasie-skolans framtida utveckling i regionen.

Arbetet bedrivs under benämningen Samordningsgruppen Region i Samverkan (RIS).

I dag ingår Hans Carlsson, barn- och utbildningsnämnden, i ledningsgruppen med Alf Jonasson, kommunstyrelsen, som ersättare.

Kjell-Inge Mörk, barn- och utbildningschef, ingår i referensgruppen med Lennart Christensson, Komvux, som ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) att ingå i ledningsgruppen för Region i Samverkan, och

att utse barn- och utbildningschef Kjell-Inge Mörk och rektor Lennart Christensson att ingå i referensgruppen.

______________________

Ks § 22 99.001-111 Ks

Val av stämmoombud till SveNo E6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Henry Carlsson (C) och Bengt Widengård (S) som stämmoombud till SveNo E6 med Nils Lago-Lengqvist (M) som ersättare.

____________________

Ks § 23 99.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i handikapprådet 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Mattsson (Fp) som ordinarie ledamot i handikapprådet för perioden 1999-2002 med Mona Svegås (S) som ersättare.

_____________________

Ks § 24 99.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i pensionärsrådet 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Mattsson (Fp) som ordinarie ledamot i pensionärsrådet för perioden 1999-2002 med Mona Svegås (S) som ersättare.

_____________________

 Ks § 25 99.001-111 Ks

Val av ledamöter till Kulturmiljövårdsgruppen (KUV-gruppen)

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari 1996, § 35,

att utse Uno Larson (M), Helene Arvidsson (Fp), Gerd Melin (S), Henry Carlsson (C) och Bengt Andersson (Mp) att ingå i Kulturmiljövårdsgruppen under mandatperioden 1995-1998, och

att utse Henry Carlsson till gruppens sammankallande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga kulturmiljövårdsgruppens mandat fram till dess att nu pågående revidering av översiktsplanen är avslutad.

______________________

Ks § 26 99.001-111 Ks

Val av ledamot till trafiksäkerhetskommittén 1999-2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Karl-Erik Hansson (C) som kommunstyrelsens ledamot i trafiksäkerhetskommittén under perioden 1999-2002 med Bengt Widengård (S) som ersättare.

_____________________

 Ks § 27     99.001-111 Ks

Nominering av representant till styrelsen för Älvsborgs Trafiksäkerhetsförbund

Älvsborgs Trafiksäkerhetsförbund/NTF har den 18 december 1998 inkommit med inbjudan att föreslå representant till styrelsen för de kommande två åren.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Karl-Erik Hansson (C) till ledamot i styrelsen för Älvsborgs

Trafiksäkerhetsförbund med gatuchef Mats Tillander som ersättare.

_____________________

Ks § 28 99.001-111 Ks

Personer med rätt att under perioden 1999-2002 å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal, vilka kommunstyrelsen beslutat om

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Mattsson, Clas-Åke Sörkvist, Ronny Larsson och Ulf Björkman att två i förening underteckna köpeavtal och andra avtal vilka kommunstyrelsen beslutat om.

_____________________

Ks § 29      99.001-111 Ks

Firmatecknare för stiftelser där kommunstyrelsen är förvaltare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bengt Mattsson och Ulf Björkman att i förening teckna firma för stiftelser där kommunstyrelsen är förvaltare.

____________________

Ks § 30 99.001-111 Ks

Rätt att underteckna avbetalningsplaner

Enligt kommunens kravrutin som fastställts av kommunstyrelsen har ekonomichefen rätt att underteckna avbetalningsplaner som upprättats mellan gäldenär och kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ekonomisekreterare Helena Svensson och Marina Arnesson samt ekonomichef Ulf Ericsson för kommunens räkning har rätt att underteckna avbetalningsplaner.

_____________________

 Ks § 31 98.356-381 Ks

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 1998, § 384,

att anställa Hans Stenmark, Vindeln, som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 1 januari 1999, och

att förordna Ann-Sophie Svedhem som vikarierande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från den 1 januari 1999, till dess ordinarie befattningshavare tillträder tjänsten, dock längst till och med den 30 mars 1999.

Hans Stenmark har härefter meddelat att han av personliga skäl ej kan tillträda tjänsten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbets-/personalutskottet att komma med förslag på hur chefsansvaret för kultur- och fritidsförvaltningen skall lösas.

_______________________

Ks § 32     98.701-465 Ks

Besvär över arbetsutskottets beslut den 2 december 1998, § 93 – mål 8002-98, rotel 34

Elin, Lars och David Johansson har den 23 oktober 1998 inkommit med önskemål om att ett väderskydd uppförs vid uppfarten till Häskje, längs väg 163 i riktning mot Tanumshede.

Arbetsutskottet beslutade den 2 december 1998, § 93,

att ej bevilja ansökan då väderskydden i första hand får uppföras i de lägen där resandet är som störst.

Karin Johansson har besvärat sig till Länsrätten över arbetsutskottets beslut, bilaga.

Länsrätten har förelagt kommunen att yttra sig senast den 5 februari 1999.

Förslag till yttrande har utarbetats.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till Länsrätten ingå med bilagda yttrande.

_____________________

Ks § 33     99.050-961 Ks

Pensionsärende

En av kommunen anställd skolsköterska är sjukskriven under våren 1999.

För att lösa den uppkomna situationen har Gun Broberg-Hansson meddelat att hon är beredd att gå in som vikarie. Gun Broberg-Hansson har tidigare arbetat som skolsköterska, men uppehåller nu garantipension. Hon har dock som krav att få bibehålla sin pension utan samordning med inkomster under den tid vikariatet varar, i enlighet med vad som avtalats vid pensionstillfället.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge barn- och utbildningsnämnden att anställa Gun Broberg-Hansson som vikarierande skolsköterska tills dess den uppkomna situationen har lösts, dock längst till och med vårterminen 1999,

att medge Gun Broberg-Hansson lön samt pension utan samordning för den tid vikariatet löper, och

att barn- och utbildningsnämnden täcker kostnaderna för lön och pension.

Gun Broberg-Hansson (C) närvarar ej vid överläggning och beslut på grund av jäv.

______________________

Ks § 34 98.804-591 Ks

Förfrågan om stödannons i tidningen Bosnisk Post

Tidningen Bosnisk Post har den 14 december 1998 inkommit med förfrågan kommunens medverkan genom stödannons i tidningen.

Bosnisk Post är en oberoende tidning för bosnier i Sverige. Tidningen trycktes första gången den 12 juni 1998. Tidningen finns sedan 1995 i en norsk upplaga.

Tidningen utkommer var fjortonde dag.

Tidningen lägger vikt vid korrekt information om situationen i Bosnien/Hercegovina samt på bosniska flyktingars skyldig- och rättigheter i Sverige.

Tidningen har som mål att vara ett stöd de kommunala institutioner som samarbetar med bosniska flyktingar.

Projektet stöds av Invandrarverket.

En stödannons kostar 2 000 kronor och innehåller kommunens logotype samt namn.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avböja erbjudandet om stödannonsering i Bosnisk Post.

_____________________

Ks § 35     99.026-909 Ks

Bouppteckningsförrättning i Gunhild Olssons dödsbo

Bertil Alfredsson har den 5 januari 1998 inkommit med kallelse till bouppteckningsförrättning i Gunhild Olssons dödsbo.

Gunhild Olsson har i testamente förordnat att all kvarlåtenskap skall delas lika mellan Cancerfonden och Tanums kommun. Den del av kvarlåtenskapen som tillfaller kommunen skall användas för Kalkåslidens servicehus i Kville. Medlen skall härvid användas för utgifter i samband med åtgärder för de inneboendes trivsel, till exempel resor, blommor och förtäring.

Dödsboets behållning uppgår till cirka 400 000 kronor.

Förrättningen äger rum torsdagen den 14 januari 1999, klockan 10.00 på Kalkåsliden, Kville.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Gun Broberg-Hansson fullmakt att för Tanums kommun närvara vid bouppteckningsförrättning efter Gunhild Olsson.

_____________________

Ks § 36

Delegationsbeslut

Nr Dnr
Förköp 280-296 98. –211 Ks
Anställningsbeslut 42-44 98.003-900 Ks
Bokföringsmässiga 65-82 98.007-903 Ks
avskrivningar
Upphandling frankeringsmaskin 98.767-946 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd 98.792-745 Ks
Tanums Fönster AB, 1998-12-18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_____________________

Ks § 37     98.020-900 Ks

Anmälan av representation

Ekonomikontoret nr 27-39 2 346,00
Kommunfullmäktige nr 9 450,00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.45; 13.30-15.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 1, 8
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 1, 31, 33
Kurt Svedberg, stf räddningschef, § 2
Sven Olsson, fastighetschef, §§ 4, 5
Lars Löfberg, fastighetsförvaltare, §§ 4, 5
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Lennart Larson

§§ 1-37

  

Underskrifter Sekreterare ………………………………………..
/Peter Berntsson/
Ordförande ………………………………………. ……………………………
/Bengt Mattsson/ /Clas-Åke Sörkvist/
§§ 1-10; 12-37 § 11
Justeringsman ……………………………………
/Lennart Larson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-01-13
Anslaget uppsatt 1999-01-20 Anslaget nedtages 1999-02-10
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............../Kerstin Berius/...............................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo