Vision och verksamhetsmål

Vision

Tanum är en kommun som präglas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Det är vi stolta över och måna om att bevara. Och med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun:


”I Tanums kommun har vi en vision om det goda livet. Genom att erbjuda god service och livskvalitet i allt vi gör, blir vi mer attraktiva – för både invånare och näringsliv. Idag och i framtiden.”

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat termen ”god ekonomisk hushållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Finansiellt perspektiv

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Övergripande ekonomiskt mål

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter avseende realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.

En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet.

Verksamhetsperspektiv

För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försämras.

I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning av den samlade utvecklingen och resultatet för de prioriterade verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställer i budgeten. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Tanums kommun. För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska målen för mer än hälften av de prioriterade verksamhetsmålen uppfyllas.

Prioriterade verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunens som helhet.

För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer som används för avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte.

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

Boende

Kommunen ska möjliggöra produktion av 300 bostäder under mandatperioden samt erbjuda villatomter i kommunens större samhällen till marknadsmässiga priser.

Indikatorer:

 • Antal färdigställda bostäder under året/ mandatperioden ska uppgå till 300.
 • Villatomter till försäljning per den 31 december respektive år.

Näringsliv

Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen skapas. Kommunen ska förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKL:s insiktsmätning ska vara minst 70.

Indikatorer:

 • Antal företag i kommunen.
 • Antal nystartade företag under året.
 • Placering i Svenskt Näringslivs ranking.
 • Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren).

Infrastruktur

Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet. Alla i Tanum ska ha tillgång till bredband. Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras.

Indikatorer:

 • Utbyggnad och förbättringar av gator, vägar samt gång- och cykelleder.
 • Andelen hushåll som har möjlighet till bredbandsanslutning med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.

Fysisk planering

Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Indikatorer:

 • Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett över en treårsperiod.
 • Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75 bostäder.
 • Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens större samhällen.

Service

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen.

Indikatorer:

 • Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent.
 • Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till minst 95 procent.
 • Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren) ska vara minst 70.

Utbildning

Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå.

Indikatorer:

 • Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska vara lägst 85 procent mätt som ett genomsnittligt resultat de tre senaste åren.
 • Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt som ett genomsnitt de tre senaste åren.
 • I den enkät som görs om trivsel i skolan i år 9 ska lägst index 80 uppnås.

Äldreomsorg

Verksamheten skall präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade skall ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Indikatorer:

 • Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst index 65 i mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet, KKiK”.
 • Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod ska vara högst 15.
 • I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst.

Kultur och fritid

Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål.

Indikatorer:

 • I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda med kommunens service.
 • Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken.
 • I enkäten till fritidsgårdsanvändare ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten.
 • I enkäten till biblioteksanvändare ska lägst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten.
 • Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till lägst 125 000 medan antalet besökare vid Världsarvets rastplats ska uppgå till lägst 40 000.

Teknisk service

Lokaler

Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler.

Indikatorer:

 • Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler skall vara högst 750 kr per kvm.
 • Anslag för planerat underhåll skall inte understiga 100 kr per kvm.

Vatten och avlopp

Kommunen skall tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 • Kommunens VA-taxa höjs med högst index (KPI) procent per år de kommande tre åren (2017–2019).
 • Uttaget av vatten får inte överstiga 80 % av vattenverkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i sträck per vecka.
 • Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter.

Personal

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

 • Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till lägst det genomsnittliga värdet i Sverige.
 • Sjukfrånvaron får inte vara högre än genomsnittlig sjukfrånvaro för Sveriges kommuner.
 • Frisknärvaron (medarbetare utan någon sjukfrånvaro under året) ska vara över 33 procent.
 • Det sammanlagda värdet av faktorerna i Hälsokorset ska vara minst 14.

Miljö

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska uppgå till minst 40 procent. Verksamheten skall arbeta för kontinuerlig energieffektivisering och andelen fossil energi skall på sikt fasas ut. Kommunens totala energiförbrukning ska inte öka utifrån 2015 års nivå (normalårskorrigerad). Av den energi som används för uppvärmning av kommunens fastigheter ska 95 procent vara fossilfri.

 • Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet.
 • Total energiförbrukning.
 • Andel fossilfri energi för uppvärmning av kommunens fastigheter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede