Informationspolicy för Tanums kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 1994, § 178.

Det övergripande målet med vår informationspolicy är att underlätta den ömsesidiga kontakten mellan medborgare och de kommunala organen och mellan väljare och valda.

Kommunen ska synas och höras inom norra Bohuslän, inom Sverige och ute i Europa. Det har betydelse för såväl näringslivet som invånarna att göra Tanum känt som en etableringsort och som ett turistmål.

Grundprinciper för information

 • Ärlig. Informationen ska vara tydlig och inte missvisande.
 • Öppen. Informationsarbetet ska präglas av öppenhet. Det måste finnas synnerliga skäl för att avstå från att ge information och kommentarer. Det gäller inte minst i kontakter med massmedia.
 • Snabb. Informationen ska vara så snabb att vi behåller initiativet att ge förhandsinformation om vår verksamhet.
 • Förutseende. Informationsaspekter ska vägas in i beslut som kan leda till att bilden av kommunen påverkas. Vi måste vara lyhörda för signaler från såväl omvärlden som inifrån kommunen.
 • Allsidig. Alla intressenter och grupper i samhället ska beredas möjlighet att få göra sin röst hörd.
 • Målgruppsinriktad. Informationen ska vara gjord för den som ska ta del av den och anpassad till den situation mottagaren befinner sig i.
 • Ofta förekommande och genomträngande. Informationen ska nå ut till alla inom målgrupperna.

Informationsåtgärder

Internt

 • Berörd personal ska utbildas fortlöpande för att höja kompetensen inom informationsområdet.
 • En personaltidning ska ges ut regelbundet, med bred information till både politiker och samtliga anställda om den kommunala verksamheten och ledningens avsikter. Personalchefen är ansvarig utgivare.
 • Kortinformation om kommunala beslut ska föras ut i form av notiser.
 • Diariefunktionen ska marknadsföras för att öka informationssökandet bland personal och förtroendevalda.

Externt

 • Allmänheten ska informeras om större planer och viktigare beslut. Det åligger styrelsen/nämnderna att avgöra vilken typ av information som ska föras ut, i vilket skede information ska genomföras, ange mottagargrupp (allmän eller riktad information) samt vilka kanaler som ska nyttjas.
 • Kommunikationen med pressen ska präglas av öppenhet. Arbetsplatser bör där det är möjligt ställas till förfogande för journalister.
 • Pressrelationerna ska stärkas genom att anordna presskonferenser efter styrelsemöten, vid viktiga beslut, större planer eller andra frågor av allmänt intresse; vid presskonferenser ska företrädare för oppositionen beredas möjlighet att delta.
 • Annonsering ska samordnas så långt som möjligt för att skapa en enhetlig profil utåt och för att sänka kostnaderna.
 • En kommuntidning ska ges ut åtminstone en gång om året med saklig och bred information om den kommunala verksamheten.
 • Kommunhörnor ska inrättas där invånarna kan ta del av aktuell kommunal information och få hjälp att söka den information de saknar.
 • Trycksaker och presentationsmaterial ska tas fram så att det täcker såväl kommunens behov av övergripande, säljande och presenterande material som de enskilda nämndernas behov av att kommunicera med specifika målgrupper.
 • Medborgarinformation genom publika terminaler. Efter hand som tekniken utvecklas ska den nyttjas för att informationssökarna själva och i egen takt ska kunna nå den information de efterfrågar.

Organisation och ansvar

Ansvarsfördelning

 • Kommunstyrelsen ger övergripande mål och riktlinjer, och bevakar och samordnar informationsflödet. Styrelsen har även ansvar för den kommunövergripande informationen.
 • Politikerna ansvarar för information som handlar om idé- och opinionsbildning.
 • Förvaltningarna informerar om fakta, beslut och handläggning.

Samordning

Arbetet leds av informationssamordnaren, som är direkt underställd kommunkansliets chef. Kanslichefen är ansvarig utgivare för kommunens publikationer.

Ansvar inom nämnder/förvaltningar

För information om verksamhet som bedrivs inom viss nämnd eller förvaltning ansvarar speciellt utsedd informationsansvarig.

Ansvar för massmediakontakter

Pressreleaser och presskonferenser utfärdas och anordnas av respektive styrelse, nämnd eller förvaltning. Förfrågningar från massmedia kanaliseras om möjligt via informationsansvarig för respektive förvaltning.

Övrigt

Tryckfrihetsförordningens andra kapitel reglerar i övrigt kommunens skyldighet att lämna uppgifter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24 eller 186 71

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede