Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-05-25

§§ Ärendeförteckning:
35 Laga ordning
36 Fråga från Christer Helgesson (S) till ordförande i miljö- och räddningsnämnden
37 Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till tekniska nämndens ordförande om kommunens miljöhandlingsplan.
38 Kompletteringsbudget 1998
39 Budgetramar för budget 1999
40 Tidigareläggning av ombyggnation av sjukhemmet på Hedegården och ombyggnation på Fjällbacka service
41 Förslag till näringslivsprogram för Tanums kommun

 


Kf § 35

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.
_______________

Kf § 36 98.322-215 Ks

Fråga från Christer Helgesson (S) till ordföranden i miljö- och räddningsnämnden

Christer Helgesson har lämnat in fråga till ordföranden i miljö- och räddningsnämnden angående kommunens sjöbodspolicy och va-anslutningar. Frågan bilaga.

Miljö- och räddningsnämndens ordförande Öivind Renhammar (Mp) svarar muntligen på frågan.

Christer Helgesson tackar för svaret.
__________________

Kf § 37 98.236-830 Ks

Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till tekniska nämndens ordförande om kommunens miljöhandlingsplan

Öivind Renhammar (Mp) har den 15 april 1998 lämnat in fråga till tekniska nämndens ordförande om kommunens miljöhandlingsplan. Frågan bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 1998, § 20, att frågan får framställas, och att svar lämnas vid nästa sammanträde. Tekniska nämndens ordförande Bern Hedberg (M) svarar muntligen på frågan.

Öivind Renhammar tackar för svaret.
____________

Kf § 38 98.178-923 Ks

Kompletteringsbudget 1998

Förslag till kompletteringsbudget 1998 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att investeringsanslagen för samhällsförbättrande åtgärder 1998-2000 skall minskas från 500 tkr per år till 200 tkr per år, samt att ett nytt investeringsobjekt för utbyggnad av gång-/cykelvägnät tillskapas och beviljas ett investeringsanslag på 300 tkr per år under perioden 1998-2000.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget respektive Öivind Renhammars yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 maj 1998, § 156.

Kommunfullmäktiges behandling

Bengt Mattsson (Fp), Thure Östberg (M) och Clas-Åke Sörkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag respektive Öivind Renhammars yrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att de extra statsbidrag kommunen erhåller i regeringens vårproposition, de så kallade "Persson pengarna", tillförs barn- och utbildningsnämndens ram med 1,1 mkr och omsorgsnämndens ram med 2,2 mkr,

att barn- och utbildningsnämndens ökade lokalkostnader till följd av ombyggnad av skolor i Grebbestad, Tanumshede och Hamburgsund, samt eventuella kostnader för barnskola, skall täckas inom tilldelad ram,

att omsorgsnämndens ökade personal- och lokalkostnader till följd av ombyggnad av Fjällbacka service och Björkhagen skall täckas inom tilldelad ram,

att fastställa bilagda förslag till budgetramar och driftbudget,

att fastställa bilagda förslag till investeringsbudget,

att fastställa bilagda förslag till resultatbudget och balansbudget, och

att i övrigt fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget.
__________________

Kf § 39 98.260-923 Ks

Budgetramar för budget 1999

Förslag till budgetramar för budget 1999 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 maj 1998, § 157.

Kommunfullmäktiges behandling

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C), Thure Östberg (M), Ronny Larsson (S) och Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Thure Östberg (M) yrkar att rubriken budgetramar ändras till budgetdirektiv.

Hans Carlsson (C) och John-Rune Forsberg (M) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag till rubrik och Thure Östbergs yrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns:

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Thure Östbergs yrkande röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

9 ledamöter röstar Ja
20 ledamöter röstar Nej
Sex ledamöter avstår från att rösta

Kommunfullmäktige har således beslutat att ändra rubriken till budgetdirektiv.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att rubriken ändras till budgetdirektiv,

att de extra statsbidrag kommunen erhåller i regeringens vårproposition, de så kallade "Persson pengarna", tillförs barn- och utbildningsnämndens ram med 1,1 mkr och omsorgsnämndens ram med 2,2 mkr,

att barn- och utbildningsnämndens ökade lokalkostnader till följd av ombyggnad av skolor i Grebbestad, Tanumshede och Hamburgsund, samt eventuella kostnader för barnskola, skall täckas inom tilldelad ram,

att omsorgsnämndens ökade personal- och lokalkostnader till följd av ombyggnad av Fjällbacka service och Björkhagen skall täckas inom tilldelad ram, och

att fastställa bilagda förslag till budgetramar för 1999.
_________________

Kf § 40 98.275-263 Ks

Tidigareläggning av ombyggnation av sjukhemmet på Hedegården och ombyggnation på Fjällbacka service

Efter nybyggnationen av Hedegården återstår att bygga om två avdelningar på sjukhemmet. I investeringsbudgeten är det avsatt 6 miljoner kronor för år 2000 och ytterligare 9 miljoner kronor för år 2001. Kostnaden är beräknad på den förprojektering som gjordes 1994 och som innebar en ombyggnation till enkelrum.

På sjukhemmet finns för närvarande 35 boendeplatser på de två avdelningar som är aktuella för ombyggnation. Samtliga nuvarande rum saknar dusch.

Enligt det ombyggnadsalternativ som förordas av omsorgsnämnden (alternativ 3) byggs båda avdelningarna om till "sjukhemsavdelningar" med standard- förbättringar i form av bättre hygienutrymmen. Detta ger 15 platser per avdelning, varav sex rum skulle vara 2-bäddsrum. Avdelningarna bör delas upp i två grupper med separata dagrum och kök.

Omsorgsnämnden beslutade den 22 april 1998, § 37,

att hos kommunfullmäktige begära ett engångsramtillskott för 1998 på 550 tkr och ett ramtillskott för 1999 på 1 821 tkr,

Omsorgsnämnden beslutar under förutsättning att omsorgsnämnden får sin ram höjd med 1 821 för 1999 och 550 tkr för 1998 om de delar som berör Fjällbacka service verkställs under hösten 1998,

att hos kommunstyrelsen begära om ombyggnationen av sjukhemmet (avdelning Norrgården 1 och 2) tidigareläggs till hösten 1998,

att ombyggnationen skall ske enligt alternativ 3,

att övre planet på B-huset på Fjällbacka service byggs om till gruppboende enligt förslag under hösten 1998, och

att personaltätheten på Fjällbacka service justeras till 0,44 per boende.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 maj 1998, § 158.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra ombyggnation av avdelning Norrgården 1 och 2 på Hedegården för 4,5 miljoner kronor enligt alternativ 3,

att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra ombyggnation av övre planet i B-huset på Fjällbacka service för 1,2 miljoner kronor enligt omsorgsnämndens förslag, och

att omsorgsnämndens ökade lokalkostnader skall täckas inom tilldelad ram i 1998 års kompletteringsbudget samt i budgetram för 1999.
_________________

Kf § 41 97.489-480 Ks

Förslag till näringslivsprogram för Tanums kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 1997, § 250, att för framtagande av en Näringslivsstrategi att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp bestående av

Clas-Åke Sörkvist (C), tillika sammankallande
Alf Jonasson (S)
Lennart Larson (M)
Liselotte Broberg (Fp)
Jan-Erling Olsson (Mp)
Said Olsson (NyD)
Torsten Persson (Kd)

Arbetsgruppen har haft nio sammanträden.

Arbetsgruppens förslag till program har skickats ut på remiss till partigrupperna.

Förslaget har även skickats ut till bygdegrupper, intresseorganisationer och förvaltningschefer.

Inkomna synpunkter har behandlats av arbetsgruppen vid arbetsgruppens möte den 21 april 1998.

Förslag till näringslivsprogram bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 5 maj 1998, § 123.

Kommunfullmäktiges behandling

Bengt Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att punkterna 6.3 och 6.4 utgår vid upptryckning av programmet.

Henry Carlsson (C) yrkar att det under 4.1 som utvecklingsområde även anges kultur.

Thure Östberg (M) yrkar:

I övrigt yrkar Thure Östberg bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till Thure Östbergs och Henry Carlssons yrkande.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Thure Östbergs yrkande avseende ordet näringslivsutvecklare och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Thure Östbergs ändringsyrkande.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Thure Östbergs yrkande att andra och tredje meningen i andra stycket på sidan 21 skall utgå och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Thure Östbergs ändringsyrkande.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Thure Östbergs yrkande om att texten vid första strecksatsen under 6.4 skall utgå och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Thure Östbergs ändringsyrkande.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som bifaller Thure Östbergs yrkande röstar Nej

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

23 ledamöter röstar Ja
8 ledamöter röstar Nej
Fyra ledamöter avstår från att rösta

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och Thure Östbergs yrkande om ändring av text på sidan 23 och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Thure Östbergs yrkande.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och Henry Carlssons tilläggsyrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Henry Carlssons tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga till kultur som utvecklingsområde under punkt 4.1,

att punkterna 6.3 och 6.4 utgår när upptryckning sker av programmet,

att anta bilagda näringslivsprogram för Tanums kommun, och

att med ett tack entlediga arbetsgruppen från sitt uppdrag.

Reservation

Den moderata kommunfullmäktigegruppen reserverar sig till förmån för eget förslag avseende punkterna 6.2, 6.4 och i bilaga.


 

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30 - 20.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef
Ulf Björkman, sekreterare
 

 

Utses att justera Mona Svegås och Monica Andersson
Justeringens Kommunkontoret, Tanumshede, den 2 juni 1998,
plats och tid: klockan 15.30

 

Underskrift Sekreterare................................................. §§ 35-41
/Ulf Björkman/
Ordförande..................................................
/Anna Hansson/
Justerande...................................................
/Mona Svegås/      /Monica Andersson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 1998-05-25

Anslaget uppsatt 1998-06-03         Anslaget nedtages 1998-06-24

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo