Tanums kommun

Folkhälsorådet 2001-10-30

Närvarande:

Mona Svegås ordf.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden

Gun Broberg-Hansson

Kommunstyrelsen

Maija-Riitta Ottemo

Omsorgsförvaltningen

Birgit Ekholm

Miljö och Byggnadsnämnden

Andreas Roos

Miljö och Hälsoskyddskontoret

Ann-Helen Anneflod

Barn och Utbildningsnämnden

Karin Gabrielsson

Barn och Utbildningskontoret

Anita Hakeröd

Kultur och Fritidsförvaltningen

Gunnar Simonsson

Tekniska nämnden

Maj-Lis Andersson

Hälso och Sjukvårdsnämnden

Dan Andersson sekr.

Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ann-Helen Anneflod.

Dagordningen godkändes.

Paragrafer: 22-30.

Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justerare:

Mona Svegås                                         Ann-Helen Anneflod


FHR § 22

Föregående möte och protokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

----------------------

FHR §23

Val av 1:e och 2:e vice ordförande.

Tomas Lindh har genom Hälso och Sjukvårdsnämnden avsagt sig sitt uppdrag i FHR. Han var 1.e vice ordf. i FHR Maj-Lis Andersson är utsedd till ny ledamot.

Maija-Riitta Ottemo avsäger sig sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i FHR. Kvarstår som ledamot.

Föreligger att utse 1:e och 2:e vice ordförande.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att utse Gun Broberg-Hansson till 1:e vice ordförande

att utse Karin Gabrielsson till 2:e vice ordförande.

-------------------------

FHR §24

Rapport från arbetsgrupperna

Rapport från arbetsgrupp för: föräldragrupper, välfärdsbokslut och äldre.

Föräldragrupper

Tyrone Andersson har föreläst på föräldramöten i åk. 6 och 7 i nästan alla skolor med stort gensvar. Återstår åk. 6 på Tanumskolan. Vid dessa tillfällen har föräldrarna erbjudits att delta i en studiecirkel med inriktning på att vara tonårsförälder. Två cirklar har startat, i Hamburgsund och Rabbalshede. Det finns ambition att få igång cirklar på Hede- och Tanumskolan. En helgkurs har hållits för blivande cirkelledare, på Tingvall, tillsammans med Orust.

Välfärdsbokslut

Gruppen har bestämt att undersöka möjliga nyckeltal inom sju områden. 1. En god hälsa: kariesförekomst hos barn, andel av befolkningen över 65 år som erhåller hemtjänst, motion, kost och rökning bland skolelever. 2. Säkerhet och trygghet: antal gripna under 18 år, antal drogrelaterade brott. 3. Tillgång till kunskap och utbildning: befolkningens utbildningsnivå 25-64 år, antal elever som gått ut åk. 9 och är behöriga till nationella gymnasieprogram. 4. Rekreation och kultur: antal utlånade böcker/invånare, antal föreningsaktiva ungdomar. 5. Boende, närservice, och omgivande miljö: personkilometer i busstrafiken exkl. skolskjutsar, antal bidrag för ombyggnad av uppvärmningssystem. 6. Delaktighet/inflytande: antal besvär inom äldreomsorgen. 7. Ekonomi: antal socialbidragstagare/invånare. Det är inte säkert att alla dessa kommer att användas som nyckeltal utan det handlar om att undersöka dess relevans och betydelse. Gruppens ambition är att ha en sida som beskriver nyckeltalen i 2001 års bokslut och till 2002 års bokslut även göra analysdel.

Äldregrupp

Två områden är prioriterade, ensamma äldre och motion. För att nå ensamma äldre och deras anhöriga har vi haft två annonser i Björklövet och fått fyra telefonsamtal och ett brev vilket har gett några idéer om vidare insatser som gymnastikgrupp och samtalsgrupper/cirklar. FHR skall ha en annons i Björklövet en gång i månaden där föreningar m.fl. erbjudes att sätta in korta meddelanden om aktiviteter för äldre. Vi skall köpa in stavar för stavgång och låna ut till föreningar för att ge möjlighet att prova denna motionsform. Gruppen vill fortsätta att arbeta även under nästa verksamhetsår.

-----------------------------

FHR §25

Verksamhet 2002. Budget

FHR har att revidera Folkhälsoplanen och göra en budget för 2002. Bilägges Folkhälsoplanen och förslag till budget.

Mötesdeltagarna delades in i två grupper för att diskutera kommande verksamhet. De områden som framkom tar presidiet med sig för fortsatt handläggning.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att uppdra åt presidiet att lägga ett förslag till Folkhälsoplan och budget till nästa möte.

--------------------------------

FHR §26

Brottsförebyggande råd och förebyggande gruppen

Från protokoll 01.03.06 §3:

Barn och ungdomars hälsa

Rapporter utifrån punkter i Folkhälsoplanen:

1e. Lokalt brottsförebyggande råd (BRÅL) och droggrupp. Sammanslagning och organisation.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att sammankalla brottsförebyggande rådet (BRÅL) och droggruppen för att skapa en gemensam grupp av dessa. Förutom ordf. och sekr. deltar Ann-Helen Anneflod.

Detta arbete påbörjades men fullföljdes inte. Det fanns goda förutsättningar att nå det uppställda målet. Ett möte om det brottsförebyggande arbetet har KS ordf. kallat till den 31/10 och till detta är FHR:s presidie kallat. Föreligger för FHR att besluta vilken roll man skall ha i det brottsförebyggande arbetet. Organisationsmodell bilägges.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att knyta förebyggandegruppen som en arbetsgrupp till FHR.

-----------------------------

FHR §27

Primärvårdens representation

Folkhälsosamordnaren har representerat primärvården i FHR då han var anställd där. Efter överflyttning av tjänsten till kommunen saknar primärvården representant. Vi pratade om att det kunde vara lämpligt att få någon från Mödra- eller Barnavårdscentralen. Föreligger att besluta om primärvården skall erbjudas en plats i FHR.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att erbjuda primärvården en plats i Folkhälsorådet.

----------------------------------------

FHR §28

Samordnande tjänst för barn och ungdomsarbete.

ON, BUN och KFN har var för sig äskat 125.000 kr i kommande års budget för denna tjänst. Tjänsten är ett projekt under tre år och skall placeras under KFN. Förslag har kommit till FHR om medfinansiering av 50.000 kr/år. Underlag delades ut vid mötet.

En politisk styrgrupp är föreslagen med representanter från de olika finansiärerna. För FHR:s del Mona Svegås med Bengt Widengård som ersättare.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att avsätta 50.000 kr i 2002 års budget för denna tjänst.

att utse Mona Svegås som representant i styrgruppen med Bengt Widengård som ersättare.

-----------------------------

FHR §29

Projektet "Rock art opera".

Projektets övergripande syfte är att medvetandegöra Världsarvets historiska betydelse för boende och besökare i norra Bohuslän genom att i ett brett partnerskap sätta upp en "Rock-Opera". Målet är att om tre år kunna ha urpremiär på "Rock-Operan", dels i Världsarvsområdet och dels i "hällristningsvänorten" i Valcamonica i norra Italien.

Man söker bidrag för att kunna genomföra en förstudie för att ta reda på om projektet är genomförbart. Studieförbundet Vuxenskolan i Tanum är initiativtagare till denna förstudie och en arbetsgrupp med Vuxenskolan, Vitlyckemuséet och Göteborgs Universitet samt musiker och konstnärer m.fl. har bildats för att undersöka förutsättningarna för att kunna realisera idén.

Tillväxtavtalet i norra Bohuslän har beviljat ett bidrag på 40 000 kr och man söker lika mycket från de nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal, vilket innebär 10 000 kr för Tanums del. Underlag delades ut vid mötet.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att översända ansökan till kommunstyrelsen

-------------------------------

FHR §30

Övriga frågor

En kurs i utanförskap-rasism-droger planeras till våren 2003 som ett samarbete mellan KomVux och högstadiet. Denna skall avslutas med en resa "I förintelsens spår" och till detta vill man ha bidrag från FHR med 50 000 kr. Detta blir aktuellt först i 2003 års verksamhet och vi får ta upp det i planeringen och budgetarbetet då.

En bok i "Att förebygga alkoholskador" har kommit från regeringskansliet. Vi har delat ut dom exemplar vi fått men finns det fler intresserade kontakta undertecknad.

Grebbestadskolan kommer att starta killgrupper i åk. 6 med Christer, Roger och Karin alla med efternamnet Andersson. Vi har fått 5 000 kr från Västsvenska Idrottsförbundet men grupperna skall pågå hela vårterminen så det blir aktuellt att återkomma om bidrag från FHR. Mikael Ljungberg, OS-guldmedaljör, och verksam som föreläsare med inriktning på ungdomar är planerad att komma till dessa killgrupper i januari-februari. Det finns även planer på ett föredrag för allmänheten på kvällen.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo