Frågor och svar flyktingmottagande Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar oss alla. Många har frågor om hur Sverige och lokalsamhället hanterar allt från egen beredskap till flyktingmottagande och många vill hjälpa till. Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna vi får.

Frågor och svar flyktingmottagande Ukraina

Flyktingströmmen från Ukraina är stor och Sverige organiserar just nu ett så bra flyktingmottagande som möjligt. Kommunen har på förfrågan från Migrationsverket inventerat sina lokaler för att se vad som finns att tillgå om flyktingar behöver erbjudas boende i Tanum. I ett första steg står totalt cirka 50 fullgoda boendeplatser till förfogande för Migrationsverket. Det vill säga att de tas i bruk vid/genom tilldelning av Migrationsverket.

Migrationsverket har under vecka 11 inkommit med en förfrågan om att även inventera boendemöjligheter hos privata hyresvärdar och verksamheter som kan erbjuda boendelösningar så som camping, semesteranläggningar, vandrarhem eller andra lokaler som kan iordningställas som tillfälliga boenden (ej privatpersoner), detta arbetet pågår.

Det är viktigt att komma ihåg att det är Migrationsverket som ansvarar för flyktingmottagandet i Sverige. Tanums kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med andra aktörer såsom länsstyrelsen, MSB, civilsamhället med flera viktiga organisationer. Kommunens ansvar handlar om att ordna skola och förskola till personer med uppehållstillstånd eller som söker asyl. Sveriges kommuner ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn. Det är viktigt att nya invånare får rätt stöd och del av kommunens service och tjänster.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlad information om omvärldsläget och det som händer just nu i Ukraina. Där finns även information som riktar sig direkt till barn och unga liksom stöd för den som känner oro.

De personer som just nu flyr från Ukraina har olika möjligheter att vistas i Sverige. Dels har de möjlighet att vistas i Sverige under 90 dagar utan någon särskild åtgärd. Individerna ansvarar då själva för att ordna husrum och försörjning.
Det finns också möjlighet att söka asyl eller uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Migrationsverket kan då erbjuda boende och ekonomisk ersättning. 

Genom att registrera sig hos Migrationsverket och ansöka om tillfälligt upphållstillstånd, får man rätt till boende som Migrationsverket ordnar. Man har också rätt till viss dagersättning från Migrationsverket efter att man har fått uppehållstillstånd.Närmsta kontor för registrering är ankomstenheten i Kållered, Göteborg.

Personer som kommer från Ukraina har möjlighet att söka asyl i Sverige på grund av skyddsskäl. Detta görs hos Migrationsverket som då ansvarar för att ordna boende. Det är också Migrationsverket som efter ansökan beviljar ekonomisk ersättning som täcker kostnader för mat och uppehälle.

Sveriges kommuner har ansvar för barn som kommer till Sverige utan vuxna eller anhöriga. Många av dem som nu flyr från Ukraina är barn och en del av dem kommer ensamma till Sverige, utan en anhörig vuxen. Kommunens socialtjänst har sedan tidigare upparbetade rutiner och ansvarar för hur barnet ska tas om hand. I händelse av att Tanum får ta emot ensamkommande barn från Ukraina söker vi i förebyggande syfte efter extra familjehem som kan ta på sig det ansvarsfulla uppdraget att stötta utsatta barn som flytt kriget utan vårdnadshavare.

Kontakta oss om du vill veta mer om att bli familjehem och kan bidra genom att öppna upp ditt hem och skapa en trygg plats för ett eller flera ensamkommande barn.

Information om att bli familjehem.

För mer information vänligen kontakta:
Madeleine Barrling 0525-181 59
Christina Utbult 0525-180 75

EU har fattat beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. Detta innebär att personer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (fram till mars 2023). Migrationsverket ansvarar för att erbjuda dessa personer boende samt ekonomiskt stöd.

De barn som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet har rätt till skolgång i den kommun där de vistas. Hur snabbt det kan bli aktuellt beror på situationen och familjens önskemål.

Många, både barn och vuxna, känner sig oroliga med anledning av krisen i Ukraina. Du som är elev kan vända dig till de vuxna på skolan om du behöver någon att prata med. På länk nedan finns råd för barn och föräldrar kring hur man kan prata om kriser och vart man kan vända sig.

Många vill hjälpa till och skänka saker till människor som är kvar i det krigshärjade Ukraina. Kontrollera med den hjälporganisation du vill stödja vilken typ av hjälp som behövs. Kommunen har ingen möjlighet att ta emot och distribuera hjälp till Ukraina.

Vill du stödja flyktingar i Sverige och i Tanum kan du vända dig till en lokal hjälporganisation och anmäla vad du kan bistå med. Du kan anmäla till kommunen om du har en tillfällig bostad att upplåta, du blir då kontaktad om behov av din bostad blir aktuellt. Kommunen har också behov av möbler och barnvagnar.

Tanums kommun tar emot flyktingar från Ukraina om de anvisas hit av Migrationsverket. Men det finns både privatpersoner och organisationer som tar emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till. Det är fantastiskt vilken medmänsklighet som visas.

Kommunen har dialog med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett snabbare och effektivare flyktingmottagande.

Jag har tagit emot flyktingar i mitt hem
Om du har tagit emot en flykting i ditt hem behöver du idag se till att personen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen på flykt ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande. Registrera ansökan om asyl på migrationsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig.

Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Barn kan gå i förskola och skola
För de som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det möjligt att ansöka om förskola och skola i Tanum för barn och ungdomar från Ukraina. Vi vill gärna komma i kontakt och hjälpa till, kontakta oss gärna!

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning! Det är bra om du tänker igenom hur länge du kan erbjuda husrum. Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över vad det innebär. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar. Det finns i nuläget inga uppgifter om ersättning till den eller de som privat upplåter boende för flyktingar. Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för att flyktingar får boende.

Husdjur kan inte följa med till ett flyktingboende, istället kan djurpensionat vara ett alternativ. Observera att tullpersonal alltid ska kontrollera djurets handlingar i samband med ankomst till Sverige. Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret snarast tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar för att bedöma djurets status. Detta för att utesluta risk för rabies och andra smittsamma sjukdomar som tyvärr förekommer i Ukraina.

Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra husdjur eller besökare på kliniken.

Jordbruksverket står för besökskostnaden, det vill säga basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder som beslutas av veterinär.

Med anledning av kriget i Ukraina vill många veta vad man kan göra själv och hur man förbereder sig för en eventuell kris. På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSBs) webbplats finns information om hemberedskap.

Myndigheten för Samhällskydd och beredskap har ansvar för information om skyddsrum. Här finns bland annat skyddsrumskartan där man kan söka efter närmaste skyddsrum.

Observera att det är regeringen som bestämmer om skyddsrummen ska aktiveras, det görs genom ett så kallat beredskapslarm. När detta larm har utfärdats har fastighetsägaren där skyddsrum finns, 48 timmar på sig att iordningställa skyddsrummet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede