Tanums kommun

Folkhälsorådet 2000-06-20

Närvarande:
Anders Schönbeck ordf. Kommunstyrelsen
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö och byggnadsnämnden
Birgitta Jonsson Miljö och hälsoskyddskontoret
Ann-Helen Anneflod Barn och utbildningsnämnden
Bengt Widengård Kultur och fritidsnämnden
Anita Hakeröd Kultur och fritidsförvaltningen
Dan Andersson sekr. Primärvården

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Widengård.

Dagordningen godkändes.

Paragrafer: 1-8.
Tid: 13.00-14.45.

FHR § 1

Föregående möte och protokollshantering.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Ledamöterna får söka protokollen på kommunens hemsida. Fem protokoll kommer att kopieras och delas ut vid nästkommande möte till dom som inte har möjlighet till detta.

-------------------------

FHR § 2

Hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB)

HKB är ett sätt att väga in konsekvenser för folkhälsan när beslut fattas. För detta finns olika modeller. Ett sätt att bättre förstå hur det fungerar är att pröva någon modell i en fråga som skall tas beslut om eller som redan beslutats. Därefter kan man lättare bedöma om detta är användbart i kommunen. Se tidigare utdelat material.

Föreligger att ta ställning till om Folkhälsorådet skall föreslå försök med HKB inom kommunens och Regionens verksamheter.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att uppdra åt FH-samordnaren att utarbeta modell för HKB att användas i samband med budget/bokslut och investeringar med inriktning att tillämpas i en kommunal verksamhet under 2001 och den kommunal verksamheten i sin helhet från 2002,

att beslut om införande av HKB, i sin helhet bör fattas av kommunfullmäktige

-------------------------------

FHR § 3

Samverkansavtal Kommunen – Regionen angående folkhälsa.

Efter beslut i FHR har ändringar i avtalet skett och detta har översänts till regionen för synpunkter. Dessa beräknas ha inkommit till detta möte och kan härmed diskuteras. Därefter föreläggs avtalet kommunstyrelsen för godkännande. Det aktuella avtalet bifogas.

Vidare kvarstår att utse en kommunal kontaktman i förhandlingar med regionen.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att FHRs presidium medverkar i förhandlingar kring avtalet.

----------------------------

FHR § 4

FHRs organisation, representant från Arbetsförmedling (AF) och Försäkringskassa (FK).

I det av FHR behandlade och antagna samverkansavtalet står det att i FHR ingår AF och FK. Detta innebär att FHR utökas med två tjänstemän.

Föreligger nu fråga om att erbjuda AF och FK utse var sin representant i FHR.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att erbjuda Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var sin representant i Folkhälsorådet.

------------------------

FHR § 5

Stress, utbrändhet. Föredrag och seminarium i november.

Två föreläsningar med Christina Doctare, en på dagen och en på kvällen, är inbokade. Detta är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och Vuxenskolan. FHR kan samverka i en gemensam annonsering.

Att anordna ett seminarium för företagsledare, arbetsgivare och stressdrabbade är tidigare beslutat till den 9 november. Den valda dagen innebär dock att folkhälsosamordnaren inte kan medverka.

Dels behöver beslutas om den 9/11 ligger fast eller annan dag skall väljas med hänsyn till folkhälsosamordnarens medverkan, dels vilken kursledare som skall anlitas till kursen.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att flytta seminariet till den 8/11 och engagera Gert Olsson.

-------------------------

FHR § 6

Skrivelse från barn och ungdomsstödet.

Skrivelsen handlar om fritidsverksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar. För att diskutera och finna lösningar har man tillsatt en arbetsgrupp som man även vill ha med en representant från FHR i. Skrivelsen bifogas.

Föreligger att ta ställning till om vi skall delta.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att utse Ann-Helen Anneflod till representant i arbetsgruppen.

-------------------------

FHR § 7

Planering av folkhälsodagar.

Sedan förra mötet har diskussioner förts som förordar ett folkhälsoarrangemang i oktober, utsträckta till flera dagar under en vecka istället för isolerat den 7 oktober. Detta ger bl a möjlighet att nå fler grupper och riktade insatser inom tema mat.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

att godkänna det utsträckta arrangemanget och överlämna planeringen till den utsedda arbetsgruppen.

Vid protokollet:

 

Dan Andersson

Justeras:

 

Anders Schönbeck                              Bengt Widengård

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo