Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-12-14

§§ Ärenden
96 Laga ordning
97 Svar på motion från Helene Arvidsson (Fp) om inrättande av Folkhälsoråd
98 Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda
99 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsen
100 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i omsorgsnämnden
101 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
102 Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i tekniska nämnden
103 Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
104 Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
105 Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i valnämnden
106 Val av överförmyndare samt vice överförmyndare
107 Val av nämndemän
108 Val av styrelse för Stiftelsen Tanums Bostäder
109 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Klara Karlssons donationsfond
110 Val av ledamot och ersättare till Mo skogsstiftelse
111 Val av revisorer till Mo skogsstiftelse
112 Val av revisorer till fonder m m
113 Val av revisor och ersättare i kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM
114 Val av revisorer och revisorsersättare – Stiftelsen Tanums Bostäder
115 Val av ombud
116 Val till Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM
117 Val till Samarbetskommitté för norra Bohuslän
118 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Gerlesborgsskolan
119 Val av styrelse, ordförande och vice ordförande till Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag
120 Val av revisor och revisorersättare i Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag
121 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
122 Förslag till ändringar av de gemensamma reglementsbestämmelserna för kommunens nämnder
123 Förslag till reglemente för tekniska nämnden
124 Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
125 Förslag till reglemente för omsorgsnämnden
126 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
127 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
128 Upphävande av reglemente för överförmyndarnämnden
129 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
130 Val av ombud till Svenska Kommunförbundets kongress
131 Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som kommunfullmäktige beslutat om
132 Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som godkänts av kommunfullmäktige
133 Förslag till gatukostnadsersättning
134 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 1999
135 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet under1999
136 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden under 1999
137 Valdistriktsindelning vid 1999 års val till Europaparlamentet

Kf § 96

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_______________

Kf § 97 98.243-819 Ks

Svar på motion från Helene Arvidsson (Fp) om inrättande av ett Folkhälsoråd

Helene Arvidsson (Fp) har den 20 april 1998 inlämnat motion om inrättande av ett Folkhälsoråd. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 1998, § 34,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutade den 19 maj 1998, § 52,

att remittera motionen till lokala hälso- och sjukvårdsnämnden, omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för idéer och synpunkter om organisation och arbete för ett framtida Folkhälsoråd.

Inkomna yttranden

Tanums hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 16 juni 1998, § 51, att tillstyrka att Tanums kommun övertar ansvaret för Folkhälsorådet från och med den

1 januari 1999.

Omsorgsnämnden beslutade den 7 september 1998, § 81, ställa sig positiv till förslaget att Tanums kommun övertar ansvaret för ett Folkhälsoråd från och med årsskiftet 1998-1999.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 1998, § 89, att ej invända mot motionärens förslag att inrätta ett kommunalt Folkhälsoråd, samt att förut- sättningarna för samverkan med kommunens brottsförebyggande råd bör undersökas.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 11 november 1998, § 89.

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 348, enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Helene Arvidsson (Fp) tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att inrätta ett Folkhälsoråd enligt motionärens förslag,

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta regler och organisation för Folkhälsorådet, och

att motionen därmed är besvarad.

______________________

Kf § 98 98.761-940 Ks

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda

I samband med att kommunfullmäktige den 15 december 1997, § 110, fattade beslut om ny nämnds- och förvaltningsorganisation uppdrogs åt kommunstyrelsen att göra en översyn av arvodesreglementet.

Kommunstyrelsen utsåg ledamöter till arvodesgruppen genom beslut den 14 januari 1998, § 7, respektive den 11 mars 1998, § 58.

Arvodesgruppens förslag till nytt arvodesreglemente innebär dels en anpassning efter den nämndorganisation som kommer att råda efter årsskiftet dels är förslaget anpassat för att kommunens skall kunna anta det av kommunförbundet rekommenderade pensionsreglementet för förtroendevalda, PRF-KL.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 358.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S), Bengt Widengård (S) och Öivind Renhammar (Mp) anmäler att de ej deltar i kommunstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar i texten på sidan 10: "Till de politiskt förtroendevalda som har begränsat årsarvode ingår ersättning bland annat för att ….." och "Ordförande i tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndare och kommunfullmäktiges ordförande, äger ej rätt till annan timersättning än sådan som är att hänföra till förrättning inom kommunen".

Bertil Gedda (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alf Jonasson (S), Öivind Renhammar (Mp), Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som vill att ärendet avgöres vid dagens sammanträde röstar Ja.

Den som vill att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

25 ledamöter röstar Ja

15 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar således att avgöra ärendet idag.

Därefter beslutar kommunfullmäktige att bifalla Bengt Mattssons ändringsyrkande och kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Bengt Mattssons ändringsyrkanden och

att i övrigt godkänna bilagda förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda.

De socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna reserverar sig mot beslutet.

__________________

Kf § 99 98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Kurt Svedberg (Fp) yrkar att Bengt Mattsson utses till ordförande i kommunstyrelsen.

Ann-Marie Olofsson (C) yrkar att Clas-Åke Sörkvist utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alf Jonasson (S) yrkar att Ronny Larsson utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alf Jonasson (S) yrkar dessutom att Ronny Larsson utses till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att valberedningens förslag är att Bengt Mattsson utses till ordförande, Clas-Åke Sörkvist till förste vice ordförande och Ronny Larsson till andre vice ordförande.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 2

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att Helene Arvidsson (Fp) utses till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i stället för Nils Olsson (Fp).

Alf Jonasson (S) föreslår att Ronny Larsson (S) utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer fråga på framlagda förslag och valberedningens förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Bengt Mattssons ändringsförslag och i övrigt bifalla valberedningens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen enligt bilaga.

_______________

Kf § 100    98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i omsorgsnämnden

Valberedningen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att det för omsorgsnämnden utses en andre vice ordförande.

Lennart Larson (M) yrkar att John-Rune Forsberg utses till ordförande i omsorgsnämnden.

Ann-Marie Olofsson (C) yrkar att Bertil Gedda utses till förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Alf Jonasson (S) yrkar att Mona Svegås utses till förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Alf Jonasson (S) yrkar dessutom att Mona Svegås utses till andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att valberedningens förslag är att John-Rune Forsberg utses till ordförande, Bertil Gedda till förste vice ordförande och Mona Svegås till andre vice ordförande.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S) föreslår att Mona Svegås (S) utses till förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Ordföranden ställer fråga på valberedningens förslag och Alf Jonassons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att det för omsorgsnämnden utses en andre vice ordförande, och

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i omsorgsnämnden enligt bilaga.

____________

Kf § 101           98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Valberedningen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att det för barn- och utbildningsnämnden utses en andre vice ordförande.

Ann-Marie Olofsson (C) yrkar att Clas-Åke Sörkvist utses till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Lennart Larson (M) yrkar att Stig Karlsson utses till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alf Jonasson (S) yrkar att Gerd Melin utses till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alf Jonasson (S) yrkar dessutom att Gerd Melin utses till andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ordföranden ställer frågan på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att valberedningens förslag är att Clas-Åke Sörkvist utses till ordförande, Stig Karlsson till förste vice ordförande och Gerd Melin till andre vice ordförande.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 4.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) föreslår att Nils Olsson (Fp) utses som ersättare i stället för Pia Polson (Fp).

Alf Jonasson (S) föreslår att Gerd Melin (S) utses till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Bengt Mattssons ändringsförslag och att i övrigt bifalla valberedningens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att det för barn- och utbildningsnämnden utses en andre vice ordförande, och

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga.

_____________

Kf § 102        98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i tekniska nämnden

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 5.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, samt vice ordförande i tekniska nämnden enligt bilaga.

______________

Kf § 103             98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i kultur- och fritidsnämnd

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 6.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, samt vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga.

______________

Kf § 104             98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnd

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 7

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter, ersättare, ordförande, samt vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden enligt bilaga.

_______________

Kf § 105                98.001-111 Ks

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i valnämnden

Valberedningen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter och ersättare i valnämnden utökas från fem till sju.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 8.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att fastställa antalet ledamöter och ersättare i valnämnden till sju, och

att utse ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i valnämnden enligt bilaga.

________________

Kf § 106                 98.001-111 Ks

Val av överförmyndare, samt vice överförmyndare

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 9.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse överförmyndare och vice överförmyndare enligt bilaga.

_______________

Kf § 107                 98.001-111 Ks

Val av nämndemän

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 10.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse nämndemän vid Strömstads Tingsrätt enligt bilaga.

______________

Kf § 108                 98.001-111 Ks

Val av styrelse för Stiftelsen Tanums Bostäder

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 11.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Stiftelsen Tanums Bostäder enligt bilaga.

______________

Kf § 109                 98.001-111 Ks

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Klara Karlssons donationsfond

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 12.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter, ersättare och sammankallande i styrelsen för Klara Karlssons donationsfond enligt bilaga.

_____________

Kf § 110                  98.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare till Mo Skogsstiftelse

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 13.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamot och ersättare i styrelsen för Mo Skogsstiftelse enligt bilaga.

__________

Kf § 111                     98.001-111 Ks

Val av revisorer till Mo Skogsstiftelse

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 14.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse revisorer och ersättare i Mo Skogsstiftelse enligt bilaga.

____________

Kf § 112                     98.001-111 Ks

Val av revisorer till fonder m m

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 15.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse revisorer och ersättare enligt bilaga.

_____________

Kf § 113             98.001-111 Ks

Val av revisor och ersättare i Kommunalförbund och Bohusläns samarbetskommitté, BOSAM

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 16.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) och Bengt Mattsson (Fp) yttrar sig.

Alf Jonasson (S) föreslår att Jan Kronlund (S) utses till revisor och i andra hand ersättare.

Ordföranden ställer fråga på valberedningens förslag att utse Berit Carlsson till revisor och Alf Jonassons förslag att utse Jan Kronlund till revisor och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Berit Carlsson som revisor.

Därefter beslutar kommunfullmäktige att utse Jan Kronlund till ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar

att utse revisor och ersättare i Kommunalförbundet och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM, enligt bilaga.

____________

Kf § 114                 98.001-111 Ks

Val av revisorer och ersättare – Stiftelsen Tanums Bostäder

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 17.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse revisorer och ersättare i Stiftelsen Tanums Bostäder enligt bilaga.

______________

Kf § 115                 98.001-111 Ks

Val av ombud

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 18.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ombud och ersättare till länsmöte och förbundsmöte enligt bilaga.

_____________

Kf § 116                 98.001-111 Ks

Val till Kommunalförbund och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 19.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter och ersättare i Kommunalförbundet och Bohusläns Samarbetskommitté, BOSAM, enligt bilaga.

______________

Kf § 117                 98.001-111 Ks

Val till Samarbetskommitté för Norra Bohuslän

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 20.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamöter och ersättare i Samarbetskommittén för Norra Bohuslän enligt bilaga.

___________

Kf § 118                   98.001-111 Ks

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Gerlesborgsskolan

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 21.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse ledamot och ersättare i styrelsen för Gerlesborgsskolan enligt bilaga.

____________

Kf § 119              98.001-111 Ks

Val av styrelse, ordförande, vice ordförande till Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag

Valberedningen är överens om att föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter och ersättare i Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag fastställes till fyra.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 22.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att fastställa antalet ledamöter och ersättare i Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag till fyra, och

att utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande enligt bilaga.

________________

Kf § 120                 98.001-111 Ks

Val av revisor och ersättare i Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 24 november 1998, § 23.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse revisor och ersättare i Tanums kommunala Förvaltnings- och Utvecklingsaktiebolag enligt bilaga.

______________

Kf § 121                  98.724-900 Ks

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 110, har den kommunala organisationen förändrats.

För kommunstyrelsens del innebär det i huvudsak att kommunstyrelsen tillförs uppgifterna att vara räddningsnämnd och förtroendenämnd.

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen har därför upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 349.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva gällande reglemente för kommunstyrelsen, och

att fastställa bilagda förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

_____________________

Kf § 122                      98.723-940 Ks

Förslag till ändringar av de gemensamma reglementsbestämmelserna för kommunens nämnder

För kommunens nämnder finns i dag gemensamma reglementsbestämmelser.

I samband med översynen av reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder inför den kommande mandatperioden har även en översyn gjorts av de gemensamma reglementsbestämmelserna.

Förslag till förändringar för kommunens nämnder har upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 350.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till förändringar av de gemensamma reglements-bestämmelserna för kommunens nämnder.

_____________________

Kf § 123                      98.725-200 Ks

Förslag till reglemente för tekniska nämnden

För tekniska nämnden finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 110, har den kommunala organisationen förändrats.

Detta innebär i huvudsak att fastighetsnämndens verksamhet upphör och att fastighetsnämndens uppgifter tillförs tekniska nämnden.

Förslag till nytt reglemente har tekniska nämnden har därför upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998 § 351.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva gällande reglemente för fastighetsnämnden och tekniska nämnden, och

att fastställa bilagda förslag till reglemente för tekniska nämnden.

______________________

Kf § 124                     98.728-800 Ks

Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

För miljö- och räddningsnämnden finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 110, har den kommunala organisationen förändrats.

Detta innebär att uppgiften att vara räddningsnämnd har tillförts kommunstyrelsen och att miljöfrågorna förts tillsammans med byggnads- och planfrågor till en gemensam miljö- och byggnadsnämnd.

Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden har därför upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 352.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva gällande reglemente för miljö- och räddningsnämnden och byggnadsnämnden, och

att fastställa bilagda förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.

_______________________

Kf § 125                     98.727-700 Ks

Förslag till reglemente för omsorgsnämnden

För omsorgsnämnden finns i dag ett gällande reglemente.

En mindre komplettering av reglementet föreslås.

Komplettering av reglementet, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen förslag den 25 november 1998, § 353.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till komplettering av reglemente för omsorgsnämnden.

____________________

Kf § 126                     98.726-600 Ks

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden

För barn- och utbildningsnämnden finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 110, har den kommunala organisationen förändrats.

Detta innebär bl a att den allmänna biblioteksverksamheten tillförs barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden har därför upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 354.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden, och

att fastställa bilagda förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

_____________________

Kf § 127                      98.729-380 Ks

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden

För kulturnämnden respektive fritids- och skärgårdsnämnden finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 110, har den kommunala organisationen förändrats.

Detta innebär att den allmänna biblioteksverksamheten förs till barn- och utbildningsnämnden och att det inrättas en kultur- och fritidsnämnd med ansvar för bl a allmänkulturell verksamhet, fritidsverksamhet, turism och hamnar.

Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden har därför upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 355.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Siv Bergström (V) yrkar att tredje att-satsen i 1 § under åligganden får följande lydelse: "att främja kulturlivet genom att arbeta med frågor rörande bildnings- och studieverksamhet ……".

Ordföranden ställer fråga på Siv Bergströms ändringsyrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta yrkande.

Därefter beslutar kommunfullmäktige i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva gällande reglemente för kulturnämnden och fritids- och skärgårdsnämnden,

att tredje att-satsen i 1 § under åligganden får följande lydelse: "att främja kulturlivet genom att arbeta med frågor rörande bildnings- och studieverksamhet ……", och

att i övrigt fastställa bilagda förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.

______________________

Kf § 128                  98.730-116 Ks

Upphävandet av reglemente för överförmyndarnämnden

För överförmyndarnämnden finns i dag ett gällande reglemente.

Genom kommunfullmäktiges beslut den 15 december 1997, § 10, upphör överförmyndarnämndens verksamhet.

Nämnden ersätts med att det utses en överförmyndare och en ersättare för denne.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 356.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva gällande reglemente för överförmyndarnämnden.

__________________

Kf § 129                     98.642-910 Ks

Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 357.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val av nämnder och styrelser för kommande mandatperiod som författas av kommunfullmäktige.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp: Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning:
M M, Fp, C, Kd, Mp, S, V
C C, Fp, M, Kd, S, Mp, V
Fp Fp, M, C, Kd, Mp, S, V
Mp Mp, V, S, C, Kd, M, Fp
S S, V, Mp, C, M, Fp, Kd
V V, Mp, S, C, Fp, Kd, M
Kd Kd, M, Fp, C, Mp, S, V

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll.

Ifrågavarande tillvägagångssätt ska tillämpas därest i lag eller författning inte annat föreskrivs rörande ersättares inkallande för tjänstgöring.

____________________

Kf § 130                     98.001-111 Ks

Val av ombud till Svenska Kommunförbundets kongress

Svenska Kommunförbundet är intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner.

Förbundets huvuduppgift är

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom förbundskongressen. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år.

Vid extra förbundskongress 1997 har nya stadgar fastställts för förbundet. Stadgarna innehåller bland annat nya regler för val av ombud.

Hittills har kongressombuden valts av kommunernas länsförbund. De nya reglerna innebär dock att respektive fullmäktige skall medverka i valet av ombud genom en sluten omröstning vars resultat sedan sammanräknas per valkrets. Totalt skall 401 ombud väljas, fördelat på 24 valkretsar.

Kongressen hålls i Göteborg den 20-22 april 1999. Mandatperioden gäller sedan fram till nästa ordinarie kongress år 2003.

40 närvarande ledamöter i kommunfullmäktige avlämnar efter upprop en valsedel var.

Valsedlarna räknas och läggs i kuvert.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att valförrättningen är genomförd.

______________

Kf § 131                 98.001-111 Ks

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som kommunfullmäktige beslutat om

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 359.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande och kanslichef Ulf Björkman att två i förening å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som godkänts av kommunfullmäktige.

______________________

Kf § 132                         98.001-111 Ks

Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som godkänts av kommunfullmäktige

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 360.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att som firmatecknare utse kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande och kanslichef Ulf Björkman att två i förening å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal, som godkänts av kommunfullmäktige.

______________________

Kf § 133                        98.722.345 Ks

Förslag till gatukostnadsersättning

Tanums kommun debiterar sedan 1989 fastighetsägare gatukostnadsersättning, det vill säga fastighetens andel av nybyggnadskostnaden för en gata. Då en kommunal tomt säljs ingår gatukostnadsersättningen i tomtpriset.

Gatukostnadsersättning har praktiserats vid ett flertal tillfällen - Annebergsgatan och Hamnplanen i Grebbestad, centrumparkeringen i Tanumshede och Lantz väg i Sannäs. På Lökholmen i Havstensund är en väg under anläggande och frågan om gatukostnadsersättning kommer att prövas i en förrättning.

Gällande regler, beslutade av kommunfullmäktige den 26 juni 1989, § 80, innebär

Regelsystemet medför stora svårigheter att bevaka när ersättningen förfaller till betalning och att räntedelen snabbt blir stor i förhållande till den ursprungliga avgiften.

Enligt VA-lagen kan en befintlig fastighet som ansluts till det kommunala VA-systemet, dela upp avgiften på tio år, med ränta enligt räntelagen (diskonto +2 %) om godtagbar säkerhet ställs.

Tekniska nämnden beslutade den 29 oktober 1998, § 150, föreslå kommunfullmäktige

att upphäva nu gällande regler 1989-06-26, § 80, om erläggande av gatukostnadsersättning,

att besluta att gatukostnadsersättning skall erläggas när gatan färdigställts,

att kostnaden får delas upp på 10 år, samt

att ränta beräknas enligt reglerna i räntelagen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 25 november 1998, § 361.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras till kommunstyrelsen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva nu gällande regler om erläggande av gatukostnadsersättning, antagna av kommunfullmäktige den 26 juni 1989, § 80,

att tidigare ingångna avtal enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 1989, § 80, skall fortsätta att gälla,

att besluta att gatukostnadsersättning skall uttagas när gatan färdigställts,

att kostnaden får delas upp på 10 år, samt

att ränta beräknas enligt reglerna i räntelagen.

______________________

Kf § 134                      98.763-900 Ks

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 1999

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 1999.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att sammanträden med kommunfullmäktige 1999 skall äga rum klockan 18.30 på följande dagar:

1 februari 30 augusti
1 mars 27 september
19 april 25 oktober
17 maj 22 november
14 juni 13 december

______________

Kf § 135                 98.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet under 1999

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall införas i Björklövet under 1999.

____________________

Kf § 136                     98.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden under 1999

Erland Svensson (V) yrkar att kungörelsen införes i Bohusläningen och Strömstads Tidning.

Ronny Larsson (S) yrkar att kungörelsen införes i Arbetet, Bohusläningen, Strömstads Tidning och Västerbygden.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Ronny Larssons yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden under 1999 skall ske i följande tidningar:

a) Arbetet

b) Bohusläningen

c) Strömstads Tidning

d) Västerbygden

_______________________

Kf § 137                     98.702-110 Ks

Valdistriktsindelning vid 1999 års val till Europaparlamentet

Enligt 4 kap 3 § vallagen bör ett valdistrikt omfatta 1 200-1 500 röstberättigade.

Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300, eller fler än 1 800 röstberättigade.

Bestämmelserna ger länsstyrelsen och valnämnden möjlighet att slå ihop valdistrikt.

Tanums kommun är indelad i följande valdistrikt.

Valdistrikt Röstberättigade Vallokal
0201 Tanums Norra 1413 Brandstationen i Tanumshede
0202 Kämpersvik 345
0203 Tanums Södra 776 Bygdegården i Tanumshede
0204 Grebbestad 1563 F d brandstationen i Grebbestad
0301 Lur 651 Backsippan i Lur
0401 Bullaren 947 Bullargården
0501 Bullaren 277 Bullargården
0601 Hamburgsund 759 Hamburgsundsskolan
0602 Rabbalshede 431 Rabbalshede skola
0603 Kville 802 Kville bygdegård
0701 Fjällbacka 811 Fjällbacka service
0801 Svenneby-Bottna 187 Hogane skola
0901 Svenneby-Bottna 505 Hogane skola

Valnämnden beslutade den 23 november 1998, § 9

att följande sammanslagningar av valdistrikt skall gälla vid val till Europa-

parlamentet den 13 juni 1999:

att vallokal för Grebbestad/Kämpersvik meddelas senare,

att övriga valdistrikt behålles oförändrade, och

att anmäla valdistriktsindelning vid 1999 års val till Europaparlamentet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna valnämndens beslut.

____________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-21.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Karl-Erik Hansson och Mona Svegås
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 21 december 1998, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 96-137
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman....................................................……………………………………….
/Karl-Erik Hansson/ /Mona Svegås/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-12-14
Anslaget uppsatt 1998-12-23 Anslaget nedtages 1999-01-13
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ...............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo