Granskning av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget

Granskning pågår för ändring av detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124, i Fjällbacka mellan den 16 juni 2022 till och med den 14 juli 2022.

Planområdet är beläget på Vetteberget i Fjällbacka. Det är ett befintligt bostadsområde som är fullt utbyggt genom etapp 1, för planerad bebyggelse på Vettebergen.

Ändringen av detaljplanen syftar till att skifta huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänplats, så som lokalgata, gångväg, naturområde och lek. Ändringen innebär att kommunen tar över ansvaret för utbyggnad, skötsel och underhåll. Justeringen sker även till följd för att säkerställa tillgängligheten till infartsväg för kommande utbyggnad av Vetteberget etapp 3.

Syftet med den ursprungliga detaljplanen var utbyggnad av bostäder, vilket kvarstår i den kommande planändringen. Syftet med den ursprungliga planen påverkas inte av föreslagen planändring.

Du kan läsa mer om detaljplanen och även lämna synpunkter här.