Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-10-28

§§

 Ärenden

97

Laga ordning

98

Meddelande om Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sonja Hellberg (V)

99

Enkel fråga från Bo Hedström (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist om mobilmaster

100

Allmän frågestund

101

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun

102

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

103

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

104

Försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola

105

Redovisning av obesvarade motioner

106

Avtackning av ordföranden i kommunfullmäktige


Kf § 97

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

________________________

Kf § 98 2002.001-111 Ks

Meddelande om Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sonja Hellberg (V)

Sonja Hellberg (V) har den 22 juli 2002 inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 14 oktober 2002 att Elsie Marie Christensen, Grebbestad, utsetts till ny ersättare för Vänsterpartiet efter Sonja Hellberg.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll den 14 oktober 2002 till handlingarna.

________________________

Kf § 99 2002.664-456 Ks

Enkel fråga från Bo Hedström (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist om mobilmaster

Bo Hedström ställer muntlig fråga till Clas-Åke Sörkvist om mobilmaster.

Clas-Åke Sörkvist besvarar frågan.

________________________

Kf § 100 2002.174-354 Ks

Allmän frågestund

Allmän frågestund avseende enskilda vägar hålls för allmänheten.

________________________

Kf § 101 2002.437-961 Ks

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun

Arvodeskommittén har haft i uppdrag att se över nu gällande reglemente för Arvoden till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige den 28 juni 1999, § 51 samt ändring av 7§ i Bilaga till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 6.

I arbetet med översynen har Anki Larsson, personalchef och Leif Ireneson, personalsekreterare deltagit.

Arvodeskommittén har sammanträtt vid två tillfällen och har under arbetets gång gjort avstämningar i sina respektive partigrupper. I arbetet har kommittén tagit del av reglemente som gäller i Strömstad och Västra Götalandsregionen samt undersökt lönenivåer för kommunstyrelseordförandena i Västra Götaland. Arvodeskommittén har även tittat på den tid som kommunerna i Västra Götaland avsätter för överförmyndarverksamhet.

Förslaget har beaktat kommunala önskemål samt förändringar i kommunallagen, där hänsyn tagits till, att allmän tjänstepension – ATP upphört och ersatts av det reformerade pensionssystemet. Det kommer även att bli möjligt att få ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa samt förlorad föräldrapenning (införd i reglementet 6 §).

Arvodeskommittén förslag till förändringar i nu gällande reglemente E

Gemensamma bestämmelser:

Arvodeskommittén förslag till förändringar i nu gällande bilaga till reglemente:

Arvodeskommitténs ledamot Bengt Andersson har förklarat sig oenig med övriga ledmöter angående ersättningen till kommunstyrelsens ordförande samt beräkningsgrunden för basbeloppet. Bengt Andersson menar att ersättningsnivån till kommunstyrelsens ordförande även i fortsättningen bör vara 80% av basbeloppet/månad samt att ersättningar som baseras på basbeloppet bör relateras till föregående års nivå och ej som nu föreslås, relateras till innevarande års basbeloppsnivå.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) yrkar att årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande skall vara 80% av basbeloppet per månad.

Rolf Hermansson (C), Ronny Larsson (S), Lennart Larson (M) och Said Olsson (Fp) yrkar justering av § 19 så att tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer först fråga på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Ordföranden ställer därefter fråga på beredningsförslaget kontra Rolf Hermanssons med fleras yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Rolf Hermanssons med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 oktober 2002, § 259.

Reservation i kommunstyrelsen

Siv Bergström (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva nu gällande regler för arvode till förtroendevalda fr o m 2003-01-01 och

att anta bilagda förslag till nytt arvodesreglemente, att gälla fr o m 2003-01-01.

Reservation

Kommunfullmäktigeledamöterna i Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet reserverar sig mot arvodesgruppens förslag att öka kommunalrådets arvode till
90 % av basbeloppet och vill att arvodet skall vara 80 % som tidigare.

_________________________

Kf § 102 2002.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

Delårsrapport per den 31 augusti 2002 har upprättats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 oktober 2002, § 260.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppmana nämnderna att vidtaga åtgärder för att hålla tilldelade budgetramar.

________________________

Kf § 103 2002.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 oktober 2002, § 261.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

________________________

Kf § 104 2002.216-214 Ks

Försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola

Arbetsutskottets beslutade den 24 april 2002, § 42,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram beslutsunderlag för försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2002, § 172,

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta vidare beslut i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade den 28 augusti 2002, § 49

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med kanslichefen utarbeta beslutsunderlag i ärendet.

Grebbestads Folkhögskola har den 27 mars 2002 inkommit med anhållan om att få förvärva råmark för att kunna utveckla och säkerställa verksamheten genom uppförande av ett Hantverkshus.

Verksamheten bedrivs idag i ett flertal byggnader belägna på olika fastigheter.

En del av den befintliga elevbostadsbyggnaden och hela matsalsbyggnaden ligger på ofri grund på den av Tanums kommun ägda fastigheten Grebbestad 2:1. En förutsättning för genomförande av nybyggnationen och framtida drift är tillgång till ett markområde som ägs av Tanums kommun. Omfattningen av det önskade markområdet framgår av bilaga 1.

Regionens fastighetsbolag, Västfastigheter, äger marken där Folkhögskolan är belägen. Västfastigheter innehar fastigheten Grebbestad 2:140 som ligger inom gatumark och som kan avträdas till Tanums kommun. Vidare har framförts önskemål att en del i norra hörnet av Grebbestad 2:139 samt en remsa längs fastighetens gräns mot Sövallsvägen överförs till gatumark för att förbättra dels trafiksäkerheten vid utfarten från Sövallsvägen och dels möjliggöra en framtida breddning av Sövallsvägen.

Västfastigheter äger f d Kyrkskolan samt en obebyggd tomt i anslutning till kyrkskolan. Båda dessa fastigheter är till försäljning och diskussioner har förts mellan parterna.

Vid överläggningar mellan parterna den 20 september 2002 föreslogs att f d Kyrkskolan skulle förvärvas av det kommunala bostadsbolaget (TBAB) direkt samt bestämdes att kommunen fortsatt ej var intresserad av den obebyggda tomten.

Vidare föreslogs att priset för tomtmark skulle vara 100 kr/kvm och för gatumark 15 kr/kvm.

De ytor som är aktuella att reglera mellan parterna framgår av bilaga 2.

Lantmäteriet tar fram förlag på överenskommelse om markbyte mellan parterna.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 oktober 2002, § 262.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ovan redovisade markbyten mellan Västfastigheter och kommunen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta eventuella ändringar i överenskommelsen.

________________________

Kf § 105 2002.021-949 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen beslutar den 9 oktober 2002, § 263

att överlämna redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

________________________

Kf § 106

Avtackning av ordföranden i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund gjorde en historisk tillbakablick över de gångna fyra åren.

Bengt Ekelund framförde ett stort tack till kommunfullmäktiges ledamöter, avgående kommunfullmäktigeledamöter, till förste vice ordförande Bertil Gedda (C) och till personalen på kommunförvaltningen.

Bertil Gedda (C) och Bengt Widengård (S) avtackade Bengt Ekelund och kommunfullmäktiges ledamöter.

Blommor överlämnades.
________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kulturhuset Futura, Tanumshede, klockan 18.30-19.30

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Mona Svegås och Karl-Erik Hansson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 4 november, klockan 15.30

Underskrifter

Sekreterare...........................................................

§§ 97-106

/Ulf Björkman/

Ordförande..........................................................

/Bengt Ekelund/

Justeringsman......................................................

………………………………...

/Mona Svegås/

/Karl-Erik Hansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-10-28

Anslaget uppsatt

2002-11-05

Anslaget nedtages

2002-11-26

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

..............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-11-11 Dokumentinfo