Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2002-01-28

§§

 Ärende

1

Laga ordning

2

Förslag till ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun

3

Förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun

4

Aktieägaravtal avseende Västtrafik AB – Justeringar i avtalets föreskrifter om täckande av driftsunderskott

5

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Urban Janssons Båtvarv AB

6

Försäljning av industrimark i Hamburgsund till Daniel Alfredsson, del av fastigheten Hamburgsund 3:1

7

Förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal Kärraby 5:190

8

Avsägelse från Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

9

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Armando Jiménez Ojeda (V)

10

Val av ledamot i valnämnden efter Rolf Nöjd (Mp)

11

Val av ledamot i valnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

12

Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efterIvar Ivarsson (Kd)

13

Val av ledamot och ersättare i tekniska nämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

14

Val av ledamot och ersättare i valberedningen efter Ivar Ivarsson (Kd)

15

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Ivar Ivarsson (Kd)

16

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

17

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

18

Val av ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB

19

Val av ersättare i styrelsen för RAMBO AB


Kf § 1

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

__________________________

Kf § 2                                             2001.639-900 Ks

Förslag till ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun

Kommunfullmäktige har den 30 november 1989, § 155, antagit budget-uppföljningsreglemente för Tanums kommun.

Kommunfullmäktige fastställde den 8 april 1991, § 48, ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun.

Ekonomikontoret har tagit fram nytt förslag till ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun, som föreslås ersätta både nu gällande reglemente för ekonomiska styrprinciper och budgetuppföljningsreglementet.

Förslaget till reglemente för ekonomiska styrprinciper innehåller följande huvudavsnitt:

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 19 december 2001, § 356.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Dag Lundman (M) yrkar att texten under "Budget och verksamhetsplan", sidan 1, omdisponeras så att sjätte och sjunde stycket flyttas upp för att bli stycke nummer fyra och fem. Dag Lundman yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Dag Lundmans yrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige bifaller Dag Lundmans yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter gjorda justeringar godkänna bilagda förslag till ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun, och

att det skall vara möjligt att upprätta kompletteringsbudget under löpande verksamhetsår.

__________________________

Kf § 3                                            2000.760-543 Ks

Förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2000, § 338, bland annat

att utse en parlamentarisk arbetsgrupp för utarbetande av VA-policy och

att utse utse samhällsbyggnadschefen som arbetsgruppens sammankallande.

Arbetsgruppen har nu redovisat förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 januari 2002, § 1.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun, och

att med ett tack enlediga arbetsgruppen för utarbetande av Vatten- och avloppspolicy.

____________________________

Kf § 4                                                 2001.029-193 Ks

Aktieägaravtal avseende Västrafik AB – Justeringar i avtalets föreskrifter om täckande av driftsunderskott

Västtrafik AB har den 13 december 2001 inkommit med förslag till justeringar i bilaga 13 tillhörande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB.

I gällande aktieägaravtal anges att parterna efter utgången av år 2000 skall utvärdera den modell för täckande av driftsunderskott som anges i bilaga 13 till avtalet. Eventuella ändringar skall därefter tillämpas från och med räkenskapsåret 2002.

Västrafiks styrelse har utsett en tjänstemannagrupp för genomgång av bilagan.

Tjänstemannagruppen är klar med genomgången. och har avgivit rapport.

Rapporten har remitterats till samtliga ägare. Rapporten har härefter diskuterats vid ägarsamråd den 16 november 2001.

Förslag till justeringar i 1998 års aktieägaravtal avseende Västtrafik AB, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 januari 2002, § 2.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till justeringar i 1998 års aktieägaravtal avseende Västtrafik AB.

_________________________

Kf § 5                                                 2001.755-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Urban Janssons Båtvarv AB

Urban Janssons Båtvarv AB, Fjällbacka, har den 18 december 2001 inkommit med anhållan om förvärv av ett markområde på ca 2 800 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1. Förslag till köpeavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 januari 2002, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja ett område om ca 2 800 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1 till Urban Janssons Båtvarv AB enligt bilagda köpeavtal,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Kf § 6                                             2001.737-213 Ks

Försäljning av industrimark i Hamburgsund till Daniel Alfredsson, del av fastigheten Hamburgsund 3:1

Daniel Alfredsson, Kville, har framfört önskemål om att förvärva ett markområde på ca 8 500 kvm från fastigheten Tanum Hamburgsund 3:1. Förslag till köpeavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 19 december 2001, § 357.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja ett område om ca 8 500 kvm från fastigheten Tanum Hamburgsund 3:1 till Daniel Alfredsson enligt bilagda köpeavtal,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

_________________________

Kf § 7                                         2000.533-213 Ks

Förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal Kärraby 5:190

Fastigheten Kärraby 5:190 har upplåtits med tomträtt till Ostronskalhuset AB, 1997-07-01.

Tomträttsinnehavaren arrenderar kommunal mark i anslutning till tomträtten.

Bygglov beviljades på del av den arrenderade marken den 16 februari 1999.

I samband med att byggnation, enligt beviljat bygglov, påbörjades ville tomträttshavaren utöka sin tomträtt. Genom fastighetsreglering kommer tomträtten att utökats med 369 m² och i samband med detta har det upprättats ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet, bilaga.

I tilläggsavtalet regleras arealförändringen samt att tomträtten har fått en utökning av ändamålet genom att den även får användas för restaurangverksamhet. På grund av förändringarna i tomträtten kommer den nya avgälden att vara

15 000 kronor per år. Ny avgäldsperiod om 10 år kommer att gälla från och med 2002-04-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 januari 2002, § 4.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal Kärraby 5:190, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

_________________________

Kf § 8                                         2002.001-111 Ks

Avsägelse från Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse som inkommit den 14 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna

________________________

Kf § 9                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Armando Jiménez Ojeda (V)

Armando Jimenez (V) har i skrivelse inkommen den 2 januari 2002 hemställt om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Valberedningens ordförande föreslår i skrivelse inkommen den 9 januari 2002 kommunfullmäktige besluta

att entlediga Armando Jimenez från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ledamot efter Armando Jimenez i kultur- och fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden utse Siv Bergström (V).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Armando Jimenez från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ledamot efter Armando Jimenez i kultur- och fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden utse Siv Bergström (V).

__________________________

Kf § 10                                             2001.001-111 Kf

Val av ledamot i valnämnden efter Rolf Nöjd (Mp)

Rolf Nöjd (Mp) har avlidit. Rolf Nöjd var ledamot i valnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 1.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till ny ledamot i valnämnden efter Rolf Nöjd (Mp) för resterande del av mandatperioden utse Håkan Elg (Mp).

_________________________

Kf § 11                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot i valnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 14 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 2.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i valnämnden, och

att till ny ledamot i valnämnden efter Ivar Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

________________________

Kf § 12                                             2002.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden,

att till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Ivar Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Ruben Ivarson (Kd), och

att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Ruben Ivarsson (Kd) för resterande del av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

_________________________

Kf § 13                                     2002.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i tekniska nämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 4.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden,

att till ny ledamot i tekniska nämnden efter Ivar Ivarsson för återstående delen av mandatperioden utse Ruben Ivarsson (Kd), och

att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Ruben Ivarsson för återstående delen av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

________________________

Kf § 14                                         2002.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i valberedningen efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 5 januari 2002, § 5.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ledamot i valberedningen,

att till ny ledamot i valberedningen efter Ivar Ivarsson för resterande delen av mandatperioden utse Ruben Ivarsson (Kd), och

att till ny ersättare i valberedningen efter Ruben Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

__________________________

Kf § 15                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 6.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, och

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ivar Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Ruben Ivarsson (Kd).

__________________________

Kf § 16                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 7.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ivar Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Ruben Ivarsson (Kd).

_________________________

Kf § 17                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 8.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ivar Ivarsson för resterande del av mandatperioden utse Susanne Lindqvist (Kd).

___________________________

Kf § 18                                             2002.001-111 Ks

Val av ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 6 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 9.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB, och

att till ny ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB efter Ivar Ivarsson intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 utse Sigge Polson (Fp).

________________________

Kf § 19                                     2002.001-111 Ks

Val av ersättare i styrelsen för RAMBO AB

Ivar Ivarsson (Kd) har i skrivelse inkommen den 14 januari 2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för RAMBO AB.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 januari 2002, § 10.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som ersättare i RAMBO AB, och

att till ny ersättare i styrelsen för RAMBO AB efter Ivar Ivarsson intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 utse Ruben Ivarsson (Kd).


Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Birgit Ekholm, Inga-Lill Wahlberg

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, måndagen den 4 februari 2002, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-19

/Peter Berntsson /

Ordförande

/Bertil Gedda/

Justeringsman

/Birgit Ekholm/

/Inga-Lill Wahlberg/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-01-28

Anslaget uppsatt

2002-02-05

Anslaget nedtages

2002-02-26

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo