Tanums kommun

Folkhälsorådet 2001-12-04

Närvarande:

Mona Svegås ordf.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden

Gun Broberg-Hansson

Kommunstyrelsen

Ann-Christin Larsson

Personalkontoret

Bertil Gedda

Omsorgsnämnden

Maija-Riitta Ottemo

Omsorgsförvaltningen

Birgit Ekholm

Miljö och Byggnadsnämnden

Andreas Roos

Miljö och Hälsoskyddskontoret

Ann-Helen Anneflod

Barn och Utbildningsnämnden

Karin Gabrielsson

Barn och Utbildningskontoret

Bengt Widengård

Kultur och Fritidsnämnden

Anita Hakeröd

Kultur och Fritidskontoret

Gunnar Simonsson

Tekniska nämnden

Elisabeth Lönn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Maj-Lis Andersson

Hälso och Sjukvårdsnämnden

Dan Andersson sekr.

Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgit Ekholm.

Dagordningen godkändes.

Paragrafer: 31-36.

Tid: 13.00-14.50

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justerare:

Mona Svegås                                 Birgit Ekholm


FHR § 31

Föregående möte och protokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

--------------------------------------

FHR § 32

Folkhälsoplan 2002 – Budget

Föreligger förslag till Folkhälsoplan och budget. Bilägges.

Tidigare beslut

FHR beslutade den 30 oktober 2001, § 25,

att uppdra åt presidiet att lägga ett förslag till Folkhälsoplan och budget till nästa möte.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att godkänna Folkhälsoplan och budget

-----------------------------------

FHR § 33

Arbetsgrupper utifrån Folkhälsoplan

Folkhälsorådet har tidigare valt att tillsätta arbetsgrupper för att konkretisera och praktiskt komma vidare inom de områden vi valt att satsa på. Arbetsgrupper finns för föräldrautbildning, äldre samt välfärdsbokslut. Presidiet ser behovet av arbetsgrupper för Maten i livet – Rörelse – motion, Alkohol – narkotika – tobak (ANT), Ungdomsmottagning samt Ett hälsosamt vuxenliv-arbetsliv.

Folkhälsorådet har att ta ställning till vilka arbetsgrupper som skall tillsättas och vilka som skall ingå.

Befintliga arbetsgrupper med deltagare från FHR.

Föräldrautbildning: Karin Gabrielsson, Gun Broberg-Hansson och Dan Andersson.

Förebyggandegruppen: Karin Gabrielsson och Dan Andersson.

Höjdpunkten, styrgrupp: Maija-Riitta Ottemo, Karin Gabrielsson och Dan Andersson.

Äldres hälsa: Mona Svegås, Bengt Widengård, Birgit Ekholm och Dan Andersson.

Välfärdsbokslut: Andreas Roos, Karin Gabrielsson, Birgit Ekholm och Dan Andersson.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp för ANT-Ungdomsmottagning med följande deltagare från FHR: Maj-Lis Andersson, Mona Svegås, Gun Broberg-Hansson, Karin Gabrielsson, Ann-Helen Anneflod, Gunnar Simonsson och Dan Andersson (sammankallande). Viveca Wallström, barnmorska på Ungdomsmottagningen skall bjudas in.

att tillsätta en arbetsgrupp för Maten-Rörelse med följande deltagare från FHR: Anita Hakeröd, Andreas Roos, Birgit Ekholm och Dan Andersson (sammankallande). Dessutom skall Dan Ageland, kostchef bjudas in.

att tillsätta en arbetsgrupp för vuxenliv-arbetsliv med följande deltagare från FHR: Ann-Helen Anneflod, Ann-Christin Larsson, Elisabeth Lönn, Birgit Ekholm och Dan Andersson (sammankallande).

-------------------------------

FHR § 34

BRÅL och förebyggande grupp

Tidigare beslut

Folkhälsorådet beslutade 30 oktober 2001, §26,

Att knyta förebyggandegruppen som en arbetsgrupp till FHR.

Efter detta har Anders Eklund, kultur och fritidschef som är med i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅL), inkommit med ett förslag till organisation som innebär att förebyggande gruppen hamnar under BRÅL. Enligt förslaget skall FHR ha en representant i BRÅL. Förebyggandegruppen tycker detta är ett bra förslag. FHR:s presidie har behandlat ärendet och instämmer i förslaget i denna del vilket innebär att det tidigare beslutet måste rivas upp. Förslaget bilägges.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att ansluta till den del i förslaget som lägger förebyggandegruppen under BRÅL

att utse folkhälsosamordnaren att ingå i BRÅL.

---------------------------------

FHR §35

Mötestider för 2002

Föreligger att lägga fast mötesdatum för FHR. Frekvensen av dessa kan påverkas av hur mycket vi väljer att arbeta med områden i arbetsgrupper.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att följande datum gäller för 2002: 4/3 kl. 09.00, 22/4 kl. 13.00, 10/6 kl. 09.00, 9/9 kl. 13.00 och 4/11 kl. 09.00. Mötestiden är tre timmar.

------------------------------

FHR §36

Övriga frågor

Apoteket i Tanumshede har kommit med en förfrågan om de kan få ingå i FHR. Mötet ställer sig positivt till detta.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att erbjuda Apoteket en plats i Folkhälsorådet.

Försäkringskassan har gjort en uppföljning av den tidigare kartläggningen av långtidssjukskrivna. Finns att ta del av på deras hemsida.

Ann-Helen A. berättade att det finns en grupp unga mammor som träffas regelbundet och dom har behov av en lokal att vara i. Frivilligcentralen kan vara en möjlighet

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo