Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-09-28

§§ Ärenden:
53 Laga ordning
54 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998
55 Exploateringsavtal för detaljplan Fjällbacka industriområde
56 Motion från Monica Andersson och Henry Carlsson (C) om lokaler för konstnärer och musiker
57 Motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion
58 Motion från Bo Hedström (Mp) angående arbetslivsenhet

Kf § 53

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

______________

Kf § 54     98.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 september 1998, § 249.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

___________________

Kf § 55 98.249-213 Ks

Exploateringsavtal för detaljplan Fjällbacka industriområde

Kommunfullmäktige har den 22 november 1993, § 116, beslutat godkänna ett exploateringsavtal mellan kommunen och Järund Inventing AB i Fjällbacka.

Avtalet upphör att gälla den dag detaljplanens genomförandetid utgår. Genomförandetiden är 5 år från den 7 december 1993 då detaljplanen vann laga kraft.

Järund Inventing AB har i skrivelse den 20 april 1998 begärt förlängning av avtalet med ytterligare fem år och oförändrade villkor.

Avtalet syftar till att reglera plangenomförandefrågor mellan kommunen och bolaget vad avser detaljplan för Fjällbacka industriområde.

Avtalet ger vidare bolaget rätt att förvärva den kvartersmark öster om Fjällbacka 187:112 som enligt planen utgör utvecklingsområde för bolagets industrifastighet. Bolaget skall erlägga regleringslikvid för mark och ytavgift för VA. Den sammanlagda ersättningen till kommunen har begränsats i avtalet.

Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 1998, § 87,

att tillstyrka Järund Inventings begäran om förlängning av avtalet att gälla till och med 2003-12-07 under förutsättning att tredje stycket på sidan 3 med rubriken "Begränsning av kostnader" utgår.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 september 1998, § 250.

Alf Jonasson (S) deltar ej i överläggning eller beslut på grund av jäv.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal med Järund Inventing AB.

_________________

Kf § 56 98.611-680 Ks

Motion från Monica Andersson och Henry Carlsson (C) om lokaler för konstnärer och musiker

Monica Andersson och Henry Carlsson (C) har den 7 september 1998 inkommit med motion om lokaler för konstnärer och musiker. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningvis

att kommunen medverkar till att lösa våra konstnärers behov av permanent lokal, och

att våra musikungdomar tillföres gemensamma repetitionslokaler med lämpliga biutrymmen för att säkra instrumentens kvalité mellan repetitionstillfällena.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______________

Kf § 57     98.630-130 Ks

Motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion

Öivind Renhammar (Mp) har den 15 september 1998 inkommit med en motion om motion. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att kommunens föreningsbidragssystem utformas så att föreningar som stimulerar fysisk aktivitet premieras.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________

Kf § 58 98.625-130 Ks

Motion från Bo Hedström (Mp) angående arbetslivsenhet

Bo Hedström (Mp) har den 14 september 1998 inkommit med en motion angående arbetslivsenhet.

Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att det snarast sker en samordning av arbetslivsfrågorna inom kommunen och att en nämnd/styrelse får huvudansvaret för de arbetslivsfrågor som kommunen ansvarar för.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-18.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Rolf Hermansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 5 oktober 1998, klockan 15.30

§§ 53-58

Underskrifter Sekreterare...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Anna Hansson/
Justeringsman ………………………………... ......................................................
/Mona Svegås/ /Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-09-28
Anslaget uppsatt 1998-10-06 Anslaget nedtages 1998-10-28
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo