Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-04-20

§§ Ärendeförteckning:
17. Laga ordning
18. Allmän frågestund
19. Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Carlsson (C) om servering av närproducerade och ekologiska livsmedel
20. Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till ordföranden i tekniska nämnden Bern Hedberg (M) om kommunens miljöhandlingsplan
21. Bokslut 1997
22. Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1997
23. Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1997
24. Utlåning till Tanums Bostäder AB
25. Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB
26. Lokalbehov inom barnomsorg och skola i Tanums kommun
27. Förslag till regler för bidrag till studieförbunden i Tanums kommun
28. Förslag till Vindkraftpolicy för Tanums kommun
29. Exploateringskalkyl för Lökholmen, Havstensund
30. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter till styrelsen för Tanums Bostäder AB, att gälla från ordinarie bolagsstämma 1998 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 1999
31. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marianne Gran (Mp)
32. Val av ny ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden efter Marianne Gran (Mp)
33. Redovisning av obesvarade motioner
34. Motion från Helene Arvidsson (Fp) om inrättandet av ett Folkhälsoråd

Kf § 17

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_______________

Kf § 18

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av kommunens bokslut med årsredovisning har allmänheten beretts tillfälle att ställa frågor som rör bokslutet.

Från allmänheten har inte inkommit några frågor. Ej heller har muntliga frågor ställts vid sammanträdet.

_______________

Kf § 19 98.235-622 Ks

Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Carlsson (C) om servering av när-producerade och ekologiska livsmedel

Öivind Renhammar har den 15 april 1998 lämnat in fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande om servering av närproducerade och ekologiska livsmedel. Frågan bilaga.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Carlsson svarar på frågan.

Öivind Renhammar tackar för svaret.
_______________

Kf § 20 98.236-830 Ks

Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till ordförande i tekniska nämnden Bern Hedberg (M) om kommunens miljöhandlingsplan

Öivind Renhammar har den 15 april 1998 lämnat in fråga till tekniska nämndens ordförande om kommunens miljöhandlingsplan. Frågan bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas, och

att svar lämnas vid nästa sammanträde.
_______________

Kf § 21 98.012-923 Ks

Bokslut 1997

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 1997 till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 84.

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Thure Östberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Öivind Renhammar (Mp), John-Rune Forsberg (M) och Hans Carlsson (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för 1997,

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning enligt bilaga,

att balanserade under- och överskott i 1997 års bokslut varken räntebelastas eller räntekompenseras under 1998,

att nedskrivningen av tillgångar sker med 1 911 tkr enligt bilagda specifikation,

att fastställa slutliga kommunbidrag enligt bilagda specifikation, och

att godkänna ett hyresförlustgarantiåtagande enligt anhållan från styrelsen för Tanums Bostäder AB.

______________

Kf § 22 98.189-922 Ks

Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1997

Kommunens revisorer har den 8 april 1998 inkommit med revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1997.

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna Bertil Alfredsson, Sture Olsson, Lars Hognert och Jan Kronlund har granskat nämnders och styrelsers verksamhet och räkenskaper för år 1997. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och vägledande principer för kommunal revision.

Öhrlings Coopers & Lybrand har biträtt vid revisionen i enlighet med den revisionsplan som fastställts.

Revisorerna tillstyrker att styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet beviljas styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

_______________

Kf § 23 97.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1997

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1997.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 83.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_________________

Kf § 24 98.161-978 Ks

Utlåning till Tanums Bostäder AB

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 2 mars 1998, § 11, en finanspolicy för Tanums kommun.

I policyn anges bland annat att långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag och att kommunfullmäktige beslutar om en ram för utlåningen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 85.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att besluta om långfristig utlåning till Tanums Bostäder AB inom en ram om 50 mkr under år 1998.

____________________

Kf § 25 98.162-978 Ks

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

I det kommunalt helägda allmännyttiga bostadsbolaget Tanums Bostäder AB finns lån med kommunal borgen i 1997 års bokslut till ett sammanlagt belopp av 156 285 tkr.

Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 86.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 175 000 tkr jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader.

___________________

Kf § 26 98.178-923 Ks

Lokalbehov inom barnomsorg och skola i Tanums kommun

För att kunna ta emot ett ökande antal barn och elever behövs ytterligare lokaler i Grebbestad, Hamburgsund och Tanumshede.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 februari 1998, § 17,

att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram och sammanställa underlag för en helhetsbedömning av lokalbehov för Tanumskolan, Grebbestad och Hamburgsund.

Föreligger nu förslag att till att åtgärda lokalbehov för Grebbestad, Hamburgsund och Tanumshede.

Grebbestad

Arbetsgruppens undersökning har lett fram till planer på att ta lärarbostaden i Grebbestad i anspråk för undervisning. I ett första skede iordningställs bottenvåningen under våren 1998. Arbetet skall vara klart vid höstterminens början.

I ett andra skede förbereds lärarbostadens andra våning så att lokalen står klar inför hösten 1999. Förutom byggkostnaderna äskas investeringsutrymme för bänkar, skrivtavlor m m.

Beräknad byggkostnad för båda etapperna   1 000 000 kr

Investeringsutrymme för inventarier   180 000 kr

Hamburgsund

För att lösa akuta lokalproblem har barn- och utbildningsnämnden beslutat att starta en barnskoleverksamhet i Hamburgsundsområdet från hösten 1998. Detta innebär att lokaler i Hogane förskola används och avlastar Hamburgsundsområdet.

I Uddens förskola måste ventilationen förbättras samt en sammanbyggnad av förskolan och daghemmet genomföras.

Arbetena bör genomföras i två etapper, dock under 1998. Först åtgärdas ventilationen och en del smärre arbeten invändigt i förskolan före skolstarten till hösten, därefter åtgärdas sammanbyggnaden.

På 2-3 års sikt behövs ytterligare lokaler för högstadiet. Det får utredas om detta lokalbehov skall tillgodoses genom nybyggnation, användning av andra kommunala lokaler eller genom paviljonger.

Beräknad byggkostnad för båda etapperna 1 200 000 kr

Investeringsutrymme för inventarier 160 000 kr

Tanumshede

I Tanumskolans bottenvåning finns utrymmen som inte används idag, bland annat en slöjdsal. Om dessa utrymmen görs i ordning kan lokalerna i Lidens daghem sägas upp. Dessa lokaler hyrs idag av en extern hyresvärd. Även de verksamheter som idag finns Kottens fritidshem kan då flytta till Tanumskolan.

En förutsättning för att förändringarna skall kunna genomföras är att skolan får återta lokalerna i musikskolan. Om projektering sker under våren 1998 kan renoveringen vara klar under hösten 1998.

Beräknad byggkostnad 1 500 000 kr

Investeringsutrymme för inventarier 180 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 1998, § 23, bland annat

att hos fastighetsnämnden begära ombyggnad av Uddens förskola, lärarbostaden i Grebbestad,

att även hos fastighetsnämnden begära ombyggnad av del av bottenvåningen i Tanumskolan, och

att begära hos kommunfullmäktige att hyran för hösten 1998 för dessa objekt finansieras i kommunens kompletteringsbudget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 88.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge fastighetsnämnden att göra ombyggnader i Grebbestad, Hamburgsund och Tanumshede enligt barn- och utbildningsnämndens anhållan, och

att investeringarna, 3,7 miljoner kronor, finansieras ur Eget kapital.

________________

Kf § 27 98.105-671 Ks

Förslag till regler för bidrag till studieförbunden i Tanums kommun

Under flera år var de kommunala bidragen till studieförbunden kopplade till reella kostnader för lokaler och administration samt erhållna statsbidrag för studiecirkelverksamhet och kulturgrupper.

Från och med 1992 har bidragssystemet centralt ändrats till en mer generell bidragsgivning, vilket också slagit igenom på landstings- och kommunnivå.

Under en övergångsperiod på några år har Tanums kommun tillämpat provisoriska regler för bidrag till studieförbunden.

Det föreligger nu ett nytt förslag från kulturkansliet som baseras på Folkbildningsrådets rekommendationer.

Det nya förslaget ligger i linje med omkringliggande kommuners regler för bidrag, vilket är viktigt för att underlätta hanteringen för studieförbunden, som ofta ansvarar för flera kommuner i samma avdelning.

Efter diskussion i kulturnämnden har företrädare för de studieförbund som är aktiva i Tanum fått förslaget på remiss. Därefter har nämnden tagit ställning till ett definitivt förslag.

Kulturnämnden beslutade den 12 november 1997, § 51,

att godkänna följande procentuella fördelning mellan de volym- och målgruppsrelaterade bidragen:

A. Ett grundbidrag som motsvarar 70% av tillgängligt anslag.

B. Ett volymrelaterat bidrag som motsvarar 10% av tillgängligt anslag.

C. Ett målgruppsrelaterat bidrag som motsvarar 20% av tillgängligt anslag.

att i övrigt anta föreslagna nya Regler för bidrag till studieförbunden i Tanums kommun, och

att överlämna föreslagna regler till kommunfullmäktige för beslut.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 18 mars 1998, § 26,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Thure Östberg (M) och Alf Jonasson (S) yrkar bifall till kulturnämndens förslag vad avser procentuell fördelning mellan de volym- och målgruppsrelaterade bidragen, vilket innebär följande fördelning:

  1. Ett grundbidrag som motsvarar 70% av tillgängligt anslag.
  2. Ett volymrelaterat bidrag som motsvarar 10% av tillgängligt anslag.
  3. Ett målgruppsrelaterat bidrag som motsvarar 20% av tillgängligt anslag.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar följande fördelning av bidragen:

     a. Ett grundbidrag som motsvarar 70% av tillgängligt anslag.
     b. Ett volymrelaterat bidrag som motsvarar 15% av tillgängligt anslag.
     c. Ett målgruppsrelaterat bidrag som motsvarar 15% av tillgängligt anslag.

Alf Jonasson (S) yrkar härutöver att Folkbildningsrådets modell skall följas vad avser fördelningsmodell för det målgruppsrelaterade bidraget (punkt 2.c).

Ordföranden ställer först fråga på framlagda yrkanden om procentuell fördelning mellan de volym- och målgruppsrelaterade bidragen och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kulturnämndens förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänds.

Ja-röst för bifall till kulturnämndens förslag.
Nej-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja och 5 ledamöter röstar Nej.

Kommunstyrelsen beslutar därmed bifalla kulturnämndens förslag.

Ordföranden ställer därefter fråga på kulturnämndens förslag om modell för fördelning av det målgruppsrelaterade bidraget (p.2.c) kontra Alf Jonassons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kulturnämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 90.

Kjell Jonasson (S) yrkar dels bifall till socialdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen, dels att punkt 2c i förslag till regler skall ha följande lydelse: "Ett målgruppsrelaterat bidrag som motsvarar 20% av tillgängligt anslag. Om inget annat överenskoms gäller de målgrupper som Folkbildningsrådet föreslår" och dels att punkt 5 i förslag till regler skall ha följande lydelse: "Det slutligt fastställda bidraget utbetalas vid två tillfällen varje år, bidrag enligt 2a utbetalas i februari och bidrag enligt 2b och 2c utbetalas i maj."

Clas-Åke Sörkvist (C) och Nils Olsson (Fp) yrkar i enlighet med Clas-Åke Sörkvists yrkande i kommunstyrelsen.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande i kommunstyrelsen och att punkten 2c i förslaget ej ändras.

Ordföranden frågar först på yrkandena om procentuell fördelning mellan de volym- och målgruppsrelaterade bidragen och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställes och godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 20 ledamöter röstar Ja och 20 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige har genom ordförandens utslagsröst beslutat bifalla Clas-Åke Sörkvists förslag.

Ordföranden frågar på framlagda yrkanden när det gäller lydelsen av punkt 2c i förslaget och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställes och godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Kjell Jonassons förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställes genom namnupprop och utfaller så att 28 ledamöter röstar Ja och 12 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer därefter fråga på lydelsen av punkt 5 i förslaget och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Kjell Jonassons ändringsförslag.

Därefter beslutar kommunfullmäktige att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens anslag till studieförbunden skall fördelas i enlighet med Clas-Åke Sörkvists yrkande enligt följande:

  1. Ett grundbidrag som motsvarar 70% av tillgängligt anslag
  2. Ett volymrelaterat bidrag som motsvarar 15% av tillgängligt anslag
  3. Ett målgruppsrelaterat bidrag som motsvarar 15% av tillgängligt anslag.

att punkt 5 i förslaget skall ha följande lydelse: "Det slutligt fastställda bidraget utbetalas vid två tillfällen varje år, bidrag enligt 2a utbetalas i februari och bidrag enligt 2b och 2c utbetalas i maj, och

att i övrigt godkänna bilagda förslag till regler för bidrag till studieförbunden i Tanums kommun.

____________________

Kf § 28 97.455-521 Ks

Förslag till Vindkraftpolicy för Tanums kommun

En översyn av översiktsplanen har inletts. En viktig del i den nya planen är energifrågorna, bland annat vindkraft.

För att underlätta handläggningen av tillståndsärenden för vindkraft är det angeläget med en särskild policy.

På uppdrag av ledningsgruppen för översiktsplanearbetet har tekniska förvaltningen utarbetat ett förslag till Vindkraftpolicy.

Förslaget har varit föremål för en bred remiss till partigrupper, kommunala nämnder, samhällsföreningar, bygdegrupper, länsstyrelsen, Vägverket, Telia med flera, och har därefter bearbetats med ledning av inkomna synpunkter.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att avsnittet "Restriktioner för vindkraftutbyggnad" (sidan 15) ändras så att följande avslutande meningar utgår:

"Tanums kommun anser därför att vindkraftverk som regel inte bör lokaliseras inom den yttre kustzonen, inom världsarvsområdet eller i området närmast Bullaresjöarna, se karta sid 16. Avgränsningarna av dessa zoner redovisas även på kartbilagan."

Thure Östberg (M) yrkar att texten behålls oförändrad.

Thure Östberg (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att område 26 och 38 skall utgå som tänkbara områden för exploatering av vindkraft.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att område 26 och 38 skall kvarstå som tänkbara områden.

Ordföranden ställer först fråga på framlagda yrkanden om textmassan under avsnittet "Restriktioner för vindkraftutbyggnad" och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Thure Östbergs yrkande.

Ordföranden ställer därefter fråga på framlagda yrkanden om område 26 och 38 som tänkbara områden för exploatering för vindkraft och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Thure Östbergs och Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 87.

Reservation i kommunstyrelsen

Öivind Renhammar (Mp) anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.

Bengt Mattsson (Fp), Thure Östberg (M) och Rolf Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att texten i fjärde stycket på sidan 15 i förslaget skall ha följande lydelse: "Kustzonen är som helhet av riksintresse till följd av sina stora natur- och kulturvärden. Den utgör kommunens i särklass viktigaste naturområde. Vid vindkraftutbyggnad i denna zon kan det därför vara befogat med detaljplan".

Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och Öivind Renhammars förslag och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta föreliggande förslag till Vindkraftpolicy för Tanums kommun.

___________________

Kf § 29 98.146-230 Ks

Exploateringskalkyl för Lökholmen, Havstensund

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till priser för tre bostadstomter inom Lökholmen i Havstensund, exploateringskalkyl bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 1998, § 23, föreslå kommunfullmäktige

att fastställa tomtpriser på Lökholmen, Havstensund till 63 kr/m2 +100 000 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 89.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsen att fastställa samtliga tomtpriser på Lökholmen, Havstensund.

___________________

Kf § 30 98.001-111 Ks

Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter till styrelsen för Tanums Bostäder AB, att gälla från ordinarie bolagsstämma 1998 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 1999

Enligt bolagsordningen för Tanums Bostäder AB skall styrelsen bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Vid val av styrelse och revisorer från ordinarie bolagsstämma 1997 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 1998 beslutade kommunfullmäktige den 21 april 1997, § 38,

att styrelsen för Tanums Bostäder AB skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter,

att till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tanums Bostäder AB utse följande personer:

Ordinarie Ledamöter Suppleanter
Daniel Andersson (M) Bo Andersson (M)
Riksvägen 108 Granvägen 2
457 31 Tanumshede 450 84 Bullaren
 

 

Clas-Åke Sörkvist (C) Anna Pagander (C)
Hammaren 18 Svenneby 2051
450 70 Hamburgsund 450 70 Hamburgsund
 

 

Roy Hall (C) Öivind Renhammar (Mp)
Säms Egendom Björndalen 110
450 84 Bullaren 450 73 Rabbalshede
 

 

Kurt Svedberg (Fp) Bertil Hansson (Fp)
Prästkragevägen 8 Ejde 415
457 30 Tanumshede 450 70 Hamburgsund
 

 

Alf Jonasson (S) Ronny Larsson (S)
Badvägen 3 Orrekällan 7
450 71 Fjällbacka 450 73 Rabbalshede

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande och Kurt Svedberg (Fp) till vice ordförande för Tanums Bostäder AB, och

att till revisorer för Tanums Bostäder AB utse Bertil Alfredsson och Jan Kronlund med Lars Hognert som förste suppleant och Sture Olsson som andre suppleant.

Valberedningens förslag

Valberedningens ordförande meddelar i skrivelse inkommen den 20 mars 1998 att valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen, ordförande, vice ordförande, revisorer samt revisorsuppleanter. Mandatet omfattar tiden från ordinarie bolagsstämma 1998 till och med ordinarie bolagsstämma 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 april 1998, § 91.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att styrelsen för Tanums Bostäder AB skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter,

att till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tanums Bostäder AB utse följande personer:

Ordinarie Ledamöter Suppleanter
Daniel Andersson (M) Bo Andersson (M)
Riksvägen 108 Granvägen 2
457 31 Tanumshede

 

450 84 Bullaren
Clas-Åke Sörkvist (C) Anna Pagander (C)
Hammaren 18 Svenneby 2051
450 70 Hamburgsund

 

450 70 Hamburgsund
Roy Hall (C) Öivind Renhammar (Mp)
Säms Egendom Björndalen 110
450 84 Bullaren

 

450 73 Rabbalshede
Kurt Svedberg (Fp) Bertil Hansson (Fp)
Prästkragevägen 8 Ejde 415
457 30 Tanumshede

 

450 70 Hamburgsund
Alf Jonasson (S) Ronny Larsson (S)
Badvägen 3 Orrekällan 7
450 71 Fjällbacka 450 73 Rabbalshede

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande och Kurt Svedberg (Fp) till vice ordförande för Tanums Bostäder AB, och

att till revisorer för Tanums Bostäder AB utse Bertil Alfredsson och Jan Kronlund med Lars Hognert som förste suppleant och Sture Olsson som andre suppleant.

Clas-Åke Sörkvist (C), Kurt Svedberg (Fp) och Ronny Larsson (S) deltar ej i beslutet.

____________________

Kf § 31 98.001-111 Ks

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marianne Gran (Mp)

Marianne Gran (Mp) har den 17 februari 1998 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Miljöpartiet i Tanum föreslår i skrivelse inkommen den 2 mars 1998 att Katarina Schewenius-Lundin (Mp), Hamburgsund, utses till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marianne Gran (Mp)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Marianne Gran (Mp) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, och

att utse Katarina Schewenius-Lundin (Mp), Hamburgsund, till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Marianne Gran.

__________________

Kf § 32 98.001-111 Ks

Val av ny ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden efter Marianne Gran (Mp)

Marianne Gran (Mp) har den 17 februari 1998 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden.

Miljöpartiet i Tanum föreslår i skrivelse inkommen den 2 mars 1998 att Martin Gustavsson (Mp), Hamburgsund, utses till ny ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden efter Marianne Gran (Mp)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Marianne Gran (Mp) från uppdrag som ordinarie ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden, och

att utse Martin Gustavsson (Mp), Hamburgsund, till ny ordinarie ledamot i fritids- och skärgårdsnämnden efter Marianne Gran.

__________________

Kf § 33 98.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsen beslutar den 1 april 1998, § 92.

att överlämna bilagda redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga bilagda redovisning av obesvarade motioner till handlingarna.

__________________

Kf § 34 98.243-819 Ks

Motion från Helene Arvidsson (Fp) om inrättandet av ett Folkhälsoråd

Helene Arvidsson (Fp) har den 20 april 1998 inlämnat motion om inrättandet av ett Folkhälsoråd. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-20.30
Beslutande   Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Rolf Hermansson
Justeringens plats
och tid:
Kommunkansliet, Tanumshede den 27 april 1998 klockan 15.30

 

Underskrift Sekreterare......................................................................... §§ 17-34
/Ulf Björkman/
Ordförande.........................................................................
/Anna Hansson/
Justerande..........................................….. ....................................................
/ Mona Svegås/ /Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 1998-04-20

Anslaget uppsatt 1998-04-28             Anslaget nedtages 1998-05-19

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift ..................................................................................................................................


 

.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo