Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-09-30 §89

§

 Ärende

89

Förändrad kostnad för externa matgäster


Kf § 89                                       2002.551-770 Ks

Förslag till förändrad kostnad för externa matgäster

Med anledning av kostnadsökningar för inköp av livsmedel föreligger förslag till förändrade lunchpriser för externa matgäster på kommunens skolor samt förändrade priser på blå kuponger för pensionärer i kommunen.

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2000, § 53, beslutat om indexreglering av måltidspriser med KPI i samband med det årliga budgetarbetet från och med år 2001.

Då tidigare måltidspriser ej indexuppräknats bör en höjning i kronantal föregå indexuppräkning.

Omsorgsnämnden beslutade den 27 juni 2002, § 107,

att föreslå kommunfullmäktige höja priset för externa matgäster enligt förslag till:

och fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-06-26, samt

att föreslå kommunfullmäktige höja priset för pensionärer (blå kuponghäfte ā 10 st) till 330 kr per häfte och fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-06-26.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 september 2002, § 238.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ruben Ivarsson (Kd) yrkar att priset fastställs till 40 kronor per lunch och 20 kronor per liten sallad.

Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag kontra Ruben Ivarssons yrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att höja priset för externa matgäster till:

att höja priset för pensionärer (blå kuponghäfte ā 10 st) till 330 kronor per häfte, och

att fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2000, § 53.


Försättsblad

Plats och tid

Kulturhuset Futura, Tanumshede, klockan 18.40-18.45.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Utses att justera

Birgit Ekholm och Mona Svegås

Justeringens tid och plats

Kulturhuset Futura, Tanumshede, den 30 september 2002, klockan 19.15.

Underskrifter

Sekreterare

§ 89

/Ulf Björkman/

Ordförande

/Bengt Ekelund/

Justeringsman

/Birgit Ekholm/

/Mona Svegås/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-09-30

Anslaget uppsatt

2002-10-01

Anslaget nedtages

2002-10-22

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


......................................./Kerstin Berius/...........................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-10-15 Dokumentinfo