Översvämningsstrategi för Grebbestad

Tanum tar nu fram en strategi för att hantera dagens och framtidens översvämningar i Grebbestad. I Grebbestad riskerar bebyggelse och infrastruktur att drabbas av översvämningar till följd av höga havsnivåer och extrem nederbörd. Sommarens skyfall visade tydligt vilka konsekvenser en extremhändelse kan få.

I takt med att klimatet förändras förväntas översvämningsrisken att öka och få en allt större betydelse för samhällsplaneringen. En översvämningsstrategi är därför ett viktigt underlag för hantering av översvämningar i den fysiska planeringen.

Identifiering av riskområden

I september utförde plan- och kartavdelningen besök på plats för att titta på riskområden i Grebbestad. Målet är att ta fram en strukturplan för hela Grebbestad. En strukturplan används för att kartlägga vattnets väg och de marköversvämningar som uppstår i samband med ett skyfall. Den innefattar även hantering av andra extrema väderhändelser, såsom höga vattenstånd i hav.

Samråd med boende

Under processens gång kommer det att genomföras medborgardialoger, där den första dialogen kommer att hållas digitalt i syfte att ta del av boendes erfarenheter och lokalkunskap, men också samla in data och information om tidigare översvämningshändelser i Grebbestad. Tillsammans med kommunens erfarenheter och kunskaper fortsätter sedan arbetet med att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad. Den första digitala medborgardialogen kommer att pågå mellan 21 oktober–21 november 2021.