Bohussamlingen

En medeltida bok

Bohussamlingen är en samling av litteratur och annan media med lokal anknytning. Sedan 2008 har biblioteket fått ansvar att katalogisera och registrera kommunens samling av lokalhistorisk litteratur.

Huvuduppgiften är att göra dessa tillgängliga för alla och sökbara via bibliotekets katalog.
Nu finns valda delar av samlingen tillgängliga i bibliotekets Bohusrum till utlån.

Samlingen består av arkivmaterial, bild- och ljudmaterial, trycksaker (monografier, periodika, småskrifter, kartor etc.) specialsamlingar och övriga särskilda objekt. De flesta trycksaker är sökbara i bibliotekets katalog.

Ett urval böcker från Bohussamlingen

Biografier

Then adelige, och lärde swenske siö-man : thet är I...

Then adelige, och lärde swenske siö-man : thet är I. Matrikel öfwer Sweriges ridderskap och adel, hwilka uthaf siö-män hafwa theras uhrsprung. II. Förteckning uppå några svenska siö- och ammiralitets-herrar och officerare, the ther igenom lärdom, och studier hafwa giordt sig bekanta : hwar wid foges en tilökning af några andra märkwärdiga saker, thet kongl. swenska siöwesendet beträffande : ungdomen wid kongl. swenska ammiralitetet til wälment tienst / uthgifne af Carl N. Bechstadius. Tryckt 1734.

Carl Bechstadius var född i Kalmar, studerade i Uppsala, prästvigdes 1718. Samma år blev han notarius vid amiralitetskonsistorium och var 1719-1729 verksam som amiralitetspastor. 1729 blev Bechstadius kyrkoherde i Vissefjärda där han verkade till sin död. För övrigt hade han framstående förespråkare inför valet. Till domkapitlet i Kalmar inkom skrivelser från amiralitetet i Karskrona och dessutom en vardera från baronen Carl Hans Wachtmeister, dåvarande president i kollegiet, och riksrådet och överamiralen Claes Sparre.

Bechstadius arbete "Then adelige och lärde swenske siö-man..." utkom 1734. Det är i huvudsak inte en sjöhistoria, utan mera en matrikel över sjöofficerare. Några sedelärande exempel ur svensk sjökrigshistoria finns dock med. Efter en redogörelse över Äpplets förlisning 1676 på grund av kapten Evert Haas inkompetens övergår Bechstadius till att skildra Psilanders strid.

Geografi och reseskildringar

Chorographia Bahusiensis : thet är: Bahus-Läns beskrifning så til thess natur, art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen, som til thess nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag under Sweriges krono

Chorographia Bahusiensis : thet är: Bahus-Läns beskrifning så til thess natur, art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen, som til thess nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag under Sweriges krono ... / af Johan Oedman
Arbetet mötte i samtiden hård kritik i den lärda världen, men har senare kommit att uppskattas för sitt kulturhistoriska innehåll. Som kyrkoherde i Tanum hade Oedman (1682-1749) goda möjligheter att "utur dystra mörckret" uppteckna lokala sägner och folkminnen vilka annars förmodligen hade skattat åt förgängelsen. "Chorographia Bahusiensis" innehåller även kapitel om landskapets fiskar, sjö- och skogsfåglar samt "om allehanda slags fyrfotade samt kräkande djur".

Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän den 23 augusti 1911

Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän den 23 augusti 1911länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster / Lennart von Post
Den 20 december 2006 skadades Bohusbanan av ett jordskred vid Taske å söder om Munkedal (Smårödsraset), som också spärrade väg E6. Det är inte första gången ett jordskred inträffar i detta område. 1911 inträffade en liknande olycka samma område.

Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland, åren 1817, 1818 och 1820 / af Fr. Wilh. von Schubert

Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland, åren 1817, 1818 och 1820 / af Fr. Wilh. von Schubert. Tryckt 1825.
Boken är en intressant skildring av Sverige, sedd ur en utlännings ögon. I band 3, s. 274 ff. anländer Schubert en  söndag  till norra Bohuslän. Vår fransman anmärker att det inte förrättas någon gudstjänst och att på landsvägen, liksom i gästgifaregården, inte på något sätt rådde ett söndagslugn. Bönderna roade sig med kortspel, sedan de förut fuktat sina strupar med styrkande safter.
Trots dessa anmärkningar verkar Schubert nöjd med både Bohuslän och bohuslänningen. "I allmänhet äro Bohusländningarne ett fromsint och redligt folk, föga välmående, men lyckligt med få behof, enkelt och uppriktigt" skriver han.

Mer om resor och gästgiverier

Vägvisare...

Vägvisare, til och ifrån alla städer och namnkunniga orter, uti Svea- och Göta-riken, samt stor-förstendömet Finland; jämte tvänne uti koppar stuckne väg-chartor, efter skedde vägmätningar uprättad, af Georg Biurman. Med kongl. maj:ts allernådigste privil. Av Georg Biurman. 1776
På Kungliga bibliotekets webbplats kan vi läsa att "Verket är en resehandbok som beskriver alla vägar till lands och till sjöss i Sverige och Finland vid 1700-talets mitt. Där förekommer detaljerade uppgifter om vägnätet, gästgivargårdar, kungsgårdar, bruk, hälsobrunnar etc.
Avstånden mellan de olika resmålen är noga angivet i mil. Boken innehåller också ett utdrag ur gästgivareordningen, d.v.s. lagstiftningen och regelverket kring det svenska skjutsväsendet, jämte prislistor för olika typer av transporter.
Denna vägvisare utkom första gången 1743, och sedan i nya upplagor 1757, 1768 och 1776. Troligen är detta den första resehandbok som utgivits i större upplaga och fått avsevärd spridning."

Symbolen för ett gästgiveri på äldre svenska kartor

Symbolen för ett gästgiveri på äldre svenska kartor.

Ett år i Sverige : tvenne delar med talrika illustrationer

Ett år i Sverige : tvenne delar med talrika illustrationer

Ett år i Sverige : tvenne delar med talrika illustrationer av Horace Merryat, 1863.
Horace Marryat var son till skeppsredaren och handelsmannen Joseph Marryat (1757—1824). Ett av barnen hette Fredric Marryat, sedermera känd sjökapten och äventyrsförfattare.
Tillsammans med sin hustru Mathilda Elisabeth Somerset vistades han långa tider i Frankrike, Italien och Danmark. År 1860 gav han ut "A Residence in Jutland, the Danish isles and Copenhagen" och under samma år genomförde han en resa genom Sverige.
År 1863 gifte sig Marryats dotter Ida Marryat med den svenske greven Fredrik Bonde vilket medförde att Horace och hans fru vistades varje sommar på Bondes gods Hörningsholm i Södermanland. Trots att Marryat vistades mycket i Sverige och bör ha haft goda informanter vad gäller landet och dess historia är mycket litet känt om honom.

"Ett år i Sverige" är mer en heltäckande skildring av Sverige än en renodlad reseskildring. På varje ort som författaren besöker beskriver han lokala sevärdheter, byggnader, kuriositeter och annat.

Han är väl påläst när det gäller Sveriges historia och fördjupar sig i platsernas och byggnadernas bakgrund, deras myter och saga. Boken är rikligt illustrerad.
Resan genomfördes under år 1860 och originalets titel "One year i Sweden, including a visit to the isle of Gotland" och kom ut i London 1862 (www.kb.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Under sin resa i Sverige besökte Merryat Grebbestad för att pröva det berömda lerbadet. Leran från Grebbestad var vida känd för sina goda läkande egenskaper och lockade många resenärer. Vår författare blev dock avskräckt från både lerbad och Grebbestad och skriver giftigt om lerinpackningar och baderskor.

Vinden blåste allvarsamt; båten dansade undan, tilldess vi landade i den af klippor omgifna hamnen vid Grebbestad, en liten badort. Herr Smith, egaren till ena värdshuset på stället, var nere vid stranden och mötte oss, och som vanligt är när man är flera i sällskap, blefvo vi inlogerade i olika byggnader, hvilka täflade med hvarandra i renlighet och vackert arbetadt linne. Hvarken Penelope eller drottning Mathilda kunna i afseende på handaslöjder jemföras med en Svensk husmoder. En Engelsk matrona skulle behöfva en hel lifstid för att åstadkomma ett sådant sänglinne som detta; lakanen äro sydda lika fint som en fruntimmersnäsduk och örngottsvaren broderade som med guipurespetsar. Fruntimren här brodera nio månader om året, för att harva allt i ordning åt gästerna under sin korta sommar; med sådant arbete fördrifvas de långa vinterqvällarne.

 
Det finnes mången i denna verld, som beskrifver livad han hvarken sett eller erfarit, i hopp om att icke bli upptäckt, en tadelvärd principlöshet. Jag har nu i tio dagar underkastat mig så kallade gyttjebad, en medicinsk behandling, hvilken alla med en mun förklara förträfflig för rheu- matiska krämpor och livad dertill hörer. Man badas med grön gyttja, en substans, hoars beskaffenhet ännu är obestämd; några förklara den för sönderdeladt vegetabiliskt ämne; andra säga, att den är en produkt af fisk, medan ett tredje parti menar, att den består af silltrangrums; - vilkendera den ock är, otäck är den.
Denna kur administreras både i Marstrand och Strömstad; men Grebbestads gyttja anses vara mer nyttig och välgörande. Efter mycken tveksamhet beslöt jag att. underkasta mig processen, hvilken verkställdes af gamla gummor. Under det jag till hälften afklädd satt i yttre rummet och kände mig icke rigtigt väl till mods, inträdde en 60-årig häxa, skrynklig och grinande, beledsagad af sin spiritus familiaris, en gul hundracka af obestämd ras. Inom ett ögonblick hade hon dragit af mig benkläderna och slagit litet varmt vatten på en träbänk, på hvilken kolka plats hon bad mig sitta ned; jag satte mig, önskande mig vid bättre mod än jag var, och nu började hon att smörja öfver mig med en grön, flottig massa, med hvilken hon öfversmetade min kropp från hufvud till fot under ett uppmuntrande grin, likt en gammal dadda, som badar ett barn, hvilket icke gerna vill ned i vattnet.
»En ypperlig gyttja det här», menade hon. Ypperlig var den också, - qvintessensen af rutten romm och annan smörja. Nu fattade hon en borste, gned väl in gyttjan. steg upp på en platform af träd, fattade en läderslang, måttade noga och pumpade sedan vatten öfver mig, som hade jag varit ett brinnande hus, medan jag under hela pumpningsoperationen måste vända mig rundtomkring framför henne. Derefter ledde hon mig artigt till badrummet, borstade mig på nytt och gaf mig derefter en kall dusch; derpå inlindades jag i handdukar, torkades och påkläddes. Jag var alldeles tillintetgjord öfver att se en så afskräckande gammal gumma på detta sätt handskas med mig. När allt var slut, räckte jag henne en riksdalerssedel, hvaraf fjerdedelen tillföll henne sjelf, för hvilket hon tackade med tio eller nio vigningar, - något mystiskt tal var det; - men jag skyndade min kos, och mitt hjerta vämjdes vid både Grebbestads gyttja och Grebbestads baderskor.

Naturvetenskap

Svenska fåglar : efter naturen och på sten ritade

Svenska fåglar : efter naturen och på sten ritade. 3 volymer, illustrerade av bröderna Wright. 2:a upplaga. Boken får symboliseras av Carduelis carduelis då storleken på böckerna inte passade i vår skanner.

De finlandssvenska bröderna Wright har en särställning som ornitologer och fågelmålare. Samtliga hade nära kontakter med Sverige och var specialiserade på vetenskapliga illustrationer i en preciös stil som noggrant registrerade taxonomi och färgverkan hos fåglar och fiskar.
I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och är en samling på 178 litografier.
Volymerna är mycket uppskattade och eftersökta bland forskare, boksamlare och konstkännare.

Var finns kopplingen till Bohuslän? Wilhelm von Wright förälskade sig i Maria Bildt på Orust och gifte sig med henne och blev bohuslänning. Brodern Ferdinand hälsade på dem i långa perioder.

Militärväsen

Studier öfver svenska skärgårds-flottans historia, krigssätt och användande vid Sveriges försvar / af en infanteri-officer

Studier öfver svenska skärgårds-flottans historia, krigssätt och användande vid Sveriges försvar / af en infanteri-officer [Julius Mankell] ; - 1855.
Julius Mankell utexaminerades som artilleriofficer 1849. Han deltog i 1863 års polska uppror och satt också i österrikiskt fängelse i augusti samma år. Mellan 1868 och 1871 var han lärare i befästningskonst vid Sjökrigsskolan. Han utgav också militärhistoriska studier, bland andra Anteckningar rörande svenska Regementenas historia från 1863, och Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet av 1500-talet från 1865. Han var ledamot av Krigsvetenskapliga akademien.
Mankell var starkt engagerad i rösträttsrörelsen och var ordförande för Sveriges allmänna rösträttsförbund samt ordförande vid 1893 års folkriksdag.

Teknik ock kommunikationer

Förslag till kanalled mellan Vänern och Kattegatt öfver Vänersborg och Uddevalla

Förslag till kanalled mellan Vänern och Kattegatt öfver Vänersborg och Uddevallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 1909.
Ur Uddevallablggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi läsa att "Kanalplanerna är mycket intressanta - och gamla! Redan sedan Bohuslän införlivats med Sverige började man diskutera en kanalled mellan Vänern (Vänersborg) och Uddevalla. Karl XI gav sina fortifikatörer i uppdrag att undersöka möjligheterna samt att göra upp ritningar över en sådan kanalled. Så skedde också och 1673 var kungen själv på plats i Uddevalla och studerade planerna i terrängen. Förmodligen finns dessa ritningar i Riksarkivet i Stockholm.
Nästa gång man börjar diskutera en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg är efter Trollhätte kanals öppnande 1800. Man kan säga att överhuvudtaget blev det något av kanalfeber i landet då många kanaler byggdes."  

Andra böcker och foton av intresse

Pseudovetenskap och nazistiska arkeologer

Svenska folktyper : bildgalleri ordnat efter rasbiologiska principer och med orienterande översikt / H. Lundborg

Svenska folktyper : bildgalleri ordnat efter rasbiologiska principer och med orienterande översikt / H. Lundborg

Prof. Wirth dokumenterar våra hällristningar i sökandet efter det ariska.

Prof. Wirth dokumenterar våra hällristningar i sökandet efter det ariska. Okänd fotograf.

Vid 1900-talets inledning var Sverige en världsledande nation inom pseudovetenskapen rasbiologi. Boken till vänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är tydligt exempel på detta. Bokens författare, Herman Lundborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, var under en tid professor och chef vid Statens institut för rasbiologi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1936 blev han hedersdoktor i Heidelberg, Tyskland.

Rasbiologi och sökandet efter ett ärorikt ariskt, nordiskt förflutet var en hörnsten i den nazistiska ideologin och särskilt uttalat hos SS ledare Heinrich Himmler. I en nyutkommen och mycket läsvärd bok,  Härskarplanen : Himmlers jakt på det ariska ursprungetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Heather Pringle beskriver hon hur Himmlers sökande efter bevis ledde den nazistiska organisation Ahnenerbe till Bohuslän under 1930-talet. Arbetet leddes av en professor Hermann Wirth.

I våra samlingar finns ett fotoalbum med unika bilder tagna från Ahnenerbes expedition bland våra hällristningar. Även ett brev från Wirth till en person i Tanum finns bevarat.
På YouTube finns en brittisk dokumentär, Hitler's Search for the Holy Grail,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Ahnenerbe, uppdelad i sex avsnitt.

Amiral Tordenskiold och Tanum

Amiral Tordenskiold

Amiral Tordenskiold, hjälte i Norge och Danmark, kapare och ogärningsman i Sverige. Han har spelat en stor roll i Bohusläns historia

I den tredje versen i den norska nationalsången "Ja, vi elsker dette landet" sjunger normännen:

Tordenskiold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.

Vem är då denne Tordenskiold? Jo, Peter Tordenskiold, före adlandet 1716 var hans namn Peder Wessel, var född år 1690 i Trondheim i Norge. Han kom tidigt i kontakt med det danska kungahuset. Han blev sjöofficer, verksam under det stora nordiska kriget, som pågick under 1700-talets två första århundraden.

Tordenskiold var hjärnan bakom dansk-norska marinens seger över svenska flottan den 8 juli 1716 i slaget vid Dynekilen norr om Strömstad. Detta totala svenska nederlag minskade allvarligt Karl XII:s möjlighet att erövra Norge.

Samma år blev Tordenskiold chef för Kattegatteskadern, den dansk-norska flottans avdelning i Kattegatt och Skagerrak. En av styrkans uppgifter var konvojverksamhet för att säkra transporterna mellan Danmark och Norge mot svenska kapares angrepp. Den välbekante Lars Gathenhielm (Lasse i Gatan, även han adlad för sina insatser i kriget till sjöss) var den mest namnkunnige svenske kaparen och kaperiredaren.

En annan viktig roll för den dansk-norska marina aktiviteten längs Bohuskusten var att förhindra eller åtminstone försvåra krigsmaterieltransporterna till norra Bohuslän. En omfattande trasport av krigsmateriel var igång inför Karl XII:s andra fälttåg mot Norge.

Tordenskiold erövrade med list den 25 juli 1719 Marstrand och attackerade därefter Göteborg. Han blev för dessa dåd utnämnd till viceadmiral endast 29 år gammal.

Tordenskiold dödades i en duell år 1720 i Tyskland. Efter ett bråk på en fest, så utmanades Tordenskiold på duell av Jacob Axel Staël, en överste, som tidigare hade varit i svensk tjänst i Karl XII:s arme.

Tordenskiold var en hängiven brevskrivare och en samling av hans brev finns utgiven.

Tordenskiold kidnappar lotsar från Havstenssund
Klockan 6 på morgonen den 19 mars 1712 kommer Peter Wessel (ännu inte adlad), som befälhavare på snauen Ormen in västerifrån mot svenska kusten vid Segelskären (Segløe , N Ramskär) väster om Havstenssund. Han behöver lots för att ta sig vidare söderut längs kusten. Svenska medborgare är strängeligen förbjudna att hjälpa fienden. Så Wessell tar till list. [18 mars 1712 (Brev 12)]öppnas i nytt fönster

Wessel ger order om att brassa upp (vrider seglen så farten minskas), hissar svensk flagg och skjuter ett skott för att påkalla lotsarnas uppmärksamhet. En båt med lotsar kommer roende ut till Ormen. Lotsarna anar oråd och vill inte gå ombord på Ormen. Men efter att ha blivit hotade med gevär tvingas lotsarna ombord. Ormen seglar strax vidare med två av lotsarna från Havstenssund ombord. I Lysekil blir överlotsen på platsen övermannad och kidnappad Wessell.

Av lotsarna i Havstenssund, under det tidiga 1700-talet, var flertalet boende eller födda på Kalvö. Kanske var det två Kalvölotsar, som fick den ofrivilliga segelturen till södra Bohuslän?

Tordenskiolds spion i Tanum
Det är känt att Tordenskiold har haft förtroliga informatörer längs den svenska kusten. Kanske borde väl egentligen dessa kallas spioner. Mest känd är Olle Erichsen (Oluf Ericsson) på Käringön. Tordenskiold besöker Käringön och Olle Ericsen regelbundet.

I en dagorder från den 6 maj 1716 till alla besättningsmedlemmar på samtliga fartyg i Tordenskiolds eskader, så avslöjas namnet på ytterligare en spion. Denne spion bodde i Tanum.

Tordenskiolds underlydande berordras: "... det de ej fratager bunde Anders Andersen paa Rattegaard, ogen enten af Creatur, boskab eller andet..."  [6 maj 1716 (Brev 161)]öppnas i nytt fönster

Brevet är undertecknat av Tordenskiold ombord på Fregatten Hvide Örn "till Anchers uti Lene Kletten".

Vem är då denne Anders Andersson på Rattegaard? I Tanum socken finns det flera Anders Andersson under 1700-talets första årtionden. Men, den aktuelle Anders skall vara bonde på "Rattegaard", någon sådan gård finns inte i Tanum.
Men, i taxeringslängden för Bohuslän för år 1715 finns följande anteckning:

Tanum Swensegård  Sk 5/8   Anders Andersson på Rastetången           100     0
Raftetånge               Sk ¼     Anders                                                    90   70

Troligen kan Rattegaard vara Raftötången (mellan Resö och Havstenssund).

Anders Andersson Pigg var född år 1664 och dog år 1737. Han vigdes 1689 med Sophia Jacobsdotter Plagman (1673-1737), dotter till Tullöjtnant Jacob Plagman.

Från protokollet vid tinget i Hede (Tanumshede) den 5 oktober 1711 kan vi läsa följande om Anders Andersson Pigg:
§9  Samma dag anklagade väl. Sven Svensson [länsmannen], Anders Andersson Pigg, för det han skall ej allenast av en soldat Lars Dullkopp benämnd av välborne hr översten Billstens regemente, när det låg uti läger här vid Knäm, en musköt och bajonett, med 32 kulor, och något krut, utan och några dagar dolt och hyst berörde soldat, vilken sedan sig ifrån Raftötången, där Piggen bor, begivit på vägen åt Norge. Men under den resan uti Vetteland blivit fasttagen, då han bekänt sig hava vistats hos en man uti 5 dygn, och där blivit uppehållen och fått för sin musköt mat och penningar. Påståendes alltså länsmannen, det han Anders Andersson Pigg måtte plikta, för sådan handel efter kgl.majt. utgångne plakat. ...

Här har vi en Anders Andersson som rör sig i lagen utkanter. Troligen har vi hittat rätt Anders Andersson! Anders Andersson Pigg dyker sedan regelbundet upp i tingsprotokollen från tingen i Hede. Oftast handlar det om konflikter med närboende och affärskontakter.

Tordenskiolds fartyg överfaller svenskar i Havstenssund
I brev till överbefälhavaren i Norge General Wedel skriver Peter Tordenskiold den 17 september år 1717, att en liten grupp fartyg under ledning av galléen Castor lyckades överraska och ta över fyra svenska fartyg i Havstenssund: en hukkert och tre skutor. Ett femte fartyg, som var grundstött, stacks i brand. De fyra erövrade fartygen fördes upp till Magö vid Hvaleröarna. Fartygens besättningar retirerade upp på land, annars skulle de också ha förts till Hvaleröarna, skriver Tordenskiold. [17 september 1717 (Brev 638)]öppnas i nytt fönster

I trädgårdar i dalgången norr om Sunneberget har man grävt upp kanonkulor. Kalibern på de upphittade kullorna är i överensstämmelse med de kanoner som fanns ombord på de dansk-norska krigsfartygen.

Vid kajbyggen i Havstenssund under 1900-talets början hittades brandskadat skeppstimmer begravt i gruset längs stranden.

Text: Ingmar Thoresson.

I bohussamlingen finns förutom Thordenskiolds brev,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  biografier, romaner, dramatiseringar och historiska skildringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Delar av litteraturen ej är till utlån och kan bara läsas på plats.

Kuriosa

Atlantis och svenskarna / Bertil Falk

Atlantis och svenskarna / Bertil Falk, 1974

Allt sedan Platons dagar har platsen för Atlantis varit omdiskuterad. Medelhavet och Atlanten har varit de vanligaste försöken till geografisk bestämning. Även Sverige har varit föremål för atlantisspekulationer allt sedan Olof Rudbeck den äldres "Atlantis", 1679.
Jag trodde att idéerna om Sverige och Atlantis upphörde för några hundra år sedan men där hade jag fel.
Med "Atlantis och svenskarna" försöker författaren visa att Bohuslän och särskilt dåtidens tanumsbor konfronterades med "atlantiderna". Då Atlantis sjönk följde dess invånare med havsströmmarna och hamnade i Tanum. Belägg för detta skulle vara hällristningar med flottmotiv och äldre berättelser om strider. Boken illustreras med diagram, bilder och foton som ska förstärka författarens teser.
En kommentar till dessa fantasifulla spekulationer finns hos Platons Atlantis - diktning som tagits på allvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Lars Gahrn, Folkvett nr 4/1993.
En liknande, spekulativ bok är Ulla och John Hamiltons "Vänerns goter-saga".

En bättre bok i denna genre är "Taflor till Olaus Rudbecks Atlantica" från 1938. Med sina vackra och fantasifulla illustrationer ger boken ännu ett mäktigt intryck på läsaren.

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede