Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1998-02-02

§§ Ärendeförteckning
  1. Laga ordning.
  2. Fritid- och skärgårdsnämdens ledarstipendie 1997
  3. Förslag till riktlinjer för arbetsmiljöarbete
  4. Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Roos (Mp)
  5. Ny ersättare i byggnadsnämnden efter Harry Christiansson (M)

Kf § 1

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.
______________

Kf § 2, 97.671-379 Ks

Fritid- och skärgårdsnämndens ledarstipendie 1997

Fritid- och skärgårdsnämnden beslutade vid den 17 december 1997, § 95,

att 1997 års ledarstipendie på 5 000 kr skall delas mellan XX, Fjällbacka Idrottsklubb och Fjällbacka Hockeyklubb och XX, Lurs Skytteförening med följande motivering:

XX har ända sedan 1950- talets början varit engagerad som idrottsledare. Det började i Fjällbacka IK där han tillhörde styrelsen under flera år och var en av drivkrafterna för anläggning av den nya idrottsplatsen. I början av 1970- talet var han med och bildade en hockeyklubb i Fjällbacka och man anlade en landisbana, och i denna klubb är han fortfarande en av eldsjälarna och är sedan många år dess ordförande.

XX blev ordförande i Lurs Skytteförening 1971 och innehar fortfarande denna post. Under dessa år har han lagt ner ett omfattande arbete i föreningen. Främst har han engagerat sig för att utveckla ungdomsverksamheten och luftgevärsskyttet i föreningen och man har bl a iordningsställt en skjutlokal som föreningen disponerar.

Priserna delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Anna Hansson tillsammans med fritid- och skärgårdsnämndens ordförande Nils Olsson.
______________

Kf § 3, 97.666-975 Ks

Förslag till riktlinjer för arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att denne skall ha ett väl fungerande, planerat och systematiskt arbetsmiljöarbete med tydliga och konkreta mål. Ansvar och befogenheter skall vara väl definierade. Arbetsmiljöfrågorna skall vidare integreras med övrigt verksamhetsarbete och fortlöpande utvecklas.

Kommunens nu gällande Arbetsmiljöplan antogs av kommunfullmäktige den 30 november 1993, § 75.

I samband med inspektioner av yrkesinspektioner och diskussioner med densamma har synpunkter framförts angående förbättringar av kommunens övergripande arbetsmiljöarbete.

Gemensamma mål för personalfrågorna i kommunen antogs av kommunfull- mäktige den 26 november 1997, § 104. Till dessa fogas riktlinjer och anvisningar.

Förslag till nya riktlinjer för arbetsmiljöarbete har tagits fram av personalkontoret.

Förslaget har varit föremål för information enligt MBL § 19 den 13 oktober 1997.

MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 12 januari 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen förslag den 14 januari 1998, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bo Hedström (Mp) och Bengt Mattsson (Fp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva nu gällande arbetsmiljöplan, och

att anta bilagda förslag till riktlinjer för arbetsmiljöarbete.

_______________

Kf § 4, 97.001-111 Ks

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Roos (Mp)

Simon Roos (Mp) har den 9 december 1997 inkommit med skrivelse där han avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Miljöpartiet i Tanum har den 14 januari 1998 muntligen föreslagit att Frida Hedström (Mp), Grebbestad, utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Roos.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 januari 1998, § 1.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Simon Roos (Mp) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att utse Frida Hedström (Mp), Grebbestad, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Roos.
________________

Kf § 5, 98.001-111 Ks

Ny ersättare i byggnadsnämnden efter Harry Christiansson (M)

Harry Christiansson (M) har avlidit.

I skrivelse inkommen den 13 januari 1998 föreslår Moderata Samlingspartiet i Tanum att Gunnar Simonsson (M), Grebbestad, utses till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Harry Christiansson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 14 januari 1998, § 2.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att utse Gunnar Simonsson (M), Grebbestad, till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Harry Christiansson.
_______________

Till toppen

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.15
   
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
   
Utses att justera Anita Andersson och Inger Larsson-Bohlin
   
Justeringens plats och tid: Kommunkontoret, Tanumshede, den 9 februari 1998, kl 15.30

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-10-25 Dokumentinfo