Tanums kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2002-03-04

§§

 Ärende

20

Laga ordning

21

Remiss - Bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan (RIS)

22

Detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

23

Lokal förhandling om sotningstaxa och ersättning till skorstensfejarmästaren

24

Motion från Armando Jiménez (V) om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige

25

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ivar Ivarsson (Kd)

26

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter May Wiklander (Kd)

27

Avsägelse från Jan Kronlund (S) från uppdraget som ledamot i kommun-fullmäktige samt begäran hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot

Kf § 20

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 21                                 2001.671-976 Ks

Remiss – Bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan (RIS)

Kommunalförbundet BOSAM har den 8 november 2001 inkommit med begäran om kommunens ställningstagande avseende bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan.

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalförbund för skolan. Arbetsgruppen benämns RIS-Juridik.

Ledningsgruppen för RIS-Juridik har den 5 november 2001 beslutat föreslå kommunerna att bilda ett gymnasieförbund – Bohusläns gymnasieförbund.

Förslaget innebär att kommunerna överlämnar samtliga arbetsuppgifter som rör gymnasieutbildningen, inklusive Komvux och gymnasiesärskolan, till det bildade förbundet. För att möjliggöra en viss övergångstid kan kommunen under en treårsperiod själv avgöra om Komvux skall vara kvar under kommunalt huvudmannaskap.

Utredningsmaterialet har tidigare varit ute på synpunkter i kommunerna. Utredningsmaterialet har vidare översänts till fackliga organisationer, Föreningen Hem och skola m fl. Kommuner och fackliga organisationer har också informerats muntligen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 27 juni 2001, § 198,

att uppdra åt arbetsutskottet att avge yttrande beträffande behov och önskemål om ytterligare utredningsmaterial.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2001, § 42,

att begära kompletterande utredning avseende förslag till ny huvudman för gymnasieskolan.

Av arbetsutskottet antaget yttrande fogas till handlingarna.

Hemställan om beslut

Ledningsgruppen för RIS-juridik hemställer nu om kommunens beslut om att bilda ett kommunalförbund för gymnasieskolan i kommunerna Färgelanda, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 december 2001, § 154. Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut fogas till handlingarna.

Ekonomichefen har den 16 januari 2002 inkommit med yttrande i ärendet. Yttrandet fogas till handlingarna.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 1.

Kommunstyrelsens förslag den 13 februari 2002, § 19 enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Tanums kommun för närvarande ej är beredd att ingå i ett kommunalförbund för gymnasieskolan, och

att Tanums kommun har för avsikt att utveckla och intensifiera samarbetet med bland andra de i RIS-utredningen deltagande kommunerna, till exempel genom fördjupade samverkansavtal.

_________________________

Kf § 22                                         99.553-314 Ks

Detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

Planförslag för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124, har varit utställt under sommaren år 2001.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2001, § 281, om en revidering av planförslaget. Revideringen ansågs ha begränsad betydelse och har inte föranlett någon ny utställning utan har handlagts genom enkelt planförfarande. Detta innebär att sakägare, länsstyrelsen och andra, som har ett väsentligt intresse av planförslaget, har underrättats och har haft tillfälle att skriftligen lämna synpunkter.

Underrättelse om revideringarna sändes den 26 oktober 2001 ut till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt till kommunala och statliga myndigheter med möjlighet att senast den 19 november 2001 framföra eventuella erinringar.

De synpunkter, som har inkommit under den angivna tiden finns redovisade i ett särskilt utlåtande.

Efter den angivna tiden har yttranden inkommit från:

Tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har inte haft något att erinra.

Vägverket påminner om att avtal beträffande utfarten till väg 917 skall vara underskrivet innan planen antas. Avtalet är nu underskrivet. Vägverkets erinringar gäller således inte revideringen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2001, § 359,

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2001, § 76,

att ej erinra mot planförslaget.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 2.

Kommunstyrelsens förslag den 13 februari 2002, § 20, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Alf Jonasson (S), Lennart Larson (M) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124.

________________________

Kf § 23                                         2002.067-175 Ks

Lokal förhandling om sotningstaxa och ersättning till skorstensfejarmästaren

Lokal förhandling har genomförts mellan skorstensfejarmästare Stefan Lång och Tanums kommun, företrädd av räddningschef Sven-Erik Laundal.

Sotningstaxan uppräknas härvid med 3%.

Det kommunala årsarvodet till skorstensfejarmästaren för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen fastställs till 21 321 kronor per år.

Det överenskomna timpriset uppgår till 316 kronor som utgör ett minutpris av 526,67 öre.

Den nya taxan samt årsarvodet gäller från och med 2002-04-01 till och med 2003-03-31.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 februari 2002, § 21.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att antaga upprättat förslag till sotningstaxa utifrån ett timpris av 316 kronor att gälla från och med 2002-04-01 till och med 2003-03-31, och

att skorstensfejarmästarens årsarvode under perioden 2002-04-01 till och med 2003-03-31 fastställes till 21 321 kronor.

_________________________

Kf § 24                                             2002.112-910 Ks

Motion från Armando Jiménez (V) om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige

Armando Jiménez (V) har den 13 februari 2002 inkommit med motion om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att Tanums kommun inför allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige, och

att det regelverk som behöver skapas utarbetas efter kontakter med kommuner som redan tidigare infört allmänhetens förslagsrätt.

Armando Jiménez (V) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________________________

Kf § 25 2002.001-111 Ks

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 14 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2002, § 8,

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 11 februari 2002 att någon ny ersättare inte kan utses då ytterligare namn för Kristdemokraterna saknas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll av den 11 februari 2002 till handlingarna.

_________________________

Kf § 26                                         2002.001-111 Ks

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter May Wiklander (Kd)

May Wiklander (Kd) har avlidit. May Wiklander var ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen meddelar i protokoll av den 11 februari 2002 att ytterligare namn för Kristdemokraterna saknas.

Beredningsförslag

Kommunfullmäktige beslutar

att ej begära länsstyrelsens röstsammanräkning efter May Wiklander (Kd).

__________________________

Kf § 27                                             2002.001-111 Ks

Avsägelse från Jan Kronlund (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot

Jan Kronlund (S) har i skrivelse inkommen den 25 februari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Jan Kronlund (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, och

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokratiska Arbetarpartiet.


Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, klockan 18.30-19.15.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

 

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

 

Utses att justera

Birgit Ekholm och Inger Gustavsson

 

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 11 mars 2002, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 20-27

 

/Ulf Björkman/

 
     
 

Ordförande

 
 

/Bengt Ekelund/

 
     
 

Justeringsman

 
 

/Birgit Ekholm/

/Inger Gustavsson/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-03-04

   

Anslaget uppsatt

2002-03-15

Anslaget nedtages

2002-04-05

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


................................./Kerstin Berius/................................................................................................

 

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo