Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-06-24

§§

Ärende

70

Laga ordning

71

Enkel fråga från Ronny Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande angående regeringens sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

72

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

73

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

74

Förslag till kompletteringsbudget 2002

75

Förvärv av fastigheten Hamburgsund 13:1

76

Köp av industrimark i Rabbalshede

77

Pensionsskuldförvaltning

78

Revisionsreglemente

79

Motion från Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) om översyn av gällande sjöbodspolicy


Kf § 70

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallat.

_____________________

Kf § 71                                 2002.372-963 Ks

Enkel fråga från Ronny Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande angående regeringens sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Ronny Larsson (S) har den 10 juni 2002 inkommit med enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående regeringens sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. Frågan bilaga.

Frågan lyder

Vad har Tanums kommun gjort för att maximalt växla ut medel till personalförstärkningar?

Inom vilka områden/verksamheter avses stöden gå?

Kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist (C) lämnar skriftligt svar på frågan. Bilaga

Ronny Larsson (S) tackar för svaret.

______________________

Kf § 72                                 2002.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002.

I budget för 2002 har nämnderna beviljats ekonomiska ramar (kommunbidrag) för 2002 års verksamhet. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har dessutom tagit beslut om att disponera del av sina balanserade resultat för att finansiera projekt mm som kommer att genomföras under 2002. Dessa nämnders budgetar består således av dels kommunbidrag och dels disposition av tidigare års överskott.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 162

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra till de nämnder som i prognos redovisar underskott mot budget, inklusive disposition av balanserade resultat, att vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans.

________________________

Kf § 73                                 2002.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 163

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_________________________

Kf § 74                                 2002.019-923 Ks

Förslag till kompletteringsbudget 2002

Förslag till kompletteringsbudget 2002 har utarbetats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 164

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget 2002.

_________________________

Kf § 75                                     99.634-269 Ks

Förvärv av fastigheten Hamburgsund 13:1

Allmänna Arvsfonden är arvinge i dödsboet efter xx i Hamburgsund. I dödsboet ingår fastigheten Hamburgsund 13:1.

Fastigheten är belägen i centrala delar av Hamburgsunds samhälle och ligger i anslutning till skolan, fotbollsplanen och idrottshallen. Fastigheten ligger dessutom i nära anslutning till kommunens reningsverk och fiskehamn.

Fastigheten Hamburgsund 13:1 är en strategiskt belägen fastighet i centrala Hamburgsund som har stor betydelse för den framtida utvecklingen av bebyggelsen av området. Fastigheten behövs för en framtida utveckling av skolan och därtill hörande verksamhet. Kartskiss bilaga.

Till fastigheten hör sedan gammalt ett servitut för båthus med brygga och vattenområde på kommunens fastighet Hamburgsund 17:1. Servitutet är lokaliserat på ett sådant sätt att det förhindrar pågående utveckling av hamnområdet inom kommunens fastighet Hamburgsund 17:1.

Kommunen har i skrivelser till Allmänna Arvsfonden den 22 oktober 1999 och den 22 mars 2001 begärt få veta priset för fastigheten.

Kammarkollegiet, ställföreträdare för Allmänna Arvsfonden, meddelar i skrivelse inkommen den 22 mars 2002 att kollegiet beslutat erbjuda Tanums kommun att förvärva fastigheten jämte sjöbod med tillhörande servitutsrätt för en köpeskilling om sammanlagt 1 500 000 kronor.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Hamburgsund 13:1.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 165

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att av Allmänna Arvsfonden förvärva fastigheten Hamburgsund 13:1 med tillhörande sjöbod för 1 500 000 kronor, och

att köpeskillingen på 1 500 000 kronor finansieras ur Eget kapital.

_________________________

Kf § 76                                         2002.320-213 Ks

Köp av industrimark i Rabbalshede

För att möjliggöra industriell utbyggnad utmed E6 vid Rabbalshedemotet föreslås att kommunen förvärvar ett markområde av xx. Markområdet är beläget intill marknadsplatsen i Rabbalshede enligt bilagda karta och utgörs av 46 000 kvm mark till ett föreslaget pris av 188 000 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 166

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) och Clas-Åke Sörkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förvärva ett markområde om cirka 46 000 kvm från fastigheten Tanum Knaxeröd 1:1 för 188 000 kronor enligt bilagda köpeavtal, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

_________________________

Kf § 77                                     2002.326-903 Ks

Pensionsskuldförvaltning

Pensions- och försäkringsavtalet –PFA 98, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innehåller tjänstepensionsbestämmelser för kommunal personal.

PFA är i huvudsak ett avgiftsbestämt system till skillnad från det äldre pensionsavtalet –PA-KL som är ett förmånsbestämt system.

Enligt PFA skall varje arbetsgivare avsätta en årlig avgift till den anställdes framtida ålderspension. En del av avgiften avsätts till en individuell del där den anställde själv väljer hur pengarna skall förvaltas. Resterande del förvaltas av arbetsgivaren. Storleken på ålderspensionen beror sedan på hur stora avsättningar som gjorts under åren och hur dessa har förräntats.

Arbetsgivaren har att besluta om hur stor del av pensionsavsättningen för år 2002 som skall avsättas till den individuella delen. Istället för att beslut om avsättning tas för varje år kan kommunen besluta om att beslutet skall gälla tillsvidare.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, §167

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att hela pensionsavgiften för år 2002 avsätts till den individuella delen, och

att beslutet om avsättning skall gälla tillsvidare för kommande år.

________________________

Kf § 78                                     2002.324-920 Ks

Revisionsreglemente

För kommunens revisorer gäller reglemente som fastställts av kommunfullmäktige den 29 juni 1992, § 73.

Revisorerna har med anledning av förändringar i kommunallagen arbetat fram ett nytt förslag till reglemente för kommunens revisorer.

Till förslaget har kommunens revisorer lämnat förklaringar till vissa av bestämmelserna i förslaget till revisionsreglemente.

Kommunens revisorer har vid sammanträde den 15 april 2002 beslutat att godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige

att fastställa reglementet för kommunens revisorer, samt

att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att utgöra särskild beredning för revisionens anslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 juni 2002, § 168

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva reglemente för kommunens revisorer som antagits 1992,

att fastställa nytt reglemente för kommunens revisorer, bilaga, samt

att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att utgöra särskild beredning för revisionens anslag.

___________________________

Kf § 79                                     2002.366-215 Ks

Motion från Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) om översyn av gällande sjöbodspolicy

Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) har den 5 juni 2002 inkommit med motion om översyn av gällande sjöbodspolicy. Motionen bilaga.

Motionen avslutas

Folkpartiet-Liberalerna anhåller om att Tanums kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden

att se över nu gällande sjöbodspolicy och komma med förslag på ändringar utifrån nya gällande förutsättningar.

Nils Olsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

_________________________

Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Birgit Ekholm och Clas-Åke Sörkvist

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 1 juli 2002, klockan 15.30

Underskrifter

Sekreterare...........................................................

§§ 70-79

/Ulf Björkman/

Ordförande..........................................................

/Bertil Gedda/

Justeringsman......................................................

………………………………...

/Birgit Ekholm/

/Clas-Åke Sörkvist/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-06-24

Anslaget uppsatt

2002-07-02

Anslaget nedtages 2002-07-23

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

...............................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-09-27 Dokumentinfo