Tanums kommun

Folkhälsorådet 2001-03-06

Närvarande: Anders Schönbeck ordf. Kommunstyrelsen
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö och Byggnadsnämnden
Birgitta Jonsson Miljö och Hälsoskyddskontoret
Ann-Helen Anneflod Barn och Utbildningsnämnden
Lillemor Kaltenbach Barn och Utbildningsförvaltningen
Bengt Widengård Kultur och Fritidsnämnden
Anita Hakeröd Kultur och Fritidsförvaltningen
Elisabeth Lönn Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tomas Lindh Hälso och Sjukvårdsnämnden
Mona Svegås "
Gun Törnros Försäkringskassan
Dan Andersson sekr. Primärvården
Thomas Lantz fr. §5 Försäkringskassan
Tove Kristiansson Praktikant Hälsoutb. Munkedal

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Tomas Lindh.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer: 1-10.
Tid: 13.00-16.00

Vid protokollet:

Dan Andersson

Justeras:

Anders Schönbeck                             Tomas Lindh


FHR §1

Föregående möte och protokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

______________

FHR §2

Avtal och Folkhälsoplan

Rapport:

Efter beslutet i FHR (2000-10-23) att godkänna Folkhälsoplanen har Hälso och sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till sin del. Kommunstyrelsen har fortfarande inte fattat beslut för kommunens åtagande men kommer troligen godkänna planen och ta ansvar för projektanställning av folkhälsosamordnare i tre år. Ärendet skall slutligen behandlas av Kommunfullmäktige.

____________

FHR §3

Barn och ungdomars hälsa

Rapporter utifrån punkter i Folkhälsoplanen:

1a och 1c. Handlingsplan och "Stöd till den myndiga föräldern". Maija-Riitta Ottemo och Dan Andersson.

1b. Skola – fortbildning. Sex och samlevnadsutbildning ihop med Strömstads FHR. Dan.

1e. Lokalt brottsförebyggande råd (BRÅL) och droggrupp. Sammanslagning och organisation. Organisationsplan bifogas. Anders Schönbeck.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att med anledning av TVs inflytande på ungdomar tillställa ledningen för SVT ett brev med kritiska synpunkter på hur Grammisgalan genomfördes. Ordf. ansvarar för detta.

att sammankalla brottsförebyggande rådet (BRÅL) och droggruppen för att skapa en gemensam grupp av dessa. Förutom ordf. och sekr. deltar Ann-Helen Anneflod.

_____________

FHR §4

Barn och ungdomars hälsa.

Kommande verksamhet:

1d. Föräldrautbildning. Skall ha inriktning som stöd snarare än utbildning till föräldrar med barn i olika åldrar och i olika situationer. Studieförbunden är en samarbetspart.

1f. Maten i livet. Inriktning ungdomar och en vettig inställning och förhållande till mat.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att sammanträffa med studieförbunden Vuxenskolan och ABF för att diskutera och planera föräldragrupper.

att bilda en arbetsgrupp med från Folkhälsorådet Anders Schönbeck och Anita Hakeröd.

____________

FHR §5

Hälsa i arbetslivet.

Punkter utifrån Folkhälsoplanen:

2a. Motverka organisatorisk stress. Uppföljning av seminariedag med chefer på TanumStrand. Dan.

2b. Samhällets stressfaktorer. Diskussion. Anders.

2c. Den enskilde. Rapport om självhjälpsgrupp. Ta ställning till ytterligare satsning på självhjälpsgrupper. Dan.

2d. Kartläggning långtidssjukskrivningar. Rapport. Gun Törnros.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bordlägga frågan betr samhällets stressfaktorer till nästa möte för en djupare diskussion.

att starta ytterligare en självhjälpsgrupp.

____________

FHR §6

Äldres hälsa.

Gårdsrådet på Hedegården har tidigare ansökt om bidrag till danser. Dom är intresserade att delta i en diskussion om de äldres behov. Kontakt med ytterligare företrädare för äldreorganisationer för att höra deras medverkan.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att bilda en arbetsgrupp bestående av Mona Svegås, Birgit Ekholm, Bengt Widengård. och Dan Andersson, samt inbjuda företrädare för äldreorganisationer

___________

FHR §7

Välfärdsbokslut.

Rapport:

En arbetsgrupp har bildats och kommer att träffas första gången i slutet av mars. I denna ingår Lillemor Kaltenbach, Birgit Ekholm, repr. ekonomikontoret samt folkhälsosamordnaren.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

Att utse Birgitta Jonsson att ingå i arbetsgruppen.

____________

FHR §8

Ansökan från HSO om rehabiliteringsbad.

HSO har tidigare fått bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) till rehabiliteringsbad men nu av HSN blivit hänvisade att söka hos FHR. Omfattningen är en timma/vecka (kvällstid) i varmvattensbassäng med ledare/sjukgymnast.. Träningen sker i grupp och är inte förenad med annan sjukgymnastisk behandling. Gruppen består av ca 10 deltagare. Ansökan bifogas.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att återremittera ärendet för vidare beredning

________________

FHR §9

Fastställande av mötesdagar för FHR.

Följande dagar bokades: 17/4, 12/6, 6/9, 30/10 och 4/12. Mötestiden är normalt 13.00-16.00.

_____________________

FHR §10

Övriga frågor.

Bengt W. uttryckte önskemål från Kultur och Fritidsnämnden om information om FHRs verksamhet vilket mottogs positivt. De återkommer om tid.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo