Tanums kommun

Folkhälsorådet 2000-10-11

Närvarande: Anders Schönbeck  ordf. Kommunstyrelsen
Gun Broberg Hansson "
Eva Gebo Personalkontoret
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö och Byggnadsnämnden
Ann-Helen Anneflod Barn och Utbildningsnämnden
Lillemor Kaltenbach Barn och Utbildningförvaltningen
Anita Hakeröd Kultur och Fritidsförvaltningen
Gunnar Simonsson Tekniska nämnden
Tomas Lindh Hälso och Sjukvårdsnämnden
Mona Svegås  "
Gun Törnros Försäkringskassan
Dan Andersson sekr. Primärvården

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Tomas Lindh.

Dagordningen godkändes

Paragrafer:

1-9.

Tid:

13.00-16.00

 

Vid protokollet:

Dan Andersson

 

Justeras:

Anders Schönbeck Tomas Lindh

______________________

FHR § 1

Föregående möte och protokoll.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

___________________________

FHR § 2

Hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB). Välfärdsbokslut.

Från protokoll 00.06.20 § 2:

HKB är ett sätt att väga inkonsekvenser för folkhälsan när beslut fattas. För detta finns olika modeller. Ett sätt att bättre förstå hur det fungerar är att pröva någon modell i en fråga som skall tas beslut om eller som redan beslutats. Därefter kan man lättare bedöma om detta är användbart i kommunen. Se tidigare utdelat material.

Föreligger att ta ställning till om detta är ett användbart instrument.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att uppdra åt FH-samordnaren att utarbeta modell för HKB att användas i samband med budget/bokslut och investeringar med inriktning att tillämpas i en kommunal verksamhet under 2001 och den kommunala verksamheten i sin helhet från 2002,

att beslut om införande av HKB bör fattas av kommunfullmäktige.

Vid kontakt med Ulf Eriksson, ekonomichef i kommunen, har ärendet hamnat i att undersöka förutsättningarna att använda välfärdsbokslut vid den årliga bokslutsrapporteringen. Välfärdsbokslut är ett sätt att följa upp hur en verksamhet påverkar folkhälsan och HKB ett medel att höja medvetandenivån, ur folkhälsoaspekt, när beslut skall tas.

Folkhälsorådet bör härvid tillsammans med kommunen utveckla formerna för välfärdsbokslut och inom sig utse en arbetsgrupp för ändamålet

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att arbeta vidare med kommunen och tillsätta en arbetsgrupp bestående av Maija-Riitta Ottemo, Lillemor Kaltenbach, Birgit Ekholm och Dan Andersson.

____________________

FHR § 3

Samverkansavtal Kommun – Regionen.

Folkhälsoarbetet bedrivs med delat ansvar mellan Kommunen och Regionen. Regionen översände 2000-04-17 förslag till avtal för folkhälsosarbetet 2001-2003 vilket behandlades av FHR 2000-06-20 (bilaga).

Den 2/10 hölls ett möte mellan KS presidium, tjänstemän från Regionens folkhälsosekretariat i Uddevalla och FHR presidium. Regionens representanter förtydligade därvid sitt förslag att en fördelningsprincip enligt 50-50% skall gälla verksamhetsmedel och folkhälsosamordnare. Kommunen skall enligt förslaget vara ansvarig för verksamheten och folkhälsosamordnaren anställd i kommunen.

Vid mötet överenskommet ställningstagande blev att FHR skall utarbeta en folkhälsoplan och budget för 2001-2003 som skall föreläggas KS för beslut den 22 november. Därefter ny kontakt med regionen. I planen skall övervägas vilka sidoordnade verksamheter såsom det brottsförebyggande arbetet som skall ingå i planen och underlaget för gemensam finansiering.

För att hinna med tidsplanen föreslås att FHR utser en arbetsgrupp som tar sig an denna uppgift med redovisning till kommunstyrelsen senast 25 oktober.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att utarbeta en folkhälsoplan och tillställa kommunstyrelsen

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Gun Törnros, Gun Broberg Hansson, Tomas Lindh, Ann-Helen Anneflod, Maija-Riitta Ottemo, Anders Schönbeck och Dan Andersson.

____________________

FHR § 4

Ansökan om bidrag för Idrott åt handikappade

Strömstads handikappidrottsförening har till Folkhälsorådet inkommit med framställan om utökad idrottsverksamhet för handikappade. Sökanden vill ha synpunkter på projektet. Framställan bifogas.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att se positivt på verksamheten och ställer sig beredd understödja engagemang efter särskild framställning

___________________________

FHR § 5

Ansökan om bidrag till Pensionärsdans på Hedegården

Gårdsrådet på Hedegården ansöker om bidrag till pensionärsdans. Kostnaderna för höstens danser beräknas till 1.600 kr och för vårens till 2.000 kr. Ansökan belöper således på 3.600 kr. Ansökan bifogas.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att avslå framställan men beakta behovet av insatser till stöd för äldres hälsa i folkhälsoplan och budget 2001.

_____________________

FHR § 6

Ansökan om bidrag till Projektet "NÄREKO"

HushållningsSällskapen i Västra Götaland har inkommit med ansökan om medfinansiering av ett projekt för ökad användning av närproducerade och ekologiskt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Ansökan och underlag bifogas.

Det sökta beloppet är 15.000 kr per år under perioden 2001-2002 varvid ingår fyra timmars miljöutbildning för max 20 personer.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att med tillstyrkan överlåta till kommunstyrelsen besvara ansökan

____________________

FHR § 7

Rapporter

Stress-Utbrändhet

Hälsofrämjande skola

Folkhälsodagar – Matglädje

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att stå för hälften av kostnaderna gällande föredragen till respektive Vuxenskolan och ABF.

____________________

FHR § 8

Information

Friluftsdagar på Ranebo

Karl-Rune Pettersson på Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med förslag till två utbildningsdagar med övernattning för femteklasser. Programmet inriktas på friluftsliv med stärkt naturkänsla och social kompetens som syfte. Friluftsfrämjandet medarrangerar. Enligt förslaget skall två personer projektanställas under XX dagar för att tillsammans med lärare leda arrangemanget.

Kurs i utanförskap

KomVux och representanter från droggruppen har träffats och diskuterat en kurs med inriktning på utanförskap. Syftet är att komma fram till en samsyn när det gäller alkohol och droger, rasism mm. Detta kan kanske i sin tur utmynna i ett handlingsprogram. Kursen skulle vända sig till personal inom skolan, fritid, IFO, polisen, samhällsföreningarna m.fl. Ungdomar och föräldrar kan också delta. Lions är en möjlig finansiär av föredragshållare

______________________

FHR § 9

Övriga frågor

Maija-Riitta meddelade att fördraget med Jan Gunnarsson den 18/10 är flyttat från Bygdegården till Tingshuset.

FHR har tidigare ställt sig positiva till att medfinansiera föredraget den 1/11 med Christina Doctare. Vuxenskolan har inkommit med förfrågan om ospecificerad summa.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att medarrangera genom att stå för annonskostnad

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo