Vision och verksamhetsmål

Vision

Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till 13 000 invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun.

En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom satsningar på i första hand områdena boende, infrastruktur och näringsliv.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat termen ”god ekonomisk hushållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Finansiellt perspektiv

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Investeringsverksamheten ska anpassas så att inte kommunens ekonomiska ställning (soliditeten) försvagas.

Övergripande ekonomiskt mål

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter avseende realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet.

Verksamhetsperspektiv

För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försämras.

I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning av den samlade utvecklingen och resultatet för de prioriterade verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställer i budgeten. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Tanums kommun. För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd ska målen för mer än hälften av de prioriterade verksamhetsmålen uppfyllas.

Prioriterade verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunens som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer som används för avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte.

Boende

Kommunen ska möjliggöra produktion av 300 bostäder under mandatperioden samt erbjuda villatomter i kommunens större samhällen till marknadsmässiga priser.

Indikatorer:

 • Antalet färdigställda bostäder per år
 • Antal villatomter som finns till försäljning

Näringsliv

Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen skapas. Kommunen ska förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov.

Indikatorer:

 • Statistik sysselsättning (Statistiska centralbyrån, SCB)
 • Svensk näringslivs ranking
 • Insiktsmätning (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)

Infrastruktur

Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet. Alla i Tanum ska ha tillgång till bredband. Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras.

Indikatorer:

 • Andel hushåll som har bredband

Fysisk planering

Kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör byggande av bostäder och framtagande av verksamhetsmark.

Indikatorer:

 • Antalet färdigställda planer
 • Antalet bostäder som färdigställda detaljplaner möjliggör
 • Verksamhetsmark som färdigställda detaljplaner medger
 • Antalet bostäder i detaljplaner som fastställts under året(antal/år)

Service

Alla ärenden behandlas sakligt, korrekt, snabbt och med ett gott bemötande. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen.

Indikatorer:

 • Tillgänglighetsmätningar telefoni och e-post (Kvalitet i korthet)
 • Undersökning av kommunala hemsidor (SKL)

Utbildning

Verksamheten ska präglas av trygghet, trivsel och respekt och alla elever ska bli behöriga till nästa nivå.

Indikatorer:

 • Andelen elever som är behöriga till gymnasiet (Skolverket)
 • Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år (Skolverket)
 • Enkät om trivsel i skolan (Kvalitet i korthet)

Äldreomsorg

Verksamheten ska utgå från individens behov och självbestämmande. Ett respektfullt bemötande ska prägla arbetet. Äldreboende ska finnas på olika orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Indikatorer:

 • Serviceutbud på särskilt boende och hemtjänst (Kvalitet i korthet)
 • Brukarundersökningar för särskilt boende och hemtjänst (Kvalitet i korthet)

Kultur och fritid

Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål.

Indikatorer:

 • Antal genomförda föreningsaktiviteter
 • Antal kulturaktiviteter
 • Antal föreningar i kommunen
 • Antal besök på Vitlycke och Världsarvets rastplats

Teknisk service

Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler.

Indikatorer:

 • VA-taxa (Svenskt vatten)
 • Kapacitetsutrymme VA
 • Lokalkostnad per kvm

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede