Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-11-02

§§ Ärenden:
66. Laga ordning
67. Sammankallande av kommunfullmäktige i egenskap av ålderspresident
68. Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet 1998
69. Val av revisorer för kommunens räkenskaper för tiden 1998-2002
70. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige
71. Val av valberedning för tiden 1998-2002
72. Kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet för november och december 1998
73. Kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden för november och december 1998
74. Fastställelse av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för november och december 1998

Kf § 66

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________

Kf § 67

Sammankallande av kommunfullmäktige i egenskap av ålderspresident

Bengt Mattsson (Fp), som sammankallat kommunfullmäktige i egenskap av ålderspresident, hälsar alla välkomna.

_______________

Kf § 68 98.665-111 Ks

Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet 1998-10-16

Länsstyrelsens protokoll för slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktiges val föredras. Av protokollet framgår att följande personer valts till ledamöter och ersättare i Tanums kommiun för tiden 1998-11-01—2002-10-31.

Förteckning över ledamöter och ersättare, bilaga.

_______________

Kf § 69     98.001-111 Ks

Val av revisorer för kommunens räkenskaper för tiden 1998-2002

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Berit Carlsson utses till ordinarie revisor med Stig Tengberg som ersättare.

Clas-Åke Sörkvist yrkar dessutom att Berit Carlsson utses till ordförande.

Nils Olsson (Fp) yrkar att Sture Olsson utses till ordinarie revisor med Ingemar Hansson som ersättare.

Lennart Larson (M) yrkar att Lars Hognert utses till ordniarie revisor med Eva Nordin som ersättare.

Ronny Larsson (S) yrkar att Jan Kronlund utses till ordinarie revisor med Lars Kellgren som ersättare.

Ronny Larsson yrkar dessutom att Jan Kronlund i första hand utses till ordförande och i andra hand till vice ordförande.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen till ordinarie revisorer och ersättare och förklarar att han finner dem valda.

Därefter frågar ordföranden på framlagda förslag till ordförande och vice ordförande och förklarar att kommunfullmäktige beslutar utse Berit Carlsson till ordförande och Jan Kronlund till vice ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse ordinarie revisorer och ersättare enligt bilaga,

att utse Berit Carlsson till ordförande, och

att utse Jan Kronlund till vice ordförande.

______________

Kf § 70     98.001-111 Ks

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige

Lennart Larson (M) yrkar att Bengt Ekelund utses till ordförande i kommunfullmäktige.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Bertil Gedda utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ronny Larson (S) yrkar att Alf Jonasson i första hand utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige och i andra hand andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Bengt Ekelund till ordförande i kommunfullmäktige,

att utse Bertil Gedda till förste vice ordförande i kommunfullmäktige, och

att utse Alf Jonasson till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

______________

Kf § 71     98.001-111 Ks

Val av valberedning 1998-2002

Lennart Larson (M) yrkar att antalet ledamöter och ersättare i valberedningen utökas till elva stycken.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till Lennart Larsons förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar fastställa antalet ledamöter och ersättare i valberedningen till elva stycken.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Dick Johansson och Ann-Marie Olofsson utses till ledamöter med Bertil Gedda och Anna Hansson som ersättare.

Nils Olsson (Fp) yrkar att Nils Olsson och Kurt Svedberg utses till ledamöter med Helene Arvidsson och Bengt Mattsson som ersättare.

Lennart Larson (M) yrkar att Thure Östberg och Lennart Larson utses till ledamöter med Märta Thorvall och Stig Karlsson som ersättare.

Dessutom yrkar Lennart Larson att Thure Östberg utses till ordförande i valberedningen.

Ronny Larsson (S) yrkar att Sverre Palm och Alf Jonasson utses till ledamöter med Ronny Larsson och Bengt Widengård som ersättare.

Dessutom yrkar Ronny Larsson att Sverre Palm utses till vice ordförande i valberedningen.

Armando Jiménez Ojeda (V) yrkar att Erland Svensson utses till ledamot med Ruby Llanos som ersättare.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att Öivind Renhammar utses till ledamot med Bengt Andersson som ersättare.

Ruben Ivarsson (Kd) yrkar att Torsten Persson utses till ledamot med Gösta Andreasson som ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa antalet ledamöter och ersättare i valberedningen till elva,

att utse ledamöter och ersättare i valberedningen enligt bilaga,

att utse Thure Östberg till ordförande i valberedningen, och

att utse Sverre Palm till vice ordförande i valberedningen.

______________

Kf § 72     97.014-949 Ks

Kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet för november och december 1998

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall införas i Björklövet för november och december 1998.

___________________

Kf § 73     97.014-949 Ks

Kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden för november och december 1998

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden under november och december 1998 skall ske i följande tidningar:

Arbetet
Bohusläningen
Strömstads tidning
Västerbygden

____________________

Kf § 74     97.568-900 Ks

Fastställelse av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för november och december 1998

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktiges sammanträden för november och december 1998 skall hållas på följande dagar och tider:

Den 23 november, klockan 18.30

Den 14 december, klockan 18.30


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Karl-Erik Hansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 9 november 1998, klockan 15.30.

 

§§ 66-74
Underskrifter Sekreterare ...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande .................................................... ……………………………
/Bengt Mattsson/ /Bengt Ekelund/
ålderspresident §§ 66-70 ordförande §§ 71-74
Justeringsman ………………………………... ......................................................
/Mona Svegås/ /Karl-Erik Hansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-11-02
Anslaget uppsatt 1998-11-11 Anslaget nedtages 1998-12-02
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ......................./Kerstin Berius/...........................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo