Tanums kommun

Folkhälsorådet 1999-11-01

Närvarande: Anders Schönbeck ordf Kommunstyrelsen
Gun Broberg-Hansson Kommunstyrelsen
Ann-Sophie Svedhem Personalkontoret
Berit Stjern Omsorgsnämnden
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö och byggnadsnämnden
Ann-Helen Anneflod Barn och utbildningsnämnden
Lillemor Kaltenbach Barn och utbildningskontoret
Bengt Widengård Kultur och fritidsnämnden
Anita Hakeröd Kultur och fritidsförvaltningen
Ulla-Britt Berg Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tomas Lindh Hälso och sjukvårdsnämnden
Dan Andersson sekr. Primärvården

 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade detta första möte i Folkhälsorådet (FHR) under kommunens ansvar.
 2. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Gun Broberg-Hansson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Folkhälsorådets uppdrag, mål och medel.
 5. Ordf. gjorde en tillbakablick över bildandet av FHR. Kommunstyrelsen utsåg en arbetsgrupp som tog fram ett förslag som behandlades av KS och Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN). Förslaget innehöll en organisation med ledamöter som utses av varje nämnd, politiker och tjänsteman. Vidare att HSN står för en halvtidstjänst och kommunen för lika mycket uppdelat på flera tjänstemän samt 150.000 kr i verksamhetsmedel som delas lika mellan kommunen och HSN.

  KS beslutade enligt fastställt förslag men anslog 10.000 kr.

  HSN beslutade också enligt förslaget med tillägget att regionens sammantagna medel för 1999 inte får överstiga 430.000 kr. En punkt i beslutet säger att inför år 2000 avser nämnden att ta fram gemensamma förslag till folkhälsosamverkan med samtliga kommuner.

  Ytterligare underlag som presenterades var det tidigare FHRs verksamhetsrapport och program.

  Beslut

  att tillställa KS en skrivelse om medel för år 2000.

 6. Folkhälsosituationen i Tanums kommun.
 7. Undertecknad ger en bild av hälsoläget utifrån tre olika rapporter, Västsvenska folkhälsorapporten 1998, Bohuslandstingets folkhälsorapport 1997 och Bohuslandstingets ungdomsenkät 1998.

 8. Planering av rådets arbete, prioriteringar och projekt.
 9. Undertecknad berättar om två befintliga arbetsgrupper med tjänstemän, allergigruppen och droggruppen. Allergigruppen har efter att tidigare varit mer aktiv blivit en informationsgrupp för deltagarna. Droggruppen träffas ca varannan månad och oftast om att informera om läget och de olika verksamheter som pågår. Initiativ tas också till gemensamma satsningar men gruppen upplever sig inte ha ordentlig förankring i kommunen och skulle vilja knytas till FHR.

  Anders S. ledde rådet enligt en arbetsmodell som stegvis tog fram och prioriterade områden att satsa på och arbeta med framöver. FHR var indelat i två grupper som arbetade var för sig. Se separat redovisning.

 10. Till förste vice ordförande utsågs Tomas Lindh och till andre vice ordförande utsågs Maija-Ritta Ottemo.
 11. Nästa möte bestämdes till 9/12 kl. 09.00. Vi preliminärbokade också ett möte till 25/1 kl. 13.00.

Vid protokollet

 

Dan Andersson

Justeras

 

Anders Schönbeck                          Gun Broberg-Hansson

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo