Tanums kommun

 

Kommunfullmäktige 1998-08-24

§§ Ärenden
48 Laga ordning
49 Motion från Ronny Larsson (S) om byggande av inlines-/skateboardbana
50 Svar på motion från Henry Carlsson (C) om näringsliv om sysselsättning
51 Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1997
52 Försäljning av sjöbod på Hamburgö, Fastigheten Kville-Berga 1:26

Kf § 48

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig var i laga ordning sammankallade.

_____________

 Kf § 49     98.572-373 Ks

Motion från Ronny Larsson (S) om byggande av inlines-/skateboardbana

Ronny Larsson har den 20 augusti 1998 inlämnat en motion om byggande av inlines-/skateboardbana. Motionen bilaga.

Motionen avslutas med förslag om

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att eventuellt tillsammans med föreningar anlägga inlines-/skateboardbana/banor i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________

Kf § 50      96.028-480 Ks

Svar på motion från Henry Carlsson (C) om näringsliv och sysselsättning

Henry Carlsson (C) har den 12 februari 1996 inkommit med motion om näringsliv och sysselsättning. Motionen bilaga.

Till motionen finns fogat underlagshandlingar från Norge och Danmark.

Motionären yrkar avslutningsvis

att kommunstyrelsen med ledning av ovan berörda material utvecklar ett handlingsprogram för samverkan med närliggande kommuner, samt

att kommunstyrelsen upprättar handlingsprogram för huvudområden inom Tanums näringsliv med knytning till aktuella EU-fonder inom mål 5 för att aktualisera anslag som säkerställer sysselsättning och god ekonomisk utveckling för Tanumsborna.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 1996, § 23,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 1996, § 100,

att överlämna motionen till kommunkansliet för beredning.

Beredning av ärendet

Tanums kommun samverkar sedan hösten 1996 tillsammans med Strömstads, Sotenäs och Munkedals kommuner, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, Bohuslandstinget, arbetsförmedlingarna och Almi i projektet Näringslivsresurs Norra Bohuslän. Projektet är ett EU-projekt för utveckling av näringslivet i norra Bohuslän.

De fyra nordbohuslänska kommunerna utgör dessutom ett Leader-område med ett program för utveckling av landsbygden och skärgården i vår region. Kommunen satsar härutöver resurser och medverkar i Interregprojekt med Norge.

Under den tid Tanums kommun har haft tillgång till EU:s strukturfonder har kommunen medverkat eller medverkar kommunen i olika projekt för att utveckla kommunen såsom exempelvis Vitlycke museum, Tingvalls Eko och RIV.

Kommunen har under hösten 1997 och våren 1998 utarbetat ett näringslivsprogram. I programmet anges mål, strategier och åtgärder för utvecklingen av näringslivet i kommunen. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 1998. Programmet utgår från de övergripande målsättningar för utveckling av Tanums kommun som kommunfullmäktige fastställde i november 1997.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 augusti 1998, § 218.

Henry Carlsson (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att motionen därmed anses besvarad.

______________

Kf § 51 98.498-978 Ks

Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1997

Stiftelsen Tanums Bostäder har den 21 juli 1998 inkommit med årsredovisning för 1997.

I revisionsberättelse daterad den 16 juni 1998 meddelar revisorerna att årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 1997 har granskats.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årsredovisningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisningen, räkenskaperna eller förvaltningen.

Revisorerna tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 augusti 1998, § 219.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisningen samt revisionsberättelsen till handlingarna.

____________________

Kf § 52           98.536-438 Ks

Försäljning av sjöbod på Hamburgö, fastigheten Kville-Berga 1:26

Fritids- och skärgårdsförvaltningens sjöbod på fastigheten Kville-Berga 1:26 har varit utannonserad till försäljning genom anbudsförfarande.

Fem anbud har inkommit.

Fritids- och skärgårdsnämnden beslutade den 1 juli 1998, § 62, föreslå kommunfullmäktige

att försälja sjöboden för det högsta anbudet, 432 000 kronor, som inlämnats av XX.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 augusti 1998, § 220.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja fastigheten Kville-Berga 1:26 med tillhörande sjöbod till XX och

att fastigheten försäljs till en köpeskilling av 432 000 kronor.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-18.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Rolf Hermansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 31 augusti 1998, klockan 15.30.

 

Underskrifter Sekreterare...................................................... §§ 48-52
/Ulf Björkman/
Ordförande....................................................
/Anna Hansson/
Justeringsman.................................................. ……………………………….
/Mona Svegås/ /Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-08-24
Anslaget uppsatt 1998-09-01 Angslaget nedtages 1998-09-22
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............../Kerstin Berius/....................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo