Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-10-28

§§ Ärenden
59. Laga ordning
60. Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om ökat medborgerligt inflytande
61. Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1998
62. Förslag till avtal om ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen
63. Ersättares rätt att delta i överläggningar i styrelser och nämnder
64. Redovisning av obesvarade motioner
65. Avtackning av avgående ordföranden i kommunfullmäktige

Kf § 59

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

______________

Kf § 60 98.347-910 Ks

Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om ökat medborgerligt inflytande

Öivind Renhammar (Mp) har den 4 juni 1998 inkommit med motion om ökat medborgerligt inflytande. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att kommunfullmäktige som regel börjar varje möte med en frågestund,

att frågorna kan ställas direkt, utan tvång på skriftligt inlämnande i förväg,

att man inför ett rullande schema där nyckelpersoner från respektive nämnd/förvaltning/bolag i möjligaste mån deltager för att besvara allmänhetens frågor, och

att kommunen skall offentliggöra turordningen för de olika nämndernas deltagande i god tid, så att den enskilde medborgaren kan planera sitt deltagande.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 1998, § 47,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 augusti 1998, § 235,

att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande.

Föreligger nu förslag till ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning, bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att § 31a, andra stycket, kompletteras för att få följande lydelse:

Kommunfullmäktiges ordförande beslutar i samråd med kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande när allmänhetens frågestund skall äga rum och vilket ämnesområde som i huvudsak skall behandlas.

Renhammars yrkande om komplettering av text har markerats.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Öivind Renhammars yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998, § 264.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen.

Bengt Mattson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att det upprättade förslaget ersätter styckena ett och två i 31a § i arbetsordningen och att styckena tre, fyra ochfem kvarstår oförändrade.

Ronny Larsson (S) och Sverre Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag kontra Öivind Renhammars yrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Därefter frågar ordföranden på Bengt Mattsons tilläggsyrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva nuvarande lydelse av styckena ett och två i 31a § i kommunfullmäktiges arbetsordning,

att godkänna den nya lydelsen av 31a § i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga, och

att motionen därmed är besvarad.

______________________

Kf § 61     98.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1998

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998, § 265.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1998.

____________________

Kf § 62     98.614-791 Ks

Förslag till avtal om ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen

Kommunförbundet i Göteborgs och Bohus län har den 7 september 1998 inkommit med förslag till avtal om ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen.

Förslaget till avtal har upprättats efter förhandlingar mellan berörda kommunförbund och Västra Götalandsregionen. Den ekonomiska regleringen mellan Göteborgs stad och regionen berörs ej i föreliggande förslag.

Avtalen skall vara undertecknade av regionen och kommunerna senast under oktober månad, för att därefter underställas regeringen i november månad. Verksamhetsövergången äger sedan rum den 1 januari 1999.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 september 1998, § 70.

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998, § 266 enligt arbetsutskottet.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att-satsen i kommunstyrelsens förslag ändras till följande lydelse: att Tanums kommun kommer att överta verksamhet enligt samverkansavtalen under förutsättning att kommunens kostnader täcks genom omfördelningsmodellen eller på annat vis.

Thure Östberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons tilläggsyrkande.

Hans Carlsson (C) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på Bengt Mattssons ändringsyrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla ändrings yrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att skatteväxling sker landstingsområdesvis med föreslagna belopp - Bohuslän 43 öre, Älvsborg 18 öre och Skaraborg 22 öre,

att godkänna förslaget till fyraårig mellankommunal kostnadsutjämning för att utjämna effekterna av skatteväxlingen inom verksamhetsområdet primärvård,

att godkänna avtalet om reglering av ansvar och finansiellt gränssnitt mellan landsting och kommuner i Västra Götalandsregionen,

att godkänna avtalet om primärvård,

att godkänna avtalet om omvårdnadsutbildning (gäller de kommuner som övertar omvårdnadsutbildningen),

att godkänna avtalet om naturbruksutbildning,

att godkänna samverkansavtal med regionfullmäktige om naturbruksutbildning i gymnasieskolorna,

att godkänna samverkansavtal med regionfullmäktige om naturbruksutbildning i gymnasiesärskola och särvux,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet, och

att Tanums kommun kommer att överta verksamhet enligt samverkansavtalen under förutsättning att kommunens kostnader täcks genom omfördelnings-modellen eller på annat vis.

_____________________

Kf § 63     98.641-910 Ks

Ersättares rätt att delta i överläggningar i styrelser och nämnder

Enligt kommunallagen 6 kap 11 § får ej tjänstgörande ersättare närvara vid styrelsens och nämndernas sammanträden.

Kommunfullmäktige skall härvid besluta i vilken utsträckning ersättarna skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998, § 267.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att under kommande mandatperiod tillerkänna icke tjänstgörande ersättare yttranderätt vid styrelsens samt nämndernas sammanträden.

____________________

Kf § 64     98.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 oktober 1998, § 268.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga bilagda redovisning av obesvarade motioner till handlingarna.

___________________

Kf § 65

Avtackning av avgående ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Anna Hansson gjorde en historisk tillbakablick över de gångna fyra åren.

Anna Hansson framförde ett stort tack till kommunfullmäktiges ledamöter, avgående kommunfullmäktigeledamöter, till förste vice ordförande Märta Thorvall, till andre vice ordförande Sverre Palm och till personalen på kommunförvaltningen.

Märta Thorvall och Sverre Palm avtackade Anna Hansson.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson avtackade Anna Hansson.

Kanslichefen Ulf Björkman framförde ett tack till Anna Hansson för ett trevligt och innehållsrikt samarbete.

Gåvor och blommor överlämnades.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Thure Östberg
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 4 november 1998, klockan15.30.
§§ 59-65
Underskrifter Sekreterare...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Anna Hansson/
Justeringsman......................................................……………………...
/Mona Svegås/ /Thure Östberg/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-10-28
Anslaget uppsatt 1998-11-05 Anslaget nedtages 1998-11-26
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo