Arbetsordning för folkhälsorådet

Ansvarsnivåer för folkhälsoarbete

 • Fullmäktige/nämnderna har ansvaret för folkhälsan i kommunen.
 • Folkhälsorådet har ett samordnade ansvar för folkhälsofrågorna.
 • Folkhälsostrategen har en drivande och stödjande funktion för folkhälsoarbetet i kommunen.

Syfte

Folkhälsorådet ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet ska driva på Tanums kommuns utveckling mot det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Uppgifter och verksamhet

Folkhälsorådet beslutar om verksamhetsplan för folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådet ska:

 • Verka för att implementera det nationella folkhälsomålet i det ordinarie arbetet, i första hand utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
 • Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
 • Verka för att nämnderna beslutar om folkhälsomål.
 • Ta initiativ till och aktivt verka för förändringar i verksamheter som minskar ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.
 • Vara uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.
 • Utveckla arbetet med Välfärdsbokslut.

Folkhälsorådets sammansättning

Rådet består av nitton ledamöter; två representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSNN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Omsorgsnämnden (ON) och Kommunstyrelsen (KS), en representant från Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) och Tekniska nämnden (TN) samt en tjänsteman från varje kommunal förvaltning, Närhälsan, Kvarterskliniken och Folktandvården.

Kommunstyrelsen utser ordförande och Hälso- och sjukvårdsnämnden utser vice ordförande.

Presidium

I folkhälsorådets presidium ingår ordförande, vice ordförande, folkhälsostrateg samt en representant från vardera omsorg och barn- och utbildning. Presidiet förbereder folkhälsorådsmötena. Presidiet kan ges mandat och delegation av folkhälsorådet att fatta beslut i vissa frågor.

Arbetsformer

Folkhälsorådet sammanträder cirka sex gånger om året. Sammanträdesschema fastställs vid årets sista sammanträde för nästkommande år.

Ordföranden ansvarar för utskick av kallelser och strategen är rådets sekreterare. Kallelse skickas senast sju dagar innan sammanträdet.

Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen diarium, kommunens webbsida och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsorådets ledamöter ansvarar för att utveckla folkhälsoarbetet och att det sker en kommunikation mellan rådet och respektive verksamhet.

Strateg

Folkhälsostrategen ska fungera som initiativtagare och stöd i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen till exempel när det gäller att bistå med utbildning och relevanta metoder inom folkhälsans områden. I uppdraget ingår att arbeta på uppdrag av rådet.

Folkhälsostrategtjänsten är heltid och placerad under kommunstyrelsen.

Strategen har delegationsrätt på att ta beslut om projektmedel på upp till ett halvt basbelopp.

Ekonomi och avtal

Folkhälsoarbetet regleras i ett samverkansavtal som är upprättat mellan HSNN och Tanums kommun.

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av folkhälsorådet:

 • Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen
 • Lön och omkostnader för en heltid folkhälsosamordnare

Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSNN och kommunen.

Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättningar betalas av respektive nämnd och följer kommunens och regionens regler för förtroendevalda.

Uppföljning

Arbetsordningen skall följas upp och revideras inför ny mandatperiod.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Folkhälsorådet

Tel. 0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede