Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-11-23

§§ Ärenden:
75. Laga ordning
76. Utdelning av Kulturpris 1998
77. Ändring av kommunfullmäktiges föredragningslista
78. Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1998
79. Förslag till avtal om skatteväxling och mellankommunal kostnadsutjämning inom primärvårdsområdet
80. Kommunal utdebitering
81. Förslag till driftbudget för år 1999
82. Förslag till investeringsbudget för åren 1999-2001
83. Förslag till budget för år 1999
84. Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2001
85. Utlåning till Tanums Bostäder AB
86. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB
87. Prestationsanslag 1999
88. Förslag till VA-taxa 1999
89. Förslag till inrättande av en samhällsbyggnadsförvaltning
90. Förslag till avtal om ny trafikorganisation i Västra Götaland samt avveckling av befintlig organisation
91. Stiftelsen Åldersro – Förslag till stiftelseurkund och stadgar samt ansökan om permutation
92. Etablering av systembutik i Tanums kommun
93. Partistöd
94. Utbildningsstöd
95. Förslag till stadgar för John Petterssons blindfond

 Kf § 75

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

____________

Kf § 76    98.731-694 Ks

Utdelning av kulturpris 1998

Vid kulturnämndens sammanträde den 4 november 1998 beslöts om Tanums kommuns kulturpris för 1998.

Tanums kulturnämnd är enig i sitt beslut

att utdela Tanums kulturpris 1998 till Bent Johnsen, Tanumshede och

Per Lilienberg, Bottna vilka vardera erhåller 5 000 kronor,

att Bent Johnsen, Tanumshede, erhåller Tanums kulturpris 1998

dels för sitt hängivna och intresseväckande arbete med filatelin bland barn och ungdom, dels för sin kamp mot nazism och fascism – ett engagemang fyllt av medmänsklighet och respekt för livet.

att Per Lilienberg, Bottna, erhåller Tanums kulturpris 1998

dels för sitt mångåriga och entusiastiska ledarskap av Gerlesborgsskolan, dels för sin förmåga att – i de mest skiftande sammanhang – förklara och förenkla konstnärliga processer och företeelser samt med hjälp av filosofiska betraktelser inbjuda till en humanistisk dialog.

Priset utdelades av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund tillsammans med kulturnämndens ordförande Berit Carlsson,

Prisutdelningen inramades av musik och sång av Cecilia Wingård, Frank Boberg, Christer Ådin och Mia Gunberg-Ådin.

____________

Kf § 77

Ändring av kommunfullmäktiges föredragningslista

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att behandla ärende 20 efter ärendet rörande kommunens finansrapport.

_____________

Kf § 78 98.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1998

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 314.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Tony Karlsson (S) yrkar följande förändringar i texten på första sidan i finansrapporten: dels att sista meningen i tredje stycket skall utgå och dels att sista stycket i sin helhet skall utgå.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Tony Karlssons yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

______________________

Kf § 79 98.614-791 Ks

Förslag till avtal om skatteväxling och mellankommunal kostnadsutjämning inom primärvårdsområdet

Kommunförbundet i Göteborgs och Bohus län har den 9 november 1998 inkommit med skrivelse i rubricerat ärende.

Då regeringen ansett sig sakna lagliga möjligheter att meddela berörda kommuner positiva beslut i frågan om dispens från straffskatt har Claes Örtendahl utsetts till medlingsman. Örtendahls uppgift är att vara regionen och kommunerna behjälplig med att finna en ny lösning vad gäller den mellankommunala kostnadsutjämningen.

Efter förhandlingar har länsförbundets förhandlingsgrupp enats om att föreslå kommunerna att godkänna förslag till omfördelning.

För Tanums kommun innebär avtalet att kommunen erhåller 1 961 tkr i omfördelning under 1999 och 2000.

Förslaget omfattar en tvåårig omfördelningsperiod och är inte förenat med några förbehåll om upphörande på grund av skattestoppets eventuella upphörande eller liknande.

Föreliggande förslag ersätter således tidigare förslag daterat den 7 september 1998.

Förslaget förutsätter för sin giltighet att samtliga kommuner godkänner detsamma.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 1998, § 62,

att godkänna att skatteväxling sker landstingsområdesvis med föreslagna belopp - Bohuslän 43 öre, Älvsborg 18 öre och Skaraborg 22 öre,

att godkänna förslaget till fyraårig mellankommunal kostnadsutjämning för att utjämna effekterna av skatteväxlingen inom verksamhetsområdet primärvård,

att godkänna avtalet om reglering av ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen,

att godkänna avtalet om primärvård,

att godkänna avtalet om omvårdnadsutbildning (gäller de kommuner som övertar omvårdnadsutbildningen),

att godkänna avtalet om naturbruksutbildning,

att godkänna samverkansavtal med regionfullmäktige om naturbruksutbildning i gymnasieskolorna,

att godkänna samverkansavtal med regionfullmäktige om naturbruksutbildning i gymnasiesärskola och särvux,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet, och

att Tanums kommun kommer att överta verksamhet enligt samverkansavtalen under förutsättning att kommunens kostnader täcks genom omfördelnings-modellen eller på annat vis.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 november 1998, § 344.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Ronny Larsson (S), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva andra att-satsen i beslut den 28 oktober 1998, § 62,

att ändra lydelsen av sista att-satsen i beslut den 28 oktober 1998, § 62, till följande: att Tanums kommun kommer att överta verksamhet enligt samverkansavtalen under förutsättning att kommunens kostnader täcks helt eller delvis genom omfördelningsmodellen eller på annat sätt, och

att godkänna bilagda förslag till omfördelningsmodell på två år.

_________________

Kf § 80 98.010-923 Ks

Kommunal utdebitering för år 1999

Kommunens utdebitering uppgick i 1998 års budget till 20,96 kronor per skattekrona.

Riksdagen har beslutat att staten kommer att minska statsbidragen till kommuner som höjer skatten under 1999 med ett belopp motsvarande 50 procent av de ökade intäkter en skattehöjning ger.

I förslag till enhetligt gränssnitt inom Västra Götalands föreslås bland annat att kommunerna i Göteborgs- och Bohusläns landstingsområde övertar ansvaret för hemsjukvård från landstinget. Kommunerna övertar vidare ansvar och kostnader för omvårdnads- och naturbruksutbildning.

Den totala kostnaderna för övertagandet av verksamheterna från Bohuslandstinget uppgår till en kostnad motsvarande 66 öre i utdebitering.

I förslag till finansiellt gränssnitt mellan kommuner och landsting i Västra Götalandsregionen föreslås en skatteväxling inom Bohuslän med 43 öre.

Tanums kommun har i skrivelse den 19 oktober hos inrikesdepartementet ansökt om undantag från bestämmelserna om minskning av det generella statsbidraget till kommuner och landsting år 1999. Tanums kommun har ansökt om att höja skatten med 23 öre utöver skatteväxling med 43 öre, dvs en höjning med sammantaget 66 öre.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 oktober 1998, § 301.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

John-Rune Forsberg (M) och Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 1999 till 21,62 kronor per skattekrona.

_____________________

Kf § 81 98.010-923 Ks

Förslag till driftbudget för år 1999

Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 1999. I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Budgetanslaget är överordnat fastställda mål.

Budgetramarna har utarbetats med utgångspunkt från de prioriteringar som har fastställts i nämndernas budgetförslag.

MBL-förhandlingar har hållits den 26 oktober 1998. MBL-protokoll bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 oktober 1998, § 302.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: "Barn- och utbildningsnämnden skall ha huvudansvar för frågor som rör barnkulturen.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons tilläggsyrkande.

Siv Bergström (V) yrkar bifall till Bengt Mattssons tilläggsyrkande.

Lennart Larson (M) yrkar att ett målsättnings- och strategidokument utarbetas för att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 1999.

Martin Gustavsson (Mp) yrkar bifall till Lennart Larsons yrkande.

Tony Karlsson (S) och John-Rune Forsberg (M) yttrar sig.

Ordföranden frågar på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, Bengt Mattssons tilläggsyrkande och Lennart Larsons yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 35 077 tkr
Tekniska nämnden 9 498 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 031 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 10 957 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 159 218 tkr
Omsorgsnämnden 142 707 tkr
Kommunrevisionen 406 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 800 tkr,

att kommunstyrelsen utöver budgetram erhåller ett särskilt anslag på 600 tkr till näringslivsåtgärder, och

att i övrigt fastställa budget för 1999 enligt bilagda förslag,

att barn- och utbildningsnämnden får huvudansvaret för frågor som rör barnkulturen, och

att ett målsättnings- och strategidokument utarbetas för att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 1999.

________________________

Kf § 82     98.010-923 Ks

Förslag till investeringsbudget för åren 1999-2001

Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för åren 1999-2001. I investeringsbudgeten anvisas anslagen dels som en total

investeringsutgift för projektet och dels som ett anslag för varje år. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt som finns angivna i investeringsbudgeten.

I budgeten finns ett investeringsutrymme på 30 mkr. Om investeringarna ett enskilt år är lägre än 30 mkr bör detta utrymme användas för att amortera på låneskulden

MBL-förhandlingar har hållits den 26 oktober 1998. MBL-protokoll bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att 300 tkr årligen skall avsättas för utbyggnad av gång-/cykelbanor inom kommunen.

Kommunstyrelsen bifaller Renhammars yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 oktober 1998, § 303.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och sitt yrkande i kommunstyrelsen.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa förslag till investeringsbudget för åren 1999-2001.

____________________

Kf § 83     98.010-923 Ks

Förslag till budget för år 1999

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 1999 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget.

MBL-förhandlingar har hållits den 26 oktober 1998. MBL-protokoll bilaga.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 1998, § 304, föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultat- och balansbudget för år 1999, och

att låneskulden (långfristiga lån) för 1999 inte får överstiga 242 100 tkr.

Efter kommunstyrelsens sammanträde har förslag till skatteväxling och mellankommunal kostnadsutjämning inom primärvårdsområdet utarbetats.

Förslaget påverkar resultat- och balansbudgeten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva sitt beslut den 28 oktober 1998, § 304.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 november 1998, § 345.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda resultat- och balansbudget för år 1999, och

att låneskulden (långfristiga lån) för 1999 inte får överstiga 242 100 tkr.

________________________

Kf § 84 98.708-923 Ks

Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2001

Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2001.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 1998, § 305, föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa ekonomisk plan för åren 2000-2001 enligt förslag till plan för resultatbudget och balansbudget.

Efter kommunstyrelsens sammanträde har förslag till skatteväxling och mellankommunal kostnadsutjämning inom primärvårdsområdet utarbetats.

Förslaget påverkar resultat- och balansbudgeten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva sitt beslut den 28 oktober 1998, § 305.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 november 1998, § 346.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda ekonomisk plan för åren 2000-2001 enligt förslag till plan för resultatbudget och balansbudget.

_____________________

Kf § 85 98.709-903 Ks

Utlåning till Tanums Bostäder AB

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 2 mars 1998, § 11, en finanspolicy för Tanums kommun.

I policyn anges bland annat att långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag och att kommunfullmäktige beslutar om en ram för utlåningen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 oktober 1998, § 306.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att besluta om långfristig utlåning till Tanums Bostäder AB inom en ram om 50 mkr under år 1999.

____________________

Kf § 86 98.710.923 Ks

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

I det kommunalt helägda allmännyttiga bostadsbolaget Tanums Bostäder AB finns lån med kommunal borgen i 1997 års bokslut till ett sammanlagt belopp av 156 285 tkr.

Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 oktober 1998, § 307.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 175 000 tkr jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader.

_______________________

Kf § 87 98.010-923 Ks

Prestationsanslag 1999

Tanums kommun införde prestationsanslag i 1995 års budget. Prestationsanslaget används för att anpassa budgeten till ändrade plats- och elevantal inom barnomsorg och skola.

I 1999 års budget föreligger förslag till ändrade ersättningsnivåer för prestationsanslaget inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Fast del 1999 Rörlig del 1999
Daghem/fritidshem 13 612 021 28 687
Deltidsförskola 2 734 416 -
Familjedaghem - 26 971
Kooperativ 4 325 370 25 244
6-åringar 2 744 790 16 600
Grundskola 50 356 800 16 600
Friskola 526 000 -
Gymnasieskola - 66 984
IV-Tanum - 33 762

För 5- och 6-årsverksamheten avser den fasta delen anslag motsvarande deltidsförskolans nollbasbudget. För 1999 upphör den nuvarande deltidsförskolan och ersätts av 5-årsverksamhet och förskoleplats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 315.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa prestationsanslag för 1999

____________________

Kf § 88     98.712-543 Ks

Förslag till VA-taxa 1999

Tekniska nämnden antog budget för VA-verksamheten den 20 augusti 1998, § 107.

Budgeten innebär ett behov av att höja taxan med 2.4% för 1999. Höjningen av taxan medför att de totala intäkterna ökar med 600 000 kronor. VA-verksamheten är därmed självfinansierad.

Höjningen av taxan har lagts på kubikmeterpriset, vilket medför att förbruknings- priset stiger från 12.20 kronor/m3 till 13.70 kronor/m3.

Priset för enbart renvatten respektive avloppsvatten har höjts i motsvarande grad.

Då fritidsfastigheter enbart debiteras med fast årlig avgift har denna höjts med

134 kronor till 5 784 kronor, inklusive moms. I den fasta avgiften för fritidsfastigheter har lagts motsvarande 85 m3 årlig förbrukning.

Tekniska nämnden beslutade den 29 oktober 1998, § 144, föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva nu gällande VA-taxa,

att anta bilagda förslag till VA-taxa, och

att den nya VA-taxan träder i kraft den 1 januari 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 316.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Clas-Åke Sörkvist (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva nu gällande VA-taxa,

att anta bilagda förslag till VA-taxa, och

att den nya VA-taxan träder i kraft den 1 januari 1999.

______________________

 Kf § 89 98.031-940 Ks

Förslag till inrättande av en samhällsbyggnadsförvaltning

I samband med att kommunfullmäktige den 15 december 1997, § 110, fattade beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation fastställdes att ett antal utredningsuppdrag skall genomföras innan den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 1999.

Kommunfullmäktiges beslut om ny nämnd- och förvaltningsorganisation innebär bland annat att nuvarande tekniska nämnden och fastighetsnämnden bildar en teknisk nämnd samt att nuvarande byggnadsnämnden och miljö- och räddningsnämnden bildar en miljö- och byggnadsnämnd.

Föreligger härutöver förslag till att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning under tekniska nämnden respektive miljö- och byggnadsnämnden.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 1998, § 165, bland annat

att utreda inrättande av en samhällsbyggnadsförvaltning omfattande verksamheterna inom fastighetsförvaltningen, tekniska förvaltningen, byggnadskontoret samt miljökontoret,

att tekniska nämnden är anställningsmyndighet för samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen,

att utse Inge Berndtsson till chef för den nya förvaltningen från och med den 1 januari 1999,

att uppdra åt Inge Berndtsson att i samråd med personal och nämnder ta fram förslag till förvaltningsorganisation samt att arbetet med framtagandet av förslaget skall inledas den 15 augusti 1998, och

att organisationsförslag och lokalbehov samt lokalnyttjande skall godkännas av kommunstyrelsen.

Föreligger nu förslag till organisation av en samhällsbyggnadsförvaltning.

Förslaget har MBL-förhandlats den 7 oktober 1998. MBL-protokoll bilaga.

I organisationsförslaget har angivits verksamheter under de olika avdelningarna. Det fortsatta organisationsarbetet kan innebära att verksamheter kommer att flyttas mellan avdelningarna. Tidigare benämning "byggnadsavdelning" har ändrats till "plan- och byggavdelning".

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att en separat miljö- och byggnadsförvaltning inrättas under miljö- och byggnadsnämnden enligt kommunfullmäktiges förslag.

Clas-Åke Sörkvist (C), Ronny Larsson (S) och Thure Östberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 21 oktober 1998, § 80.

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 317, enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation i kommunstyrelsen

Öivind Renhammar (Mp) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Henry Carlsson (C) anmäler att han ej deltar i beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) och Ruben Ivarsson (KD) yrkar att kommunfullmäktige vidhåller sitt beslut av den 15 december 1997, § 110.

Rolf Hermansson (C) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning under tekniska nämnden respektive miljö- och byggnadsnämnden enligt bilagda förslag,

att den nya förvaltningen skall omfatta verksamheterna inom tekniska förvaltningen, fastighetsförvaltningen samt miljökontoret, och

att respektive nämnd i samband med beslut om delegationsordning bör uppmärksamma tillsynsansvaret.

Reservation

Kommunfullmäktigeledamöterna från (Mp), (KD) och (V) reserverar sig till förmån för Öivind Renhammars och Ruben Ivarssons yrkande.

Kommunfullmäktigeledamöterna från (V) inlämnar bilagda reservation.

______________________

Kf § 90     98.222-193 Ks

Förslag till avtal om ny trafikorganisation i Västra Götaland samt avveckling av befintlig organisation

Västtrafik AB har den 14 september 1998 inkommit med förslag till avtal om ny trafikorganisation i Västra Götaland, bilaga.

Genom bildandet av det nya storlänet skall nuvarande trafikorganisation med tre trafikhuvudmän avvecklas från och med den 1 januari 1999.

Nuvarande trafikorganisation skall ersättas av en trafikhuvudman som organiseras i ett moderbolag med fyra dotterföretag. Moderbolaget har bildats och benämns Västtrafik AB.

Moderbolaget skall ha ett aktiekapital uppgående till minst 200 miljoner kronor. Bolagets uppgift skall vara att själv, eller genom dotterbolag, fullgöra de uppgifter inom Västra Götalandsregionen som enligt lag ankommer på trafikhuvudman. Härtill kan knytas uppdrag som överlåtits till moderbolaget från kommun eller region.

Moderbolagets styrelse skall bestå av 15 ledamöter med 11 suppleanter, varav åtta ledamöter och sex suppleanter från regionen samt sju ledamöter och fem suppleanter från kommunerna.

Moderbolaget skall bilda fyra dotterbolag, ett bolag för vardera Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborgsområdet. Dotterbolagens styrelser skall bestå av lägst 5 och högst 15 ledamöter med högst 15 suppleanter, varav minst en ledamot och en suppleant från regionen och resterande ledamöter och suppleanter från kommunerna inom respektive dotterbolag.

Tanums kommun kommer att tillhöra trafikområde Västtrafik Fyrbodal AB.

Moderbolaget ansvarar för övergripande policy- och utvecklingsfrågor, erforderlig trafikeringssamordning i hela regionen, den långa trafikeringen samt ger ekonomiska bidrag till dotterbolagen.

Dotterbolagen ansvarar för lokal trafikering med uppgift att bedriva och samordna trafiken och taxorna inom sitt trafikområde.

Moderbolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom trafikintäkter, statsbidrag och av parterna tillskjutna medel motsvarande uppkommet driftunderskott.

Vidare skall parterna på moderbolagets begäran ställa proprieborgen i förhållande till vardera partens aktieinnehav för en eller flera av moderbolagets lån till belopp som sammanlagt inte överstiger 50 000 000 kronor. Denna bestämmelse är inte avsedd att påverka sådana eventuella borgensåtaganden som redan föreligger för lån upptagna av de befintliga trafikbolagen.

På grundval av årlig upprättad budget skall kommuner och regionen göra á conto betalningar med 1/12 av det beräknade underskottet per månad, att betalas två månader i förskott.

Dotterbolagets budget upprättas i samråd med, och skall godkännas av moderbolaget.

Avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1999 och skall därefter gälla i fem år. Avtalet förlängs automatiskt med fem år åt gången om part inte säger upp det senast ett år före avtalstidens utgång.

Parterna skall efter utgången av år 2000 utvärdera modellen för täckande av driftunderskott.

Eventuella tvister angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet skall ej hänskjutas till allmän domstol utan skall i första hand hänskjutas till medling i enlighet med Göteborgsklausulerna om medling.

Enligt avtalet skall regionen inneha 50% av aktierna och kommunerna dela på resterande 50%. Totalt skall det finnas 200 000 aktier i bolaget, till ett värde av 200 000 0000 kronor. Tanums kommuns andel av aktierna uppgår enligt förslaget till 0,40%, eller 800 aktier. Värdet av kommunens aktieinnehav i moderbolaget uppgår därvid till 800 000 kronor.

Aktiekapitalets storlek i Dotterbolaget Västtrafik Fyrbodal AB är ännu ej fastställt.

Kommunerna beräknas preliminärt att betala likviden för de nytecknade aktierna i Västtrafik AB under februari 1999.

Västtrafik AB beräknas utbetala likvid för aktier i nuvarande bolag under februari/mars 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 318.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kurt Svedberg (Fp) och Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till avtal om avveckling av befintlig organisation för länstrafiken,

att godkänna handlingarna i bilagda förslag till aktieägaravtal avseende Västtrafik AB,

att de med beslutet förenade kostnaderna för aktieteckning i Västtrafik AB, för kommunen beräknade till 800 000 kronor, skall täckas ur Eget kapital, och

att uppdra åt och bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut samt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

______________________

Kf § 91     98.368-263 Ks

Stiftelsen Åldersro – Förslag till stiftelseurkund och stadgar samt ansökan om permutation

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 20 juni 1977, § 106, att mottaga Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka som gåva av Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem.

Av gåvobrevet daterat den 20 juni 1977 framgår bland annat att Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem med full äganderätt överlåter fastigheten Ödsmål Innergården 1:146 med inventarier. Idag är fastigheten benämnd Fjällbacka 187:22.

I skrivelse per den 1 september 1977 till kammarkollegiet har Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem hemställt om permutation och därvid anhållit om att få överlåta sina samtliga tillgångar till Tanums kommun på de villkor som angivits i gåvobrevet.

Kammarkollegiet beslutade den 1 september 1978 att bifalla stiftelsens ansökan.

Omsorgsnämnden har i förslag till kompletteringsbudget 1996 och i förslag till budget för 1997 föreslagit en nedläggning av ålderdomshemmet Åldersro.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 1997, § 3,

att hemställa hos kommunfullmäktige att hos kammarkollegiet ansöka om att villkoren i gåvobrevet permuteras, och

att överlämna till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ändrade villkor och ändamålsbestämmelser för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 1997, § 22,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdomshem befintliga arkivlokaler,

att Kville Hembygdsarkiv skall erbjudas lokaler i Fjällbacka,

att vid en försäljning skall åttio procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem användas för bildandet av en särskild stiftelse, vars avkastning skall gå till äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro, som innebär att föreningen inte får vara kvar i byggnaden enligt nuvarande villkor, erhåller tjugo procent av köpeskillingen att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om stiftelseförordnande och därmed sammanhängande bestämmelser samt att vidtaga erforderliga justeringar och förändringar av permutationsvillkoren.

Skrivelser från Fjällbacka Samhällsförening

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 12 juni 1998 att föreningen vill hållas informerad om framtida planer och användningsområden för fastigheten.

Då fastigheten har övergått i kommunens ägo för 1 krona anser föreningen att motsatsen bör gälla och att fastigheten ej försäljs till utomstående intressenter. Fastigheten bör övergå i "Fjällbackabornas" ägo då tidigare vårdtagare är överförda till annat boende.

Samhällsföreningen meddelar i ny skrivelse inkommen den 1 oktober 1998

att frågan är för stor för samhällsföreningens styrelse att själv besluta,

att många frågor återstår, och

att samhällsföreningen behöver mer betänketid och kräver att ärendet flyttas fram för att föreningens årsmöte i november skall kunna efterfråga "Fjällbackabornas" åsikt i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 272,

att behandla förslag till stadgar för Stiftelsen Åldersro vid sammanträde den 4 november 1998.

Förslag till stiftelseurkund och stadgar.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 319

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Alf Jonasson (S) och John-Rune Forsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om det skall återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

____________________

Kf § 92     98.050-481 Ks

Etablering av systembutik i Tanums kommun

Systembolaget har den 5 oktober 1998 inkommit med skrivelse om etablering av systembutik i Tanums kommun.

Systembolaget öppnade efter samråd med kommunen en systembutik i Grebbestad under sommaren 1998. Syftet var att öka servicegraden samt att avlasta utlämningsstället i Fjällbacka. Vidare beslutades om en utvärdering av sommarbutiken innan ett ställningstagande om permanent butik.

Sommarbutiken i Grebbestad har enligt systembolagets bedömning fungerat mycket bra. Försäljningen mer än fördubblades jämfört med samma period föregående år. Kundöverströmningen har i huvudsak skett från butikerna i Kungshamn och Lysekil, samt en mindre del från butiken i Munkedal.

Systembolaget meddelar att inget av nuvarande utlämningsställen i kommunen upphör vid en permanent etablering i Grebbestad. På grund av att Tanumshede är centralort kan utlämningsstället behållas trots att avståndet till Grebbestad endast är 8 km.

Om butiken däremot etableras i Tanumshede kommer utlämningsställena i Rabbalshede och Lur att avvecklas i enlighet med gällande avståndsregler. Vid en strikt tillämpning av reglerna skulle även utlämningsstället i Grebbestad upphöra.

Systembolaget meddelar att de planerar för att etablera en permanent butik i Grebbestad, i närheten av ICA och Konsum.

Systembolaget hemställer om ett skyndsamt kommunalt yttrande.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 1998, § 82,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för förslag till beslut.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C), Karl-Erik Hansson (C), Henry Carlsson (C), Nils Olsson (Fp) och Daniel Andersson (M) yrkar

att systembutik etableras i centralorten Tanumshede,

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förhandla med Systembolaget med inriktning att etablera sommarbutik/utlämningsställe i Grebbestad, och

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i övrigt vidta erforderliga åtgärder samt förhandla med Systembolaget för etablering av systembutik i Tanumshede, samt verka för att nuvarande utlämningsställen i största möjliga utsträckning får vara kvar.

Thure Östberg (M), Bengt Mattsson (Fp) och Öivind Renhammar (Mp) yrkar att kommunen accepterar Systembolagets plan att lokalisera en permanent butik till Grebbestad med bibehållande av samtliga övriga utlämningsställen i kommunen.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Bengt Widengård (S) yrkar

att kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 1995, § 79, vidhålles, innebärande att kommunen ansöker om etablering av systembutik i centralorten Tanumshede under förutsättning att samtliga nuvarande utlämningsställen får behållas, och

att kommunen uppvaktar Systembolagets styrelse om att samtliga nuvarande utlämningsställen får kvarstå.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 320.

Reservation i kommunstyrelsen

Thure Östberg (M), Bengt Mattsson (Fp) och Öivind Renhammar (Mp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Kurt Svedberg (Fp), Bertil Gedda (C), Rolf Hermansson (C) och Daniel Andersson (M) yrkar bifall till första och andra att-satserna i kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige uppdrar åt kommun-styrelsen att i övrigt vidta erforderliga åtgärder samt förhandla med Systembolaget för etablering av systembutik i Tanumshede samt kräver att samtliga utlämningsställen får vara kvar.

Ronny Larsson (S) och Alf Jonasson (S) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen.

Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen.

Maj-Lis Andersson (KD) och Ruben Ivarsson (KD) yrkar att det inte etableras något systembolag i Tanums kommun.

Ordföranden ställer först fråga på om systembolag skall etableras i Tanums kommun kontra Maj-Lis Anderssons och Ruben Ivarssons förslag att det inte skall etableras ett systembolag i Tanums kommun och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att systembolag skall etableras i Tanums kommun.

Ordföranden ställer därefter fråga på kommunstyrelsens förslag, Clas-Åke Sörkvists med fleras förslag, Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag samt Bengt Mattssons med fleras förslag och förklarar att han finner att kommun-fullmäktige beslutar enligt Clas-Åke Sörkvists med fleras förslag.

Votering begärs.

Ordföranden meddelar att Clas-Åke Sörkvists förslag är huvudförslag i huvudvoteringen.

Omröstning om motförslag 1

Ordföranden ställer fråga på Bengt Mattssons med fleras förslag och Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar anta Bengt Mattssons med fleras förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition fastställs och godkänns.

Den som bifaller Bengt Mattssons med fleras förslag röstar Ja.
Den som bifaller Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag röstar Nej.

Omröstning verkställs genom namnupprop och utfaller så att

17 ledamöter röstar Ja
22 ledamöter röstar Nej
2 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige beslutar således att anta Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag som motförslag.

Omröstning motförslag 2

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag som motförslag i huvud-omröstning.

Omröstning i huvudomröstningen

Ordföranden ställer fråga på Clas-Åke Sörkvists med fleras förslag och Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition fastställs och godkänns.

Den som bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras förslag röstar Ja.
Den som bifaller Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

12 ledamöter röstar Ja
14 ledamöter röstar Nej
15 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Ronny Larssons och Alf Jonassons förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att vidhålla sitt beslut av den 28 augusti 1995, § 79 innebärande att kommunen ansöker om etablering av systembutik i centralorten Tanumshede, under förutsättning att samtliga nuvarande utlämningsställen får behållas, och

att kommunen uppvaktar systembolagets styrelse om att samtliga nuvarande utlämningsställen får kvarstår.

Reservationer

Kommunfullmäktiges ledamöter från (C) reserverar sig till förmån för Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Kurt Svedberg (Fp) reserverar sig till förmån för Clas-Åke Sörkvists yrkande. Daniel Andersson (M), Stig Karlsson (M) och Märta Thorvall (M) reserverar sig till förmån för Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Kommunfullmäktiges ledamöter från (Mp) reserverar sig till förmån för yrkande av Bengt Mattsson, Lennart Larson och Katarina Schewenius-Lundin.

Bengt Mattsson (Fp), Lennart Fredlund (Fp), Elny Karlsson (Fp), Helene Arvidsson (Fp), Lise-Lott Broberg (Fp) och Sigge Polson (Fp) reserverar sig till förmån för yrkande av Bengt Mattsson, Lennart Larson och Katarina Schewenius-Lundin.

Lennart Larson (M), John-Rune Forsberg (M), Kristina Frigert (M) och Bo Andersson (M) reserverar sig till förmån i enlighet med bilagda skriftliga reservation.

Kommunfullmäktiges ledamöter från (KD) reserverar sig till förmån för yrkande av Maj-Lis Andersson enligt bilagda skriftliga reservation.

_______________

Kf § 93      98.010-923 Ks

Partistöd

Kommunfullmäktige skall för kommande mandatperiod fatta beslut om utbetalning av partistöd till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

I enlighet med tidigare regler utformas partistödet på ett sådant sätt att varje i kommunfullmäktige representerat parti erhåller ett grundstöd motsvarande 13 % av det basbelopp som gäller året före det år utbetalning skall ske, avrundat uppåt till närmast jämna hundratal.

Därutöver erhåller partierna ett rörligt stöd som motsvarar grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige.

Basbeloppet för 1998 är 36 400 kronor. Grundstödet på 13 % av basbeloppet avrundat uppåt till närmast jämna hundratal uppgår för 1999 till 4 800 kronor per parti.

Förslaget innebär att partistödet för 1999 fördelas enligt följande:

Parti Mandat Grundstöd Rörligt stöd Summa
C 8 4 800 38 400 43 200
M 8 4 800 38 400 43 200
Fp 7 4 800 33 600 38 400
Kd 2 4 800 9 600 14 400
Mp 3 4 800 14 400 19 200
S 10 4 800 48 000 52 800
V 3 4 800 14 400 19 200
Summa 41 33 600 196 800 230 400

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 321.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att för mandatperioden 1999-2002 per år utbetala partistöd enligt föreliggande förslag.

________________

Kf § 94     98.010-923 Ks

Utbildningsstöd

I dag utbetalas det ett utbildningsstöd till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 750 kronor per mandat.

För kommande mandatperiod föreslås det att nuvarande utbildningsstöd bibehålles oförändrat.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 november 1998, § 322.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att för mandatperioden 1999-2002 till varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige i utbildningsstöd utbetala 750 kronor per mandat och år.

_____________________

Kf § 95     98.363-909 Ks

Förslag till stadgar för John Petterssons blindfond

Sparbanken Tanum har den 2 oktober 1998 inkommit med stadgar till stadgar för John Petterssons blindfond.

Stiftelsens ändamål är att till blinda och synskadade i Tanums kommun utdela fondmedel till hjälp vid undervisning och specifik omvårdnad på daghem, skola, fritidshem samt äldreboende.

Utdelning ur fonden skall ske årligen från och med julen 1999.

Stiftelsens utdelning står till Tanums kommuns/omsorgsnämndens disposition motsvarande avkastningen och 25% av kapitalet för år räknat.

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av 11 ledamöter med lika många ersättare. Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998,§ 296.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att tacksamt mottaga donationen, och

att godkänna förslag till stadgar för John Petterssons blindfond.

____________________

Försättsblad

Plats och tid Bullaregården, Bullaren, klockan 18.30-23.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Kristina Frigert
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 30 november 1998, klockan 15.30.

§§ 75-95

 

Underskrifter Sekreterare...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman ............................................ ............................................
/Mona Svegås/ /Kristina Frigert/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-11-23
Anslaget uppsatt 1998-12-02 Anslaget nedtages 1998-12-23
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................
/Kerstin Berius/

 

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo