Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2019-02-11 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet


  Tanums kommun kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Tanum är en av sju kommuner som bjudits in att delta i utvecklingsprogrammet under 2019.
  Lämna kommentarer
 • 2019-01-28 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommun i topp när det gäller tillgänglighet och bemötande


  Tanums kommun hör till de bästa i landet på service, tillgänglighet och bemötande via e-post och telefon. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings årliga undersökning.

  Svar på enkel fråga via telefon
  87 procent av alla som kontaktar Tanums kommun via telefon får svar på en enkel fråga i vårt kundcenter. Detta resultat gör att vi ligger tvåa i Sverige och behåller därmed platsen från förra året.

  Sva...

  Lämna kommentarer
 • 2018-11-28 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Förbättringar i kollektivtrafiken


  Regionfullmäktige beslutade igår att införa en ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Dagens 70 zoner slås ihop till 3. Man siktar på att genomföra förändringen hösten 2020.För Tanums del är det en klar förbättring. Förutom att det blir enklare att resa i kollektivtrafiken blir det också billigare, framförallt om man reser inom vår zon.
  Lämna kommentarer
 • 2018-11-27 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Nytt naturreservat i Tanum


  Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att bilda ett nytt naturreservat i Tanum kommun, naturreservatet Underslös.Syftet med naturreservatet är att:
  • bevara och utveckla opåverkad barrskog och ekkrattskog som inte varit föremål för något skogsbruk,
  • bevara och utveckla triviallövskog med ädellövinslag, lövblandad barrskog och ädellövskog,
  • bevara rödlistade arter och signalarter inom grupperna sva...

  Lämna kommentarer
 • 2018-11-26 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Stark konjunktur men brist på arbetskraft i Västra Götaland


  Västra Götalandsregionens konjunkturrapport visar att konjunkturläget är gott, men det har skett en viss inbromsning sedan i våras. Det råder inte längre högkonjunktur även om flertalet branscher upplever att läget fortfarande är gynnsamt.Många företag anger att de har svårt att få tag i arbetskraft med rätt kvalifikationer.

  Lämna kommentarer