Centrala barn- och elevhälsans arbete och kontaktuppgifter

Sten-Gunnar Axelsson

Sten Gunnar Axelsson
Chef för centrala barn- och
elev­­hälsan.
Specialpedagog inom grund-,
särskola- och gymnasiet
0525-181 93

Medicinskt arbete av skolläkare och skolsköterskor

 • Ta till vara kunskap om elevernas hälsa och skolarbete.
 • Tidigt identifiera hälsoproblem och symtom hos elever som kan innebära att de behöver extra anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser.
 • I samverkan med elever, vårdnadshavare, lokala elevhälsan och skolans personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.
 • Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklass, åk 2, 4, 6, 8 och åk 1 på gymnasiet. I hälsosamtalet pratar vi om matvanor, fysisk aktivitet, sömnvanor och psykisk hälsa. Dessutom kontrollerar vi tillväxten av längd och vikt och genomför syn-och hörselundersökning.
 • Fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Bevaka elevernas vaccinationstäckning och erbjuda dem kompletterande vaccinationer.
 • Ge råd och konsultation till skolans personal.
 • Tillföra kompetens inom medicin och omvårdnad, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Kontakter

Anita Ekdahl

Anita Ekdahl
Hamburgsund
0525-184 08

Berit Markman

Berit Markman
Lur/Resö och gymnasiet 
0525-183 49

Helena Sigfjord

Helena Sigfeldt
Grebbestad/Fjällbacka/
Rabbalshede 
0525-181 80

Monika Kjellstorp

Monika Kjellstorp
Tanumskolan/Backa 
0525-182 02

Sofie Jidetoft Thoresson
Hede/Tanum 4-6 
0525-183 43

Skolpsykologiskt arbete

 • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- riskfaktorer för elevers hälsa, lärande, och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Kontakter

Siv Widmark

Siv Widmark
Inom grund- och särskola,  gymnasiet 
0525-182 01

Görel Olsson inom grundskola och gymnasiet nås via chef för centrala barn- och elevhälsan, 0525-181 93.

Julia Hammon

Julia Hamon
Grebbestad/Hede/Tanum 
0525-185 68

Kurators arbete

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomföra samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal liksom och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den skolsociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskolan.
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kring elevens sociala situation, hälsa, lärande och utveckling.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Kontakter

Ina Gjeitanger
Inom grundskola och särskola
0525-182 17

Susanne Hagen

Susanne Hagen
Inom grundskola och 
gymnasieskola
0525-184 84

Socialpedagogiskt arbete

 • Arbetar hälsofrämjande och förebyggande gentemot eleverna med coachande vägledning.
 • Driver tillsammans med eleverna demokratiarbetet på högstadierna.
 • Samarbetar med lärare och rektor mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakter

Carolina Holmkvist Hogebrandt

Carolina Holmkvist Hogebrandt
Inom grundskola årskurs 7-9
0525-183 48

Specialpedagogiskt arbete

 • Hälso- och förebyggande arbete med fokus på pedagogisk, social- och fysiska tillgänglighet.
 • Organiserar planerar och utvärderar utvecklingsarbete/utbildningsinsatser tillsammans med förskolechef/rektorer.
 • Genomför observationer, utredningar på organisations- grupp- och individnivå.
 • Samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor/dilemman med förskolan/skolans personal barn/elever och föräldrar.
 • Handledning, samarbetssamtal i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal barn/elever och föräldrar.
 • Vid behov med i utformandet av handlingsplan/­åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer.
 • Deltar och följer upp särskilt överlämnande av barn/elever i behov av särskilt stöd.
 • Samverkar med externa aktörer.

Kontakter 

Elsie-Marie Christensen

Elsie-Marie Christensen
Specialpedagog inom förskola,
pedagogisk omsorg, grund-
och särskola 
070-609 80 44

Marie-Louise Ceder

Marie-Louise Ceder
Specialpedagog inom förskola,
pedagogisk omsorg, grund-
och särskola 
0525-185 44

Ann-Charlott Wester

Ann-Charlott Wester
Specialpedagog inom förskola,
pedagogisk omsorg, grund-
och särskola
0525-180 26
0721-45 51 96

Logopediskt arbete

 • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med fokus på språklig och kommunikativ tillgänglighet.
 • Handleda/vägleda personal inom förskola och skola och vårdnadshavare i frågor kring språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt och språkstimulans.
 • Organisera och genomföra utbildningsinsatser inom områdena tal, språk och kommunikation.
 • Samverka med externa samarbetspartners som BVC, logopedmottagningarna, barn- och ungdomshabiliteringen, småbarnsteamet och BUP kring barns och ungas språk- och kommunikationsutveckling.
 • Genomföra observationer, språkliga kartläggningar och utredningar.
 • Ge språkligt stöd till barn och elever i förskola och skola.
 • Ansvara för kommunens Språkotek tillsammans med specialpedagogerna.

Kontakter

Carolina Stang

Carolina Stang
Logoped inom förskola,
pedagogisk omsorg och
grundskola
070-609 04 92

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 

Annabell Olsson

Annabell Olsson
Studie- och yrkesvägledare
Hamburgsund 7-9/
Tanumskolan 7-9
0525-185 77

Administratör

Marie Landgren

Marie Landgren
Administratör
0525-182 50

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede