Tanums kommun

Folkhälsorådet 2001-04-17

Närvarande:

Maija-Riitta Ottemo ordf.

Omsorgsförvaltningen

Gun Broberg-Hansson

Kommunstyrelsen

Berit Stjern

Omsorgsnämnden

Birgit Ekholm

Miljö och Byggnadsnämnden

Lillemor Kaltenbach

Barn och Utbildningskontoret

Bengt Widengård

Kultur och Fritidsnämnden

Anita Hakeröd

Kultur och Fritidsförvaltningen

Elisabeth Lönn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mona Svegås

Hälso och Sjukvårdsnämnden

Dan Andersson sekr.

Primärvården

Adjungerad:

Karin Gabrielsson

Omsorgsförvaltningen projektanställd

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgit Ekholm.

Dagordningen godkändes.

Paragrafer: 11-16.

Tid: 12.30-13.50

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justerare:

Maija-Riitta Ottemo Birgit Ekholm


FHR §11

Föregående möte och protokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

_______________

FHR §12

Tobak- alkohol- och drogförebyggande arbete. Möjlighet att söka medel från HSN.

Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) har tillställt FHR en skrivelse där man erbjuder möjlighet att söka pengar för arbete med rubricerande innehåll. Tjänstemän kopplade till arbete med handlingsplanen för alkohol och droger har för avsikt att komma med förslag. (bilaga).

Styrgruppen för framtagande av handlingsplan för insatser till barn och ungdom har i detta fall fungerat som en arbetsgrupp och föredrog idéer om kommande insatser.

Karin Gabrielsson rapporterade om den kartläggning hon gjort med inriktning på hälsofrämjande och förebyggande arbete till barn och ungdomar. Hon har intervjuat människor i kommunen som på olika sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att arbetsgruppen får i uppdrag att göra en ansökan för FHRs räkning.

_______________

FHR §13

Ansökan från HSO om rehabiliteringsbad. Återremitterat ärende.

Efter ytterligare beredning av ärendet har det framkommit att Kultur och fritidsnämnden respektive Hälso och sjukvårdsnämnden betalar vardera 37.500 kr för rehabiliteringsbad på TanumStrand för 2001. Vidare kan inte högkostnadsskyddet komma ifråga eftersom det inte handlar om behandling.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att avslå ansökan.

_______________

FHR §14

Rapporter från arbetsgrupper

Efter föregående möte i FHR har flera arbetsgrupper bildats. Rapporter från dessa:

Föräldragrupper. Denna arbetsgrupp har träffats en gång och bestämt att vända sig till 6:e klassföräldrar i första hand. Det kommer att ske med särskild inbjudan till föredrag av Jan Gunnarsson, länsnykterhetskonsulent, som redan är inbokad på Futura den 3/5. I höst skall det bli klassmöten som i sin tur skall leda till studiecirklar för tonårsföräldrar. En ytterligare målgrupp som diskuterades var ensamstående föräldrar.

Maten i livet. Har inte träffats än. Berit Stjern anmälde sitt intresse att delta i denna grupp.

Äldres hälsa. Träffade denna förmiddag föreningsföreträdare för äldre på ett välrepresenterat möte. Många åsikter och uppslag kom fram som arbetsgruppen får arbeta vidare med. Arbetsgruppen utökades med Gun Andersson, gårdsrådet Fjällbacka Service, Renée Andersson, Röda Korset Tanumshede och någon från HSO.

Det framfördes kritiska synpunkter att handikappade inte är med i Folkhälsoplanen eller representerade i FHR. Folkhälsorådet ansågs vara mer av den nämnd än ett råd. Denna fråga bör kanske lyftas som en egen gällande FHRs organisation.

Rapport från arbetet med att bilda ytterligare en självhjälpsgrupp för stress och utbrändhet. Fredag 20/4 startar ytterligare en självhjälpsgrupp.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att utse Berit Stjern att ingå i arbetsgruppen Maten i livet.

_______________

FHR §15

Samhällets stressfaktorer. Diskussion, bordlagd fråga.

I Folkhälsoplanen finns en punkt som heter Samhällets stressfaktorer. Avsikten på mötet är att ha en öppen diskussion hur vi kan finna idéer som kan leda till insatser som kan motverka dessa stressfaktorer och främja "det goda livet".

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bordlägga frågan igen då ordinarie ordförande som skulle föredragit denna är sjuk.

_______________

FHR §16

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo