Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-09-02

§§

 

80

Laga ordning

81

XX informerar om West Swedens verksamhet

82

Förebyggande arbete i Tanums kommun

83

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

84

Slutredovisning – Projekt Lärcentrum

85

Slutredovisning – Nybyggnad av brandstation i Hamburgsund

86

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

87

Avsägelse från Sonja Hellberg (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

88

Val av ny ledamot i valnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)


Kf § 80

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

________________________

Kf § 81

Information om West Sweden

XX informerar kommunfullmäktige om West Swedens verksamhet.

________________________

Kf § 82                                     2002.273-711 Ks

Förebyggande arbete i Tanums kommun

Chefstjänstemännen för omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, folkhälsorådet samt polisen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat med att föreslå organisation och arbetssätt för det brottsförebyggande arbetet i Tanums kommun.

På uppdrag av omsorgsnämnden har Karin Gabrielsson våren 2001 gjort en kartläggning av drog- och brottsförebyggande arbete i Tanums kommun.

Som en följd av kartläggningen uppdrogs åt individ- och familjeomsorgen att upprätta en handlingsplan för det fortsatta förebyggande arbetet.

Efter redovisning på omsorgsnämnden den 28 juni 2001 uppdrogs åt omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med förankringsarbetet hos barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt folkhälsorådet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 december 2001 att godkänna handlingsplanen och att uppdra åt förvaltningen att arbeta i handlingsplanens anda.

Förslag till organisation av det förebyggande arbetet har utarbetats. Där föreslås att kommunen inrättar ett Brottsförebyggande Råd (BRÅ) med uppdrag av kommunstyrelsen och folkhälsorådet ha en samordnande roll i det förebyggande arbetet med stöd till ungdomar. Brottsförebyggande Rådet föreslås få följande sammansättning:

Grupperna adjungerar övriga berörda till möten, t ex representanter för samhälls- och andra föreningar, kyrkan, näringslivet, samhällsplanerare och kommuninnevånarna.

Två gånger årligen skall BRÅ avrapportera hur arbetet löper, inklusive en aktuell rapport från polisen om tillståndet i kommunen. Vid dessa tillfällen skall kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna för nämnderna samt representanter för samhällsföreningar inbjudas.

Slutligen föreslås att BRÅ efter sommaren 2002 inbjuder till ett brett möte med en presentation av

Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga dessa nämnder har ställt sig bakom upprättat förslag till handlingsplan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 19 juni 2002, § 186.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa den föreslagna handlingsplanen och organisationen för det förebyggande arbetet i Tanums kommun,

att inrätta ett Brottsförebyggande Råd med uppdraget att samordna det förebyggande arbetet med stöd till ungdomar,

att Brottsförebyggande Rådet skall ledas av en styrgrupp med chefstjänstemännen från kultur- och fritids-, omsorgs- och barn- och utbildningsförvaltningarna, Folkhälsorådet samt Polisen. Vid diskussioner om samhällsplanering och i andra sammanhang där den situationella preventionen ingår skall chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen adjungeras till styrgruppen. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen utses till sammankallande och ordförande i Brottsförebyggande Rådet. Vid behov adjungeras representanter från samhälls- och andra föreningar, kyrkan, näringslivet, samhällsplanerare och kommuninnevånarna,

att Brottsförebyggande Rådet två gånger årligen skall avrapportera hur arbetet löper inkl en aktuell rapport från Polisen om tillståndet i kommunen. Vid dessa tillfällen skall kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Folkhälsorådet samt representanter för samhällsföreningar inbjudas, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar avseende Brottsförebyggande Rådet.

________________________

Kf § 83                                                 2002.471-978 Ks

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2001.

Auktoriserade revisorn meddelar i revisionsberättelse för 2001 att årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning år 2001 har granskats.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Revisionsberättelsen avslutas med att revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn meddelar i granskningsrapport för 2001 att granskning har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Lekmannarevisorn har fokuserat på verksamheten i förhållande till ändamålet och funnit att den överensstämmer med bolagsordning och ägardirektiv.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 augusti 2002, § 208.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (S), Lennart Larson (M) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2001 för Tanums Bostäder AB till handlingarna.

________________________

Kf § 84                                                2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Projekt Lärcentrum

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 72, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projekt Lärcentrum.

Följande åtgärder har vidtagits:

Byggstart skedde i februari 2000. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning

den 22 december 2000.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

19 500 000:-

 

Redovisade investeringsutgifter

19 474 503:-

 

Redovisade investeringsinkomster

3 000:-

 

Överskott

28 497:-

 

Tekniska nämnden beslutade den 27 juni 2002, § 136,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott regleras mot Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 augusti 2002, § 209.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ruben Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisningen, och

att investeringsprojektets överskott regleras mot Eget kapital.

________________________

Kf § 85                                         2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Nybyggnad av brandstation i Hamburgsund

I investeringsbudget 2001 anslogs 5 000 000 kronor för ny brandstation i Hamburgsund. I kompletteringsbudget 2001 anslogs ytterligare 800 000 kronor.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

5 800 000:-

 

Redovisade investeringsutgifter

6 775 151:-

 

Bidrag Räddningsverket

410 000:-

 

Underskott

565 151:-

 

Kommentar till underskottet

I tekniska nämndens protokoll 2001-04-19 redovisas en kostnadsbedömning på 6 675 000 kronor.

Anslagna medel

Anslag kommunen 5 800 000 kronor.

Besparingar ca 200 000 kronor

Avsikten var att försöka göra besparingar på ca 200 000 kronor. Detta var ej möjligt bl a på grund av följande:

Bidrag Räddningsverket

Totalt slutligt utbetalt bidrag från Räddningsverket är 410 000 kronor. Bidraget som utbetalades från Räddningsverket ökade från 300 000 kronor till 410 000 kronor på grund av tillkommande kostnader.

Ca 300 000 kronor mindre i rent bidrag än förväntat har utbetalats från Räddningsverket till Tanums kommun.

Beräknat bidrag på 700 000 kronor visade sig innebära 50% i material och 50% i utbetalda medel.

Som en del av finansieringen av den nya brandstationen har den gamla stationen försålts för 2 380 000 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 27 juni 2002, § 137,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp, Investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 augusti 2002, § 210.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ruben Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisningen, och

att investeringsprojektet underskott regleras mot Eget kapital.

________________________

Kf § 86                                             2002.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 30 juni 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 augusti 2002, § 211.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppmana nämnderna att hålla tilldelade ramar, och

att uppmana nämnderna att fortsätta effektiviseringsarbetena samt iaktta fortsatt stor ekonomisk restriktivitet.

________________________

Kf § 87                                                     2002.001-111 Ks

Avsägelse från Sonja Hellberg (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Sonja Hellberg (V) har den 22 juli 2002 inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

________________________

Kf § 88                                         2002.001-111 Ks

Val av ny ersättare i valnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2000, § 59, bland annat att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ledamot i valnämnden efter avsägelse från Ruben Ivarsson (Kd).

Ivar Ivarsson lämnade därmed uppdraget som ersättare i valnämnden. Någon ny ersättare efter Ivar Ivarsson har ej utsetts.

Kristdemokraterna meddelar i skrivelse inkommen den 23 augusti 2002 att man önskar att Berndt Hansson (Kd) utses till ny ersättare i valnämnden efter Ivar Ivarsson.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Berndt Hansson (Kd) till ny ersättare i valnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd).


Försättsblad

Plats och tid

Kulturhuset Futura, Tanumshede, klockan 18.30-20.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Hermansson och Mona Svegås

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 9 september 2002, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 80-88

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Bengt Ekelund/

Justeringsman

/Rolf Hermansson/

/Mona Svegås/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-09-02

Anslaget uppsatt

2002-09-16

Anslaget nedtages

2002-10-07

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


.................................................../Kerstin Berius/...............................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-09-25 Dokumentinfo