Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-04-22

§§

Ärende

28

Laga ordning

29

Svar på motion från Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) om ändrade avgifter för vatten och avlopp i Tanums kommun

30

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om boendeutveckling i Tanums kommun

31

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001

32

Bokslut 2001

33

Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2001

34

Förslag till tillämpning av maxtaxa inom äldreomsorgen

35

Förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd

36

Försäljning av f d Kyrkskolan till Tanums Bostäder AB, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av)

37

Försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av)

38

Försäljning av fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6, Oxnäs i Fjällbacka

39

Försäljning av tomtmark i Sannäs, avstyckning från fastigheten Sannäs 3:1

40

Försäljning av tomtmark, avstyckning från fastigheten Edsvik 1:3

41

RAMBO AB - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

42

Slutredovisning – Tillbyggnad av Hamburgsundsskolan

43

Slutredovisning – Klimatanläggning i förvaltningslokaler

44

Motion från Ronny Larsson (S) och Mona Svegås (S) angående rätten till heltidsanställning för offentliganställda

45

Redovisning av obesvarade motioner

46

Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

47

Val av ledamot och ersättare i tekniska nämnden

48

Val av ersättare i kommunstyrelsen

49

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

50

Val av revisor och vice ordförande för kommunens räkenskaper m m

51

Val av lekmannarevisor i Tanums Bostäder AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

52

Val av lekmannarevisor i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

53

Val av lekmannarevisorssuppleant i Regional avfallshandläggning i mellersta Bohuslän, RAMBO AB

54

Val av revisorsersättare i Kommunalförbundet och Bohusläns samarbetskommitté, BOSAM

55

Val av revisorer till fonder m m

56

Val av revisor till Mo skogsstiftelse

57

Val av ersättare i kommunstyrelsen

58

Val av huvudman i Sparbanken Tanum till och med ordinarie sparbanksstämma 2005

59

Val av ledamot i Mo skogsstiftelse

60

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jan Kronlund (S)


Kf § 28

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 29                             2001.653-543 Ks

Svar på motion från Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) om ändrade avgifter för vatten och avlopp i Tanums kommun

Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) har den 1 november 2001 inkommit med motion med förslag till ändrade avgifter för vatten- och avlopp i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningsvis

att utreda förutsättningarna för att införa en differentierad rörlig avgift som är högre under sommarmånaderna. Därigenom kan man få en minskad belastning på reningsverk och minskat flöde till havet och samtidigt en bättre kostnads-fördelning mellan kommunens skattebetalare och de fritidsboende.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2001, § 110,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens behandling av ärendet

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 24 januari 2002,

§ 38. Av tekniska nämndens protokoll kan följande utläsas.

Genom en ändring i VA-lagen 1996 har det blivit möjligt att införa säsongstaxa inom VA-verksamheten: "Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl under en viss mindre del av året behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär vid en allmän va-anläggning, får periodiska avgifter för den delen av året bestämmas med tillämpning av en taxenivå som är högst dubbelt så hög som den som tillämpas för huvuddelen av året".

Den förhöjda säsongstaxan kan enligt lagmotiven komma ifråga dels som styrmedel för att t ex begränsa vattenförbrukningen om det råder en säsongsmässig kapacitetsbrist, dels för att åstadkomma en skälig och rättvis kostnadsfördelning till följd av extra kostnader som VA-huvudmannen ådragit sig för att möta säsongsmässiga variationer.

En grundförutsättning för att en säsongstaxa skall godtas är att förhållandena under aktuell del av året skiljer sig avsevärt från förhållandena under resten av året.

Brukningstaxan för VA skall gälla lika för hela kommunen. I vissa samhällen kan grundförutsättningen sägas vara uppfylld - t ex i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad - medan förhållandena i andra samhällen - t ex i Tanumshede, Rabbalshede, Östad och Lur - är oförändrade.

Det är i behandlingen av VA-lagen oklart vilka särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär, vidtagna av huvudmannen, som kan anses uppfylla lagens krav. Lagrådet yttrade att dimensioneringen av anläggningen inte kan anses vara hänförlig till sådana åtgärder.

För närvarande används inte säsongstaxa av någon kommun, men har diskuterats av bl a Ölandskommunerna, där vattenbrist uppstår sommartid.

En säsongstaxa under perioden 1/6 - 31/8 årligen skulle kunna innebära ett m3-pris under den perioden på 20-25 kronor, medan priset under resten av året kan vara 10-12 kronor. Detta påverkar sannolikt vattenförbrukningen nedåt med möjlighet då att med oförändrad kapacitet (efter ombyggnaden) i vattenverket erbjuda ytterligare fastigheter anslutning. Effekten i avloppsreningsverket är mindre tydlig då cirka 80% av det avloppsvatten som behandlas där är "ovidkommande".

Effekten för VA-abonnenterna varierar:

Året-runt-boende

något sänkt totalkostnad

Fritidsboende

schablondebiteras f n, så här finns både vinnare och förlorare

Campingar och övrig
besöksnäring

högre kostnader, som tas ut på kunderna

Industri etc

ofta lägre total kostnad eftersom verksamheten är lägre sommartid

För VA-verksamheten innebär det att alla cirka 3500 abonnenterna skall ha vattenmätare, d v s 900 fritidsboende får nya mätare monterade. Kostnaden för detta bedöms uppgå till cirka 1 500 000 kronor.

Manuella avläsningar är resurskrävande i form av en stor insats under kort tid. Den innebär ändå att ett antal fastigheter inte kommer att nås, då ägarna är sommarboende, bortresta etc. Totalt skall 7000 avläsningar göras under den redan mest, för personalen, ansträngda tiden. Avläsningarna måste till största delen göras kvällstid och med extra personal.

Avläsning av mätarna måste ske i nära anslutning till den 1/6 och den 31/8 och måste ske genom manuell avläsning av va-personal för att minimera riskerna för fusk. Om avläsningen skall ske under en vecka kring den 1/6 resp 30/8 med 3 500 avläsningar krävs att 20 personer klarar 30 avläsningar vardera per dag/kväll. Kostnaden bedöms uppgå till 300 000 kronor per vecka.

Avläsningen vid årets slut kan, som nu, ske med självavläsning.

Alla avläsningar databehandlas på gatu- och va-avdelningen och ligger sedan
till grund för faktureringen. Instansningen av den självavläsning som nu sker tar cirka 14 dagar effektiv arbetstid per tillfälle. Cirka 100 fastighetsägare struntar i att skicka in självavläsarkortet och får då pålagt sig 100 m3 utifrån föregående års förbrukning. Kostnaden bedöms uppgå till cirka 40 000 kronor per tillfälle.

Sammanfattningsvis innebär säsongstaxa

Säsongstaxa har inte prövats av VA-nämnden. Det totala avgiftsuttaget begränsas av självkostnadsprincipen, varför vissa abonnentgrupper kommer att betecknas som vinnare och andra som förlorare. Taxan kan införas tidigast till sommaren 2003.

Tekniska nämnden finner att det inte är praktiskt rimligt att införa säsongstaxa.

Tekniska nämnden beslutade

att med vad som ovan anförts anse motionen besvarad, och

att överlämna svaret till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 14.

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 44, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Erland Svensson (V) tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande, och

att motionen därmed är besvarad.

__________________________

Kf § 30                                         2001.521-280 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om boendeutveckling i

Tanums kommun

Ronny Larsson (S) har den 3 september 2001 inkommit med motion om boendeutveckling i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att det uppdras åt kommunstyrelsen att redovisa upplåtelseformer som kan öka möjligheten till helårsboende i attraktiva boendeområden, redovisningen skall omfatta såväl enfamiljshus som flerbostadshus,

att det uppdras åt kommunstyrelsen att redovisa i vilka attraktiva områden kommunen avser planera bebyggelse, och

att redovisa en tänkt tidplan för när de tre första attraktiva områdena kan öppnas för helårsboende med alternativa upplåtelseformer.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 81,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 321

att för beredning av motionen utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp med kanslichefen som sekreterare.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 83.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) tackar för svaret.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Siv Bergström (V) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bilagda redovisning utgör svar på motionen, och

att som kompletterande information meddela att kommunstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för framtagande av policydokument för hur kommunen skall hantera kommunala fastigheter i attraktiva lägen.

_________________________

Kf § 31                                           2001.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 84.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

__________________________

Kf § 32                                              2002.012-923 Ks

Bokslut 2001

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 2001 till kommunfullmäktige

I samband med bokslutsberedningen har framställan om kompensation inkommit från tekniska nämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Budgetberedningen har bifallit tekniska nämndens framställan om kompensation på 420 tkr för framtagande av översiktsplan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 85.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kjell Jonasson (S) och Siv Bergström (V) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning år 2002, och

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelsen för år 2001.

_________________________

Kf § 33                                             2002.243-922 Ks

Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2001

Kommunstyrelsens revisor har inkommit med en revisionsberättelse för kommunens verksamhet för år 2001.

Granskningen har vad avser kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt genomförts på ett sätt och med det resultat som redovisas i de sakkunnigas årsrapport, vilken är bilaga till revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet, och

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

____________________

Kf § 34                                     2002.170-707 Ks

Förslag till tillämpning av maxtaxa inom äldreomsorgen

Riksdagen har den 14 november 2001 beslutat om maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg. Maxtaxan skall träda i kraft den 1 juli 2002.

Reformen omfattar tre delar:

Från och med den 1 januari 2003 införs också regler för enhetlig beräkning av avgiftsunderlag.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2002 till 37 900 kronor.

Högkostnadsskydd

Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemvård i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet (37 900 kronor), vilket motsvarar 1 516 kronor/månad i 2002 års prisnivå.

Nationellt fastställt förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift tas ut för hemvård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet skall täcka. Detta belopp uppgår per månad till 4 087 kronor för ensamstående, vilket motsvarar en tolftedel av 129,4% av prisbasbeloppet och 3 424 kronor för var och en av sammanlevande makar eller sambor, vilket motsvarar 108,4% av prisbasbeloppet.

Avgiftsberäkning för funktionshindrade samt icke-pensionärer

Enligt socialstyrelsens rekommendation skall yngre funktionshindrades förbehållsbelopp överstiga äldre omsorgstagares förbehållsbelopp med 10 %.

Detta gäller även icke-pensionärer.

Överklagande/Besvär

Taxans laglighet kan överklagas enligt kommunallagen.

Det införs en ny rätt att överklaga individuella avgiftsbeslut både vad det gäller laglighet och lämplighet genom förvaltningsbesvär enligt socialtjänstlagen.

Man kan överklaga:

Ekonomiska konsekvenser

Avgiftsreformen leder till minskade avgiftsintäkter för kommunerna. Merparten av avgiftsbortfallet beror på att det lagstadgade förbehållsbeloppet höjs. Det är mycket svårt att ge en helt rättvisande kostnadsbild för vad kommunernas intäktsbortfall kommer att bli genom reformen, då det finns många faktorer som påverkar som exempelvis pensionsförändringar samt vilken inkomstutvecklingen ser ut för omsorgstagarna. För att exakt kunna se vad intäktsborfallet blir för Tanums kommun krävs en taxesimulering där de nya reglerna läggs in i datasystemet. Detta kan först göras när tillämpningsreglerna är fastställda av omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.

Skillnaden mellan dagens avgiftssystem och maxtaxan innebär att kommunen inte kommer att korrigera/jämka avgiften för mat för personer med särskilt boende. Ett fåtal omsorgstagare med mycket låg pension och ingen förmögenhet kommer genom detta att få otillräckliga medel för sin försörjning. Dessa kan efter ansökan erhålla försörjningsstöd.

Kompensations statsbidrag

För genomförande av reformen ersätts kommunerna med 775 mkr år 2002 och med 900 mkr år 2003. År 2004 höjs nivån på det generella statsbidraget till kommunerna med sammanlagt 1 070 mkr.

Omsorgsnämndens behandling av ärendet

Föreligger omsorgnämndens beslut den 14 mars 2002, § 44.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att 12:e att-satsen enligt omsorgnämndens förslag flyttas upp för att istället bli 3:e att-satsen, och att formuleringen ändras till följande lydelse:

att boende med personliga hyreskontrakt avgiftsberäknas som ordinärt boende.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att komplettera beslutet med att omsorgsnämnden bemyndigas att vidta smärre erforderliga ändringar i taxan.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 25.

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 86, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen (ordinärt och särskilt boende) fastställs till det i socialtjänstlagen angivna minibeloppet: 129,4% per år av prisbasbeloppet för ensamstående. För var och en av sammanlevande makar eller sambor fastställs förbehållsbeloppet till 108,4% per år. Förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. Tillämpning av nytt förbehållsbelopp sker från och med den 1 juli 2002,

att förbehållsbeloppet sänks med motsvarande kostnad för TV-avgift, hushållsel och hemförsäkring i särskilt boende, då dessa poster tillhandahålls kostnadsfritt för omsorgstagare i särskilt boende,

att boende med personliga hyreskontrakt avgiftsberäknas som ordinärt boende,

att förbehållsbeloppet fastställs till 140% av prisbasbeloppet per år för yngre ensamstående personer med funktionshinder och icke-pensionärer, samt 120% av prisbasbeloppet per år för sammanlevande makar eller sambos. Det högre förbehållsbeloppet motiveras av yngre funktionshindrades och icke-pensionärers behov av medel för att ge möjlighet till bosättning, familjebildning etc. Förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. Tillämpning av nytt förbehållsbelopp sker från och med den 1 juli 2002,

att i de fall brukaren har inkomst av tjänst kombinerat med pension beräknas avgiften med förhöjt förbehållsbelopp enligt regler för icke-pensionärer,

att omsorgsavgiften fastställs till 0 kr om beräkning av avgift redovisar negativt resultat (underskott),

att frånvaroavdrag görs först efter sjunde frånvarodagen. Avdrag görs då från den dag då frånvaron påbörjades. Avdraget sker på efterföljande månads faktura,

att hänsyn tas till dubbel hyreskostnad och bostadskostnad vid eget hus vid beräkning av avgift under en period av högst tre månader,

att i de fall då bostadstillägg ännu ej fastställts vid avgiftsberäkning får kommunen räkna ut ett tillfälligt bostadsbidrag och bostadstillägg vid inkomstberäkningen, oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller inte. Eventuell justering görs sedan retroaktivt i samband med att bostadstillägg betalas ut retroaktivt från försäkringskassan,

att i de fall då brukare underlåter att lämna in ekonomiskt underlag för beräkning av avgift skickas påminnelse ut vid två tillfällen. Därefter fastställs omsorgsavgift till 1.516 kr/månad i avvaktan på att inkomstunderlag inkommer. Avgiften justeras sedan retroaktivt,

att i de fall brukaren har utländsk pension omräknas denna till gällande svensk valuta enligt uppgift från skattemyndigheten. Skatt dras enligt tabell,

att boendekostnaden för privata bostäder beräknas med hjälp av Försäkringskassans boendekostnadsschablon. Anser omsorgstagaren att hans/hennes boendekostnad är högre än schablonbeloppet skall faktisk boendekostnad styrkas med kvitton,

att avgift för omsorgstagare som vistas tillfälligt i kommunen ( bl a sommarboende) tas ut enligt den avgift som omsorgstagaren har i sin hemkommun,

att matavgiften i särskilt boende höjs från 1 932 kr per månad till 2 250 kr per månad samt att översyn sker av alla avgifter inom äldreomsorgen för att avrapporteras i november 2002, och

att bemyndiga omsorgsnämnden att vidta smärre erforderliga ändringar i taxan.

__________________________

Kf § 35                                             2002.108-376 Ks

Förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd

Kommunens regler till bidrag för Lokalt aktivitetsstöd har i stora drag följt de regler som Riksidrottsförbundet haft för det statliga bidraget.

Riksidrottsförbundet har fr o m den 1 december 2001 beslutat om nya regler för det statliga bidraget för Lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu utarbetat ett nytt förslag till regler, som i stora drag följer Riksidrottsförbundets regler. Förslag till regler, bilaga.

Den väsentligaste förändringen i reglerna är att åldern för bidragsberättigad deltagare ändras från 7-25 år till 7-20 år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 januari 2002, § 6,

att ingå till kommunfullmäktige med begäran om att godkänna föreliggande förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd att gälla fr o m 2002-07-01, och

att ingå till kommunfullmäktige med begäran om att inom ramen för fastställda ekonomiska styrprinciper delegera till kultur – och fritidsnämnden att besluta om ändringar av bidragsnormerna, inom de mål och riktlinjer som årligen fastställes av kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 17.

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 50, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreliggande förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd,

att de nya reglerna för Lokalt aktivitetsstöd gäller från och med den 1 juli 2002, och

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för fastställda ekonomiska styrprinciper besluta om ändringar av bidragsnormerna inom de mål och riktlinjer som årligen fastställs av kommunfullmäktige.

_________________________

Kf § 36                                         2001.389-262 Ks

Försäljning av f d Kyrkskolan i Fjällbacka till Tanums Bostäder AB, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av)

Tanums Bostäder AB har den 21 juni 2001 inkommit med begäran att få förvärva f d Kyrkskolan i Fjällbacka, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av).

En ny tomt kommer att bildas. Fastighetsbildningen förutsätter att ny detaljplan antages för området.

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att fastigheten försäljes utan villkor i köpekontraktets § 15 om att ny detaljplan skall framtas, antas och vinna laga kraft samt att villkoren i § 15 skall vara uppfyllda senast den 30 april 2004 för att avtalet skall gälla.

Lennart Larson (M) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Bengt Mattssons yrkande och förklarar att han finner att arbetsutskottet bifaller Bengt Mattssons yrkande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att fastigheten försäljes med villkor och att köpekontraktets § 15 därmed får följande utformning:

§ 15 Detta avtal är bindande för Tanums kommun under förutsättning att:

Ovanstående villkor skall vara uppfyllda senast den 30 april 2004. I annat fall upphör detta avtal att gälla mellan parterna.

Bengt Mattson (Fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer fråga på arbetsutskottets förslag kontra Lennart Larsons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 15.

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 45, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen om förändring av skrivningen i § 15 i köpekontraktet.

Ruben Ivarsson (Kd) yrkat att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om det skall återremitteras till kommunstyrelsen för beredning, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter frågar kommunfullmäktiges ordförande om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag kontra Lennart Larsons ändringsyrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja f d Kyrkskolan i Fjällbacka, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av) till Tanums Bostäder AB enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

De moderata kommunfullmäktigeledamöterna reserverar sig till förmån för Lennart Larsons yrkande, och fullmäktigeledamöterna från kristdemokraterna reserverar sig till förmån för Ruben Ivarssons yrkande.

_________________________

Kf § 37                                             2002.116-213 Ks

Försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av)

Föreligger förslag till köpekontrakt avseende försäljning av försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av).

Genom fastighetsbildningsförrättning skall en ny fastighet tillskapas av lotten A.

Förslag till köpekontrakt bilaga.

Enligt köpekontrakt förvärvar Angu Handelsbolag (Hamburgaren i Hamburgsund) den nybildade fastigheten för en överenskommen köpeskilling om 310 000 kronor.

Fastighetens behov av parkeringsplatser med nuvarande verksamhet uppgår till fem platser. Av dessa platser får verksamheten tre platser inom det nya s-området. Det återstående behovet av platser (två stycken) löses genom avtal med kommunen på allmänna parkeringsplatser. För dessa platser erlägger köparen en engångsavgift på 32 468 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 16.

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 46, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av) enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

__________________________

Kf § 38                                         2002.148-212 Ks

Försäljning av fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6, Oxnäs i Fjällbacka

Tanums kommun står som lagfaren ägare till fastigheten Fjällbacka 165:6 som omfattar ca 6 kvm. Bilaga 1

Kommunen förvärvade fastigheten 1939 men någon lagfart söktes ej av kommunen.

Vid försäljning 2000/2001 av fastigheten Fjällbacka 128:4 upptäcktes att 165:6 ingått i samma taxering som 128:4 och skatt erlagts under alla år för båda fastigheterna.

Bohusmäklaren som genomförde fastighetsförsäljningen har utrett ägarförhållandena (bilaga 2) och tagit fram lagfart för den aktuella fastigheten. Bilaga 3

Fastigheten 165:6 är planlagt som tomtmark och kommunen har ingen egen användning av marken.

Ägaren till fastigheten 128:4 önskar därför att fastigheten 165:6 överförs till 128:4.

Fastighetsägaren har själv stått för utredningskostnaderna i detta ärende och är beredd att stå för samtliga kostnader som kan uppkomma i samband med ett överförande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 47.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6 till ägaren av fastigheten Tanum Fjällbacka 128:4 för en överenskommen summa av 100 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

__________________________

Kf § 39                                                 2001.573-212 Ks

Försäljning av tomtmark i Sannäs, avstyckning från fastigheten Sannäs 3:1

XX, Sannäs, har den 19 september 2001 inkommit med skrivelse där hon anhåller om att få förvärva cirka 700-800 kvm av kommunens mark.

Det aktuella området är beläget strax söder om Sannäs samhälle.

På det aktuella området finns idag ett mindre fritidshus på mark som arrenderas ut av kommunen. XX har köpt fritidshuset under förutsättning att hon får friköpa det aktuella markområdet. Avsikten är att där uppföra en bostad för permanent boende.

Kommunen beslutade under 1992 att sälja den aktuella marken till arrendatorn. Affären genomfördes dock inte.

Miljökontoret har i ett tjänstemannayttrande per den 15 januari 2002 avgivit synpunkter på den eventuella försäljningen.

Köparen får själv ordna tillfart till den blivande fastigheten.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 26.

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 87, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Sannäs 3:1 i Tanums kommun till XX enligt

bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar i köpekontraktet

________________________

Kf § 40                                         2002.169-212 Ks

Försäljning av tomtmark, avstyckning från fastigheten Edsvik 1:3

XX har ansökt om att få förvärva del av kommunens fastighet

Edsvik 1:3 för helårsboende. För att klara ut om det var möjligt att avstycka och bebygga på föreslagen plats, uppmanades han att söka förhandsbesked.

XX har den 4 september 2001 erhållit positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus och garage. I beslutet står att fastighetsbildning bör ske i huvudsak enligt upprättad planutredning.

Tekniska nämnden beslutade den 16 augusti 2001, § 130, att genom avtal godkänna anslutning till kommunalt vatten och avlopp med urinseparering.

Tomtens storlek och läge framgår av bilaga till köpekontrakt. Köparen får själv ordna tillfart till fastigheten.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 27.

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 88, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Edsvik 1:3 i Tanums kommun till XX och XX enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet. Kjell Jonasson (S) deltar ej på grund av jäv i överläggning eller beslut.

__________________________

Kf § 41                                         2002.160-978 Ks

RAMBO AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

RAMBO AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2001.

Den auktoriserade revisorn meddelar i revisionsberättelse att årsredovisningen, bokföringen, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskats för räkenskapsåret 2001.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna meddelar i granskningsrapport bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2001 har granskats.

Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 28.

Kommunstyrelsens förslag den 3 april 2002, § 89, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dag Lundman (M), Siv Bergström (V) och Bengt Mattsson (Fp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2001 för RAMBO AB till handlingarna.

Bengt Widengård (S) och Bo Andersson (M) deltar ej på grund av jäv i överläggning eller beslut.

__________________________

Kf § 42                                             2002.008-200 Ks

Slutredovisning – Tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Kommunfullmäktige beslutade i samband med investeringsbudget för 2001, den 20 november 2000, § 95, om medel för tillbyggnad av Hamburgsundskolan med två klassrum på vardera 60 m², ett kapprum på cirka 15 m² samt förråd i källarplan cirka 100 m².

Anslagna medel uppgår till 1 800 000 kronor. Förutom byggkostnader finns 80 000 kronor avsatta för inventarier, vilka redovisas av barn- och utbildningsnämnden.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall:

Budgeterade investeringsutgifter

1 720 000 kr

Redovisade investeringsutgifter

1 692 221 kr

Överskott

27 779 kr

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2001, § 214,

att godkänna slutredovisningen, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 26 februari 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 48.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för tillbyggnad av Hamburgsundskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital

________________________

Kf § 43                                         2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Klimatanläggning i förvaltningslokaler

Kommunfullmäktige beslutade i samband med investeringsbudget för 2001, den 20 november 2000, § 95, att installera klimatanläggning i kommunhuset, i lokaler som hyrs av barn- och utbildningsnämnden.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall:

Budgeterade investeringsutgifter

500 000 kr

Redovisade investeringsutgifter

478 326 kr

Överskott

21 674 kr

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2001, § 216,

att godkänna slutredovisningen, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 26 februari 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 mars 2002, § 49.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för klimatanläggning i förvaltningslokaler, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital

_________________________

Kf § 44                                                2002.178-961 Ks

Motion från Ronny Larsson (S) och Mona Svegås (S) angående rätten till heltidsanställning för offentliganställda

Ronny Larsson (S) och Mona Svegås (S) har den 13 mars 2002 inkommit med en motion om rätten till heltidsanställning för offentliganställda. Motionen bilaga.

Motionen avslutas med att kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna med inriktning att erbjuda samtliga anställda inom vård och omsorg fasta heltidstjänster med frivilliga deltidslösningar som möjlighet.

Mona Svegås yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________________

Kf § 45                                   2002.021-949 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

__________________________

Kf § 46                                                 2002.001.111 Ks

Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Ruben Ivarsson (Kd) har i skrivelse den 25 mars 2002, avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Susanne Lindqvist (Kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 11, till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ruben Ivarsson (Kd) föreslår att Maj-Lis Andersson (Kd) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Susanne Lindqvist för resterande delen av mandatperioden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Ruben Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden,

att entlediga Susanne Lindqvist (Kd) från uppdraget som ersättare i miljö- och byggandsnämnden,

att till ny ledamot efter Ruben Ivarsson (Kd) i miljö- och byggnadsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Susanne Lindqvist, och

att ny ersättare efter Susanne Lindqvist (Kd) i miljö- och byggnadsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Maj-Lis Andersson (Kd).

_________________________

Kf § 47                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i tekniska nämnden

Ruben Ivarsson (Kd) har i skrivelse den 25 mars 2002, avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.

Susanne Lindqvist har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 12, till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ruben Ivarsson (Kd) från uppdraget som ordinarie ledamot i tekniska nämnden,

att entlediga Susanne Lindqvist (Kd) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden,

att till ny ledamot efter Ruben Ivarsson (Kd) i tekniska nämnden för resterade delen av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd), och

att till ny ersättare efter Susanne Lindqvist (Kd) i tekniska nämnden för resterande delen av mandatperioden utse Berndt Hansson (Kd), Fjällbacka.

_________________________

Kf § 48                                         2002.001-111 Ks

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Ruben Ivarsson (Kd) har i skrivelse den 25 mars 2002, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 13, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ruben Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, och

att till ny ersättare i kommunstyrelsen för resterande delen av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

____________________________

Kf § 49                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ruben Ivarsson (Kd) har i skrivelse den 25 mars 2002, avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 14, till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens föreslag

att entlediga Ruben Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ersättare efter Ruben Ivarsson (Kd) i barn- och utbildningsnämnden för resterande delen av mandatperioden utse Elsie Granholm (Kd).

__________________________

Kf § 50                                            2002.001-111 Ks

Val av revisor och vice ordförande för kommunens räkenskaper

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002, avsagt sig uppdraget som revisor i revisionsnämnden för kommunens räkenskaper.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 15, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som revisor och vice ordförande i revisionsnämnden för kommunens räkenskaper, och

att till ny revisor och vice ordförande efter Jan Kronlund i revisionsnämnden för kommunens räkenskaper för resterande delen av mandatperioden utse Jan Peterson (S).

__________________________

Kf § 51                                         2002.001-111 Ks

Val av lekmannarevisor i Tanums Bostäder AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Tanums Bostäder AB.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 16, till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som lekmannarevisor i Tanums Bostäder AB, och

att till ny lekmannarevisor efter Jan Kronlund för räkenskapsåret 2002 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 i Tanums Bostäder AB utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 52                                           2002.001-111 Ks

Val av lekmannarevisor i Tanums förvaltnings- och utvecklingsbolag intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 17, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som lekmannarevisor i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag, och

att till ny lekmannarevisor efter Jan Kronlund för räkenskapsåret 2002 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 53                                     2002.001-111 Ks

Val av lekmannarevisorssuppleant i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag – RAMBO AB

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i RAMBO AB.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 18, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i RAMBO AB, och

att till ny lekmannarevisorssuppleant efter Jan Kronlund för räkenskapsåret 2002 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 i RAMBO AB utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 54                                     2002.001-111 Ks

Val av revisorssuppleant i Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som revisorssuppleant i Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 19, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som revisorssuppleant i Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM, och

att till ny revisorssuppleant efter Jan Kronlund för resterande delen av mandatperioden i Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 55                                     2002.001-111 Ks

Val av revisor till fonder

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som revisor för förening allmänna samlingslokaler.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 20, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som revisor för Förening allmänna samlingslokaler, och

att till ny revisor efter Jan Kronlund för resterande delen av mandatperioden i Förening allmänna samlingslokaler utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 56                                     2002.001-111 Ks

Val av revisor till Mo Skogsstiftelse

Jan Kronlund (S) har i skrivelse den 26 februari 2002 avsagt sig uppdraget som revisor i Mo Skogsstiftelse.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 21, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som revisor i Mo Skogsstiftelse, och

att till ny revisor efter Jan Kronlund för resterande delen av mandatperioden i Mo Skogsstiftelse utse Jan Peterson (S).

______________________

Kf § 57                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Tomas Lindh (M) som varit ersättare i kommunstyrelsen har avlidit.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 22, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Tomas Lindh (M) för resterande del av mandalperioden utse Hans Bjerklinger (M).

___________________

Kf § 58                             2002.001-111 Ks

Val av huvudman i Sparbanken Tanum till och med ordinarie sparbanksstämma 2005

Tomas Lindh (M) som var huvudman i Sparbanken Tanum har avlidit.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 23, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till ny huvudman i Sparbanken Tanum efter Tomas Lindh till och med ordinarie sparbanksstämma 2005 utse Hans Schub (M).

_______________________

Kf § 59                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot i Mo skogsstiftelse

Rune Borg (C) som varit ledamot i Mo skogsstiftelse har avlidit.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 25 mars 2002, § 24, till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till ny ledamot i Mo skogsstiftelse efter Rune Borg för resterande delen av mandatperioden utse Gerhard Paulsson (C).

_______________________

Kf § 60                                         2002.001.111 Ks

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jan Kronlund (S)

Jan Kronlund (S) har i skrivelse inkommen den 25 februari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, och

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 26 mars 2002 att Christer Helgesson, Hamburgsund, vid röstsammanräkning utsetts till ny ledamot i kommunfull-mäktige efter Jan Kronlund och att Mats Lindström, Dingle, utsetts till ny ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll av den 26 mars 2002 till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-20.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Ericsson, ekonomichef, § 32

Roland Fornum, VD RAMBO, § 41

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Birgit Ekholm och Ann-Marie Olofsson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 29 april 2002, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 28-60

/Ulf Björkman/

Ordförande

/Bengt Ekelund/

Justeringsman

/Birgit Ekholm/

/Ann-Marie Olofsson/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-04-22

Anslaget uppsatt

2002-05-03

Anslaget nedtages

2002-05-24

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


/Kerstin Berius/

Till toppen.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-06-03 Dokumentinfo