Ett rejält kliv upp för Tanums kommun i årets Insiktsmätning

Exempelbild

Positiv utveckling för Tanum som är på rätt väg konstaterar kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M) och kommundirektör Karin Martinsson.

Mätningen genomförs för att ge en indikation på vad företagare, som har haft ett myndighetsärende inom ett antal områden, anser om servicen i vår kommun. Områdena som berörs är brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd, bygglov och upphandling.

Företagarna får fylla i en enkät där de också ger en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering.

Årets mätning

Årets mätning visar att Tanum har tagit ett rejält kliv upp på det sammantagna värdet. Detta gör att Tanum går från en nivå som i mätningen bedöms som godkänd till ett bedömt högt värde!

Sedan mätningen startades 2012 är detta det högst värdet som Tanum nått upp till!

– Detta är väldigt glädjande! Vi jobbar alltid för att våra företagare ska uppleva en mycket god service och årets resultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Årets raket, det vill säga det område som har värderats högst från de svarande företagen är Livsmedelstillsynen, som gått från ett värde av 73 till 84. Däremot så tappar vi i resultat på området som gäller serveringstillstånd, här har värdet gått från 87 till 79.

Mätning av upphandling tillkom till undersökningen 2020 och hanteras i en separat enkät. Här har vårt resultat förbättrats för varje år och hamnar i år på värdet 74 jämfört med 62 det första året (2020).

Även inom områdena rättssäkerhet, kompetens, information, tillgänglighet, effektivitet och bemötande mäts vår upplevda servicegrad. Tanums kommun har klättrat inom samtliga dessa områden. Det serviceområde där Tanum får högst betyg är bemötande och här har vi ökat varje år de senaste tre åren. Årets högsta klättring finns inom kompetens.   

- Vi jobbar ständigt med att hålla en hög servicegrad så det är glädjande att se att vi får ett högt resultat här, ett fint betyg till all personal som jag är stolt över, säger kommundirektören Karin Martinsson.

- Insiktsmätningen är en viktig del i att utvärdera vårt arbete och det är därför viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Enkäten skickas ut löpande till företagare som har haft ett ärende hos oss och vi är vill uppmana våra företagare att återkoppla sin upplevelse av hanteringen till oss, avslutar Karin.

Läs mer om mätningen här

För mer information:

Kommundirektör Karin Martinsson, 0525-181 19 karin.martinsson@tanum.se

Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0525-181 09, elenor.olofsson@tanum.se