Kvalitetsgarantier äldreomsorg

Hemtjänst

 • Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
 • Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under förutsättning att allt underlag kommit in.
 • Vi verkställer ditt beslut om hemtjänst eller trygghetslarm inom fem arbetsdagar.
 • När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
 • Inom en vecka från att vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
 • Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom en vecka. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
 • Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Korttidsvård

 • Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
 • När du kommer till oss får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
 • Vi erbjuder ett välkomstsamtal samma dag som du kommer till oss.
 • Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du kommer till oss. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
 • Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom tre dagar dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
 • Din genomförandeplan följs upp en gång per vecka, inom demensvården var 14:e dag.

Särskilt boende

 • Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
 • Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om särskilt boende, under förutsättning att allt underlag kommit in.
 • När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
 • Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du flyttar in i din lägenhet. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
 • Vi erbjuder ett välkomstsamtal inom tre dagar från att du flyttar in i din lägenhet.
 • Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom 14 dagar. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
 • Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.
 • Vi erbjuder dig 30 minuter individuell kontakttid varje vecka.

Sjuksköterskor

 • Vi utser en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård utser vi en omvårdnadsansvarig sjuksköterska direkt.
 • Vi håller ett planeringsmöte med dig inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård hålls planeringsmöte inom två dagar.
 • Vi gör riskbedömningar för fall, trycksår och nutrition inom två veckor från inskrivning i hemsjukvården. Vid korttidsvård görs riskbedömningarna inom två dagar.
 • Vi upprättar en vårdplan som beskriver den hjälp du ska få av oss inom tre veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård upprättas vårdplan inom tre dagar.
 • Din vårdplan följs upp vid behov, men minst en gång per år. Vid korttidsvård följer vi upp din vårdplan minst varje vecka.
 • Vi erbjuder dig, som är anhörig till någon som vi har vårdat, ett efterlevandesamtal inom sex veckor från vår patients dödsfall.

Arbetsterapi/fysioterapi

 • Vi tar kontakt med dig för att göra en bedömning inom sju arbetsdagar efter att vi fått en remiss.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede