Vision och verksamhetsmål

Vision

"Livskvalitet i vardagen

Med förankring i vår mångtusenåriga historia tar vi klivet mot framtidens utmaningar. För att ge våra medborgare en god välfärd gör vi satsningar på skola, omsorg, närings- och föreningsliv.

Vi växer genom att stärka vår identitet som en hållbar kommun full av småskalig entreprenörsanda och livslångt lärande. Här erbjuds möjligheter att bo, verka och vistas året runt i hela kommunen.

Tanum investerar för framtiden som en trygg, hållbar, effektiv och ansvarstagande kommun med service i världsklass.

Detta ger oss livskvalitet i vardagen."

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat ”god ekonomisk hushållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Övergripande ekonomiskt mål

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

 • Resultatet ska varje år uppgå till minst 20 mnkr.
 • Nettoinvesteringarna får inte överstiga 850 mnkr under perioden 2021–2023.

Prioriterade verksamhetsmål 2023

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunens som helhet.

För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer som används för avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte.

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

Boende

Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden, 2019–2022. Det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till
marknadsmässiga priser.

Indikatorer:

 • Antal färdigställda bostäder under året/mandatperioden ska uppgå till 300.
 • Villatomter till försäljning per den 31 december respektive år.

Näringsliv

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Tanum ska under mandatperioden 2019–2022 nå placering bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking. Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKR:s Insiktsmätning ska vara minst 70.

Indikatorer:

 • Antal nystartade företag under året.
 • Placering i Svenskt Näringslivs ranking.
 • Sammanvägt index i SKR:s Insiktsmätning, genomsnitt de
  tre senaste åren.

Infrastruktur

Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet till
bredbandsanslutning. Infrastrukturen i kustsamhällena ska
förbättras.

Indikatorer:

 • Utbyggnad förbättringar av gator, samt gång- och cykelleder.
 • Andel hushåll som har möjlighet till bredbandsanslutning
  med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.

Fysisk planering

Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Indikatorer:

 • Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett
  över en treårsperiod.
 • Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75
  bostäder.
 • Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens
  större samhällen.

Service

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras.
Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter
ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen.

Indikatorer

 • Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent.
 • Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn
  ska uppgå till minst 95 procent.
 • Sammanvägt index i SKR:s Insiktsmätning (genomsnitt de
  tre senaste åren) ska vara minst 70.

Utbildning

Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och
respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå.

Indikatorer

 • Andelen av de elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov
  (nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.
 • Andelen av de elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov
  (nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre året.
 • Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen ska vara lägst 80 som ett genomsnitt de tre senaste åren.
 • Andelen elever som avslutar årskurs 9 och som är behöriga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren.
 • Andelen elever (exklusive IM) som fullföljer gymnasiet och erhåller examen inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt som ett genomsnitt de tre senaste åren.
 • I Skolinspektionens enkät som görs om nöjdhet för årskurs
  9 ska lägst medelvärde 7,0 uppnås.

Äldreomsorg

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade ska ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Indikatorer

 • Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst
  index 65 i mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet, KKiK”.
 • Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under
  en 14-dagarsperiod ska vara högst 15.
 • I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum
  uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och
  lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst.

Kultur och fritid

Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål.

Indikatorer

 • I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda med kommunens service.
 • Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken.
 • I enkäten till fritidsgårdsanvändare ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten.
 • I enkäten till biblioteksanvändare ska lägst 80 procent ange att de är nöjda med verksamheten.
 • Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till lägst 125 000.

Teknisk service

Lokaler

Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler.

Indikatorer

 • Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler ska i genomsnitt vara högst 750 kr per kvm.
 • Anslag för planerat underhåll ska inte understiga 125 kr per kvm i genomsnitt.

Vatten och avlopp

Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Indikatorer

 • Kommunens VA-taxa höjs med högst tre procent inklusive index (KPI) per år under åren 2020–2022.
 • Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av attenverkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i sträck per vecka.
 • Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter.

Personal

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättning och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Indikatorer

 • Nöjd-medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genomsnittliga värdet i Sverige.
 • Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner.
 • Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 100 stycken under åren 2019–2021.

Miljö

Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024.

Indikatorer energi

 • 50 procent av kommunens energianvändning ska år 2024 vara lokalt producerad.
 • Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska med 10 procent (räknat per kvadratmeter lokalyta).
 • 99 procent av den energi som används för verksamhetsel och uppvärmning ska vara fossilfri.
 • All el som används i den kommunala verksamheten ska vara fossilfritt producerad.

Indikatorer livsmedel

 • Andelen närproducerade livsmedel som används i de kommunala köken ska uppgå till minst tio procent år 2024. 1) 2)
 • Andelen ekologiska livsmedel som används i de kommunala
  köken ska uppgå till minst 60 procent år 2024. 2)
 • Matsvinnet i de kommunala köken ska uppgå till maximalt
  tio procent till år 2024.

Indikatorer transporter

 • Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 50 procent under perioden.
 • Andelen fossilfria bilar och andra fordon ska öka och vara minst 50 procent av fordonsparken år 2024.
 • Ökad användning av digitala hjälpmedel ska leda till att resandet minskar under perioden 2019–2024.

1) Med närproducerade livsmedel avses livsmedel producerat i
norra Bohuslän.
2) Andelen närproducerade och andelen ekologiska livsmedel mäts beloppsmässigt som andel av de totala inköpen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede