Tanums kommun

Folkhälsorådet 1999-12-09

Närvarande: Anders Schönbeck ordf Kommunstyrelsen
Gun Broberg-Hansson Kommunstyrelsen
Berit Stjern Omsorgsnämnden
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö och byggnadsnämnden
Birgitta Jonsson Miljö och hälsoskyddskontoret
Ann-Helen Anneflod Barn och utbildningsnämnden
Lillemor Kaltenbach Barn och utbildningskontoret
Bengt Widengård Kultur och fritidsnämnden
Anita Hakeröd Kultur och fritidsförvaltningen
Gunnar Simonsson Tekniska nämnden
Ulla-Britt Berg Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dan Andersson sekr Primärvården

 Ordförande öppnade sammanträdet.

 1. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Berit Stjern.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående möte.
 4. Klart med verksamhetspengar för åt 2000 från kommunen och som det verkar också regionen. Skall göras en sammanställning över verksamhetsområden.

 5. Folkhälsopolitiska avsikter och mål 2000-2002.
 6. Anders S. redogjorde för sitt förslag. Utgå från friskfaktorer, det goda. Få folk att längta till något. Inte efterapa storstäderna. Inte fördjupa oss i problemen. En diskussion runt detta följde vilken utmynnade i ett starkt stöd för detta synsätt. Ett förslag som framkom var att ha små blänkare med positiva budskap i Björklövet.

 7. Frisk – riskfaktorer i Tanum.
 8. Undertecknad redogjorde för olika perspektiv på folkhälsa. Rådet jobbade sedan i smågrupper med frisk och skyddsfaktorer samt riskfaktorer i Tanum. Slutligen gjorde vi en lista över olika faktorer, som genom befolkningsundersökningar visar hur man värderar olika områden för att må bra. Se sammanställning.

 9. Verksamhetsplanering.
 10. För att få fram vad rådet skall satsa på fram till 2002, och utifrån detta prioritera under 2000, gjorde var och en först en enskild lista med punkter för att sedan sitta i grupper utifrån verksamhetsområden. Vi tyckte inte tiden räckte till varför denna fråga bordlades till nästa sammanträde.

 11. Ansökan om bidrag för produktion av film om tinnitus.
 12. Carina Halvord, Rekordfilm, har den 29 september 1999, till kommunstyrelsen inkommit med ansökan om bidrag på 5 000 kr för produktion av film om tinnitus.

  I samband med tinnitusåret 1999, utlyst av Hörselskadades Riksförbund, och på uppdrag av Tinnitusföreningen i Göteborg, skall Rekordfilm producera ett filmdrama om hur det är att vara ung och få tinnitus. Syftet är att nå ut till ungdomar och få dem att förstå vad tinnitus är, samt få dem att inse faran med allt för höga ljudvolymer.

  Filmen kommer att finnas tillgänglig för landets samtliga skolor och skall distribueras tillsammans med ett studiematerial.

  Kommunstyrelsen beslutar

  att överlämna ärendet till Tanums lokala folkhälsoråd.

  Folkhälsorådet har diskuterat frågan och undrar hur mycket filmen kostar att producera. Rådet anser att denna typ av projekt skall bekostas med centralt nationella medel.

  Folkhälsorådet beslutar

  - att avslå ansökan

 13. Annonsering om tinnitus i samband med milleniumskiftet.
 14. Presidiet har ett förslag att uppmärksamma tinnitus orsakat av smällare vid nyår. Annonser i Björklövet och Bohuslänningen samt utdelning av hörselproppar och broschyr på apoteken och dess utlämningsställen.

  Folkhälsorådet stödjer förslaget.

  Apoteket är kontaktade och ordnar med att proppar finns tillgängliga och delas ut gratis. Billson sponsrar med 4 000 par proppar i två storlekar. Anders S ordnar att annons kommer in och Anita H kontaktar apoteket om broschyrer, och om det inte finns beställer.

 15. Övriga frågor.

En ansökan om bidrag till föreläsning om barn till psykiskt sjuka har inkommit. Ansökan kommer från en "sätta igång-grupp" genom Bo Hedström, IFO. Summan för arvode och omkostnader är 10 000 kr och detta belopp söker man från Folkhälsorådet.

Ett av gruppens syften är att verka för att öka kunskapen och medvetenheten kring barn till psykiskt sjuka inom Tanum och Strömstad. Som ett led i detta, vill dom bjuda in Annemi Skerfving, Stockholm till en föreläsnings/utbildningsdag den 17 mars 2000. Annemi är socionom, fil mag i socialt arbete och doktorand vid Socialhögskolan i Stockholm.

Tanken med utbildningsdagen är att Annemi föreläser på förmiddagen och att eftermiddagen ägnas åt handledning. Personal inom Tanum – Strömstad som i sitt arbete kommer i kontakt med barn till psykiskt sjuka, kommer att bjudas in till föreläsningen.

Folkhälsorådet är intresserade om det kommer fler till del. Borde kanske läggas på kvällstid för att nå många.

Folkhälsorådet beslutar

- att avslå ansökan

 

Vid protokollet

 

Dan Andersson

Justeras

 

Anders Schönbeck                          Berit Stjern

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo