Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-03-02

Ärendeförteckning:

 1. Laga ordning
 2. Manifestation till minne av förintelsens offer
 3. Svar på fråga från Thure Östberg (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande om förändringar av posthanteringen i kommunen
 4. Svar på fråga från Ronny Larsson (S) till ordföranden i Tanums Bostäder AB om försäljningen av delar av bolagets hyresfastigheter.
 5. Förslag till Finanspolicy
 6. Förslag till ändring av musikskoleavgifterna
 7. Systembolaget - Etablering av sommarbutik i Tanums kommun
 8. Översiktsplan för Tanums kommun - ÖPL-98
 9. Val av huvudmän i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1998 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001
 10. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 1998-2003

Kf § 7

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.
______________

Kf § 8

Manifestation till minne av förintelsens offer

Kommunfullmäktiges ordförande Anna Hansson inledde minnesstunden.

XX höll föredrag om förintelsens offer. XX inramade minnesstunden med musik.

______________

Kf § 9

Svar på fråga från Thure Östberg (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande om förändringar av posthanteringen i kommunen

Thure Östberg (M) ställer muntlig fråga till kommunstyrelsens ordförande om förändringar av posthanteringen i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) svarar på frågan.

Thure Östberg tackar för svaret.

____________

Kf § 10, 98.090-978 Ks

Svar på fråga från Ronny Larsson (S) till ordföranden i Tanums Bostäder AB om försäljningen av delar av bolagets hyresfastigheter.

Ronny Larsson har den 11 februari 1998 inkommit med fråga till ordföranden i Tanums Bostäder AB om försäljningen av delar av bolagets hyresfastigheter.

Frågan bilaga.

Ordföranden i styrelsen för Tanums Bostäder AB, Clas-Åke Sörkvist (C), svarar på frågan. Svar bilaga.

Ronny Larsson tackar för svaret.

_______________

Kf § 11, 98.062-903 Ks

Förslag till Finanspolicy

Ekonomikontoret har utarbetat förslag till Finanspolicy för Tanums kommun.

Förslaget bilaga.

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden

- beslutanderätt, organisation och rapportering,
- koncernsamordning av finansverksamheten,
- likviditetsplanering,
- upplåning och leasing,
- placering,
- utlåning,
- försäkringsinstrument, samt
- borgen och garantier.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 februari 1998, § 22.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till Finanspolicy.

_______________

Kf § 12, 97.674-638 Ks

Förslag till ändring av musikskoleavgifterna

Kommunfullmäktige har den 27 november 1996, § 99, beslutat att musikskole- avgiften skall vara 700 kronor per termin för de elever som erhåller enskild undervisning och 450 kronor per termin för de elever som får undervisning i grupp.

Elevernas val av instrument har en något sned profil. Ackord- och kompinstrument som gitarr, piano, keyboard och trummor är populära medan blåsinstrument, stråkinstrument och dragspel väljs av relativt få elever.

Uttryckt i procent valde 23% av eleverna den sistnämnda gruppen instrument under höstterminen 1995 respektive 1996.

På musikskolan beslöts att någon form av stimulerande åtgärd måste till och en rabatt för de mer ovanliga instrumenten provades.

Under höstterminen 1997 infördes en rabatt till vissa elever. Elever som omfattades av rabatten betalade 300 kronor per termin för sin undervisning. Efter det att rabatten införts höstterminen 1997 valde 30% av eleverna att spela dragspel, blåsinstrument eller fiol.

Rabatten innebär en intäktsminskning, men ger i gengäld musikskolan möjlighet till en bättre och bredare verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 december 1997, § 98, föreslå kommunfullmäktige

att musikskoleavgiften skall vara 300 kronor per termin för de elever som väljer dragspel, blåsinstrument eller fiol.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 28 januari 1998, § 1.

Kommunstyrelsens förslag den 11 februari 1998, § 23, enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att musikskoleavgiften skall vara 300 kronor per termin för de elever som väljer dragspel, blåsinstrument eller fiol.

_________________

Kf § 13, 98.050-481 Ks

Systembolaget - Etablering av sommarbutik i Tanums kommun

Systembolaget har den 28 januari 1998 inkommit med skrivelse om etablering av systembutik i Tanums kommun.

Inom Tanums kommun finns idag sex utlämningsställen. Utlämningsställena är lokaliserade till Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Bullaren, Rabbalshede och Lur.

Under turistsäsongen 1997 hade utlämningsställena i Grebbestad och Fjällbacka en mycket ansträngande arbetssituation, där varken personal eller lokaler räckte till i tillräcklig omfattning. Utlämningsstället i Grebbestad har flest försändelser i kommunen. Trycket från turisterna är stort under sommarmånaderna.

Ur Systembolagets synvinkel är det mest rationellt att öppna en systembutik i Grebbestad. Till skillnad från en systembutik i Tanumshede innebär en butik i Grebbestad att alla nuvarande utlämningsställen kan vara kvar.

Eftersom det inte är möjligt att ha en permanent butik klar till sommaren 1998 planerar Systembolaget att öppna en sommarbutik i Grebbestad för att öka servicen i kommunen och samtidigt avlasta utlämningsstället i Fjällbacka. Övriga utlämningsställen i kommunen kommer att fungera som vanligt.

Under hösten 1998 skall en utvärdering genomföras och därefter, i god tid före sommaren 1999, skall beslut fattas om var en permanent butik skall lokaliseras.

Enligt avtalet mellan staten och Systembolaget skall bolaget före beslut om etablering av systembutik inhämta yttrande från den berörda kommunen.

Kommunens yttrande önskas senast den 10 mars 1998.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att följande att-sats skall ingå i kommunstyrelsens förslag till beslut:

att samtidigt som Systembolaget fattar beslut om sommarbutik i Grebbestad 1998 skall Systembolaget fatta beslut om permanent systembutik i Tanumshede.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar avslag på Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Öivind Renhammars yrkande.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till Öivind Renhammars avslagsyrkande.
Nej-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja och 5 ledamöter röstar Nej.

Kommunstyrelsen beslutar därmed att avslå Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 februari 1998, § 24.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Sverre Palm (S), Thure Östberg (M), Öivind Renhammar (Mp), Bengt E Karlsson (S) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Clas-Åke Sörkvist (C) och Henry Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige måtte besluta att samtidigt som Systembolaget fattar beslut om sommarbutik i Grebbestad 1998 skall Systembolaget fatta beslut om permanent systembutik i Tanumshede.

Daniel Andersson (M) yrkar bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag och avslag på andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. Dessutom yrkar Daniel Andersson bifall till Clas-Åke Sörkvists och Henry Carlssons tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer fråga på första att-satsen i kommunstyrelsens förslag och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordföranden fråga på bifall eller avslag på andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar därefter på avslag eller bifall på Clas-Åke Sörkvists och Henry Carlssons tilläggsyrkande och förklarar att hon finner att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns

Den som avslår tilläggsyrkandet röstar Ja
Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

28 ledamöter röstar Ja
12 ledamöter röstar Nej

Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att vidhålla sitt beslut den 28 augusti 1995, § 79, att kommunen hos Systembolaget ansöker om etablering av systembutik i centralorten Tanumshede

under förutsättning att samtliga nuvarande utlämningsställen får behållas, och

att medge Systembolaget att driva sommarbutik i Grebbestad sommaren 1998.

__________________

Kf § 14, 98.083-312 Ks

Översiktsplan för Tanums kommun - ÖPL-98

Nu gällande översiktsplan för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige den 17 december 1990, § 158.

Ändringar som därefter har skett i lagstiftningen innebär nya förutsättningar för den översiktliga fysiska planeringen. Översiktsplanens betydelse har därmed förstärkts och förtydligats.

Översiktsplanen skall fylla tre viktiga funktioner, nämligen:

 1. att vara en vision för kommunens framtida utveckling,
 2. att vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut,
 3. att vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande riksintressenas innebörd och avgränsning

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. Från och med 1996 gäller också att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden skall ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Före ett sådant beslut skall länsstyrelsen i en sammanfattande redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna enligt länsstyrelsens bedömning förhåller sig till översiktsplanen.

Enligt arbetsprogram, från 4 november 1996, reviderat 21 januari 1998, föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordförandena för byggnadsnämnden samt miljö- och räddningsnämnden utgör ledningsgrupp för arbetet med översiktsplanen.

Samtliga nämndpresidier och samtliga förvaltningschefer skall utgöra referensgrupp i planarbetet.

Stadsarkitekten fungerar som projektledare.

För utarbetande av underlagsmaterial och beslutsunderlag formeras arbetsgrupper bland förvaltningarnas tjänstemän, i förekommande fall kompletterade med extern sakkunskap.

Kommunstyrelsen har den 11 december 1996, § 323, bl a beslutat att uppdra åt ledningsgruppen att fastställa organisationen för översiktsplanearbetet och att översiktsplanen skall antas av kommunfullmäktige senast första halvåret 1999.

Länsstyrelsen har den 6 oktober 1996 lämnat en sammanfattande redogörelse inför kommunens ställningstagande till översiktsplanens aktualitet.

En inriktning av översiktsplanearbetet i enlighet med arbetsprogrammet överensstämmer väl med länsstyrelsens synpunkter i redogörelsen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 februari 1998, § 25.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att en översyn av översiktsplanen bör ske med i huvudsak den inriktning som

anges i upprättat arbetsprogram.

__________________

Kf § 15, 98.001-111 Ks

Val av huvudmän i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1998 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001

Sparbanken Tanum meddelar i skrivelse inkommen den 29 december 1997 att mandattiden för kommunvalda huvudmännen går ut vid ordinarie årssammanträde 1998.

Av reglementet för Sparbanken Tanum framgår att kommunfullmäktige i Tanums kommun skall utse 16 huvudmän.

Bestämmelserna anger även att huvudman ej är valbar om han fyllt, eller fyller 65 år det år mandatperioden börjar. Huvudman är skyldig att avgå vid ordinarie sparbanksstämma det år han uppnår 65 år.

Den 1 februari 1998 övertar Sparbanken den rörelse som bedrivs av Föreningsbankerna i kommunen, varför den kommunvalda huvudmannaskaran skall spegla båda bankernas intressesfär.

Den nya mandatperioden omfattar från ordinarie sparbanksstämma 1998 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår i skrivelse inkommen den 2 februari 1998 att följande personer utses till huvudmän i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1998 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001:

Lena Karlsson Bertil Gedda
Kihl 4140 Tyft 6
457 92 Tanumshede 457 91 Tanumshede
   
Jan-Olof Gustafsson Kent Karlsson
Gerum Nilsgård 18 Fossane 7815
457 90 Tanumshede 450 73 Rabbalshede
   
Anita Andersson Bengt E Karlsson
Kyrkvägen 4 Hovslagargatan 2
450 84 Bullaren 457 72 Grebbestad
   
Ronny Larsson Gerd Melin
Orrekällan 7 Vrem 4658
450 73 Rabbalshede 450 71 Fjällbacka
   
Tony Karlsson Berit Backe
Målgården 15 F Mårtensröd 268
450 71 Fjällbacka 450 84 Bullaren
   
Tomas Lindh Kerstin Danielsson
Lössgård 1330 Galtö 30
450 70 Hamburgsund 457 90 Tanumshede
   
Helene Arvidsson Elny Karlsson
Tegelstrand 755 Åkaregatan 2
450 70 Hamburgsund 457 72 Grebbestad
   
Bertil Hansson Ulla Johansson
Ejde 415 Hogeröd 1665
450 70 Hamburgsund 450 52 Dingle

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att följande personer utses till huvudmän i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1998 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001

Lena Karlsson Bertil Gedda
Kihl 4140 Tyft 6
457 92 Tanumshede 457 91 Tanumshede
   
Jan-Olof Gustafsson Kent Karlsson
Gerum Nilsgård 18 Fossane 7815
457 90 Tanumshede 450 73 Rabbalshede
   
Anita Andersson Bengt E Karlsson
Kyrkvägen 4 Hovslagargatan 2
450 84 Bullaren 457 72 Grebbestad
   
Ronny Larsson Gerd Melin
Orrekällan 7 Vrem 4658
450 73 Rabbalshede 450 71 Fjällbacka
   
Tony Karlsson Berit Backe
Målgården 15 F Mårtensröd 268
450 71 Fjällbacka 450 84 Bullaren
   
Tomas Lindh Kerstin Danielsson
Lössgård 1330 Galtö 30
450 70 Hamburgsund 457 90 Tanumshede
   
Helene Arvidsson Elny Karlsson
Tegelstrand 755 Åkaregatan 2
450 70 Hamburgsund 457 72 Grebbestad
   
Bertil Hansson Ulla Johansson
Ejde 415 Hogeröd 1665
450 70 Hamburgsund 450 52 Dingle

________________

Kf § 16, 97.001-111 Ks

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 1998-2003

Lantmäterimyndigheten har den 13 november 1997 inkommit med begäran om kommunfullmäktige utser gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 1998-2003.

Enligt länsstyrelsens beslut skall det i Tanums kommun finnas ett antal gode män enligt fastighetsbildningslagen som har sakkunskap i såväl frågor om tätorts- förhållanden som i jord- och skogsbruksfrågor.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår i skrivelse inkommen den 2 februari 1998 att följande personer utses till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 1998-2003:

Tätortsförhållanden:  
   
Åke Lind Bengt Widengård
L Ryland 3427 Hammaren 19
Tanumshede Hamburgsund
   
Tage Andrésen  
Lursäng 5051  
Tanumshede  
   
Jord- och skogsbruksfrågor:  
   
Leif Gustafsson Thure Zakariasson
Sundshult 161 Lövsångarvägen 11
Bullaren Tanumshede

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse följande gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 1998-2003

Tätortsförhållanden:  
   
Åke Lind Bengt Widengård
L Ryland 3427 Hammaren 19
Tanumshede Hamburgsund
   
Tage Andrésen  
Lursäng 5051  
Tanumshede  
   
Jord- och skogsbruksfrågor:  
   
Leif Gustafsson Thure Zakariasson
Sundshult 161 Lövsångarvägen 11
Bullaren Tanumshede

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-21.00
   
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
   
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
   
Utses att justera Mona Svegås och Rolf Hermansson
   
Justeringens plats och tid: Kommunkontoret, Tanumshede, den 9 mars 1998, kl 15.30

 

Underskrift Sekreterare...........................................................…….......... §§ 7-16
  /Ulf Björkman/  
     
  Ordförande..................................................................……...  
  /Anna Hansson/  
     
  Justerande.......................................….......  
  / Mona Svegås/ /Rolf Hermansson/  

 

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfulmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1998-03-02        
Anslaget uppsatt 1998-03-09   Anslaget nedtages 1998-03-30
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................
  /Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo