Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-09-03

§§

Ärende

90

Laga ordning

91

Förvärv av fastigheten Tanumshede 2:18

92

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

93

Förslag till naturreservat Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8

94

Förslag till naturreservat Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, del av Sannäs 3:1

95

Förslag till naturreservat Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297

96

Testamente efter Ernst Rudolf Martinsson


Kf § 90

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

________________________

Kf § 91                                     2002.510-269 Ks

Förvärv av fastigheten Tanumshede 2:18

Birgitta Svensson och Torsten Johansson, ägare till fastigheten Tanumshede 2:18, har erbjudit kommunen att få förvärva fastigheten.

Fastigheten har en areal om 1 436 kvm och är bebyggd med ett hus på 1½ plan med källare.

Fastigheten Tanumshede 2:18 är belägen på Talldungevägen 4 och har en strategisk betydelse för den fortsatta planeringen av Tanumshede centrum. För den fortsatta planeringen är det därför viktigt att kommunen förvärvar fastigheten.

Kommunen har låtit göra en värdering av fastigheten.

Förslag till köpeavtal, bilaga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 28 augusti 2002, § 46.

Kommmunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 236, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förvärva fastigheten Tanumshede 2:18 av Birgitta Svensson och Torsten Johansson för en överenskommen köpeskilling om 600 000 kronor enligt bilagda

köpeavtal,

att förvärvet finansieras genom ianspråktagande av medel ur anslaget exploateringsfastigheter i investeringsbudget 2002, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Kf § 92                             2001.391-961 Ks

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Svenska kommunförbundet har med tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1988 rekommenderat kommunerna ett normalpensionsreglemente benämnt PRF-KL.

Information härom har lämnats i cirkulär1987:126. För förtroendevald som tillträtt sitt heltidsuppdrag före 1983-01-01 har äldre bestämmelser, KPRF, rekommenderats att äga fortsatt giltighet.

Med anledning av att det har beslutats om omfattande ändringar i såväl det allmänna pensionssystemet som andra tjänstepensionssystem har förbundskansliet gjort en översyn av PRF-KL. Ytterligare skäl till översynen är ett antal problemfall som kommuner anmält till förbundskansliet.

Det förslag som Svenska kommunförbundets styrelse godkänt bygger på ett i princip och därmed i huvudsak oförändrat PRF-KL. Ändrade bestämmelser har främst sin orsak i ändrad lagstiftning men är också en följd av uppfattningar som framförts till förbundskansliet.

De nya pensionsbestämmelserna benämns PBF.

Ändringarna kan sammanfattas som:

Ytterligare en ändring av formell art är att det numera krävs ansökan från den förtroendevalde för att få rätt till pension.

I Svenska kommunförbundets PM 2001-06-15 kommenteras ändringar i förhållande till PRF-KL mer i detalj.

Beträffande bestämmelserna om samordning med allmän pension kommer

dessa att utarbetas först efter det att pågående avtalsförhandlingar om motsvarande ändringar i PA-KL avslutats. Det förutsätts att bestämmelserna i PBF blir likalydande med ny lydelse av PA-KL § 14. Utformningen härav kan innebära att även andra berörda textdelar måste korrigeras.

De nya bestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som innehar uppdrag efter 2002 års val, dels de som nytillträder januari 2003 eller förtida under november 2002, dels de som omfattas av PRF-KL 2002-12-31 och som kvarstår i uppdrag därefter. För den sistnämnda gruppen finns särskilda övergångsbestämmelser i syfte att vissa nuvarande bestämmelser skall fortsätta att gälla, t ex rätt till visstidspension utan åldersvillkor.

För förtroendevalda som avgått från sitt uppdrag före 2003-01-01 gäller nuvarande PRF-KL och dess föregångare KPRF även fortsättningsvis.

Förändringar erfordras i PRF-KL:s bestämmelser om samordning med allmän pension p g a ändrad lagstiftning fr o m 2003-01-01. På samma sätt som för PBF kommer ändrade bestämmelser att utarbetas först efter det att pågående förhandlingar om motsvarande ändringar i PA-KL avslutats.

Av administrativa skäl kommer också att föreslås ändringar fr om. 2003-01-01 i amordningsbestämmelser med annan tjänstepension. Dessa ändringar överensstämmer helt med vad som fr o m 1998-07-01 genomförts för PA-KL och som återfinns i övergångsbestämmelser till PBF.

Några motsvarande ändringar i KPRF bedöms i dag inte vara erforderliga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 28 augusti 2002, § 47.

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 237, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bilagda bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevald som innehar uppdrag efter den 31 december 2002,

att ovanstående bestämmelser om pension senare skall kompletteras avseende § 14 och de övriga delar som berörs därav,

att PRF-KL upphör att gälla från och med den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser, och

att en tolftedel av prisbasbeloppet per månad undantas från samordning mellan visstidspension och inkomster i PBF § 10 mom 3.

________________________

Kf § 93                                         2002.528-831 Ks

Förslag till naturreservat Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996, § 28, att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade Miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Delar av fastigheterna Klätta 1:5 och 1:8 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001, att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Klätta 1:5 och 1:80, del av. Tekniska nämnden beslöt vidare att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks.

Naturskyddsföreningen anser att två undantagna bergsområden bör inkluderas i naturreservatet. Dick Johansson (nuvarande arrendator av betesmarken) har i yttrande framfört att även betesmarken väster om föreslaget naturreservat bör ingå. Ett av de hällmarksområden som föreslagits av Naturskyddsföreningen ingår nu i det föreslagna naturreservatet. Arealen betesmarker inom naturreservatet bör dock inte öka med hänvisning till att en kontinuerlig betesdrift i första hand bör koncentreras till områden där de högsta naturvärdena finns.

Vidare påpekar Naturskyddsföreningen att även om syftet med naturreservatet främst är inriktat mot att bevara biologisk mångfald så är det ändå viktigt att en mindre parkeringsplats finns klar när naturreservatet bildas. Eftersom Tanums kommun ej äger mark intill den närbelägna väg 1020 är det i dagsläget oklart om parkeringsmöjlighet kan anordnas.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att frågan om hur friluftslivet skall kanaliseras närmare bör beskrivas i skötselplanen. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer och ett kulturpräglat kustlandskap, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Ändamålet med naturreservatet är dessutom att följa upp åtaganden som följer av medlemskapet i den europeiska unionen. Klätta ingår i ett större område (Tanumskusten) som godkänts av regeringen att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.

Syftet är alltså ej primärt att underlätta eller förbättra förutsättningarna för det rörliga friluftslivet i området. T ex har man som besökare inom allemansrätten möjlighet att ströva i betesmarkerna. Genom viss ökad uppmärksamhet i samband med reservatsbildningen är det dock sannolikt att det till området kommer att komma något fler besökare den närmaste tiden. Risken ökar därmed även för störningar hos betesdjuren och att stängslingen ej fungerar tillfredsställande. Behovet av vandringsleder utanför betesmarkerna skall därför enligt förslaget till skötselplan ses över och förslag på åtgärder bör tas fram inom ett år efter det att beslutet om naturreservatet har vunnit laga kraft.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 152,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar (del av Klätta 1:5 och 1:8), och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 239.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8 enligt bilaga.

_________________________

Kf § 94                                             2002.529-831 Ks

Förslag till naturreservat Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, del av Sannäs 3:1

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Del av fastigheten Sannäs 3:1 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj 1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001 att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Sannäs 3:1, del av. Tekniska nämnden beslöt även att tillstyrka förslagen på skötselplan samt att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsfrämjandet har lämnat synpunkter beträffande behovet av förbättrad röjning längs befintlig vandringsled och att uppmärkningen av leden även bör ses över inom området. I förslaget till skötselplan är dessa synpunkter tillgodosedda.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att avgränsning av naturreservatet mot norr och söder bör justeras av administrativa skäl. Justering av områdesavgränsningen i enlighet med stadsarkitektens förslag mot gällande detaljplans gräns i norr har nu skett. Mot söder kvarstår gränsen mot fastigheten Skärbo 1:4.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1), bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 153,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1) enligt bilaga, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 240.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1) enligt bilaga.

________________________

Kf § 95                                     2002.530-831 Ks

Förslag till naturreservat Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Fastigheten Grebbestad 2:297 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj 1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001 att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Grebbestad 2:297, del av. Tekniska nämnden beslöt vidare att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat synpunkter beträffande behovet av viss motortrafik inom området. I förslaget till föreskrifter är nu denna synpunkt tillgodosedd.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att avgränsning av naturreservatet mot nordväst och sydost bör justeras av administrativa skäl. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Området bör därför ej omfatta markområden som överensstämmer med syftet. Lantmäteriet har ej heller haft synpunkter på avgränsningen. Föreslagen områdesavgränsning föreslås därför kvarstå mot nordväst. Mot syd sker dock justering av områdesavgränsningen i enlighet med stadsarkitektens förslag mot gällande detaljplans gräns.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 154,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog
(del av Grebbestad 2:297) enligt bilaga, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 241.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog
(del av Grebbestad 2:297) enligt bilaga.

________________________

Kf § 96                                             2002.133-909 Ks

Testamente efter Ernst Rudolf Martinsson

Ernst Rudolf Martinsson född 1904 har avlidit den 21 november 2001. Den avlidne har inga arvsberättigade släktingar varför Allmänna Arvsfonden inträder som arvtagare.

Martinsson har dock skrivit ett testamente där han förklarar att hans yttersta vilja och testamente är att efter det att alla kostnader blivit betalda skall eventuella återstående medel avsättas till en fond. Ur denna skall årligen utgå 10 procent så länge tillgångar finns till trivselfrämjande åtgärder för personal inom vården samt boende på Fjällbacka service.

Efter det att alla kostnader betalats efterlämnar boet en behållning på 36 160 kronor.

Det testamentariska förordnandet är att betrakta som en fond där fondens kapital får förbrukas. För fonden finns ingen föreslagen förvaltare.

I skrivelse av den 9 juli 2002 från Kammarkollegiets arvsfondsenhet framgår bl a att innan kollegiet tar ställning till godkännande av testamentet vill kollegiet att kommunen i egenskap av testamentstagare utfärdar en förklaring, att kommunen förbinder sig att använda kvarlåtenskapen enligt testamentets bestämmelse.

Om kommunen godkänner villkoren i testamentet bör även kommunen föreslå förvaltare av fonden. Detta förslag lämnas till Länsstyrelsen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 242.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att kommunen mottager donation enligt testamentariskt förordnande,

att kommunen i egenskap testamentmottagare förbinder sig att använda kvarlåtenskapen enligt testamentets bestämmelser,

att kommunen föreslås bli förvaltare av fonden, och

att beslut om utdelning ur fonden fattas av omsorgsnämnden.


Försättsblad 

Plats och tid

Kulturhuset Futura, klockan 18.30-19.00

     

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

 
     

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

 

     

Utses att justera

Birgit Ekholm och Mona Svegås

 
     

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 7 oktober 2002, klockan 15.30

     

Underskrifter

Sekreterare

§§ 90-96

 

/Ulf Björkman/

 
     
 

Ordförande

 
 

/Bengt Ekelund/

 
     
 

Justeringsman

 
 

/Birgit Ekholm/

/Mona Svegås/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

 

2002-09-30

   

Anslaget uppsatt

 

2002-10-11

Anslaget nedtages

2002-11-01

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


............................/Kerstin Berius/......................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-10-15 Dokumentinfo