Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-06-22

§§ Ärenden:
42. Laga ordning
43. Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998
44. Tanums Bostäder AB - Årsredovisning och revisionsberättelse för 1997
45. Förslag till ändring i taxan för byggnadsnämndens verksamhet
46. Avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet
47. Motion från Öivind Renhammar (Mp) om ökat medborgerligt inflytande

Kf § 42

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.
_______________

Kf § 43 98.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 30 april 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 juni 1998, § 162

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1998.
___________________

Kf § 44 98.261-922 Ks

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1997

Tanums Bostäder AB har den 23 april 1998 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 1997.

I revisionsberättelsen meddelas att årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har granskats för 1997.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Revisionsberättelsen avslutas

"Som framgår av årsredovisningen har ägaren Tanums kommun förbundit sig att långsiktigt tillskjuta erforderlig hyresförlusttäckning för att säkerställa bolagets balansräkning. Förutsatt erforderligt stöd tillstyrker vi att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Årsredovisning samt årsberättelse skall fastställas av bolagsstämman.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 maj 1998, § 124.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 1997 för Tanums Bostäder AB till handlingarna.
_____________________

Kf § 45 98.318-302 Ks

Förslag till ändring i taxan för byggnadsnämndens verksamhet

I den av kommunfullmäktige antagna vindkraftpolicyn för Tanums kommun, antagen den 20 april 1998, § 28, påtalas bland annat att en översyn och justering av taxan för byggnadsnämndens verksamhet bör ske med sikte på en bättre kostnadstäckning för ärenden rörande medelstora och stora vindkraftverk.

Ett förslag till sådan ändring har utarbetats. Förslaget innebär en större differentiering av avgifterna för vindkraftverk i olika storlekar. För aggregat med en effekt mindre än 125 kW innebär förslaget mindre avgifter än för närvarande, för ett aggregat om 126-500 kW en oförändrad avgift och för aggregat större än 500 kW högre avgifter.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 1998, § 106,

att hemställa att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ändring i taxan för byggnadsnämndens verksamhet.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Thure Östberg (M), Clas-Åke Sörkvist (C) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att objektsfaktorn för vindkraftverk mindre än 60 kW skall halveras, från faktor 1 till faktor 0.5.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller byggnadsnämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 juni 1998, § 163.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till yrkande i kommunstyrelsen.

Thure Östberg (M), Rolf Hermansson (C), Ronny Larsson (S) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda ändring i taxan för byggnadsnämndens verksamhet i enlighet med byggnadsnämndens förslag.
___________________

Kf § 46 98.284-606 Ks

Avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Enligt Förordning om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet får huvudmannen ta ut en avgift av den som vill genomgå särskild anordnad prövning.

Då prövningen medför kostnader för kommunen bör en avgift tas ut.

Avgift får inte tas ut av den som ännu inte har uppnått målen för godkänt, eller av den som studerar inom Kunskapslyftet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 april 1998, § 34, föreslå kommunfullmäktige besluta

att avgift på 500 kronor uttages för särskild anordnad prövning inom grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisning för invandrare. Om den faktiska kostnaden för prövning är lägre än 500 kronor anpassas avgiften.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 19 maj 1998, § 47,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Nils Olsson (Fp), Thure Östberg (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) och Ronny Larsson (S) yrkar avslag till barn- och utbildningsnämndens förslag.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 juni 1998, § 164.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Hans Carlsson (C), Thure Östberg (M) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) och Ronny Larsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag respektive Öivind Renhammars och Ronny Larssons yrkanden och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som bifaller Öivind Renhammars och Ronny Larssons yrkanden röstar Nej

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

22 ledamöter röstar Ja
13 ledamöter röstar Nej

Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avgift på 500 kronor uttages för särskild anordnad prövning inom grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisning för invandrare, och

att avgiften anpassas om den faktiska kostnaden för prövning är lägre än 500 kronor.
__________________ 

Kf § 47 98.347-910 Ks

Motion från Öivind Renhammar (Mp) om ökat medborgerligt inflytande

Öivind Renhammar (Mp) har den 4 juni 1998 inkommit med motion om ökat medborgerligt inflytande. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att kommunfullmäktige som regel börjar varje möte med en frågestund,

att frågorna kan ställas direkt, utan tvång på skriftligt inlämnande i förväg,

att man inför ett rullande schema där nyckelpersoner från respektive nämnd/förvaltning/bolag i möjligaste mån deltager för att besvara allmänhetens frågor, och

att kommunen skall offentliggöra turordningen för de olika nämndernas deltagande i god tid, så att den enskilde medborgaren kan planera sitt deltagande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30 - 19.15
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Rolf Hermansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 29 juni 1998, klockan 15.30

 

Underskrifter Sekreterare ........................................................... §§ 42-47
/Ulf Björkman/
Ordförande ..........................................................
/Anna Hansson/
Justeringsman ...................................................... ………………………………...
/Mona Svegås/ /Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-06-22
Anslaget uppsatt 1998-06-30 Anslaget nedtages 1998-07-21
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................../Kerstin Berius/..............................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo