Tanums kommun

Folkhälsorådet 2001-06-05

Närvarande:

Anders Schönbeck ordf.

Kommunstyrelsen

Maija-Riitta Ottemo

Omsorgsförvaltningen

Birgit Ekholm

Miljö och Byggnadsnämnden

Birgitta Jonsson

Miljö och Hälsoskyddskontoret

Ann-Helen Anneflod

Barn och Utbildningsnämnden

Lillemor Kaltenbach

Barn och Utbildningskontoret

Karin Gabrielsson

"

Bengt Widengård

Kultur och Fritidsnämnden

Anita Hakeröd

Kultur och Fritidsförvaltningen

Elisabeth Lönn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dan Andersson sekr.

Primärvården

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Widengård.

Dagordningen godkändes.

Paragrafer: 17-21.

Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justerare:

Anders Schönbeck                                     Bengt Widengård


FHR §17

Samhällets stressfaktorer. Bordlagd fråga.

Från protokoll 01.04.17 §15:

I Folkhälsoplanen finns en punkt som heter Samhällets stressfaktorer. Avsikten på mötet är att ha en öppen diskussion hur vi kan finna idéer som kan leda till insatser som kan motverka dessa stressfaktorer och främja "det goda livet".

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bordlägga frågan igen då ordinarie ordförande som skulle föredragit denna är sjuk.

___________________

Frågan tas återigen upp.

Denna fråga sköts till sista punkt på dagordningen. För att behandla frågan bedömdes en timma vara minimum och denna tid fanns ej. Ett förslag var att ha ett öppet seminarium med föreläsning.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att hänskjuta frågan till nästa möte.

_______________

FHR §18

Rapporter från arbetsgrupperna

Äldre

Gruppen har bjudit in föreningar till ett möte för att få idéer och en inventering av aktiviteter. Ett välbesökt möte där tre representanter från föreningarna utsågs att ingå i arbetsgruppen. Gruppen har haft ytterligare ett möte intresset framförallt riktades mot ensamma äldre. Det finns idéer att annonsera i Björklövet för att nå ensamma. Det finns också en idé att genom en annons ge föreningar utrymme att få ut information om aktiviteter.

En diskussion följde om att utvidga en sådan annons att kunna innefatta även andra områden som FHR har intresse i.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bevilja Hedegårdens gårdsråd ett anslag på 2.000 kr till pensionärsdans.

att arbetsgruppen får disponera anslaget för Äldres hälsa efter överläggning med attesttant.

________________

Föräldragrupper

I början av hösten blir det föräldramöten i åk.6, med Tyrone Andersson, som en upptakt av studiecirklar. I samarbete med Orust skall en cirkelledarutbildning, förlagd till Tingvalls ekoby, genomföras 8-9 september.

Välfärdsbokslut

Denna grupp har träffats två gånger och diskuterat lämpliga nyckeltal för framförallt barn och utbildnings ansvarsområde. Förvaltningarna som är representerade i gruppen har nu att komma fram till vilka nyckeltal man vill använda och förankra detta i sin nämnd och förvaltning. Gruppens uppfattning är att Välfärdsbokslut skall finnas som en egen rubrik i kommunens bokslutsrapport.

BRÅL

Denna grupp har inte träffats som var planerat. Anders S. tar upp vidare initiativ med Clas-Åke Sörkvist.

Förebyggande gruppen

Gruppen fick i uppdrag av FHR att göra en ansökan till ett extra anslag om 90.000 kr från Hälso och Sjukvårdsnämnden med inriktning på tobak-, alkohol- och drogförebyggande verksamhet. Denna ansökan har skickats till nämnden och allt talar för att den beviljas.

_______________

FHR §19

Ansökan från Tanumskolan angående hälsoskolår.

Tanumskolan har inkommit med ansökan som har inriktning på kost och motion. Den totala summan av ansökan är 55.000 kr uppdelat på olika insatser. FHR kan antingen besluta om hela ansökan eller om de olika insatserna var för sig. Se bifogad ansökan.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bevilja anslag till fruktvecka 6.000 kr (gärna med närodlad frukt), aktiviteter 10.000 kr och inspirationsdagar för personal och elever 20.000 kr. Summa 26.000 kr. Denna summa överförs till Tanumskolan och en redovisning förväntas senast 01.12.01.

________________

FHR §20

Ansökan från Tanumskolan angående Sex, samlevnad och jämställdhet.

Tanumskolan har inkommit med ansökan enligt rubrik uppdelat på olika insatser. Den preliminära budgetens summa blir 69.000-85.000 kr. FHR kan antingen besluta om hela ansökan eller de olika insatserna var för sig.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att se positivt på initiativet och idén men vill ha en mer strukturerad och specificerad ansökan där det tydligare framgår vad dom vill göra.

_________________

FHR §21

Övriga frågor

Karin Gabrielsson kommer att ersätta Lillemor Kaltenbach i FHR. Karin kommer att sitta på Barn och utbildningskontoret.

Anita H. informerade om Riksmarschen som blir den 22/9 och börjar kl. 12.00. Genomförs i flera samhällen men med mer satsning i Tanumshede där Tanums IF har en central roll. Man vill få med fler föreningar. Tanumsmilen går denna dag. Man vill ha en koppling till FHR genom folkhälsosamordnaren.

Skolan har engagerat Lars-Magnus Engström att föreläsa om motion och detta kan FHR ge stöd till.

Per Schillander på Vägverket har aktualiserat frågan om cykelväg mellan Tanumshede och Grebbestad. Han vill ha ett lokalt engagemang som innebär att fler kommer att cykla om man anlägger en cykelväg och det alternativ som gäller är över Kärra. Flera personer är vidtalade och folkhälsosamordnaren arbetar vidare med detta.

En broschyr är framtagen som vänder sig till barn som åker rullskridskor och sparkcykel och vill förbättra säkerheten kring dessa aktiviteter. En liknande broschyr finns i grannkommunerna men med olika baksidor där det framgår vart man kan ringa eller maila om man vill ha mer information. Folkhälsosamordnaren finns med som en av dessa kontakter. Frågan är om FHR kan bekosta tryckningen av broschyren på 2.400 kr för 1.600 st.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bekosta tryckning av broschyren

___________________

Reseersättning för deltagare i arbetsgrupper har aktualiserats i äldrearbetsgruppen. Det gäller dom som inte kan få denna kostnad på annat sätt. Kan FHR ersätta dessa resor?

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att ersätta deltagare i arbetsgrupper med 16 kr/mil (den skattefria delen av kommunal reseersättning)

____________________

Maija-Riitta O. förklarade sin situation utifrån sitt beslut att begära ansvarsfrihet pga. sin verksamhets stora underskott. Något svar om en ev. ändrad hantering av IFO:s oförutsedda kostnader kan inte ges förrän det slutliga budgetarbetet 2002 i oktober-november. Hon själv står inför valet att se tiden an och vänta på ärendets avgörande eller fullfölja sin uppsägning och sluta i augusti.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo