Samråd för den nya avfallsplanen

Modell över EU:s avfallstrappa.

Modell över EU:s avfallstrappa.

Tanums kommun har tillsammans med Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan. Mellan den 20 mars och den 1 maj är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Den nya avfallsplanen för Rambo AB:s ägarkommuner ska främja en hållbar resursanvändning. En hållbar resursanvändning innebär bland annat att undvika att avfall uppstår och förlänga livet på kläder, IT och prylar. Det innebär även att återbruka och återvinna det avfall som uppstår.

Avfallsplanen berör alla som bor eller är verksamma i kommunerna – det vill säga kommunala förvaltningar, bolag, kommunens invånare, företag samt föreningar och organisationer.

Avfallsplanens övergripande mål och fokusområden

Förslaget till avfallsplan innehåller ett övergripande mål som handlar om att utveckla samverkan, utbildning och kommunikation. Avfallsplanen innehåller också tre fokusområden:

  • Cirkulära flöden – förebygga och återbruka
  • Minska nedskräpning
  • Hantering av avfall, tillgänglighet och service

Avfallstrappan

Avfallsplanen grundar sig på ett EU-direktiv som beskriver Avfallstrappan. Trappan anger en prioritetsordning om hur avfall ska hanteras och enligt direktivet ska vi försöka ta oss så högt upp i trappan som möjligt. Lär dig trappans 5 steg så minskar vi avfallet tillsammans!

Tyck till om avfallsplanen!

Mellan den 20 mars och den 1 maj är förslaget på ny avfallsplan ute på samråd. Då har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Här kan du ta del av samrådshandlingar inklusive förslaget på ny avfallsplan och kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter

Under samrådet har du möjlighet att ta del av nuvarande förslag till avfallsplan och lämna dina synpunkter senast 1 maj 2024.

  • Du kan skicka dina synpunkter via e-post till kommun@tanum.se. Ange gärna ordet avfallsplan i ämnesraden.
  • Du kan även skicka dina synpunkter via brev till Tanums kommun, 457 81 Tanumshede.