Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-05-27

§§

Ärende

61

Laga ordning

62

Översiktplan för Tanums kommun – ÖP 2002

63

Förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap i Tanums kommun

64

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till XX och XX

65

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Fjällbacka Formplast AB

66

Förslag till ny kranavgift i Resö hamn

67

Förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun

68

Val av ledamot och ersättare i Tanum Turist

69

Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden


Kf § 61

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 62                         2001.108-312 Ks

Översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002

Den nu gällande översiktsplanen för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige år 1990.

Ändringar som därefter har skett i lagstiftningen innebär nya förutsättningar för den översiktliga fysiska planeringen. Översiktsplanens betydelse har därmed förstärkts och förtydligats.

Översiktsplanen skall fylla tre viktiga funktioner, nämligen:

riksintressenas innebörd och avgränsning.

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. Från och med 1996 gäller också att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden skall ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 1998, § 14, att en översyn av översiktsplanen borde ske.

Ett preliminärt förslag till översiktsplan var föremål för samråd under våren 2001.

Förslaget har därefter varit utställt under tiden 2001-12-14--2002-02-18. Förslaget har varit utställt i kommunhuset, Tanumshede, men har också funnits tillgängligt på kommunens bibliotek samt på kommunens hemsida på Internet. Kungörelse om utställningen var införd i ortstidningarna den 6-7 december 2001.

Förslaget har också översänts till länsstyrelsen och berörda grannkommuner samt till de statliga myndigheter, kommunala nämnder, samhällsföreningar och intresseorganisationer m fl. som hade ingått i samrådskretsen under våren år 2001.

Inkomna yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett utställnings- utlåtande

Med anledning av de inkomna yttrandena har vissa tillägg och korrigeringar gjorts i översiktsplanen. Dessa justeringar bedöms dock inte föranleda någon ny utställning.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 120.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna utställningsutlåtande upprättat den 19 april 2002, och

att anta översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002.

_________________________

Kf § 63                                         2000.717-162 Ks

Förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap i Tanums kommun

Föreligger förslag till reviderade beredskapsplaner för Tanums kommun.

Planerna har utarbetats av berörda förvaltningar och antagits av respektive nämnd.

Följande planer är utarbetade

Till beredskapsplanerna hör en gemensam beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 121.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap.

_________________________

Kf § 64                         2002.264-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till XX och XX

XX och XX har framfört önskemål om att få förvärva ett markområde på ca 2 700 kvm från fastigheten Fjällbacka 163:1. Förslag till köpeavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 122.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) gör följande tilläggsyrkanden, dels att markområdet som skall försäljas ökas från cirka 2 700 kvm till 3 400 kvm, dels att köpeskillingen ändras från 160 000 kronor till 188 000 kronor, samt dels att kommunen över den nybildade fastigheten erhåller servitut för tillfartsväg till resterande markområde.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkanden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja ett område om cirka 3 400 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1 till XX och XX för en överenskommen köpeskilling om 188 000 kronor enligt bilagda förslag till köpeavtal,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen,

att kommunen över den nybildade fastigheten erhåller servitut för tillfartsväg till resterande markområde, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Kf § 65                                 2002.208-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Fjällbacka Formplast AB

Fjällbacka Formplast AB har framfört önskemål om att genom fastighetsreglering få förvärva ett markområde på cirka 1 500 kvm i anslutning till deras nuvarande fastighet på industriområdet i Fjällbacka.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Detaljplanegruppen har rekommenderat kommunstyrelsen att sälja aktuell mark till Fjällbacka Formplast AB

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 123.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att genom fastighetsreglering försälja ett område om cirka 1 500 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 176:124 till fastigheten Tanum Fjällbacka 175:9 Fjällbacka Formplast AB för 30 kronor per kvm,

att förrättningskostnaderna betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Kf § 66                                             2002.236-415 Ks

Förslag till ny kranavgift i Resö hamn

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 januari 2002, § 13, bland annat att höja kranavgiften i Resö hamn från nuvarande 140 kronor till 200 kronor per lyft, exklusive moms.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 124.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar att kranavgiften per lyft i Resö hamn fastställes till

240 kronor exklusive moms.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Lennart Larsons ändringsyrkande och förklarat att han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lennart Larsons tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att höja kranavgiften till 240 kronor per lyft i Resö hamn, exklusive moms.

_________________________

Kf § 67                                             2002.274-745 Ks

Förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun

Alkoholhandläggaren har inkommit med förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun.

Nuvarande lydelse av kapitel 7.5

7.5 Riktlinjer för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan formell anmärkning från myndigheter.

Tanums kommun kan medge serveringstid till klockan 03.00. Kommunen är dock mycket restriktiv till beviljande av serveringstid till klockan 03.00.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges endast vid särskilda tillfällen, till exempel midsommar- och karnevalsdagar, då hög ljudnivå vid senare tidpunkter och viss störning av boende ändå är att förvänta på grund av den aktuella dagen eller själva huvudarrangemanget.

Alkoholserveringen skall ingå i arrangemanget, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning görs av arrangemangets inriktning, vilken bl a kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangets marknadsföring.

Handläggningen bedöms kunna genomföras på cirka två veckor.

Förslag till ny lydelse av kapitel 7.5

Alkoholhandläggare föreslår kommunfullmäktige att göra följande justering av 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun. Föreslagna ändringar är markerade kursivt.

7.5 Riktlinjer för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan formell anmärkning från myndigheter.

Tanums kommun kan medge tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00. Kommunen är dock mycket restriktiv till beviljande av tillfälligt utökade serveringstider till klockan 03.00.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges endast vid sådana dagar, då hög ljudnivå vid senare tidpunkter och viss störning av boende ändå är att förvänta på grund av den aktuella dagens karaktär av allmän festdag eller själva huvudarrangemanget, samt att det ej i övrigt föreligger risk för annan alkoholpolitisk störning.

Alkoholserveringen skall ingå i arrangemanget, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning görs av arrangemangets inriktning, vilken bl a kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangets marknadsföring.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan även erhållas vid evenemang, där synnerliga skäl finns att bevilja tillfällig utsträckt serveringstid på grund av evenemangets art, krets det vänder sig till, nationell eller internationell prägel samt i förhållande till omständigheterna i övrigt.

Handläggningen bedöms kunna genomföras på cirka två veckor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 maj 2002, § 125.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna revidering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun.

_________________________

Kf § 68                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i Tanum Turist

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 22 april 2002 till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kjell Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamot i Tanum Turist utse Bertil Engdahl (Fp) och

att till ersättare i Tanum Turist utse Bengt Widengård (S).

_______________________

Kf § 69                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Berndt Hansson (M) har i skrivelse den 5 april 2002, avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Anders J-son Fogelmark (M) har i skrivelse den 25 april 2002, avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ruben Ivarsson (Kd) har i skrivelse den 4 april 2002, avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 22 april 2002 till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

att entlediga Berndt Hansson (M) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden,

att till ny ledamot efter Berndt Hansson (M) i kultur- och fritidsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Anders J-son Fogelmark (M),

att entlediga Anders J-son Fogelmark (M) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden,

att till ny ersättare efter Anders J-son Fogelmark (M) i kultur- och fritidsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Hans Schub (M).

att entlediga Ruben Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ledamot efter Ruben Ivarsson (Kd) i kultur- och fritidsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Berndt Hansson (Kd).


Försättsblad

Plats och tid

Kulturhuset Futura, Tanumshede, klockan 18.30-19.50.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Kajsa Björkquist, arkitekt, § 62

Bengt Sjögren, stadsarkitekt, § 62

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Mona Svegås och Monica Andersson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 3 juni 2002, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare...........................................................

§§ 61-69

/Ulf Björkman/

Ordförande..........................................................

/Bengt Ekelund/

Justeringsman......................................................

………………………………...

/Mona Svegås/

/Monica Andersson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-05-27

Anslaget uppsatt

2002-06-10

Anslaget nedtages

2002-07-01

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


........................./Kerstin Berius/...................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-06-25 Dokumentinfo